مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل امیر قشم

هتل-امیر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
234,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
234,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
234,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
234,000
تومان
9 مهر
جمعه
234,000
تومان
10 مهر
شنبه
234,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
234,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
234,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
234,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
431,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
9 مهر
جمعه
280,000
تومان
10 مهر
شنبه
280,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
9 مهر
جمعه
280,000
تومان
10 مهر
شنبه
280,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
هتل-امیر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
9 مهر
جمعه
280,000
تومان
10 مهر
شنبه
280,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
280,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
280,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
280,000
تومان
9 مهر
جمعه
280,000
تومان
10 مهر
شنبه
280,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
280,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
280,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
450,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
450,000
تومان
هتل-امیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
319,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
319,000
تومان
9 مهر
جمعه
319,000
تومان
10 مهر
شنبه
319,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
319,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
319,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
319,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
622,000
تومان
هتل یار
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
9 مهر
جمعه
400,000
تومان
10 مهر
شنبه
400,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
اقامت 24
400,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
400,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
400,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
400,000
تومان
9 مهر
جمعه
400,000
تومان
10 مهر
شنبه
400,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
400,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
400,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
650,000
تومان
هتل-امیر-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
علاءالدین
394,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
394,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
394,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
394,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
394,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
394,000
تومان
9 مهر
جمعه
394,000
تومان
10 مهر
شنبه
394,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
394,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
394,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
394,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
814,000
تومان
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
9 مهر
جمعه
520,000
تومان
10 مهر
شنبه
520,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
850,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
850,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
520,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
520,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
520,000
تومان
9 مهر
جمعه
520,000
تومان
10 مهر
شنبه
520,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
520,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
520,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
850,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
850,000
تومان
هتل-امیر-پنج تخته
پنج تخته
علاءالدین
464,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
464,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
464,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
464,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
464,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
464,000
تومان
9 مهر
جمعه
464,000
تومان
10 مهر
شنبه
464,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
464,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
464,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
464,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
957,000
تومان
هتل یار
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
9 مهر
جمعه
600,000
تومان
10 مهر
شنبه
600,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان
اقامت 24
600,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
600,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
600,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
600,000
تومان
9 مهر
جمعه
600,000
تومان
10 مهر
شنبه
600,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
600,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
600,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
1,000,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
1,000,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیر قشم

اعلام حریق
تلویزیون در لابی
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
آتلیه
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
اينترنت در لابی
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
پاركينگ
خدمات نگهداری کودک
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
پنجره
تلویزیون lcd
پرداخت ویزا و مسترکارت
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
كافی شاپ
وسایل بدنسازی
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در اتاق
ماساژ
رستوران
سونا
استخر
تاکسی سرویس
نمازخانه
آسانسور
صندوق امانات
حوله
یخچال
تلویزیون
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
دمپایی
مینی بار
اینترنت
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
مرکز خرید
خدمات تور
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
حمام

