آب و هوای بستان آباد

یکشنبه
04 مهر
بستان آباد
15 oC
3.78km/h
دوشنبه
25oC
8oC
سه شنبه
23oC
8oC
چهارشنبه
23oC
8oC
پنجشنبه
22oC
8oC
جمعه
10oC
9oC

نقشه بستان آباد