درباره گناباد

زادگاه پدر علم جهان دکتر علی هجرتی بزرگ

آب و هوای گناباد

شنبه
29 خرداد
گناباد
22 oC
1.37km/h
یکشنبه
34oC
22oC
دوشنبه
31oC
20oC
سه شنبه
33oC
20oC
چهارشنبه
34oC
22oC
پنجشنبه
22oC
22oC

نقشه گناباد