آدرس هتل امیر قشم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل امیر قشم

(19 نظر)
نقاط قوت:
ارامش کامل داشتیم و تمیز و خوشبو بود کارکنانشونم اخلاقشون خوب بود
نقاط ضعف:
ارامش کامل داشتیم و تمیز و خوشبو بود کارکنانشونم اخلاقشون خوب بود
نقاط قوت:
نزدیکی به مراکز گردشگری
نقاط ضعف:
نزدیکی به مراکز گردشگری
هتل اصلا 3 ستاره نیست. واقعا خیلی افتضاح هست. فقط یک مکان برای استراحت هست. بنده تقریبا بیشتر هتل های قشم رو رفتم فقط میتونم بهتون پیشنهاد بدم هتل های 3 ستاره دیگه هستند.
هتلی مناسب برای خانواده، بسیار تمیز و مهمان نواز.
دسترسی هتل خوب بود.برخورد پرسنل خوب بود.ولی از لحاظ تمیزی اونطوری ک تو کامنتا خوندم نبود کف اتاق نیاز ب تمیزی داشت تو اتاق حوله نداشت
با سلام و احترام..هتل نسبتا خوبی است .با توجه به قیمت به نظرم مناسب بود از قدیم گفتند هر چقدر پول بدی آش میخوری.. ما شبی 170 هزار تومان دادیم.. توقع بیش از این هم نداشتیم... ولی اشکالاتی از جمله نداشتن تنوع غذایی در منوی صبحانه و شام، جدا نبودن لابی از رستوران، عدم روشنایی کافی اتاق ها و ..... وجود داشت...امیدوارم کسانی که اقامت در این هتل می گیرند بهشون خوش بگذره و خبرهای خوشی از پیشرفت و بهبود هتل داشته باشند.
هتل خیلی خوبی می‌باشد امکانات هتلی خوب می‌باشد کارکنان خیلی خوبی دارند اگر دوباره قسمت شود حتما این هتل را انتخاب می‌کنم ضمنا من در این سفر به خاطر آب و هوای خوب دو روز دیگر هم همین هتل را مجددا رزرو کردم
با سلام، به نظرم هتل از همه نظر عالی بود در کل تجربه ی مسافرت به قشم قشنگ بود اما انتخاب هتل هم توی قشنگی مسافرت خیلی تاثیر داره که واقعا از مدیریت و پرسنل هتل امیر تشکر میکنم که نهایت تلاششونو کردن تا سفر به ما خوش بگذره و خاطرات خوبی را برای ما رقم بزنند. اگر موقعیت پیش بیاد و مجدد بریم جزیره قشم ، بدون شک تنها اولویت ما هتل امیر خواهد بود چون هم از نظر نظافت و بهداشت عالی بود و هم اینکه برخورد پرسنل خیلی خوب بود مکان هتل هم تقریبا بهترین نقطه ی شهر بود امکانات هم کامل و ....
ما الان توی هتل هستیم؛ یعنی دی ماه ۱۳۹۸ و یه اتاق دو تخته دابل گرفتیم. اتاق‌ها اونجوری تمیز نیستن که از یه هتل انتظار می‌ره، ولی برای ما که زیاد وسواسی نیستیم اوکیه. اما اگه تمیزی خیلی براتون مهم باشه، ممکنه اذیت بشین؛ چون مثلا یه قسمت بزرگی از رنگای دیوار اتاق ما ریخته، میل‌پرده شکسته و کج شده، فرش اتاق کثیفه، سرویس بهداشتی چندان تمیز نیست و توی سینک و کناره‌های در و اینور و اون ور، پر از لکه‌های زرد و سیاهه. رومیزی رو خودم تمیز کردم و دستمال سیاه سیاه شد. دمپایی‌ها یه‌ بار مصرف نیست و پلاستیکیه و قبل از شما قطعا یه عالمه آدم استفاده‌شون کردن. دکور اتاق هم چندان خوش‌سلیقه چیده نشده و مثلا اتاق حتی لوستر نداره و یه لامپ بدقواره از سقف آویزونه. دیگه اینکه سر و صدا توی اتاق ما خیلی زیاده، هم کارمندای هتل رعایت نمی‌کنن و وقت و بی‌وقت توی راه‌پله‌ها بلند بلند حرف می‌زنن و خیلی پر سر و صدا نظافت می‌کنن و هم اتاقمون بغل خیابونه و تا صبح، صدای ماشینا و موتورها خیلی اذیت می‌کنه. درستش این بود که مثل خیلی از هتل‌ها توی اتاق‌ها و راهروها از موکت استفاده بشه که یه‌جورایی به کم‌ کردن صدا و آرامش هتل کمک شه، ولی همه‌جا سرامیکه. ولی خب، روتختی و ملحفه‌ها کاملا تمیز و ضدعفونی‌شده هستن. و در کل، کارکنان هتل خیلی خوش‌برخورد و مهربونن. کلا واقعیت اینه که با این قیمت، نمی‌شه انتظار بیشتری داشت و هر چی پول بدی، همون‌قدر آش می‌خوری. ما آمادگیش رو داشتیم و برای همین خیلی تعجب نکردیم و در کل راضی هستیم. گفتم که واقعیت رو بگم که بر اساس کامنت‌های بقیه، انتظارتون خیلی بالا نره و یه وقت تعجب نکنین وقتی اومدین.
