هتل سرای اردیبهشت اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی، کوچه 31
3.3
امتیاز کاربران
61
نظرات کاربران

معرفی هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سرای اردیبهشت اصفهان

سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اقامت 24
78,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
78,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
78,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
78,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
78,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
78,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
78,000
تومان
11 مهر
جمعه
78,000
تومان
12 مهر
شنبه
78,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
78,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
78,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
78,000
تومان
ای‌گردش
90,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
90,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
90,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
90,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
90,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
90,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
90,000
تومان
11 مهر
جمعه
90,000
تومان
12 مهر
شنبه
90,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
90,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
90,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
90,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
125,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
125,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
125,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
125,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
125,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
125,000
تومان
11 مهر
جمعه
125,000
تومان
12 مهر
شنبه
125,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
125,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
125,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
125,000
تومان
اقامت 24
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
125,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
125,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
125,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
125,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
125,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
125,000
تومان
11 مهر
جمعه
125,000
تومان
12 مهر
شنبه
125,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
125,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
125,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
125,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
142,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
142,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
142,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
142,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
142,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
142,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
142,000
تومان
11 مهر
جمعه
142,000
تومان
12 مهر
شنبه
142,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
142,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
142,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
142,000
تومان
جاباما
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
145,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
11 مهر
جمعه
135,000
تومان
12 مهر
شنبه
145,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
هتل یار
145,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
145,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
145,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
145,000
تومان
11 مهر
جمعه
145,000
تومان
12 مهر
شنبه
145,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
145,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
145,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
145,000
تومان
اقامت 24
153,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
153,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
153,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
153,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
153,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
153,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
153,000
تومان
11 مهر
جمعه
153,000
تومان
12 مهر
شنبه
153,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
153,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
153,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
153,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-دوتخته (بدون حمام و سرویس)
دوتخته (بدون حمام و سرویس)
ای‌گردش
105,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
105,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
105,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
105,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
105,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
105,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
105,000
تومان
11 مهر
جمعه
105,000
تومان
12 مهر
شنبه
105,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
105,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
105,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
105,000
تومان
اقامت 24
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
125,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
125,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
125,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
125,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
125,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
125,000
تومان
11 مهر
جمعه
125,000
تومان
12 مهر
شنبه
125,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
125,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
125,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
125,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
181,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
181,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
181,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
181,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
181,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
181,000
تومان
11 مهر
جمعه
181,000
تومان
12 مهر
شنبه
181,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
181,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
181,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
181,000
تومان
هتل یار
187,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
187,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
187,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
187,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
187,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
187,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
187,000
تومان
11 مهر
جمعه
187,000
تومان
12 مهر
شنبه
187,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
187,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
187,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
187,000
تومان
جاباما
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
188,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
188,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
188,000
تومان
11 مهر
جمعه
173,000
تومان
12 مهر
شنبه
188,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
188,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
