هتل سرای اردیبهشت اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی، کوچه 31
3.3
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران

معرفی هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سرای اردیبهشت اصفهان

سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اقامت 24
100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
100,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
100,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
100,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
100,000
تومان
9 مهر
جمعه
100,000
تومان
10 مهر
شنبه
100,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
100,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
100,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
100,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
100,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
131,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
131,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
131,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
131,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
131,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
131,000
تومان
9 مهر
جمعه
131,000
تومان
10 مهر
شنبه
131,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
131,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
131,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
131,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
131,000
تومان
هتل یار
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
9 مهر
جمعه
145,000
تومان
10 مهر
شنبه
145,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
9 مهر
جمعه
145,000
تومان
10 مهر
شنبه
145,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
182,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
182,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
182,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
182,000
تومان
9 مهر
جمعه
182,000
تومان
10 مهر
شنبه
182,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
182,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
182,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
182,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
182,000
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
9 مهر
جمعه
200,000
تومان
10 مهر
شنبه
200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
240,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
240,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
240,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
200,000
تومان
9 مهر
جمعه
200,000
تومان
10 مهر
شنبه
200,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
200,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
200,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
200,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
200,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-دوتخته (بدون حمام و سرویس)
دوتخته (بدون حمام و سرویس)
اقامت 24
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
155,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
155,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
155,000
تومان
9 مهر
جمعه
155,000
تومان
10 مهر
شنبه
155,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
155,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
155,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
155,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
155,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
239,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
239,000
تومان
9 مهر
جمعه
239,000
تومان
10 مهر
شنبه
239,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
239,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
239,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
239,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
239,000
تومان
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
9 مهر
جمعه
265,000
تومان
10 مهر
شنبه
265,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
265,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
265,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
265,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
265,000
تومان
9 مهر
جمعه
265,000
تومان
10 مهر
شنبه
265,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
265,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
300,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-کانکت چهارنفره
کانکت چهارنفره
ای‌گردش
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
296,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
296,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
296,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
296,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
296,000
تومان
9 مهر
جمعه
296,000
تومان
10 مهر
شنبه
296,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
296,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
296,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
296,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
296,000
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
9 مهر
جمعه
330,000
تومان
10 مهر
شنبه
330,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
هتل یار
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
330,000
تومان
9 مهر
جمعه
330,000
تومان
10 مهر
شنبه
330,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
330,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
هتل یار
395,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
395,000
تومان
9 مهر
جمعه
395,000
تومان
10 مهر
شنبه
395,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
395,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
395,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
395,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
395,000
تومان
ای‌گردش
535,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
5 مهر
دوشنبه
535,000
تومان
6 مهر
سه شنبه
535,000
تومان
7 مهر
چهارشنبه
535,000
تومان
8 مهر
پنجشنبه
535,000
تومان
9 مهر
جمعه
535,000
تومان
10 مهر
شنبه
535,000
تومان
11 مهر
یکشنبه
535,000
تومان
12 مهر
دوشنبه
535,000
تومان
13 مهر
سه شنبه
535,000
تومان
14 مهر
چهارشنبه
535,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سرای اردیبهشت اصفهان

نمازخانه
خدمات خانه داری
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
آتلیه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار
تلویزیون lcd
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
مینیبار
فضای سبز
كافی شاپ
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
مسلط به زبان فرانسه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
حوض اب در لابی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
اتاق ويژه معلولين
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
اعلام حریق
یخچال
اینترنت در لابی
اتاق عروس و داماد
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
اتاق ویژه معلولین
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
تلویزیون
سیستم گرمایشی سرمایشی
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
کافی نت
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
کافی‌شاپ تابستانه
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
حوله
رستوران فضای باز
ماساژ
آلاچیق
حمام

آدرس هتل سرای اردیبهشت اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سرای اردیبهشت اصفهان

