هتل سرای اردیبهشت اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی، کوچه 31
3.3
امتیاز کاربران
69
نظرات کاربران

معرفی هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سرای اردیبهشت اصفهان

ظرفیت 1 نفر

اتاق یک تخته (سرویس بهداشتی خارج از اتاق)
اقامت 24
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
300,000 تومان
20 خرداد
شنبه
300,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
300,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
300,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
300,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
300,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
300,000 تومان
26 خرداد
جمعه
300,000 تومان
27 خرداد
شنبه
300,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
300,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
300,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
380,000 تومان
20 خرداد
شنبه
380,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
380,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
380,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
380,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
380,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
380,000 تومان
26 خرداد
جمعه
380,000 تومان
27 خرداد
شنبه
380,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
380,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
380,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
380,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
380,000 تومان
20 خرداد
شنبه
380,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
380,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
380,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
380,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
380,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
380,000 تومان
26 خرداد
جمعه
380,000 تومان
27 خرداد
شنبه
380,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
380,000 تومان
یک تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
20 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
21 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
22 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
23 خرداد
سه‌شنبه
تکمیل ظرفیت
24 خرداد
چهارشنبه
تکمیل ظرفیت
25 خرداد
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
26 خرداد
جمعه
تکمیل ظرفیت
27 خرداد
شنبه
تکمیل ظرفیت
28 خرداد
یکشنبه
تکمیل ظرفیت
29 خرداد
دوشنبه
تکمیل ظرفیت
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
440,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
440,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
440,000 تومان
26 خرداد
جمعه
440,000 تومان
27 خرداد
شنبه
440,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
440,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
440,000 تومان
اتاق دو تخته توئین (سرویس بهداشتی خارج از اتاق)
اقامت 24
440,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
440,000 تومان
20 خرداد
شنبه
440,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
440,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
440,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
440,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
440,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
440,000 تومان
26 خرداد
جمعه
440,000 تومان
27 خرداد
شنبه
440,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
440,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
440,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
580,000 تومان
20 خرداد
شنبه
580,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
580,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
580,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
580,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
580,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
580,000 تومان
26 خرداد
جمعه
580,000 تومان
27 خرداد
شنبه
580,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
580,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
580,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
580,000 تومان
20 خرداد
شنبه
580,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
580,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
580,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
580,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
580,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
580,000 تومان
26 خرداد
جمعه
580,000 تومان
27 خرداد
شنبه
580,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
580,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
580,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
580,000 تومان
20 خرداد
شنبه
580,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
580,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
580,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
580,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
580,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
580,000 تومان
26 خرداد
جمعه
580,000 تومان
27 خرداد
شنبه
580,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
580,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
580,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
760,000 تومان
20 خرداد
شنبه
760,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
760,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
760,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
760,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
760,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
760,000 تومان
26 خرداد
جمعه
760,000 تومان
27 خرداد
شنبه
760,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
760,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
760,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
760,000 تومان
20 خرداد
شنبه
760,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
760,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
760,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
760,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
