آب و هوای آبدانان

دوشنبه
07 مهر
آبدانان
31 oC
3.19km/h
سه شنبه
34oC
20oC
چهارشنبه
32oC
18oC
پنجشنبه
31oC
18oC
جمعه
30oC
20oC
شنبه
29oC
20oC

نقشه آبدانان