مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر قشم

هتل-امیر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
145,000
تومان
5 مهر
شنبه
145,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
11 مهر
جمعه
145,000
تومان
12 مهر
شنبه
145,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
علاءالدین
149,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
149,000
تومان
5 مهر
شنبه
149,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
149,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
149,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
149,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
149,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
149,000
تومان
11 مهر
جمعه
149,000
تومان
12 مهر
شنبه
149,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
149,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
149,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
160,000
تومان
5 مهر
شنبه
160,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
11 مهر
جمعه
160,000
تومان
12 مهر
شنبه
160,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
160,000
تومان
5 مهر
شنبه
160,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
11 مهر
جمعه
160,000
تومان
12 مهر
شنبه
160,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
هتل-امیر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
145,000
تومان
5 مهر
شنبه
145,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
11 مهر
جمعه
145,000
تومان
12 مهر
شنبه
145,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
هتل یار
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
160,000
تومان
5 مهر
شنبه
160,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
160,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
160,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
160,000
تومان
11 مهر
جمعه
160,000
تومان
12 مهر
شنبه
160,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
160,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
160,000
تومان
هتل-امیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
208,000
تومان
5 مهر
شنبه
208,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
208,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
208,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
208,000
تومان
11 مهر
جمعه
208,000
تومان
12 مهر
شنبه
208,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
208,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
208,000
تومان
علاءالدین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
215,000
تومان
5 مهر
شنبه
215,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
215,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مهر
جمعه
215,000
تومان
12 مهر
شنبه
215,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
215,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
215,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
230,000
تومان
5 مهر
شنبه
230,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
11 مهر
جمعه
230,000
تومان
12 مهر
شنبه
230,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
230,000
تومان
5 مهر
شنبه
230,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
230,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
230,000
تومان
11 مهر
جمعه
230,000
تومان
12 مهر
شنبه
230,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
230,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
230,000
تومان
هتل-امیر-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
262,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
262,000
تومان
5 مهر
شنبه
262,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
262,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
262,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
262,000
تومان
11 مهر
جمعه
262,000
تومان
12 مهر
شنبه
262,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
262,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
262,000
تومان
علاءالدین
269,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
269,000
تومان
5 مهر
شنبه
269,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
269,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
269,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
269,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
269,000
تومان
11 مهر
جمعه
269,000
تومان
12 مهر
شنبه
269,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
269,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
هتل یار
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
290,000
تومان
5 مهر
شنبه
290,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
290,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مهر
جمعه
290,000
تومان
12 مهر
شنبه
290,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
290,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
290,000
تومان
5 مهر
شنبه
290,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
290,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
290,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
290,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
290,000
تومان
11 مهر
جمعه
290,000
تومان
12 مهر
شنبه
290,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
290,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
290,000
تومان
هتل-امیر-پنج تخته
پنج تخته
اقامت 24
307,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
307,000
تومان
5 مهر
شنبه
307,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
307,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
307,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
307,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
307,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
307,000
تومان
11 مهر
جمعه
307,000
تومان
12 مهر
شنبه
307,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
307,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
307,000
تومان
علاءالدین
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
315,000
تومان
5 مهر
شنبه
315,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
315,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
315,000
تومان
11 مهر
جمعه
315,000
تومان
12 مهر
شنبه
315,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
جمعه
340,000
تومان
5 مهر
شنبه
340,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
340,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
340,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
340,000
تومان
11 مهر
جمعه
340,000
تومان
12 مهر
شنبه
340,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
340,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
340,000
تومان
هتل-امیر-سوییت یک خوابه شش تخته صبحانه (بدون منو)
سوییت یک خوابه شش تخته صبحانه (بدون منو)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل امیر قشم

اعلام حریق
اتاق تلفن (اپراتور)
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
آژانس مسافرتي
آتلیه
فكس
خدمات نگهداری کودک
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
تلفن در لابی
اينترنت در لابی
سیستم تهویه مطبوع
تاکسی سرویس
خدمات تور
دمپایی
حوله
اتاق چمدان
ماساژ
رستوران
سونا
استخر
نمازخانه
فضای سبز
آسانسور
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
فتوکپی
روزنامه
سالن ورزشی
كافی شاپ
آرایشگاه
پاركينگ
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
سوئیت
تلفن
تلفن در اتاق
سرویس ایرانی
سرویس فرنگی
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
حمام

آدرس هتل امیر قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر قشم

(21 نظر)
با سلام و احترام..هتل نسبتا خوبی است .با توجه به قیمت به نظرم مناسب بود از قدیم گفتند هر چقدر پول بدی آش میخوری.. ما شبی 170 هزار تومان دادیم.. توقع بیش از این هم نداشتیم... ولی اشکالاتی از جمله نداشتن تنوع غذایی در منوی صبحانه و شام، جدا نبودن لابی از رستوران، عدم روشنایی کافی اتاق ها و ..... وجود داشت...امیدوارم کسانی که اقامت در این هتل می گیرند بهشون خوش بگذره و خبرهای خوشی از پیشرفت و بهبود هتل داشته باشند.
