آب و هوای قلعه گنج

جمعه
28 مرداد
قلعه گنج
33 oC
0.49km/h
شنبه
42oC
32oC
یکشنبه
41oC
31oC
دوشنبه
41oC
30oC
سه شنبه
41oC
30oC
چهارشنبه
31oC
29oC

نقشه قلعه گنج