760,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
760,000 تومان
26 خرداد
جمعه
760,000 تومان
27 خرداد
شنبه
760,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
760,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
760,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
760,000 تومان
20 خرداد
شنبه
760,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
760,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
760,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
760,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
760,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
760,000 تومان
26 خرداد
جمعه
760,000 تومان
27 خرداد
شنبه
760,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
760,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
760,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
اتاق چهارتخته کانکت - دو اتاق دوتخته
هتل یار
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
1,000,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,000,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,000,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,000,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,000,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,000,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,000,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,000,000 تومان
ظرفیت 5 نفر

کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
اتاق پنج تخته کانکت - یک اتاق دوتخته و یک اتاق سه تخته
هتل یار
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
1,150,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
19 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
20 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
21 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
22 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان
23 خرداد
سه‌شنبه
1,150,000 تومان
24 خرداد
چهارشنبه
1,150,000 تومان
25 خرداد
پنج‌شنبه
1,150,000 تومان
26 خرداد
جمعه
1,150,000 تومان
27 خرداد
شنبه
1,150,000 تومان
28 خرداد
یکشنبه
1,150,000 تومان
29 خرداد
دوشنبه
1,150,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سرای اردیبهشت اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
آلاچیق
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق ویژه معلولین
آسانسور
استخر
سونا
رستوران
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
رستوران فضای باز
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
اتاق ويژه معلولين
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
حوض اب در لابی
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
فضای سبز
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سرای اردیبهشت اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سرای اردیبهشت اصفهان

(69 نظر)
نقاط قوت:
آرامش
نقاط ضعف:
رطوبت
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نبود سرویس در اتاقنبود دمپایی برای سرویس و حمام
نقاط قوت:
باتوجه به قیمت امکانت خوب بود
نقاط ضعف:
چراغ شب خواب مناسب و یک عسلی جهت غذا نداشت که لازم هست
نقاط قوت:
محیط سنتی و جالبی داره
نقاط ضعف:
محیط سنتی و جالبی داره
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسبی داره
نقاط ضعف:
اونقدر زیاده که دریک خط نمیشه گفت
نقاط قوت:
دسترسی مناسب، محله و خیابان های اطراف دیدنی و زیباست
نقاط ضعف:
دسترسی مناسب، محله و خیابان های اطراف دیدنی و زیباست
نقاط قوت:
محیط سنتی داره و دسترسی به مرکز شهر بد نیست آرامش محیطی خوب هست
نقاط ضعف:
محیط سنتی داره و دسترسی به مرکز شهر بد نیست آرامش محیطی خوب هست
نقاط قوت:
موقعیت مناسب داشت،نسبت به قیمت خوب بود .محیط آرام ،
نقاط ضعف:
موقعیت مناسب داشت،نسبت به قیمت خوب بود .محیط آرام ،
در کل خوب بود نسبت به قیمت .
نقاط قوت:
قیمت و نظافت
نقاط ضعف:
قیمت و نظافت
مناسب برای استراحت صرف بعد از گردش در شهر. به همین دلیل نیاز به امکانات خاصی نداشتیم و مناسب بود
نقاط قوت:
در کل خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
در کل خیلی خوب بود
لذت بردم
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
در اتاق رخت آويزي وجود نداشت، فقط سیستم گرمايش فعال بود و براي خنك شدن و تهويه هوا ميبايست پنجره و درب اتاق را باز ميگذاشتيم. شب سرو صدا واقعا زياد بود. پذيرايي صبحانه واقعا ضعيف بود. چکه کردن آب از سقف دستشويي. معرفی هتل در فضای مجازی بسیار متفاوت بود چیدمان اتاق خوب نبود تخت بی کیفیت بود .اصلا هتل نبود. تلويزيون تقريبا نزديك سقف وصل شده بود اتاق كوچك و بدون حتي صندلي. يخچال داخل اتاق گرماي شديدي توليد ميكرد و خيلي پرصدا بود. افتضاح بود اصلا راضي نبودم.
نقاط قوت:
دسترسی آسان به جاهای دیدنیقیمت مناسب فضای سنتی و دنج
نقاط ضعف:
پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
در سرویس خرابتشکها زیادی فرو میرفت و کهنه بودندامکانات خیلی خاصی نداشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
چکه کردن آب از سقف،نم و رطوبت دادن سرویس بهداشتی به داخل اتاق،تشک ها کثیف،اتاق ها کوچک،سرویس دهی صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کثیفی اتاق ، نزدیکی اتاق به سرویس بهداشتی ، رفتار ناپسند مدیریت هتل در مواجه با خواسته مشتری
نقاط قوت:
بافت سنتی و رفتار شایسته پرسنل هتل
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فضای سنتی و زیبا دسترسی به خیابان عالی
نقاط ضعف:
۱-معرفی هتل در فضای مجازی بسیار متفاوت بود۲-چیدمان اتاق خوب نبود ۳-تخت بی کیفیت بود ۴-فضای اتاق خیلی کوچک بود ۵-سرویس دهی یک مقدار کند انجام میشد
نقاط قوت:
برخورد خوب پذيرش،حالت سنتي بودن هتل
نقاط ضعف:
سرويس اتاق بدون امكانات خيلي سخته، حتما اتاقي كه سرويس داشته باشه بگيريد
نقاط قوت:
با صفا
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فوق العاده تمیز و بهداشتی سرویس بهداشتی و سرویس اتاق خواب تمیز و مطبوع .-سیستم گرمایشی عالی ،-مدیریت و پذیرایی بسیار عالی -خدمتکاران زحمتکش و دلسوز سپاس فراوان
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
گرمایش خوب اتاق ها
نقاط ضعف:
امکان سیگار کشیدن ندارد
نقاط قوت:
امکانت و قیمت خوب
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
واقعیت من حدودا چهار ماه پیش از هتل شما استفاده کردم ...یه مقدار خیابانی که هتل درش قرار داره بخاطر یه طرفه بودن برام مشکل ساز بود و یه مشکل دیگه پنجره روبه کوچه اطاق من بود که گهگاهی صدای تردد موتور و ماشین اذیت میکرد ولی در مجموع کیفیت بقیه موارد به نسبت قیمت راضی کننده بود ...
