آب و هوای دشتک

شنبه
18 آذر
دشتک
16 oC
3.41km/h
یکشنبه
12oC
4oC
دوشنبه
15oC
5oC
سه‌شنبه
14oC
3oC
چهارشنبه
12oC
3oC
پنج‌شنبه
4oC
3oC

نقشه دشتک