هتل آپارتمان جمالی مشهد

مشهد - خیابان امام رضا - امام رضا 8 (کوچه فروزان) - کوچه دوم - سمت چپ
-
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران

معرفی هتل آپارتمان جمالی مشهد

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان جمالی مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
480,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
480,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
630,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
630,000 تومان
5 مرداد
جمعه
630,000 تومان
6 مرداد
شنبه
630,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
630,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
630,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
630,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
630,000 تومان
سینگل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
450,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
450,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
450,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
998,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
998,000 تومان
سینگل - (فولبرد)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
700,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
700,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
700,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,273,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,273,000 تومان
اتاق یک تخته (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
730,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
730,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
880,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
880,000 تومان
5 مرداد
جمعه
880,000 تومان
6 مرداد
شنبه
880,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
880,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
880,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
880,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
880,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته - دبل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
490,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
490,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
490,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,298,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,298,000 تومان
دو تخته - دبل(فولبرد)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
990,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
990,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
990,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,848,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,848,000 تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
520,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
520,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
830,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
830,000 تومان
5 مرداد
جمعه
830,000 تومان
6 مرداد
شنبه
830,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
830,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
830,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
830,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
830,000 تومان
اتاق دو تخته دبل (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,020,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,020,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,480,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,480,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,480,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,480,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,480,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,480,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,480,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,480,000 تومان
اتاق دو تخته دبل ویژه (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,630,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
930,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
930,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,430,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,430,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,430,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,430,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,430,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,430,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,430,000 تومان
سه تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
900,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
900,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
900,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,598,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,598,000 تومان
سه تخته - (فولبرد)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
1,650,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,650,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,650,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,423,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,423,000 تومان
اتاق سه تخته (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,680,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,680,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,130,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,130,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,130,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,130,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,130,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,130,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,130,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,130,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,630,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,630,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,630,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,630,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,630,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,630,000 تومان
سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,130,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,130,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,630,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,630,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,630,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,630,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,630,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,630,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,630,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,630,000 تومان
چهار تخته
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
1,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,100,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,998,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,998,000 تومان
چهار تخته - (فولبرد)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
2,100,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,100,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,100,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,098,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,098,000 تومان
اتاق چهار تخته (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
2,130,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,530,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,530,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,530,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,530,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,530,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,530,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,530,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,530,000 تومان
سوئیت برای چهار نفر (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
2,130,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,130,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,530,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,530,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,530,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,530,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,530,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,530,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,530,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,530,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
1,430,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
1,430,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
1,830,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
1,830,000 تومان
5 مرداد
جمعه
1,830,000 تومان
6 مرداد
شنبه
1,830,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,830,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,830,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
1,830,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
1,830,000 تومان
سوئیت برای پنج نفر (فولبرد)
ایران هتل آنلاین
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 تیر
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
1 مرداد
دوشنبه
2,630,000 تومان
2 مرداد
سه‌شنبه
2,630,000 تومان
3 مرداد
چهارشنبه
2,830,000 تومان
4 مرداد
پنج‌شنبه
2,830,000 تومان
5 مرداد
جمعه
2,830,000 تومان
6 مرداد
شنبه
2,830,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,830,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,830,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,830,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,830,000 تومان
سوییت بدون خواب 5 نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
1,400,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
1,400,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
1,400,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
2,398,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
2,398,000 تومان
ظرفیت 6 نفر

کانکت 6 نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
5 مرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
6 مرداد
شنبه
2,000,000 تومان
7 مرداد
یکشنبه
2,000,000 تومان
8 مرداد
دوشنبه
2,000,000 تومان
9 مرداد
سه‌شنبه
3,298,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,298,000 تومان
ظرفیت 7 نفر

کانکت 7 نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
3,600,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
3,600,000 تومان
ظرفیت 8 نفر

کانکت 8 نفره
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
8 مرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
9 مرداد
سه‌شنبه
4,000,000 تومان
10 مرداد
چهارشنبه
4,000,000 تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان جمالی مشهد

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
گشت غیررایگان
رمپ
رستوران ایرانی
اطفای حریق
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
لباسشویی
خدمات تهيه بليط
کپسول آتشنشانی در راهرو
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان جمالی مشهد

(19 نظر)
نقاط قوت:
قیمت مناسب و تمیزی واحد
نقاط ضعف:
اتاق بازسازی شده و نو بود تشکر
از لحاظ نور و تمیز بودن اتاق جالب نبود
نقاط قوت:
رفتار خوب پرسنل
نقاط ضعف:
رفتار خوب پرسنل
نقاط قوت:
ملحفه و روتختی خیلی تمیز بود
نقاط ضعف:
ملحفه و روتختی خیلی تمیز بود
در کل رفتار و اخلاق کارمندان خیلی خوب بود
نقاط قوت:
ورودی زیبایی
نقاط ضعف:
ورودی زیبایی
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
همه چیز بد بود
خیلی بد بود اصلا توصیه نمیکنم افتضاح
نقاط قوت:
از همه نظر عالیه
نقاط ضعف:
از همه نظر عالیه
نقاط قوت:
نقاط ضعف:
کثییییفففففففففف کثیف کثیف
سلام افتضاح به تمام معناااا در اتاق 1 سوسک بزرگ بود که من لحظه تخلیه اتاق زیر تخت دیدم و اومدن بالا سم پاشی کردن. ملحفه و پتو پر از مو و 1 عدد جانور مرده بود. روی پتو 2 تا جانور داشتن راه می رفتن. بدترین جایی که توو عمرم دیدم بود.
بسیار عالی بود
نقاط قوت:
نکته مثبتی ندیدم
نقاط ضعف:
سیستم گرمایشی نداشت و پر از ایراد های ریز و درشت بود
این هتل خیلی از هتل های نزدیکش لول پایین تری داشت
نقاط قوت:
از نظر دسترسی به حرم خوب بود و با مراکز خرید و بازار رضا هم نزدیک بود
نقاط ضعف:
اتاق رو دیر تحویل دادن خیلی معطلمون کردن
هتل به نسبت لوکسی نبود میتونست بهتر باشه
از لیست اسنپ حذف به بهتره چون ابروی شرکت اسنپ رو میبره . و قیمتش اصلان منصفانه نیست نصبت به امکانات و وضعیت هتل
حتی ملافه و روبالشتی ها رو عوض نمیکنند
اتاق تحویلی بسیار تاریک ، بدون پنجره و تهویه مناسب ، مانند مسافرخانه بود. ولی برخورد پرسنل خوب بود
از نظر نظافت افتضاحه روی ملحفه ها پر مو هستش سفارش غذا رو با تاخیر زیاد میاره و قیمت غذاها بالا و کیفیت غذاها افتضاحه برخورد پرسنل البته خیلی خوبه بیشتر شبیه مسافرخونه هستش تا هتل آپارتمان واقعا کثیفه جالب اینه شامپو و صابون و دستمال نداره و بابتش پول جدا گونه میگیرند و دوتا صابون شامپو مسافرتی با نصفه بسته دستمال لوله ای و ده برگ دستمال کلینکس میدن واقعا پشیمونم از رزروم
تو دوره کرونا و زمستون نسبت ب هزینه کمی ک کردم امکانات خوبی بود و نزدیک ب حرم و برخورد پرسنل هم خوب و قابل قبول.
رفتار کارکنان مناسب بود.
بسیار ضعیف
خیلی بد بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان جمالی مشهد

مهمانان هتل آپارتمان جمالی مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان جمالی مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان جمالی مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان جمالی مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان جمالی مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.