هتل سرای اردیبهشت اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی، کوچه 31
3.3
امتیاز کاربران
36
نظرات کاربران

معرفی هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سرای اردیبهشت اصفهان

سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اقامت 24
88,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
88,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
88,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
88,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
88,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
88,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
88,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
88,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
88,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
118,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
118,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
118,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
118,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
118,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
118,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
118,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
118,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
118,000
تومان
1 خرداد
شنبه
118,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
118,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
118,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
131,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
131,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
131,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
131,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
131,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
131,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
131,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
131,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
131,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
148,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
148,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
148,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
148,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
148,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
148,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
148,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
148,000
تومان
1 خرداد
شنبه
148,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
148,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
148,000
تومان
هتل یار
191,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
191,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
191,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
191,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
191,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
191,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
191,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
191,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
191,000
تومان
1 خرداد
شنبه
191,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
191,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
191,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
182,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
182,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
182,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
182,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
182,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
182,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
182,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
182,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
182,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
228,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
228,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
228,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
228,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
228,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
228,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
228,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
228,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
228,000
تومان
1 خرداد
شنبه
228,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
228,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
228,000
تومان
هتل یار
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
303,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
303,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
303,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
303,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
303,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
303,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
303,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
303,000
تومان
1 خرداد
شنبه
303,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
303,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
303,000
تومان
سرای اردیبهشت-دوتخته (بدون حمام و سرویس)
دوتخته (بدون حمام و سرویس)
اقامت 24
139,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
139,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
139,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
139,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
139,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
139,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
139,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
139,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
139,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
198,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
198,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
198,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
198,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
198,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
198,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
198,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
198,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
198,000
تومان
1 خرداد
شنبه
198,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
198,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
198,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
239,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
239,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
239,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
239,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
239,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
239,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
239,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
239,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
288,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
288,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
288,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
288,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
288,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
288,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
288,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
288,000
تومان
1 خرداد
شنبه
288,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
288,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
288,000
تومان
هتل یار
398,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
398,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
398,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
398,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
398,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
398,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
398,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
398,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
398,000
تومان
1 خرداد
شنبه
398,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
398,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
398,000
تومان
سرای اردیبهشت-کانکت چهارنفره
کانکت چهارنفره
اقامت 24
296,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
296,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
296,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
296,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
296,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
296,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
296,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
296,000
تومان
1 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ای‌گردش
358,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
358,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
358,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
358,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
358,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
358,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
358,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
358,000
تومان
1 خرداد
شنبه
358,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
358,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
358,000
تومان
هتل یار
493,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
493,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
493,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
493,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
493,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
493,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
493,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
493,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
493,000
تومان
1 خرداد
شنبه
493,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
493,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
493,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
هتل یار
588,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
24 اردیبهشت
جمعه
588,000
تومان
25 اردیبهشت
شنبه
588,000
تومان
26 اردیبهشت
یکشنبه
588,000
تومان
27 اردیبهشت
دوشنبه
588,000
تومان
28 اردیبهشت
سه شنبه
588,000
تومان
29 اردیبهشت
چهارشنبه
588,000
تومان
30 اردیبهشت
پنجشنبه
588,000
تومان
31 اردیبهشت
جمعه
588,000
تومان
1 خرداد
شنبه
588,000
تومان
2 خرداد
یکشنبه
588,000
تومان
3 خرداد
دوشنبه
588,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سرای اردیبهشت اصفهان

نمازخانه
خدمات خانه داری
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
آتلیه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار
تلویزیون lcd
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
مینیبار
فضای سبز
كافی شاپ
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
مسلط به زبان فرانسه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
حوض اب در لابی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
اتاق ويژه معلولين
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
اعلام حریق
یخچال
اینترنت در لابی
اتاق عروس و داماد
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
اتاق ویژه معلولین
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
تلویزیون
سیستم گرمایشی سرمایشی
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
کافی نت
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
کافی‌شاپ تابستانه
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
حوله
رستوران فضای باز
ماساژ
آلاچیق
حمام

آدرس هتل سرای اردیبهشت اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سرای اردیبهشت اصفهان

