آب و هوای کمال شهر

شنبه
22 مرداد
کمال شهر
19 oC
2.06km/h
یکشنبه
34oC
26oC
دوشنبه
36oC
28oC
سه شنبه
36oC
28oC
چهارشنبه
34oC
25oC
پنجشنبه
24oC
24oC

نقشه کمال شهر