188,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
188,000
تومان
اقامت 24
195,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
195,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
195,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
195,000
تومان
11 مهر
جمعه
195,000
تومان
12 مهر
شنبه
195,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
195,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
195,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
195,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-کانکت چهارنفره
کانکت چهارنفره
ای‌گردش
241,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
241,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
241,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
241,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
241,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
241,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
241,000
تومان
11 مهر
جمعه
241,000
تومان
12 مهر
شنبه
241,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
241,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
241,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
241,000
تومان
هتل یار
251,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
251,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
251,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
251,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
251,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
251,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
251,000
تومان
11 مهر
جمعه
251,000
تومان
12 مهر
شنبه
251,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
251,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
251,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
251,000
تومان
جاباما
252,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
252,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
252,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
252,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
252,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
252,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
252,000
تومان
11 مهر
جمعه
233,000
تومان
12 مهر
شنبه
252,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
252,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
252,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
252,000
تومان
اقامت 24
260,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
260,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
260,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
260,000
تومان
11 مهر
جمعه
260,000
تومان
12 مهر
شنبه
260,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
260,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
260,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
260,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
هتل یار
294,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
294,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
294,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
294,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
294,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
294,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
294,000
تومان
11 مهر
جمعه
294,000
تومان
12 مهر
شنبه
294,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
294,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
294,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
294,000
تومان
جاباما
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
295,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
295,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
295,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
295,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
295,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
295,000
تومان
11 مهر
جمعه
272,000
تومان
12 مهر
شنبه
295,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
295,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
295,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
295,000
تومان
ای‌گردش
303,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
5 مهر
شنبه
303,000
تومان
6 مهر
یکشنبه
303,000
تومان
7 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
8 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
9 مهر
چهارشنبه
303,000
تومان
10 مهر
پنجشنبه
303,000
تومان
11 مهر
جمعه
340,000
تومان
12 مهر
شنبه
303,000
تومان
13 مهر
یکشنبه
303,000
تومان
14 مهر
دوشنبه
303,000
تومان
15 مهر
سه شنبه
303,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سرای اردیبهشت اصفهان

نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كافی شاپ
تلویزیون lcd
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
مینیبار
فضای سبز
كافی شاپ
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
مسلط به زبان فرانسه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن بيليارد
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
اتاق ويژه معلولين
حوض اب در لابی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اينترنت در لابی
پاركينگ
اعلام حریق
اتاق ویژه معلولین
کافی‌شاپ تابستانه
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
سفره‌خانه
اینترنت در لابی
اتاق عروس و داماد
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
ماساژ
اتاق چمدان
فتوکپی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
تبديل ارز
اینترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آلاچیق
مبل
سرویس فرنگی
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
اینترنت
رستوران فضای باز
سالن ورزشی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
تلفن
مرکز خرید
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل سرای اردیبهشت اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سرای اردیبهشت اصفهان

(61 نظر)
خوب بود
خیلی اتاقش کوچیک بودو دلگیر
به نظرم نسبت به قیمتش واقعا می ارزه و از یه هتل 2 ستاره خدماتش بیشتره
برای من که عالی بوده
من بیشتر از ۲۰ روزه که از این هتل استفاده میکنم البته از اتاق دو‌تخته بدون سرویس واقعا راضی ام،از برخورد پرسنل از کیفیت صبحانه نسبت به قیمت از امکاناتی خشکشویی و وای فای هتل و تمیزی و رسیدگی واقعا نسبت به قیمتش می ارزه
واقعا نسبت به قیمت اش ارزش داره
من الان بیش از ده روزه که اینجام و واقعا احساس راحتی میکنم اینجا همه چی برای لذت راحت بودن محیاست
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در سطح خودش بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
باسلام اگر با عنوان مسافرخانه به این مکان نگاه کنیم به نظرم جای بدی نیست ولی هتل به هیچ وجه . ممنونم از هتل ایران که واقعا پیگیر بودن هرچند مسافر خانه اردیبهشت خوب نبود ولی من از همین سایت هتل ایران در شیراز هتل رزو کردم که فراتر از انتظارم بود به نظرم تو انتخاب هتل حتما به نظرات داده شده توجه کنید بعد انتخاب کنید .
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
بد نبود
همه چی خوب بود اما نبودن دستگاه کارتخوان در هتل و همچنین پافشاری کارمند هتل جهت پرداخت نقدی وجه که در آن زمان موجود نبود باعث شد اینجانب ساعت ۱ بامداد جهت برداشت وجه از هتل خارج بشم چهره خوبی نداشت.
نقاط قوت:
برخورد بینهایت خوب مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی،چیلرها،باید قوی تر بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی وارد هتل شدم برام جالب بود که چرا انقدر کوچیکه برعکس عکسهاش وقتی هم گفتم گفتن هنر عکاسی خوبه دیگه قرار باشه اینجوری نشون نده که چرا باید از عکاس حرفه ای استفاده کرد؟؟!!! این جمله ناراحت کننده بود برام. اتاق خیلی کوچیکه و جالبه که نوشته شده سوئیت.اما در کل کای بدی نبود برای یکبار.
