آب و هوای خمینی شهر

جمعه
01 آذر
خمینی شهر
5 oC
2.1km/h
شنبه
10oC
6oC
یکشنبه
10oC
5oC
دوشنبه
10oC
4oC
سه شنبه
12oC
6oC
چهارشنبه
9oC
7oC

نقشه خمینی شهر