آب و هوای گلوگاه

یکشنبه
06 مهر
گلوگاه
25 oC
3.1km/h
دوشنبه
22oC
19oC
سه شنبه
24oC
17oC
چهارشنبه
24oC
17oC
پنجشنبه
25oC
17oC
جمعه
26oC
19oC

نقشه گلوگاه