آب و هوای بندر دیلم

پنجشنبه
03 مهر
بندر دیلم
28 oC
1.11km/h
جمعه
37oC
27oC
شنبه
36oC
27oC
یکشنبه
36oC
28oC
دوشنبه
36oC
26oC

نقشه بندر دیلم