آب و هوای بندر دیلم

پنجشنبه
01 مهر
بندر دیلم
32 oC
2.92km/h
جمعه
37oC
29oC
شنبه
39oC
30oC
یکشنبه
36oC
29oC
دوشنبه
36oC
27oC
سه شنبه
37oC
28oC

نقشه بندر دیلم