آب و هوای خضری دشت بیاض

شنبه
22 مرداد
خضری دشت بیاض
16 oC
1.8km/h
یکشنبه
30oC
18oC
دوشنبه
31oC
19oC
سه شنبه
30oC
19oC
چهارشنبه
29oC
17oC

نقشه خضری دشت بیاض