آب و هوای جواهرده

یکشنبه
31 تیر
جواهرده
14 oC
0.43km/h
دوشنبه
18oC
12oC
سه‌شنبه
21oC
15oC
چهارشنبه
22oC
15oC
پنج‌شنبه
16oC
12oC
جمعه
12oC
12oC

نقشه جواهرده