هتل سرای اردیبهشت اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی، کوچه 31
3.3
امتیاز کاربران
60
نظرات کاربران

معرفی هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سرای اردیبهشت اصفهان

ظرفیت 5 نفر

کانکت پنج تخته
اسنپ تریپ
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
750,000 تومان
19 آذر
شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
اتاق کانکت پنج نفره
اقامت 24
750,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
18 آذر
جمعه
750,000 تومان
19 آذر
شنبه
750,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
750,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
750,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
750,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
750,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
750,000 تومان
25 آذر
جمعه
750,000 تومان
ظرفیت 3 نفر

سه تخته
اسنپ تریپ
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
550,000 تومان
اتاق سه تخته
هتل یار
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
اتاق سه تخته
اقامت 24
550,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
18 آذر
جمعه
550,000 تومان
19 آذر
شنبه
550,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
550,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
550,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
550,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
550,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
550,000 تومان
25 آذر
جمعه
550,000 تومان
ظرفیت 4 نفر

کانکت چهار تخته
اسنپ تریپ
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 آذر
جمعه
650,000 تومان
19 آذر
شنبه
650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
25 آذر
جمعه
650,000 تومان
اتاق چهارتخته کانکت - دو اتاق دوتخته
هتل یار
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
650,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
18 آذر
جمعه
650,000 تومان
19 آذر
شنبه
650,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
650,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
650,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
650,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
650,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
650,000 تومان
25 آذر
جمعه
650,000 تومان
ظرفیت 2 نفر

دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
300,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
300,000 تومان
19 آذر
شنبه
300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
300,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
300,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
300,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
300,000 تومان
25 آذر
جمعه
300,000 تومان
اتاق دو تخته توئین بدون سرویس
اقامت 24
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
300,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
300,000 تومان
18 آذر
جمعه
300,000 تومان
19 آذر
شنبه
300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
300,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
300,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
300,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
300,000 تومان
25 آذر
جمعه
300,000 تومان
دو تخته تویین
اسنپ تریپ
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
25 آذر
جمعه
400,000 تومان
اتاق دو تخته - توئین
هتل یار
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
400,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
18 آذر
جمعه
400,000 تومان
19 آذر
شنبه
400,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
400,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
400,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
400,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
400,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
400,000 تومان
25 آذر
جمعه
400,000 تومان
ظرفیت 1 نفر

یک تخته بدون سرویس بهداشتی و حمام اختصاصی
اسنپ تریپ
170,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
170,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
170,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
تکمیل ظرفیت
18 آذر
جمعه
170,000 تومان
19 آذر
شنبه
170,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
170,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
170,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
170,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
170,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
170,000 تومان
25 آذر
جمعه
170,000 تومان
اتاق یک تخته بدون سرویس
اقامت 24
190,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
190,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
190,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
190,000 تومان
18 آذر
جمعه
190,000 تومان
19 آذر
شنبه
190,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
190,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
190,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
190,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
190,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
190,000 تومان
25 آذر
جمعه
190,000 تومان
اتاق یک تخته
اقامت 24
280,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
280,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
280,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
280,000 تومان
18 آذر
جمعه
280,000 تومان
19 آذر
شنبه
280,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
280,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
280,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
280,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
280,000 تومان
24 آذر
پنج‌شنبه
280,000 تومان
25 آذر
جمعه
280,000 تومان
یک تخته
اسنپ تریپ
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
15 آذر
سه‌شنبه
300,000 تومان
16 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
17 آذر
پنج‌شنبه
300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
300,000 تومان
21 آذر
دوشنبه
300,000 تومان
22 آذر
سه‌شنبه
300,000 تومان
25 آذر
جمعه
300,000 تومان
اتاق یک تخته
هتل یار
300,000 تومان
قیمت شب‌های دیگر
16 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
20 آذر
یکشنبه
300,000 تومان
23 آذر
چهارشنبه
300,000 تومان
25 آذر
جمعه
300,000 تومان

امکانات اتاق های هتل سرای اردیبهشت اصفهان

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
آلاچیق
اتاق چمدان
فتوکپی
سرویس بهداشتی ایرانی
سرویس فرنگی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
خدمات خانه داری
آژانس مسافرتی
تبديل ارز
روم سرويس 24 ساعته
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
اتاق ویژه معلولین
آسانسور
استخر
سونا
رستوران
اتاق عروس و داماد
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ تابستانه
ماساژ
رستوران فضای باز
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
شبکه پخش فیلم
تلویزیون در لابی
اتاق تلفن (اپراتور)
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
لباسشویی
تاکسی سرویس شبانه روزی
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
اتاق ويژه معلولين
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
حوض اب در لابی
مسلط به زبان فرانسه
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
صندوق امانات
كافی شاپ
فضای سبز
مینیبار
سیستمسرمایشوگرمایش
اینترنت در اتاق
یخچال
مینی بار
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

