آب و هوای آبدانان

جمعه
07 بهمن
آبدانان
7 oC
0.68km/h
شنبه
11oC
4oC
یکشنبه
13oC
6oC
دوشنبه
12oC
8oC
سه‌شنبه
11oC
8oC
چهارشنبه
8oC
8oC

نقشه آبدانان