آب و هوای دره شهر

جمعه
21 مرداد
دره شهر
45 oC
2.55km/h
شنبه
44oC
32oC
یکشنبه
43oC
31oC
دوشنبه
44oC
32oC
سه شنبه
45oC
32oC
چهارشنبه
44oC
33oC

نقشه دره شهر