آب و هوای اب بر

شنبه
05 مهر
اب بر
19 oC
1.29km/h
یکشنبه
26oC
17oC
دوشنبه
22oC
14oC
سه شنبه
21oC
13oC
چهارشنبه
23oC
11oC
پنجشنبه
14oC
13oC

نقشه اب بر