نقاط قوت:
همه چیز منظم و مرتب بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
برخورد بسیار بد پرسنل پذیرش،ملحفه ها کثیف،موی مسافرا رو ملحفه ها بود،سروصدای زیاد،چکه کردن اب کولر توی اتاق،هوای دم،در کل نمیشه اسم هتل روش گذاشت بیشتر شبیه مسافر خونه بود ،حیف پول
خوب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق جای حتی گذاشتن یک چمدان نداشت، اتاق کوچک
نقاط قوت:
دنجمرتب و تمیزپرسنل خوبدسترسی به مراکز گردشگری
نقاط ضعف:
اتاق ها نسبتا کوچک
واقعا یک شبی که اونجا بودم بد بود برام از دست سر وصدای اتاق مجاور
نقاط قوت:
هیچ نکات مثبتی نداره بعد اینکه ما رزرو کرده بودم گفتیم یه شب رو سوخت کنین شب دوم رو کنسل بازم قبول نکردن اصلا هتل نیس اینجا یه مسافرخونه خیییییلی بد
نقاط ضعف:
مدریتش یه خانم هست خییییلی بد خیییییلی خیییییلی بد حیف پول آدم که بدی اونجا
برای بچه های زیر ۵ ساله هم شناسنامه اش رو ببرید چون توی نوروز امسال ، می خواستن ما رو بفرستن اماکن نامه بیاریم چون شناسنامه بچه مون همراهمون نبود !
نقاط قوت:
ارائه آب جوش با تماس
نقاط ضعف:
موکت زمین بسیار کثیفدر لحضه ورود نشتی آب کولر از سقف روی زمین چکه کردن آب روی موکت بوی نم و ریختن روی بدن و سر در همان روز به خانم عباسی و یکی از پرسنل اعلام ایشان هیچگونه اقدامی صورت ندادند و تا آخرین روز همانگونه بودوضعيت نظافت بسیار ضعیف ملافه ها و رو تاقچه ای دارای لک های زیاد حتی موی مسافرین روی ملافه ها کاملا مشهود بودآب معدنی با هزینه بود و حتی یک بار رایگان ارائه نمیشددستمال نظافت خدمه روی سیم تلوزیون آویزان بودبرخورد پرسنل معمولی سرد بی تفاوتعدم نظافت اتاق در طول ۳روز اقامت سطل نیز خالی نشده بوداتاق بسیار کوچک فقط به اندازه ۲ عدد تخت فضا داشت و تردد در اتاق ۲تخته بسیار اذییت کنندهحتی یک صندلی وجود نداشتدرب ها و پنجره بصورت چوبی و خیلی راحت و واضح صدا از اتاق به بیرون و از بیرون به اتاق میرفت
نقاط قوت:
خوب بود..ارزان بود
نقاط ضعف:
دسترسی به امکان دیدنی سخت بود
نقاط قوت:
فضای سبز و سنتی بسیار عالی پرسنل مهربان و زحمتکش
نقاط ضعف:
اگر ملحفه جدا در نظر می‌گرفتند عالی بود
نقاط قوت:
جای اروم و خوبیه فضای سنتی دنج و قشنگی داره دسترسی شهری و موقعیت مکانی هم خوبه
نقاط ضعف:
من نکته ی منفی ندیدم
پرسنل فرهیخته و خوش رفتار. نظافت اتاق ها و همچنین کیفیت غذا در مجموع و با توجه به قیمت خوب بود.
