آب و هوای خمینی شهر

شنبه
03 اسفند
خمینی شهر
0 oC
1km/h
یکشنبه
15oC
6oC
دوشنبه
19oC
9oC
سه شنبه
17oC
10oC
چهارشنبه
11oC
6oC
پنجشنبه
5oC
5oC

نقشه خمینی شهر