آب و هوای آشخانه

جمعه
29 تیر
آشخانه
27 oC
1.38km/h
شنبه
34oC
23oC
یکشنبه
37oC
25oC
دوشنبه
31oC
22oC
سه‌شنبه
34oC
24oC
چهارشنبه
36oC
26oC

نقشه آشخانه