مزخرفت ترین جایی که میشه رفت , رفتار بد پرسنل , بوی بد اتاق
هتل کوچک اما زیبا نظافت و تمیزی معمولی بود اتاق‌ کوچک بود اما امکانات نسبتا مطلوب بود صبحانه مختصر
هتل با امکانات اولیه خوب و تمیز فقط برای خواب خوب هست اگر قصد گشتن در اصفهان را دارید و نمیخواهید در هتل بمانید توصیه می شود
فضای هتل سنتی و زیباست اما کوچک و از نظر آرامش برای اتاقهای طبق دوم و رو به کوچه به دلیل عدم استفاده از پنجره ها یو پی وی سی صدا آزار دهنده وجود داره همچنین کافی شاپ از هتل مستقل هست و تا پاسی از شب سروصدا و جابجایی صندلی ها آزار دهنده هست کیفیت صبحانه متوسط و بعداز ساعت ٨ سرو میشه محل پارک خودرو هم یک مشکل برای دوستانی که ماشین دارند در مجموعه نسبت به هزینه در حالت 60درصد تخفیف قابل توجیه میشه
هتل با امکانات اولیه خوب و تمیز.اگر هدفتون گردش تو شهره بهترین انتخاب هتل های سنتی هستن
تميز و مرتب است اما بسيار كوچك است، از مكانهاي ديدني دور است و در محله متوسط رو به پاييني ست، صبحانه دير سرو ميشود بطوريكه ما نتوانستيم استفاده كنيم چون ساعت ٨ بايد بيرون ميرفتيم و مانند ساير هتل ها نيست كه در صورت اطلاع دادن شب قبل بسته صبحانه (مثل نان و پنير يا..) برايت حاضر كنند. رستوران ندارد اما كافه طبقه بالا خوب است، كاركنان خوش برخوردي دارد. ديوارها نازك است و همه صداي شما و شما صداي همه را ميشنويد
به نظر من یک اقامتگاه سنتی برای استراحت کوتاه مدت میباشد ما از اتاق کانکت 5 تخته کانکت استفاده کردیم که شامل 2 اتاق بود که 3 تخت در یک اتاق همراه با سرویس بهداشتی فرنگی بود و 2 تخت در اتاق دیگر بدون سرویس بهداشتی . که دو اتاق از طریق یک درب میانی به هم متصل بودند. هر دو اتاق تلویزیون و یخچال دارند و سیستم گرمایش فن کوئل بود. نظافت اتاق ها مناسب بود. سرویس بهداشتی تمیزی نیز داخل حیاط وجود داشت صبحانه خیلی مختصر در طبقه فوقانی سرو میگردید.
ابه نظر من یک اقامتگاه بومگردی با استانداردهای حداقل هتل هست. سبک سنتی داره. ما از اتاق 5 تخته کانکت استفاده کردیم که در مجموع دو اتاق بود که بهم راه داشتن. توی هر دو اتاق تلویزیون و یخچال موجود بود. سیستم گرمایش اتاق ها فن کوئل بود.
من و دوستانم مدت ۲ شب در این هتل اقامت داشتیم. باید بگم که نسبت به هزینه ای که میکنید بسیار خوبه. اتاق ها جمع و جور هست اما زیبا و دلنشینه. سرویس ها بسیار تمیز هستند و دستمال توالت و حوله و شامپو و صابون دارند اما متاسفانه سشوار و مسواک و خمیر دندان رو نداره. سیستم گرمایشی خوبی هم داره. صبحانه هم مختصر هست و توقع زیادی نباید داشته باشید. پارکینگ نداره و باید تو کوچه اگه جای پارک باشه ماشین رو پاک کنید. در مجموع برای سفرهای کوتاه که فقط برای استراحت و خواب نباز به هتل دارید اینجا مکان مناسبی هست.
