آب و هوای گلوگاه

شنبه
29 مرداد
گلوگاه
25 oC
2.17km/h
یکشنبه
33oC
25oC
دوشنبه
33oC
24oC
سه شنبه
32oC
23oC
چهارشنبه
32oC
23oC
پنجشنبه
23oC
23oC

نقشه گلوگاه