(36 نظر)
نقاط قوت:
خیلییییی تمیز زیبا
نقاط ضعف:
خیلییییی تمیز زیبا
تجربه خوبی بود
نقاط قوت:
فضاي كاملا دلنشين و روحيه بخش كه متاثر از معماري و فرهنگ ايراني اسلامي
نقاط ضعف:
فضاي كاملا دلنشين و روحيه بخش كه متاثر از معماري و فرهنگ ايراني اسلامي
باتوجه به شرايط اختصاصي سفر ما در كل به يادموندني بود
اتاق ها خیلی کوچک بود و اینترنت وای فای در اختیار مهمانان نبود ولی از نظر تمیزی و پاکیزگی خوب بود
نقاط قوت:
دسترسی راحت پرسنل خوب و محترم
نقاط ضعف:
اتاق خیلی معمولی و نسبتا کوچک در مجموع نسبت به مبلغ خوب بود
نقاط قوت:
رعایت بهداشت زیبایی هتل
نقاط ضعف:
رعایت بهداشت زیبایی هتل
من حدود یک ماه پیش به مدت دو شب در این هتل اقامت داشتم. من حساسیت های بهداشتی زیادی دارم و نکته ای که برای من به شدت اهمیت داشت، رعایت بهداشت در هتل و تمیز بودن سرویس بهداشتی و سرویس خواب بود که این هتل از این نظر واقعا عالی بود. از نظر زیبایی هم به نظر من هتل واقعا زیبایی بود و من دکوراسیون اتاقم رو بسیار دوست داشتم. از نظر آرامش به نظرم چندان آروم نبود، هم سر و صدای کوچه قدری زیاد بود و هم در راهروها بعضی وقت ها افرادی با صدای بلند صحبت می کردند. البته اگه نخوام از انصاف بگذرم باید بگم که با توجه به اینکه هتل، کلا هتل کوچیکی بود و مساحت و ارتفاع چندانی نداشت، ورود سر و صدا به داخل اتاق، غیر قابل اجتناب بود. ضمن اینکه من بنا به خواست خودم اتاق رو به کوچه گرفته بودم، چون اصلا دوست ندارم اتاقم رو به حیاط باشه. در مجموع و با توجه به هزینه ای که پرداخت کردم، رضایت داشتم و از نظر من این هتل لایق بیشتر از یک ستاره هست. ممنونم از مدیریت و پرسنل محترم هتل سرای اردیبهشت و امیدوارم همیشه و حتی پس از پایان دوران کرونا همین طور خوب بمونن.
وای فای‌موجود بود ولی گفتن به مسافرین پسورد نمیدن! توی اتاق های طبقه همکف آنتن هم قوی نبود که از اینترنت گوشی بشه استفاده کرد برای کارهای ابتدایی مثل گرفتن اسنپ و...
نقاط قوت:
پرسنل عالی فضای زیبا و دلنشین به نسبت قیمت بسیار تمیز و زیبا هست
نقاط ضعف:
پرسنل عالی فضای زیبا و دلنشین به نسبت قیمت بسیار تمیز و زیبا هست
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
بنده در اتاق یک نغفره حضور داشتم. نسبت به قیمت که تخفیف داشته است، مناسب بوده است. نداشتن پارکینگ اختصاصی از جمله ضعف های این هتل بوده است. این هتل فاصله زیادی با اماکن تفریحی ندارد و خیلی راحت قابل دسترس می باشد.
نقاط قوت:
فضاي دلنشين و دوست داشتني، برخورد خوب كاركنان،موقعيت مكاني عالي و دسترسي خوب
نقاط ضعف:
نديدم
من و دوستم 2 شب مهمان بودیم. از نظر بهداشتی و برخورد کارکنان عالی. در حد یک هتل چند ستاره. حرف نداشت
خوب بود
خیلی اتاقش کوچیک بودو دلگیر
به نظرم نسبت به قیمتش واقعا می ارزه و از یه هتل 2 ستاره خدماتش بیشتره
برای من که عالی بوده
من بیشتر از ۲۰ روزه که از این هتل استفاده میکنم البته از اتاق دو‌تخته بدون سرویس واقعا راضی ام،از برخورد پرسنل از کیفیت صبحانه نسبت به قیمت از امکاناتی خشکشویی و وای فای هتل و تمیزی و رسیدگی واقعا نسبت به قیمتش می ارزه
واقعا نسبت به قیمت اش ارزش داره
من الان بیش از ده روزه که اینجام و واقعا احساس راحتی میکنم اینجا همه چی برای لذت راحت بودن محیاست
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در سطح خودش بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
باسلام اگر با عنوان مسافرخانه به این مکان نگاه کنیم به نظرم جای بدی نیست ولی هتل به هیچ وجه . ممنونم از هتل ایران که واقعا پیگیر بودن هرچند مسافر خانه اردیبهشت خوب نبود ولی من از همین سایت هتل ایران در شیراز هتل رزو کردم که فراتر از انتظارم بود به نظرم تو انتخاب هتل حتما به نظرات داده شده توجه کنید بعد انتخاب کنید .
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
بد نبود
همه چی خوب بود اما نبودن دستگاه کارتخوان در هتل و همچنین پافشاری کارمند هتل جهت پرداخت نقدی وجه که در آن زمان موجود نبود باعث شد اینجانب ساعت ۱ بامداد جهت برداشت وجه از هتل خارج بشم چهره خوبی نداشت.
نقاط قوت:
برخورد بینهایت خوب مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی،چیلرها،باید قوی تر بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی وارد هتل شدم برام جالب بود که چرا انقدر کوچیکه برعکس عکسهاش وقتی هم گفتم گفتن هنر عکاسی خوبه دیگه قرار باشه اینجوری نشون نده که چرا باید از عکاس حرفه ای استفاده کرد؟؟!!! این جمله ناراحت کننده بود برام. اتاق خیلی کوچیکه و جالبه که نوشته شده سوئیت.اما در کل کای بدی نبود برای یکبار.
اگر واقع گرا هستید و از این هتل توقع خدمات پنج ستاره ندارید اینجا جاییست که به شما خوش می گذرد. این سومین اقامت ما در این هتل بود. این بار هم مثل همیشه خوب و لذت بخش بود فقط این بار سطح اتاق خوب تمیز نشده بود و کف اتاق مو بود. طراحی سنتی و دلپذیر هتل در لحظه ورود به شما خوش آمد می گوید. اتاق های دو نفره کمی کوچک هستند اما تخت ها تمیز و راحتند. صبحانه در حد سطح هتل نرمال هست و خوشرویی خانم مسؤل سرو صبحانه باعث می شود حس خوب و صمیمی به شما دست دهد. این هتل را برای اقامت پیشنهاد می کنم.
همه خوب بودن مخصوصا پرسنل کافه
متاسفانه پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط قوت:
ساکت و اخلاق پرسنل عالی ، محیط داخل و رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته دبل ندارد
نقاط قوت:
هتل فوق به صورت سنتی ، دنج و برای استراحت و کسب آرامش عالی است .رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱- نداشتن پارکینگ ۲- کوچک بودن اتاق ۲نفره ۳- مراعات نکردن بعضی از مسافرت در سکوت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سرای اردیبهشت اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.