هتل از نظر سیستم گرمایشی بسیار ضعیف بود. برخورد کارکنان اصلا در حد هتل دو ستاره نبود .کارکنان در زمان استراحت مادام مزاحم میشدن و هر دفعه چیزی میخواستن یا میپرسیدن که واقعا باعث رنجش ما میشد . صبحانه ضعیفی داشت - سر و صدا تا صبح نمیذاشت بخوابیم - صدای اتاق بغلی را به راحتی میشنیدیم به همین خاطر خودمون زیاد صحبت نمیکردیم- خلاصه اصلا از هیچ لحاظ هتل خوبی نبود و بسیار کارکنان بی اخلاق و بی ادبی داشتن- در طبقه بالای هتل رستوران بود و پذیرش هتل به ما میگفت رستوران تعطیله و ما مجبور بودیم بریم بیرون غذا بخوریم یا ما را مجبور میکردن به پذیرش بگیم از بیرون برامون غذا بیارن که بورسانت را شامل پذیرش میکرد - برامون بلیط گرفتن و یه فاکتور جعلی بهمون دادن در ایستگاه متوجه شدیم که کلی رو بلیط هامون بورسانت کشیدن - اصلا پیشنهاد نمیکنم این هتل را
برای یک شب به همراه دوستم در این هتل قصد اقامت داشتیم, متأسفانه دوستم مدرک شناسایی ش رو جا گذاشته بود و حاضر به پذیرش نشدن. مجبور شدیم بریم تا اماکن و نامه بگیریم برای اجازه ی اقامت. تو اماکن بهمون گفتن هتل با تلفن هم می تونسته مشکل مارو حل کنه! به متصدی هتل که اعتراض کردیم گفت آخه هیچ وقت جواب تلفن نمی دن!!! در کل زحمت به خودشون ندادن و مارو دو ساعت از برنامه مون عقب انداختن به خاطر یه تلفن نزدن. رفتار مشتری مدارانه ای ندیدیم متأسفانه. صرفاً برای یک شب اقامت با کیفیت پایین این هتل رو پیشنهاد می کنم.
قیمت تخفیف اعلام شده فقط برای اتاق های فاقد دستشویی و حمام است و این خیلی جای تاسف داره که در توضیحت این مورد نوشته نشده
من درتاريخ 29و30شهريور به مدت دو شب در اين هتل اقامت داشتم. نقاط قوت:برخورد پرسنل عالي،فضاي دلنشين،تميز بودن اتاق، نقاط ضعف:نداشتن پاركينگ،فضاي لابي كوچك دركل براي دو شب اقامت نسبت به مبلغش عالي بود،واين هتل را براي يكبار پيشنهاد ميكنم.
اگر واقع گرا هستید و از این هتل توقع خدمات پنج ستاره ندارید اینجا جاییست که به شما خوش می گذرد. این سومین اقامت ما در این هتل بود. این بار هم مثل همیشه خوب و لذت بخش بود فقط این بار سطح اتاق خوب تمیز نشده بود و کف اتاق مو بود. طراحی سنتی و دلپذیر هتل در لحظه ورود به شما خوش آمد می گوید. اتاق های دو نفره کمی کوچک هستند اما تخت ها تمیز و راحتند. صبحانه در حد سطح هتل نرمال هست و خوشرویی خانم مسؤل سرو صبحانه باعث می شود حس خوب و صمیمی به شما دست دهد. این هتل را برای اقامت پیشنهاد می کنم.
