آب و هوای بندر امام خمینی

پنجشنبه
01 مهر
بندر امام خمینی
35 oC
2.78km/h
جمعه
39oC
31oC
شنبه
41oC
30oC
یکشنبه
37oC
29oC
دوشنبه
39oC
26oC
سه شنبه
39oC
28oC

نقشه بندر امام خمینی