نقاط قوت:
مدیریت قوی با نظافت بینظیر با محیطی دنج و اروم . ملافه ها و سرویس بهداشتی خیلی خیلی تمیز حتی برای امثال خودم که خیلی وسواس دارم حس نمیکنی هتلی . تو هیچ هتلی ملافه به این نویی و تمیزی ندیدم . بهداشت صددرصد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اتاق ها خیلی کوچک بود و اینترنت وای فای در اختیار مهمانان نبود ولی از نظر تمیزی و پاکیزگی خوب بود
نقاط قوت:
دسترسی راحت پرسنل خوب و محترم
نقاط ضعف:
اتاق خیلی معمولی و نسبتا کوچک در مجموع نسبت به مبلغ خوب بود
نقاط قوت:
فضای سنتی و بسیار دلنشین، تخت‌های تمیز و مرتب، سرویس بهداشتی داخل اتاق بسیار خوب، در یک جمله نسبت به قیمت، باورنکردنی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فضاي دلنشين و دوست داشتني، برخورد خوب كاركنان،موقعيت مكاني عالي و دسترسي خوب
نقاط ضعف:
نديدم
من و دوستم 2 شب مهمان بودیم. از نظر بهداشتی و برخورد کارکنان عالی. در حد یک هتل چند ستاره. حرف نداشت
خوب بود
خیلی اتاقش کوچیک بودو دلگیر
به نظرم نسبت به قیمتش واقعا می ارزه و از یه هتل 2 ستاره خدماتش بیشتره
برای من که عالی بوده
من بیشتر از ۲۰ روزه که از این هتل استفاده میکنم البته از اتاق دو‌تخته بدون سرویس واقعا راضی ام،از برخورد پرسنل از کیفیت صبحانه نسبت به قیمت از امکاناتی خشکشویی و وای فای هتل و تمیزی و رسیدگی واقعا نسبت به قیمتش می ارزه
واقعا نسبت به قیمت اش ارزش داره
من الان بیش از ده روزه که اینجام و واقعا احساس راحتی میکنم اینجا همه چی برای لذت راحت بودن محیاست
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در سطح خودش بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
باسلام اگر با عنوان مسافرخانه به این مکان نگاه کنیم به نظرم جای بدی نیست ولی هتل به هیچ وجه . ممنونم از هتل ایران که واقعا پیگیر بودن هرچند مسافر خانه اردیبهشت خوب نبود ولی من از همین سایت هتل ایران در شیراز هتل رزو کردم که فراتر از انتظارم بود به نظرم تو انتخاب هتل حتما به نظرات داده شده توجه کنید بعد انتخاب کنید .
همه چی خوب بود اما نبودن دستگاه کارتخوان در هتل و همچنین پافشاری کارمند هتل جهت پرداخت نقدی وجه که در آن زمان موجود نبود باعث شد اینجانب ساعت ۱ بامداد جهت برداشت وجه از هتل خارج بشم چهره خوبی نداشت.
هتلی کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
برخورد بینهایت خوب مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی،چیلرها،باید قوی تر بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
کوچک ولی تمیز و راحت. برای سفرهای کاری و همچنین بَک پَکِری خوب است. صبحانه خیلی کم تنوع است و قهوه هم ندارد. کارکنان بسیار مودب و خوش برخورد هستند.
وقتی وارد هتل شدم برام جالب بود که چرا انقدر کوچیکه برعکس عکسهاش وقتی هم گفتم گفتن هنر عکاسی خوبه دیگه قرار باشه اینجوری نشون نده که چرا باید از عکاس حرفه ای استفاده کرد؟؟!!! این جمله ناراحت کننده بود برام. اتاق خیلی کوچیکه و جالبه که نوشته شده سوئیت.اما در کل کای بدی نبود برای یکبار.
نقاط قوت:
خيلى خوب بودهم اتاق تميزبود هم رفتارپرسنل خيلى محترمانه بود من راضى بودم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط قوت:
خیلی دنح و آروم مثل عکساش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کافی شاپی که روی پشت بام هست سروصدای زیادی دارد
نقاط قوت:
ساکت و اخلاق پرسنل عالی ، محیط داخل و رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته دبل ندارد
نقاط قوت:
هتل فوق به صورت سنتی ، دنج و برای استراحت و کسب آرامش عالی است .رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱- نداشتن پارکینگ ۲- کوچک بودن اتاق ۲نفره ۳- مراعات نکردن بعضی از مسافرت در سکوت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سرای اردیبهشت اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.