مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل آپارتمان جمالی مشهد

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
130,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
130,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
130,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
130,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
130,000
تومان
28 مرداد
جمعه
130,000
تومان
29 مرداد
شنبه
130,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
130,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
130,000
تومان
سینگل
هتل یار
248,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
248,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
248,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
248,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
248,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
498,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
498,000
تومان
28 مرداد
جمعه
498,000
تومان
29 مرداد
شنبه
498,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
498,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
498,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
498,000
تومان
سینگل - (فولبرد)
هتل یار
348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
348,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
348,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
348,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
598,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
598,000
تومان
اتاق یک تخته فولبرد
ایران هتل آنلاین
548,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
548,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
548,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
548,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
548,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
548,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
548,000
تومان
28 مرداد
جمعه
548,000
تومان
29 مرداد
شنبه
548,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
548,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
548,000
تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته - دبل
هتل یار
348,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
348,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
348,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
348,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
348,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
598,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
598,000
تومان
28 مرداد
جمعه
598,000
تومان
29 مرداد
شنبه
598,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
598,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
598,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
548,000
تومان
اتاق دو تخته دبل
ایران هتل آنلاین
448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
448,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
448,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
448,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
448,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
448,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
448,000
تومان
28 مرداد
جمعه
448,000
تومان
29 مرداد
شنبه
448,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
448,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
448,000
تومان
اتاق دو تخته دبل فولبرد
ایران هتل آنلاین
648,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
648,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
648,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
648,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
648,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
648,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
648,000
تومان
28 مرداد
جمعه
648,000
تومان
29 مرداد
شنبه
648,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
648,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
648,000
تومان
اتاق دو تخته دبل ویژه فولبرد
ایران هتل آنلاین
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
898,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
898,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
898,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
898,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
898,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
898,000
تومان
28 مرداد
جمعه
898,000
تومان
29 مرداد
شنبه
898,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
898,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
898,000
تومان
دو تخته دابل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
23 مرداد
یکشنبه
398,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
598,000
تومان
دو تخته - دبل(فولبرد)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
548,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
798,000
تومان
28 مرداد
جمعه
798,000
تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
هتل یار
448,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
448,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
448,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
448,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
448,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
898,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
898,000
تومان
28 مرداد
جمعه
898,000
تومان
29 مرداد
شنبه
898,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
898,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
898,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
748,000
تومان
سوئیت سه تخته
اسنپ تریپ
498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
498,000
تومان
28 مرداد
جمعه
898,000
تومان
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
598,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
598,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
598,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
598,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
598,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
598,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
598,000
تومان
28 مرداد
جمعه
598,000
تومان
29 مرداد
شنبه
598,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
598,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
598,000
تومان
اتاق سه تخته فولبرد
ایران هتل آنلاین
898,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
898,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
898,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
898,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
898,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
898,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
898,000
تومان
28 مرداد
جمعه
898,000
تومان
29 مرداد
شنبه
898,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
898,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
898,000
تومان
سه تخته - (فولبرد)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
29 مرداد
شنبه
1,198,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,048,000
تومان
ظرفیت 4 نفر

چهار تخته
هتل یار
548,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
548,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
548,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
548,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
548,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,098,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,098,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,098,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,098,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,098,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,098,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
998,000
تومان
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
798,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
798,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
798,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
798,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
798,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
798,000
تومان
28 مرداد
جمعه
798,000
تومان
29 مرداد
شنبه
798,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
798,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
798,000
تومان
سوئیت برای چهار نفر
ایران هتل آنلاین
798,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
798,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
798,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
798,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
798,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
798,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
798,000
تومان
28 مرداد
جمعه
798,000
تومان
29 مرداد
شنبه
798,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
798,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
798,000
تومان
اتاق چهار تخته فولبرد
ایران هتل آنلاین
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,098,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,098,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,098,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,098,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,098,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,098,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,098,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,098,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,098,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,098,000
تومان
سوئیت برای چهار نفر فولبرد
ایران هتل آنلاین
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,098,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,098,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,098,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,098,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,098,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,098,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,098,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,098,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,098,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,098,000
تومان
سوئیت چهار تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
24 مرداد
دوشنبه
598,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,248,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,248,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,248,000
تومان
ظرفیت 5 نفر