همه خوب بودن مخصوصا پرسنل کافه
متاسفانه پارکینگ ندارد
همه چیز عالی بود- در برابر قیمت خیلی خوب بود.بسیار تمیز و زیبا بود. کوچیک و خودمونی و بسیار دل نشین
عکسهاش کاملا دستکاری شده بود در فتوشاپ قسمت آلاچیقاش فقط برای صبحانه قابل استفاده بود فضاش کوچیکتر از اونی هست که تو عکساس منوی غذاش زیادی گرونه با اون قیمتها میشه تو بهترین رستورانا غذا خورد مثل شهرزاد یا جارچی باشی که من هردو رو رفتم و فوق العاده بود پارکینگم نداره و کوچش خیلی تنگه دستشویی هم بیرونه و مشترک !!! برا یک شب بدک نیس
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط ضعف : دوری از مرکر شهر ارزش پایین در مقابل قیمت نمای مخروبه و اتاقهای کوچک امکانات پایین و سروصدای زیاد تمیز نبودن اتاق سیستم سرمایشی ضعیف این مکان رو با توجه به قیمتش حتی برای یک شب هم پیشنهاد نمیکنم.
هتلش بسيار خوبى بود و ارزنده در حد ستارش خيلى بهتر بود
به هيچ عنوان راضى نبودم😡 ساعت ٣ صبح رسيدم به هواى اينكه هتل بايد باز باشه وقتى رسيدم ديدم تو يه كوچه داغون يه خونست كه درش بستست و ٢٠ دقيقه پشت در موندم تا شمارشونو از تو سايت پيدا كنم و زنگ بزنم تا يكى بياد باز كنه در رو كه پذيرش خواب بود و بيدار شد و اومد😡 حتى حاضر نشدن تا صبح بمونم اونجا و تو اصفهان دنبال هال ديگه گشتم پول دو شب رو هم ازم كسر كردن
فوق العاده رویایی و زیباس و2ستاره خیلی برای این هتل کمه...
سرویس ها و محوطه و اتاق ها بسیار تمیز بود، کارکنان مودب، پارکینگ نداره، اما جای پارک تو خیابان های اطراف هست و امن هم هست، و دیزاین هتل که عملا یک خونه قدیمی هست حس خوبی میده، تنها چیزی که ما رو ناراحت کرد کافه هتل در پشت بام بود که البته برون سپاری هست و مدیریتش از هتل جداست و هنوز باورم نمیشه برای یک قوری چای، 18 هزار تومان از ما گرفتند. اینکه ادم رو احمق فرض کنند و پول زور بگیرند خیلی زشته... امیدوارم خود مسوولان هتل یه فکری در این خصوص بکنند، در کل اقامت در این هتل رو سفارش می کنم ولی سمت کافه نرید مگر برای صرف صبحانه هتل😊
خوب بود ، سفربعدی به اصفهان مجددا این هتل روانتخاب میکنم.
من برای بار دوم از این هتل استفاده کردم هتل خوبی است نظرات دوستان در مورد کارکنان و محاسن کاملا درست اما اینبار اشکالاتی داشت اول انکه هتل ناهار ندارد و ناهار با منویی بسیار بد (شاید به دلیل ماه رمضان ) را از تهیه غذا تهیه میکنند کیفیت ناهار با برنج هندی و بسیار بد و واقعا افتضاح و قیمت بسیار بالا بود در الاچیق هتل اولا شام مناسب نیست و قیمت نوشیدنیها در الاچیق خیلی خیلی بالاست و شاید به همین دلیل همیشه تقریبا بی مشتری است
بي نظير بود اين هتل
از نظر لوکیشن وموقعبت خوب بود از نظر تمیزی سرپیس عالی اما ملافحه قدری کثیف بود محیط زیبا و دیزاین دلنشینی داشت کل مجموعه..فقط شبخا به خاطر رستورانی که در طبقه بالا بود تا ساعت بک شب سر وصدا می امد..از نظر قیمت بسیار مناسب بود..کارکنان رفتار حسنه داشتن در مجموعه هتل خوبی هست
واقعا هتل دنج و خوبیه. از همه مهمتر برخورد کارکنانش خیلی خیلی خوبه. صبحانه شم خوشمزه بود.
