آب و هوای باب انار

شنبه
22 مرداد
باب انار
24 oC
3.73km/h
یکشنبه
34oC
25oC
دوشنبه
36oC
27oC
سه شنبه
37oC
28oC
چهارشنبه
36oC
27oC

نقشه باب انار