آب و هوای ابپخش

جمعه
25 خرداد
ابپخش
31 oC
1.56km/h
شنبه
43oC
32oC
یکشنبه
44oC
33oC
دوشنبه
45oC
33oC
سه‌شنبه
46oC
33oC

نقشه ابپخش