آب و هوای آبدانان

جمعه
28 مرداد
آبدانان
29 oC
2.46km/h
شنبه
41oC
29oC
یکشنبه
39oC
29oC
دوشنبه
39oC
29oC
سه شنبه
39oC
29oC
چهارشنبه
27oC
27oC

نقشه آبدانان