آب و هوای میمه

یکشنبه
12 تیر
میمه
27 oC
1.26km/h
دوشنبه
37oC
25oC
سه شنبه
37oC
26oC
چهارشنبه
38oC
26oC
پنجشنبه
38oC
26oC
جمعه
38oC
26oC

نقشه میمه