هتل خیلی خوبی می‌باشد امکانات هتلی خوب می‌باشد کارکنان خیلی خوبی دارند اگر دوباره قسمت شود حتما این هتل را انتخاب می‌کنم ضمنا من در این سفر به خاطر آب و هوای خوب دو روز دیگر هم همین هتل را مجددا رزرو کردم
با سلام، به نظرم هتل از همه نظر عالی بود در کل تجربه ی مسافرت به قشم قشنگ بود اما انتخاب هتل هم توی قشنگی مسافرت خیلی تاثیر داره که واقعا از مدیریت و پرسنل هتل امیر تشکر میکنم که نهایت تلاششونو کردن تا سفر به ما خوش بگذره و خاطرات خوبی را برای ما رقم بزنند. اگر موقعیت پیش بیاد و مجدد بریم جزیره قشم ، بدون شک تنها اولویت ما هتل امیر خواهد بود چون هم از نظر نظافت و بهداشت عالی بود و هم اینکه برخورد پرسنل خیلی خوب بود مکان هتل هم تقریبا بهترین نقطه ی شهر بود امکانات هم کامل و ....
ما الان توی هتل هستیم؛ یعنی دی ماه ۱۳۹۸ و یه اتاق دو تخته دابل گرفتیم. اتاق‌ها اونجوری تمیز نیستن که از یه هتل انتظار می‌ره، ولی برای ما که زیاد وسواسی نیستیم اوکیه. اما اگه تمیزی خیلی براتون مهم باشه، ممکنه اذیت بشین؛ چون مثلا یه قسمت بزرگی از رنگای دیوار اتاق ما ریخته، میل‌پرده شکسته و کج شده، فرش اتاق کثیفه، سرویس بهداشتی چندان تمیز نیست و توی سینک و کناره‌های در و اینور و اون ور، پر از لکه‌های زرد و سیاهه. رومیزی رو خودم تمیز کردم و دستمال سیاه سیاه شد. دمپایی‌ها یه‌ بار مصرف نیست و پلاستیکیه و قبل از شما قطعا یه عالمه آدم استفاده‌شون کردن. دکور اتاق هم چندان خوش‌سلیقه چیده نشده و مثلا اتاق حتی لوستر نداره و یه لامپ بدقواره از سقف آویزونه. دیگه اینکه سر و صدا توی اتاق ما خیلی زیاده، هم کارمندای هتل رعایت نمی‌کنن و وقت و بی‌وقت توی راه‌پله‌ها بلند بلند حرف می‌زنن و خیلی پر سر و صدا نظافت می‌کنن و هم اتاقمون بغل خیابونه و تا صبح، صدای ماشینا و موتورها خیلی اذیت می‌کنه. درستش این بود که مثل خیلی از هتل‌ها توی اتاق‌ها و راهروها از موکت استفاده بشه که یه‌جورایی به کم‌ کردن صدا و آرامش هتل کمک شه، ولی همه‌جا سرامیکه. ولی خب، روتختی و ملحفه‌ها کاملا تمیز و ضدعفونی‌شده هستن. و در کل، کارکنان هتل خیلی خوش‌برخورد و مهربونن. کلا واقعیت اینه که با این قیمت، نمی‌شه انتظار بیشتری داشت و هر چی پول بدی، همون‌قدر آش می‌خوری. ما آمادگیش رو داشتیم و برای همین خیلی تعجب نکردیم و در کل راضی هستیم. گفتم که واقعیت رو بگم که بر اساس کامنت‌های بقیه، انتظارتون خیلی بالا نره و یه وقت تعجب نکنین وقتی اومدین.