سلام.از لحاظ برخورد پرسنل واقعا عالی بود فقط سیستم تهویه مناسب نبود وهمچنین تنوع صبحانه کم بود.ودر حد ستاره ای که داره واقعا ارزش یکبار اقامت رو داره.درضمن خیلی تمیز بود.
بسيار هتل خوبي بود. با اينكه هتل كوچكي بود اما تميز و داراي فضايي بسيار زيبا و دلنشين. رستوران محل صبحانه كه طبقه پشت بام بود و داراي فضاي باز بود بسيار دنج و دلنشين بود. كيفيت صبحانه خيلي خوب بود.
نمیشه ۱۰۰٪‌ گفت هتل اما محل با نمکی هست - کارکنانش مودب هستند - اتاق ها کوچک ولی تمیزن - یکم بیشتر باید به موارد جزیی دقت کنند بعنوان مثال درب دسشویی بشدت جیر جیر میکرد و اگر با همراه تو اتاق باشید و شب بخواید برید دستشویی حتما مزاحم خواب همراهتون میشید - اگر آخر شب تو لابی کسی صحبت کنه براحتی میتونیدصداش رو تو اطاق بشنوید و بزرگترین مشکل هتل نداشتن پارکینگ هست
یک هتل بسیار گرم و دلنشین ، با قیمت مناسب ، سرویس بسیار خوب ، از همه مهمتر پرسنل بسیار خوش برخورد و دوست داشتنی ، لابی هتل بسیااااار زیبا و چشم نواز است ، اتاق ها و سرویس بهداشتی هم بسیار تمیز ... همه چی عالی بود .
هتلی بسیار دلپذیر و خوب با پرسنلی کاملا مودب من عید اینجا بودم و تنها مشکلش رو یه کم کوچیکی اطاقم دیدم ولی تمیزی سرویس و اطاق جبرانش کرد در کل نسبت به ستاره هاش کیفیت خوب و بی نقصی داشت
هتل کوچک اما دلباز و خیلی تمیزی بود و پرسنل خوش برخورد و مودب بودند مرکز شهر بود که این خیلی به کم شدن هزینه های تاکسی کمک میکرد. اما سر وصدا یک خورده شب زیاد بود مخصوصا از طبقه بالا که رستوران قرار داشت. و اتاقها هم کتری برقی نداشتند ولی در مجموع نسبت به قیمتش قابل قبول بود.
نقاط قوت:
ساکت و اخلاق پرسنل عالی ، محیط داخل و رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته دبل ندارد
با سلام همه چيز عالي خيلي دنج و شيك و با صفاست ، پرسنل بسيار خوبي داره و بسيار خوش برخورد و حرفه اي هستند . همچنين مديريت بسيار خوب و متين و خوش اخلاق . من كه از اقامت در اونجا خيلي لذت بردم ... حتماً دوباره به اينجا سر ميزنم واقعاً در حد يه هتل ٥ ستاره از شما پذيرايي مي كنند ❤️❤️❤️❤️ فقط تنها مشكل پاركينگه
نقاط قوت:
هتل فوق به صورت سنتی ، دنج و برای استراحت و کسب آرامش عالی است .رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱- نداشتن پارکینگ ۲- کوچک بودن اتاق ۲نفره ۳- مراعات نکردن بعضی از مسافرت در سکوت
يك فضا دنج و دوست داشتني با كاركنانى بسيار خوشرو .يه تجربه خوب آرامش در يك فضاى سنتي
ظاهرا و دیزاین جذاب به عنوان یک هتل کوچیک. کاملا تمیز . وعده صبحانه ای که در این هتل بودم بسیار خوب. برخورد پرسنال بسیار عالی. باید بگم این هتل کوچیک نسبت به بسیاری از هتل های بزرگ تر بیشتر تونست توجه منو به خودش جلب کنه. قیمتش که خیلی خوب بود.
هتل ارزنده ایی هست.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سرای اردیبهشت اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.