آدرس هتل سرای اردیبهشت اصفهان روی نقشه

مشاهده اقامتگاه بر روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سرای اردیبهشت اصفهان

(60 نظر)
نقاط قوت:
همه چیز منظم و مرتب بود.
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
برخورد بسیار بد پرسنل پذیرش،ملحفه ها کثیف،موی مسافرا رو ملحفه ها بود،سروصدای زیاد،چکه کردن اب کولر توی اتاق،هوای دم،در کل نمیشه اسم هتل روش گذاشت بیشتر شبیه مسافر خونه بود ،حیف پول
نقاط قوت:
تمیزی قیمت خوب سنتی و زیبا بودن
نقاط ضعف:
تمیزی قیمت خوب سنتی و زیبا بودن
خیلی خوب بود. من همیشه انتخابم هتل های ستنی هست و این هتل یکی از بهترین ها بود هم از لحاظ فضا هم از لحاظ تمیزی و برخورد خوب
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
اتاق جای حتی گذاشتن یک چمدان نداشت، اتاق کوچک
نقاط قوت:
دنجمرتب و تمیزپرسنل خوبدسترسی به مراکز گردشگری
نقاط ضعف:
اتاق ها نسبتا کوچک
نقاط قوت:
قیمت مناسب دسترسی آسان موقعیت خوب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب دسترسی آسان موقعیت خوب
خیلی خوب بود ممنون از کارکنان مجموعه
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل و ایجاد فضای امن
نقاط ضعف:
برخورد عالی پرسنل و ایجاد فضای امن
تجربه خیلی خوبی بود.طوریکه دلمون واسه اردیبهشت تنگ میشه و قطعا سفرهای بعدی هم اینجا رو انتخاب میکنیم.
نقاط قوت:
فضای آرام تمیزی کلی فضای اتاق و سرویس بهداشتی سیستم سرمایش و گرمایش مناسب خوب بودن و پایداری فشار آب جهت دوش
نقاط ضعف:
فضای آرام تمیزی کلی فضای اتاق و سرویس بهداشتی سیستم سرمایش و گرمایش مناسب خوب بودن و پایداری فشار آب جهت دوش
تجربه خوبی بود و در کل راضی بودم
نقاط قوت:
هیچ نکات مثبتی نداره بعد اینکه ما رزرو کرده بودم گفتیم یه شب رو سوخت کنین شب دوم رو کنسل بازم قبول نکردن اصلا هتل نیس اینجا یه مسافرخونه خیییییلی بد
نقاط ضعف:
مدریتش یه خانم هست خییییلی بد خیییییلی خیییییلی بد حیف پول آدم که بدی اونجا
نقاط قوت:
محیط خلوت
نقاط ضعف:
محیط خلوت
نقاط قوت:
فضای سنتی خوب و تمیز و آروم.
نقاط ضعف:
فضای سنتی خوب و تمیز و آروم.
نقاط قوت:
ارائه آب جوش با تماس
نقاط ضعف:
موکت زمین بسیار کثیفدر لحضه ورود نشتی آب کولر از سقف روی زمین چکه کردن آب روی موکت بوی نم و ریختن روی بدن و سر در همان روز به خانم عباسی و یکی از پرسنل اعلام ایشان هیچگونه اقدامی صورت ندادند و تا آخرین روز همانگونه بودوضعيت نظافت بسیار ضعیف ملافه ها و رو تاقچه ای دارای لک های زیاد حتی موی مسافرین روی ملافه ها کاملا مشهود بودآب معدنی با هزینه بود و حتی یک بار رایگان ارائه نمیشددستمال نظافت خدمه روی سیم تلوزیون آویزان بودبرخورد پرسنل معمولی سرد بی تفاوتعدم نظافت اتاق در طول ۳روز اقامت سطل نیز خالی نشده بوداتاق بسیار کوچک فقط به اندازه ۲ عدد تخت فضا داشت و تردد در اتاق ۲تخته بسیار اذییت کنندهحتی یک صندلی وجود نداشتدرب ها و پنجره بصورت چوبی و خیلی راحت و واضح صدا از اتاق به بیرون و از بیرون به اتاق میرفت
نقاط قوت:
اخلاق خوب پرسنلسرویس بهداشتی تمیزصبحانه مرتب و فضای روف گاردن برای صرف صبحانهساکت بودن محیط
نقاط ضعف:
اتاق بسییییار کوچک موکت کثیفبسییییار دلگیرنداشتن ویو به بیروننبودن جای پارک
نقاط قوت:
خوب بود..ارزان بود
نقاط ضعف:
دسترسی به امکان دیدنی سخت بود
نقاط قوت:
۱- نظافت ۲- برخورد پرسنل ۳- موقعیت هتل به جاهای دیدنی ۴- قیمت مناسب
نقاط ضعف:
چیزی خاصی ندیدم تقریبا همه چیز یه استاندار نسبی داشت
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
فرش های اتاق ها کثیف بودن
نقاط قوت:
تمیزی ملافه و رختخواب و محیط هتل کارمندان خوب، باحوصله و مودب محل سرو صبحانه دلنشین
نقاط ضعف:
اتاقهای کوچک تشک نامناسب
نقاط قوت:
سلام محیط کاملاتمیزوارام وسنتی بودکه خیلی دوست داشتم
نقاط ضعف:
نداشتن پنجره اتاقی روکه مارزروکرده بودیم پنجره نداشت احساس خفگی میکردیم نه روشنلیی طبیعی داشت ونه منظره بیرون...
نقاط قوت:
داشتن آب گرم
نقاط ضعف:
اینجا هتل نیست، بلکه فقط یک خوابگاه هست با اتاق های مجزا.برای جلوگیری از ورود سرما به محوطه دور تا دور بام را پلاستیک کشیده بودند که تمام شب سر و صدای تکان خوردن این پلاستیک ها با باد اجازه خوابیدن نمیدهد و همچنان سرد بود.هیچ نظارتی بر رفتار دیگر مهمانان نیست و هیچ مقرراتی وجود ندارد و تا ساعت ۲ شب بعضی میهمانان مشغول به سر و صدا در محوطه حیاط هتل بودند.حتی امکاناتی مثل سشوار و کتری هم در اتاق نیست و از ارائه آن ها هم امتناع میشد.موی مسافران قبلی هنوز روی ملحفه های تخت پیدا میشد.
نقاط قوت:
ندارد
نقاط ضعف:
بسیار بی‌مسئولیت هستند
نقاط قوت:
فضای سبز و سنتی بسیار عالی پرسنل مهربان و زحمتکش
نقاط ضعف:
اگر ملحفه جدا در نظر می‌گرفتند عالی بود
نقاط قوت:
جای اروم و خوبیه فضای سنتی دنج و قشنگی داره دسترسی شهری و موقعیت مکانی هم خوبه
نقاط ضعف:
من نکته ی منفی ندیدم
نقاط قوت:
همه چیز عالی فقط هر موقع رفتید اتاق دویست و پنج رو بگیرید
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
پرسنل فرهیخته و خوش رفتار. نظافت اتاق ها و همچنین کیفیت غذا در مجموع و با توجه به قیمت خوب بود.
نقاط قوت:
امکانات هتل نسبت به قیمت هتل، خوب بودمخصوصا دیزاین سنتی که داشت روحیه آدم رو خوب می‌کرد و خوراک عکاسی بوداز نظر موقعیت مکانی هم عالی بود، با توجه به اینکه مرکز اصفهان طرح ترافیک داره و این هتل در مرز طرح ترافیک قرار داره به نظرم رفت و آمد راحت تر انجام میشه
نقاط ضعف:
پارکینگ نداره، البته توی این رنج قیمت اکثراً بدون پارکینگ هستن، و اینکه جای پارک اطراف هتل هست
نقاط قوت:
مدیریت قوی با نظافت بینظیر با محیطی دنج و اروم . ملافه ها و سرویس بهداشتی خیلی خیلی تمیز حتی برای امثال خودم که خیلی وسواس دارم حس نمیکنی هتلی . تو هیچ هتلی ملافه به این نویی و تمیزی ندیدم . بهداشت صددرصد
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اتاق ها خیلی کوچک بود و اینترنت وای فای در اختیار مهمانان نبود ولی از نظر تمیزی و پاکیزگی خوب بود
نقاط قوت:
دسترسی راحت پرسنل خوب و محترم
نقاط ضعف:
اتاق خیلی معمولی و نسبتا کوچک در مجموع نسبت به مبلغ خوب بود
نقاط قوت:
فضای سنتی و بسیار دلنشین، تخت‌های تمیز و مرتب، سرویس بهداشتی داخل اتاق بسیار خوب، در یک جمله نسبت به قیمت، باورنکردنی بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
فضاي دلنشين و دوست داشتني، برخورد خوب كاركنان،موقعيت مكاني عالي و دسترسي خوب
نقاط ضعف:
نديدم
من و دوستم 2 شب مهمان بودیم. از نظر بهداشتی و برخورد کارکنان عالی. در حد یک هتل چند ستاره. حرف نداشت
خوب بود
خیلی اتاقش کوچیک بودو دلگیر
به نظرم نسبت به قیمتش واقعا می ارزه و از یه هتل 2 ستاره خدماتش بیشتره
برای من که عالی بوده
من بیشتر از ۲۰ روزه که از این هتل استفاده میکنم البته از اتاق دو‌تخته بدون سرویس واقعا راضی ام،از برخورد پرسنل از کیفیت صبحانه نسبت به قیمت از امکاناتی خشکشویی و وای فای هتل و تمیزی و رسیدگی واقعا نسبت به قیمتش می ارزه
