آب و هوای میمه

پنجشنبه
10 مهر
میمه
20 oC
3.1km/h
جمعه
29oC
17oC
شنبه
31oC
18oC
یکشنبه
31oC
18oC
دوشنبه
31oC
17oC
سه شنبه
29oC
16oC

نقشه میمه