آب و هوای میاندوآب

جمعه
01 تیر
میاندوآب
20 oC
0.82km/h
شنبه
34oC
19oC
یکشنبه
34oC
19oC
دوشنبه
33oC
19oC
سه‌شنبه
31oC
19oC
چهارشنبه
20oC
20oC

نقشه میاندوآب