آب و هوای ابپخش

یکشنبه
04 مهر
ابپخش
32 oC
8.89km/h
دوشنبه
38oC
27oC
سه شنبه
40oC
28oC
چهارشنبه
40oC
28oC
پنجشنبه
41oC
28oC
جمعه
42oC
29oC

نقشه ابپخش