چندین مرتبه در این هتل اقامت داشتیم هم در ایام شلوغی و هم در ایام معمولی ، واقعا از نظر خدمات و سرویس دهی عالی هست ، امکانات کامل، بهترین نقطه شهر قشم، مدیریت عالی، پرسنل بی نظیر، خلاصه از هر نظر حرف نداشت. شمام تجربه کنید. سفر بسلامت
هتل خوبی بود از همه نظر عالی بود، اینترنت نامحدود داشت هم توی اتاق ها و هم توی لابی ، چایی و شربت رایگان و همیشه اماده ، از نظر نظافت ، امکانات و آرامش عالی بود برخورد پرسنل خیلی خوب بود کوچکترین خواسته ای فورا انجام میشد هتل نوساز بود بهداشت اتاق ها به حدی بود که واقعا مشخص بود کل تشک و پتو و بالشت ها نو و تمیز هستن . ما هتل های زیادی تو کشور های مختلف رفتیم واقعا تنها هتلی که بهمون چسبید و آدم احساس غربت نمیکرد هتل امیر بود ، حتما حتی برای یکبار هم که شده تجربه کنید. اوقات به کام
برخورد مدیریت بسیار عالی ، موقعیت و دسترسی خوب و قابل قبول بود ، هتل نوساز و تمیز بودما دو اناق داشتیم که کنترل اسپیلت یکی از اتاقها وجود نداشت ، اون یکی هم باتری نداشت ، از باتری کنترل تلویزیون استفاده کردیم برای هر دو اتاق ، کلا پرسنل حال هیچ کاری رو نداشتند دایم باید بهشون میگفتی چه کار بکنن ، یه باز نگری اساسی در مورد کارمنداش مورد نیاز است
هتل عالی، خدمات بی نظیر ، برخورد پرسنل خیلی صمیمی و با احترام ، مکان هتل توی مرکز شهر قشم هست و از نظر دسترسی به بازار و ساحل و پارک عالی بود . اگر قصد مسافرت به جزیره ی قشم را دارید حتما تجربه کنید.
هتل متناسب با قیمت ، اتاقها تمیز کارکنان خوش برخورد و با حوصله ، ما ازشون تقاضای نخ و سوزن کردیم با وجود اینکه نداشتن برامون تهیه کردن از همینجا بهشون خسته نباشید میگم و ازشون تشکر میکنم ، یه نکته ای که خیلی به دل من چسبید چای بود که ۲۴ ساعته تو لابی بصورت رایگان در اختیار مسافرها بود در کل برای سفر به قشم هتل مناسبی هست ، صبحونه هاش معمولی بود
۴ شب اقامت داشتیم در هتل امیر . دو اتاق داشتیم . اتاقها تمیز و مرتب و راحت . سرویس دهی عالی . پرسنل هتل بسیار خوش برخورد و محترمانه رفتار میکردن . صبحانه عالی و رستوران هم غذاهای خوبی داشت . با وجود این خوبیها هزینه اقامت خیلی مناسب و بصرفه بود . انتخاب همیشگی ما ازین ببعد هتل امیر هست . به دوستان و آشنایان هم پیشنهاد دادیم .
با سلام ، بنده مسافرت به جزایر قشم و کیش زیاد دارم واقعا از نظر بنده عالی هست، اگر قصد مسافرت به جزیره ی قشم را دارید حتما تجربه کنید ، یا علی
هتل تمیز و قابل قبول بود رفتار پرسنل هم عالی بود.
واقعا عالی بود
هتل ٣ ستاره خوبي هست اتاق ها تميز و نو كادر اموزش لازم را نديده اند اشپزخانه و رستوران در حال ساخت در كل نسبت ب قيمت بهترين گزينه در قشم هست حتي از سويت هاي اجاره اي
هتل نوسازمحله جدید از نظر من برخورد پرسنل عالی بود حس نمی کردی تو هتل هستی.بیشتر شبیه یه جمع صمیمی خانوادگی بود.در کل بعنوان یه هتل دوستاره و اینکه تو قرار نیس کل وقتت تو هتل باشی راضی کننده بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل امیر قشم

مهمانان هتل امیر قشم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل امیر قشم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل امیر قشم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل امیر قشم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل امیر قشم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.