آب و هوای عجب شیر

پنجشنبه
10 مهر
عجب شیر
28 oC
3.1km/h
جمعه
25oC
16oC
شنبه
25oC
16oC
یکشنبه
24oC
15oC
دوشنبه
22oC
14oC
سه شنبه
20oC
14oC

نقشه عجب شیر