سوییت یکخوابه پنج تخته
هتل یار
698,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
698,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
698,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
698,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
698,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,248,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,248,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,248,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,248,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,248,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,248,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
1,248,000
تومان
سوئیت برای پنج نفر
ایران هتل آنلاین
1,098,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,098,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,098,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,098,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,098,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,098,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,098,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,098,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,098,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,098,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,098,000
تومان
سوئیت برای پنج نفر فولبرد
ایران هتل آنلاین
1,498,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
22 مرداد
شنبه
1,498,000
تومان
23 مرداد
یکشنبه
1,498,000
تومان
24 مرداد
دوشنبه
1,498,000
تومان
25 مرداد
سه شنبه
1,498,000
تومان
26 مرداد
چهارشنبه
1,498,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,498,000
تومان
28 مرداد
جمعه
1,498,000
تومان
29 مرداد
شنبه
1,498,000
تومان
30 مرداد
یکشنبه
1,498,000
تومان
31 مرداد
دوشنبه
1,498,000
تومان
سوییت یکخوابه پنج تخته - (فولبرد)
هتل یار
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
31 مرداد
دوشنبه
1,748,000
تومان
سوئیت پنج تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
25 مرداد
سه شنبه
798,000
تومان
27 مرداد
پنجشنبه
1,448,000
تومان
1 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان جمالی مشهد

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
خدمات خانه داری
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
رستوران
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
خدمات تور
گشت غیررایگان
رمپ
رستوران ایرانی
اطفای حریق
لابی
اینترنت
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت غیر‌رایگان در لابی
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
تلویزیون در لابی
لباسشویی
خدمات تهيه بليط
کپسول آتشنشانی در راهرو
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان جمالی مشهد

(13 نظر)
از لیست اسنپ حذف به بهتره چون ابروی شرکت اسنپ رو میبره . و قیمتش اصلان منصفانه نیست نصبت به امکانات و وضعیت هتل
حتی ملافه و روبالشتی ها رو عوض نمیکنند
نقاط قوت:
نقاط قوتی نسبت به بقیه هتل ها نداشت
نقاط ضعف:
نقاط قوتی نسبت به بقیه هتل ها نداشت
نقاط قوت:
از لحاظ دسترسی به حرم و نزدیکی به باز ار رضا
نقاط ضعف:
از لحاظ دسترسی به حرم و نزدیکی به باز ار رضا
از لحاظ دسترسی به حرم خوب بود
اتاق تحویلی بسیار تاریک ، بدون پنجره و تهویه مناسب ، مانند مسافرخانه بود. ولی برخورد پرسنل خوب بود
نقاط قوت:
قیمت مناسب و شیک
نقاط ضعف:
قیمت مناسب و شیک
نسبتا خوب بود ن سبت به قیمت خوب بود
نقاط قوت:
برخورد مناسب پذیرش هنگام تحویل و تخلیه اتاق
نقاط ضعف:
برخورد مناسب پذیرش هنگام تحویل و تخلیه اتاق
نقاط قوت:
چرک. بی ادب. بی امکانات.
نقاط ضعف:
چرک. بی ادب. بی امکانات.
برای سه شب رزرو کرده بودم همینکه رفتم توی هتل خواستم رزرو رو کنسل کنم، ولی به خاطر اینکه کار داشتم، کنسل نکردم. شب اول اینقدر افتضاح بود و سیستم گرمایشی نداشت، عطایش را به لقایش بخشیدم و زدم بیرون. چند قدم اون طرف تر،هتل های خیلی بهتر با همون قیمت پیدا می‌شد. خیلی بهتر
از نظر نظافت افتضاحه روی ملحفه ها پر مو هستش سفارش غذا رو با تاخیر زیاد میاره و قیمت غذاها بالا و کیفیت غذاها افتضاحه برخورد پرسنل البته خیلی خوبه بیشتر شبیه مسافرخونه هستش تا هتل آپارتمان واقعا کثیفه جالب اینه شامپو و صابون و دستمال نداره و بابتش پول جدا گونه میگیرند و دوتا صابون شامپو مسافرتی با نصفه بسته دستمال لوله ای و ده برگ دستمال کلینکس میدن واقعا پشیمونم از رزروم
تو دوره کرونا و زمستون نسبت ب هزینه کمی ک کردم امکانات خوبی بود و نزدیک ب حرم و برخورد پرسنل هم خوب و قابل قبول.
رفتار کارکنان مناسب بود.
بسیار ضعیف
خیلی بد بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل آپارتمان جمالی مشهد

مهمانان هتل آپارتمان جمالی مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان جمالی مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان جمالی مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان جمالی مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان جمالی مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.