(40 نظر)
نقاط قوت:
مرکز شهر بودن ، محیط جذاب و نقلی، بام و خیاط زیبا ک میشد در انجا وعده غذایی رو میل کرد
نقاط ضعف:
مرکز شهر بودن ، محیط جذاب و نقلی، بام و خیاط زیبا ک میشد در انجا وعده غذایی رو میل کرد
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
برای اقامت با هزینه کم مناسب است
نقاط قوت:
هزینخ نسبت به امکانات مناسب هست. صرقا برای اینکه شب تفامت داشته باسید و در طول روز گردش کنید و یا به کار خود برسید. محیط ان نیز به قورت سنتی و جالب می باش
نقاط ضعف:
هزینخ نسبت به امکانات مناسب هست. صرقا برای اینکه شب تفامت داشته باسید و در طول روز گردش کنید و یا به کار خود برسید. محیط ان نیز به قورت سنتی و جالب می باش
نقاط قوت:
تميزي ، زيبايي محيط ، دسترسي تقريبا خوب به مكان هاي ديدني
نقاط ضعف:
تميزي ، زيبايي محيط ، دسترسي تقريبا خوب به مكان هاي ديدني
پرسنل فرهیخته و خوش رفتار. نظافت اتاق ها و همچنین کیفیت غذا در مجموع و با توجه به قیمت خوب بود.
بدون امکاناتی شامل پنجره و کمد دیواری و وسایل رفاهی
نقاط قوت:
هیچ نکته مثبتی نداشت
نقاط ضعف:
رفتاره کارکنان خیلی بد...سرویس دهی نامناسب.. هزینه بالا
نقاط قوت:
امکانات هتل نسبت به قیمت هتل، خوب بود مخصوصا دیزاین سنتی که داشت روحیه آدم رو خوب می‌کرد و خوراک عکاسی بود از نظر موقعیت مکانی هم عالی بود، با توجه به اینکه مرکز اصفهان طرح ترافیک داره و این هتل در مرز طرح ترافیک قرار داره به نظرم رفت و آمد راحت تر انجام میشه
نقاط ضعف:
پارکینگ نداره، البته توی این رنج قیمت اکثراً بدون پارکینگ هستن، و اینکه جای پارک اطراف هتل هست
نقاط قوت:
محیط آرام و با صفا
نقاط ضعف:
نبود مسواک، خمیر دندان و سشوار که در خدمات ذکر شده بود. تمیز نبودن بعضی از قسمت های اتاق
اتاق ها خیلی کوچک بود و اینترنت وای فای در اختیار مهمانان نبود ولی از نظر تمیزی و پاکیزگی خوب بود
نقاط قوت:
دسترسی راحت پرسنل خوب و محترم
نقاط ضعف:
اتاق خیلی معمولی و نسبتا کوچک در مجموع نسبت به مبلغ خوب بود
نقاط قوت:
نسبتا تمیز بود
نقاط ضعف:
گرمایش اتاق به شدت ضعیف بود سرویس دهی ضعیف ، برای ا‌وردن یک قوری چای بسیار اذیت میکردند در کل هتل خوبی نیست
نقاط قوت:
فضاي دلنشين و دوست داشتني، برخورد خوب كاركنان،موقعيت مكاني عالي و دسترسي خوب
نقاط ضعف:
نديدم
من و دوستم 2 شب مهمان بودیم. از نظر بهداشتی و برخورد کارکنان عالی. در حد یک هتل چند ستاره. حرف نداشت
خوب بود
خیلی اتاقش کوچیک بودو دلگیر
به نظرم نسبت به قیمتش واقعا می ارزه و از یه هتل 2 ستاره خدماتش بیشتره
برای من که عالی بوده
من بیشتر از ۲۰ روزه که از این هتل استفاده میکنم البته از اتاق دو‌تخته بدون سرویس واقعا راضی ام،از برخورد پرسنل از کیفیت صبحانه نسبت به قیمت از امکاناتی خشکشویی و وای فای هتل و تمیزی و رسیدگی واقعا نسبت به قیمتش می ارزه
واقعا نسبت به قیمت اش ارزش داره
من الان بیش از ده روزه که اینجام و واقعا احساس راحتی میکنم اینجا همه چی برای لذت راحت بودن محیاست
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در سطح خودش بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
باسلام اگر با عنوان مسافرخانه به این مکان نگاه کنیم به نظرم جای بدی نیست ولی هتل به هیچ وجه . ممنونم از هتل ایران که واقعا پیگیر بودن هرچند مسافر خانه اردیبهشت خوب نبود ولی من از همین سایت هتل ایران در شیراز هتل رزو کردم که فراتر از انتظارم بود به نظرم تو انتخاب هتل حتما به نظرات داده شده توجه کنید بعد انتخاب کنید .
همه چی خوب بود اما نبودن دستگاه کارتخوان در هتل و همچنین پافشاری کارمند هتل جهت پرداخت نقدی وجه که در آن زمان موجود نبود باعث شد اینجانب ساعت ۱ بامداد جهت برداشت وجه از هتل خارج بشم چهره خوبی نداشت.
نقاط قوت:
برخورد بینهایت خوب مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی،چیلرها،باید قوی تر بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی وارد هتل شدم برام جالب بود که چرا انقدر کوچیکه برعکس عکسهاش وقتی هم گفتم گفتن هنر عکاسی خوبه دیگه قرار باشه اینجوری نشون نده که چرا باید از عکاس حرفه ای استفاده کرد؟؟!!! این جمله ناراحت کننده بود برام. اتاق خیلی کوچیکه و جالبه که نوشته شده سوئیت.اما در کل کای بدی نبود برای یکبار.
اگر واقع گرا هستید و از این هتل توقع خدمات پنج ستاره ندارید اینجا جاییست که به شما خوش می گذرد. این سومین اقامت ما در این هتل بود. این بار هم مثل همیشه خوب و لذت بخش بود فقط این بار سطح اتاق خوب تمیز نشده بود و کف اتاق مو بود. طراحی سنتی و دلپذیر هتل در لحظه ورود به شما خوش آمد می گوید. اتاق های دو نفره کمی کوچک هستند اما تخت ها تمیز و راحتند. صبحانه در حد سطح هتل نرمال هست و خوشرویی خانم مسؤل سرو صبحانه باعث می شود حس خوب و صمیمی به شما دست دهد. این هتل را برای اقامت پیشنهاد می کنم.
همه خوب بودن مخصوصا پرسنل کافه
متاسفانه پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط قوت:
ساکت و اخلاق پرسنل عالی ، محیط داخل و رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته دبل ندارد
نقاط قوت:
هتل فوق به صورت سنتی ، دنج و برای استراحت و کسب آرامش عالی است .رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱- نداشتن پارکینگ ۲- کوچک بودن اتاق ۲نفره ۳- مراعات نکردن بعضی از مسافرت در سکوت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سرای اردیبهشت اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.