آب و هوای میاندوآب

پنجشنبه
10 مهر
میاندوآب
20 oC
1km/h
جمعه
28oC
13oC
شنبه
29oC
15oC
یکشنبه
27oC
12oC
دوشنبه
24oC
11oC
سه شنبه
22oC
10oC

نقشه میاندوآب