آب و هوای خضری دشت بیاض

چهارشنبه
09 مهر
خضری دشت بیاض
9 oC
1km/h
پنجشنبه
22oC
7oC
جمعه
25oC
8oC
شنبه
26oC
11oC
یکشنبه
25oC
11oC
دوشنبه
10oC
10oC

نقشه خضری دشت بیاض