واقعا نسبت به قیمت اش ارزش داره
من الان بیش از ده روزه که اینجام و واقعا احساس راحتی میکنم اینجا همه چی برای لذت راحت بودن محیاست
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در سطح خودش بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
باسلام اگر با عنوان مسافرخانه به این مکان نگاه کنیم به نظرم جای بدی نیست ولی هتل به هیچ وجه . ممنونم از هتل ایران که واقعا پیگیر بودن هرچند مسافر خانه اردیبهشت خوب نبود ولی من از همین سایت هتل ایران در شیراز هتل رزو کردم که فراتر از انتظارم بود به نظرم تو انتخاب هتل حتما به نظرات داده شده توجه کنید بعد انتخاب کنید .
همه چی خوب بود اما نبودن دستگاه کارتخوان در هتل و همچنین پافشاری کارمند هتل جهت پرداخت نقدی وجه که در آن زمان موجود نبود باعث شد اینجانب ساعت ۱ بامداد جهت برداشت وجه از هتل خارج بشم چهره خوبی نداشت.
نقاط قوت:
برخورد بینهایت خوب مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی،چیلرها،باید قوی تر بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی وارد هتل شدم برام جالب بود که چرا انقدر کوچیکه برعکس عکسهاش وقتی هم گفتم گفتن هنر عکاسی خوبه دیگه قرار باشه اینجوری نشون نده که چرا باید از عکاس حرفه ای استفاده کرد؟؟!!! این جمله ناراحت کننده بود برام. اتاق خیلی کوچیکه و جالبه که نوشته شده سوئیت.اما در کل کای بدی نبود برای یکبار.
نقاط قوت:
خيلى خوب بودهم اتاق تميزبود هم رفتارپرسنل خيلى محترمانه بود من راضى بودم
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
همه چیز بسیار عالی بود فضای هتل فوف العاده بود کارمندان بسیار مودب بودند صبحانه کامل بود
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
اگر واقع گرا هستید و از این هتل توقع خدمات پنج ستاره ندارید اینجا جاییست که به شما خوش می گذرد. این سومین اقامت ما در این هتل بود. این بار هم مثل همیشه خوب و لذت بخش بود فقط این بار سطح اتاق خوب تمیز نشده بود و کف اتاق مو بود. طراحی سنتی و دلپذیر هتل در لحظه ورود به شما خوش آمد می گوید. اتاق های دو نفره کمی کوچک هستند اما تخت ها تمیز و راحتند. صبحانه در حد سطح هتل نرمال هست و خوشرویی خانم مسؤل سرو صبحانه باعث می شود حس خوب و صمیمی به شما دست دهد. این هتل را برای اقامت پیشنهاد می کنم.
همه خوب بودن مخصوصا پرسنل کافه
متاسفانه پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط قوت:
خیلی دنح و آروم مثل عکساش
نقاط ضعف:
(نظر منفی ثبت نشده است)
نقاط قوت:
(نظر مثبت ثبت نشده است)
نقاط ضعف:
کافی شاپی که روی پشت بام هست سروصدای زیادی دارد
نقاط قوت:
ساکت و اخلاق پرسنل عالی ، محیط داخل و رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته دبل ندارد
نقاط قوت:
هتل فوق به صورت سنتی ، دنج و برای استراحت و کسب آرامش عالی است .رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱- نداشتن پارکینگ ۲- کوچک بودن اتاق ۲نفره ۳- مراعات نکردن بعضی از مسافرت در سکوت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید. برای مشاهده نظرات کلیک کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سرای اردیبهشت اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد. برای مقایسه قیمت و رزرو هتل کلیک کنید.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است. برای مشاهده کلیک کنید.