چندین مرتبه در این هتل اقامت داشتیم هم در ایام شلوغی و هم در ایام معمولی ، واقعا از نظر خدمات و سرویس دهی عالی هست ، امکانات کامل، بهترین نقطه شهر قشم، مدیریت عالی، پرسنل بی نظیر، خلاصه از هر نظر حرف نداشت. شمام تجربه کنید. سفر بسلامت
هتل خوبی بود از همه نظر عالی بود، اینترنت نامحدود داشت هم توی اتاق ها و هم توی لابی ، چایی و شربت رایگان و همیشه اماده ، از نظر نظافت ، امکانات و آرامش عالی بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود کوچکترین خواسته ای فورا انجام میشد هتل نوساز بود بهداشت اتاق ها به حدی بود که واقعا مشخص بود کل تشک و پتو و بالشت ها نو و تمیز هستن . ما هتل های زیادی تو کشور های مختلف رفتیم واقعا تنها هتلی که بهمون چسبید و آدم احساس غربت نمیکرد هتل امیر بود ، حتما حتی برای یکبار هم که شده تجربه کنید. اوقات به کام
برخورد مدیریت بسیار عالی ، موقعیت و دسترسی خوب و قابل قبول بود ، هتل نوساز و تمیز بودما دو اناق داشتیم که کنترل اسپیلت یکی از اتاقها وجود نداشت ، اون یکی هم باتری نداشت ، از باتری کنترل تلویزیون استفاده کردیم برای هر دو اتاق ، کلا پرسنل حال هیچ کاری رو نداشتند دایم باید بهشون میگفتی چه کار بکنن ، یه باز نگری اساسی در مورد کارمنداش مورد نیاز است
هتل عالی، خدمات بی نظیر ، برخورد پرسنل خیلی صمیمی و با احترام ، مکان هتل توی مرکز شهر قشم هست و از نظر دسترسی به بازار و ساحل و پارک عالی بود . اگر قصد مسافرت به جزیره ی قشم را دارید حتما تجربه کنید.
بنده با همسرم مهرماه امسال در این هتل اقامت داشتیم که انصافا از همه لحاظ بی نظیر بود. همسر بنده توی نظافت حساسیت زیادی دارن بعد از چندین مرتبه که به قشم رفت و آمد داشتیم متاسفانه هتلی که باب میلمان میبود را پیدا نمیکردیم متاسفانه برخی از هتل ها هم از تصاویری استفاده میکنن که با واقعیت هیچ شباهتی ندارد اما به پیشنهاد یکی از همکاران هتل امیر را انتخاب کردیم که واقعا از هر نظر عالی بود نظافت و بهداشت عالی بود ، دسترسی به مراکز تجاری و در مجاورت قرار گرفتن با پارک خانواده و قرار گرفتن در بهترین نقطه شهر که دسترسی را به همه ی مکان های قشم آسان میکرد برخورد پرسنل عالی، امکانات کامل، مهمتر از همه مدیریت مجموعه جناب آقای صادقی بسیار خونگرم و خوش برخورد واقعا ازشون ممنونیم بدون شک تنها توصیه ما به شما عزیزان هتل امیر خواهد بود. سفر به سلامت
هتل متناسب با قیمت ، اتاقها تمیز کارکنان خوش برخورد و با حوصله ، ما ازشون تقاضای نخ و سوزن کردیم با وجود اینکه نداشتن برامون تهیه کردن از همینجا بهشون خسته نباشید میگم و ازشون تشکر میکنم ، یه نکته ای که خیلی به دل من چسبید چای بود که ۲۴ ساعته تو لابی بصورت رایگان در اختیار مسافرها بود در کل برای سفر به قشم هتل مناسبی هست ، صبحونه هاش معمولی بود
استاندار های هتل زیر سوال میره با ورود به این هتل. وقتی وارد این هتل میشید یاد پادگان می افتید. صبحانه بی کیفیت. اتاق بی کیفیت. من که یاد سربازی افتادم
هتل بسیار تمیز و نوسازی بود، برخورد پرسنل عالی و واقعا بهتر از یک هتل ۳ ستاره بود.اتاق های بزرگ و دلباز داشت و به مراکز خرید نیز دسترسی خوبی داشت.در رزرو این هتل شک نکنید بخصوص اگر به تمیزی مکان و بهداشت محل اهمیت می دهید.
