آب و هوای کنگاور

جمعه
28 شهریور
کنگاور
30 oC
4.1km/h
شنبه
32oC
14oC
یکشنبه
31oC
13oC
دوشنبه
32oC
14oC
سه شنبه
32oC
13oC
چهارشنبه
32oC
14oC

نقشه کنگاور