۴ شب اقامت داشتیم در هتل امیر . دو اتاق داشتیم . اتاقها تمیز و مرتب و راحت . سرویس دهی عالی . پرسنل هتل بسیار خوش برخورد و محترمانه رفتار میکردن . صبحانه عالی و رستوران هم غذاهای خوبی داشت . با وجود این خوبیها هزینه اقامت خیلی مناسب و بصرفه بود . انتخاب همیشگی ما ازین ببعد هتل امیر هست . به دوستان و آشنایان هم پیشنهاد دادیم .
بنده و همسرم چند شب در این هتل اقامت داشتم و همسر بنده روی نظافت و تمیزی اتاق و تخت و سرویس حساسیت زیادی دارن و بعد از تحقیق زیاد این هتل رو انتخاب کردیم و از انتخابمون خیلی خوشحال شدیم، هتل نوساز و تمیز هست کارکنان و مدیریت هتل بسیار خوشرو و خوش برخورد هستن و محیط هتل هم آروم هست بنده شخصا از اقای صادقی و خانمی که در پذیرش بودن تشکر میکنم بابت همه موارد خوب.
با سلام ، بنده مسافرت به جزایر قشم و کیش زیاد دارم واقعا از نظر بنده عالی هست، اگر قصد مسافرت به جزیره ی قشم را دارید حتما تجربه کنید ، یا علی
دررزرو و اقامت دراین هتل شک نکنید ساختمانی نو ساز و تمیز برخورد پرسنل عالی و محترمانه و مهمتر اینکه نزدیکی به مرکز شهر حتما تجربه کنید . سفر به سلامت
هتل تمیز و قابل قبول بود رفتار پرسنل هم عالی بود.
پس از دو شب اقامت، هتل بسیار خوبی بود. ساختمان نو ساز، نظافت عالی، برخورد پرسنل بسیار محترمانه و دوست داشتنی، پاسخگویی مناسب به درخواست مهمانان، هزینه به صرفه و ارائه یه اقامت آرام و دوست داشتنی. تنها مشکل نداشتن پارکینگ بود که ماشین رو توی خیابان جلوی هتل پارک میکردیم ولی خوشبختانه دوربینهای مداربسته هتل اون محوطه رو در دید داشت. در کل شهر قشم امن هست و خیلی مشکلی پیش نمیاره نبود پارکینگ. البته با توجه به جای مناسب و خلوت هتل امیر، مشکل پیدا کردن جای پارک جلوی هتل هم براتون پیش نمیاد. یه مورد دیگه تنوع منوی صبحانه محدود هست ولی برای ما راضی کننده و کافی بود.
واقعا عالی بود
هتل ٣ ستاره خوبي هست اتاق ها تميز و نو كادر اموزش لازم را نديده اند اشپزخانه و رستوران در حال ساخت در كل نسبت ب قيمت بهترين گزينه در قشم هست حتي از سويت هاي اجاره اي
هتل نوسازمحله جدید از نظر من برخورد پرسنل عالی بود حس نمی کردی تو هتل هستی.بیشتر شبیه یه جمع صمیمی خانوادگی بود.در کل بعنوان یه هتل دوستاره و اینکه تو قرار نیس کل وقتت تو هتل باشی راضی کننده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر قشم

مهمانان هتل امیر قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.