هتل سرای اردیبهشت اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی، کوچه 31
3.3
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

معرفی هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سرای اردیبهشت اصفهان

سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
ای‌گردش
64,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
64,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
64,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
64,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
64,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
64,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
64,000
تومان
15 اسفند
جمعه
64,000
تومان
16 اسفند
شنبه
64,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
64,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
64,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
64,000
تومان
اقامت 24
90,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
90,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
90,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
90,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
90,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
90,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
90,000
تومان
15 اسفند
جمعه
90,000
تومان
16 اسفند
شنبه
206,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
206,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
206,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
206,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
85,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
85,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
85,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
85,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
85,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
85,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
85,000
تومان
15 اسفند
جمعه
85,000
تومان
16 اسفند
شنبه
85,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
85,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
85,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
85,000
تومان
هتل یار
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
110,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
110,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
110,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
110,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
110,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
110,000
تومان
15 اسفند
جمعه
110,000
تومان
16 اسفند
شنبه
110,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
110,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
110,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
110,000
تومان
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
110,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
110,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
110,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
110,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
110,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
110,000
تومان
15 اسفند
جمعه
110,000
تومان
16 اسفند
شنبه
250,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
250,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
250,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
250,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
132,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
132,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
132,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
132,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
132,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
132,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
132,000
تومان
15 اسفند
جمعه
132,000
تومان
16 اسفند
شنبه
132,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
132,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
132,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
132,000
تومان
هتل یار
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
164,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
164,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
164,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
164,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
164,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
164,000
تومان
15 اسفند
جمعه
164,000
تومان
16 اسفند
شنبه
164,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
164,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
164,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
164,000
تومان
اقامت 24
164,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
164,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
164,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
164,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
164,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
164,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
164,000
تومان
15 اسفند
جمعه
164,000
تومان
16 اسفند
شنبه
440,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
440,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
440,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
440,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-دوتخته (بدون حمام و سرویس)
دوتخته (بدون حمام و سرویس)
ای‌گردش
98,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
98,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
98,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
98,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
98,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
98,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
98,000
تومان
15 اسفند
جمعه
98,000
تومان
16 اسفند
شنبه
98,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
98,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
98,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
98,000
تومان
اقامت 24
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
120,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
120,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
120,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
120,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
120,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
120,000
تومان
15 اسفند
جمعه
120,000
تومان
16 اسفند
شنبه
265,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
265,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
265,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
265,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
172,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
172,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
172,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
172,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
172,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
172,000
تومان
15 اسفند
جمعه
172,000
تومان
16 اسفند
شنبه
172,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
172,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
172,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
172,000
تومان
هتل یار
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
210,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
210,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
210,000
تومان
15 اسفند
جمعه
210,000
تومان
16 اسفند
شنبه
210,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
اقامت 24
212,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
212,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
212,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
212,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
212,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
212,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
212,000
تومان
15 اسفند
جمعه
212,000
تومان
16 اسفند
شنبه
540,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
540,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
540,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
540,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-کانکت چهارنفره
کانکت چهارنفره
ای‌گردش
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
231,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
231,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
231,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
231,000
تومان
15 اسفند
جمعه
231,000
تومان
16 اسفند
شنبه
231,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
231,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
231,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
231,000
تومان
هتل یار
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
279,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
279,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
279,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
279,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
279,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
279,000
تومان
15 اسفند
جمعه
279,000
تومان
16 اسفند
شنبه
279,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
279,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
279,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
279,000
تومان
اقامت 24
279,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
279,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
279,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
279,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
279,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
279,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
279,000
تومان
15 اسفند
جمعه
279,000
تومان
16 اسفند
شنبه
680,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
680,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
680,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
680,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
ای‌گردش
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
271,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
271,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
271,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
271,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
271,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
271,000
تومان
15 اسفند
جمعه
271,000
تومان
16 اسفند
شنبه
271,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
271,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
271,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
271,000
تومان
هتل یار
325,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
9 اسفند
شنبه
325,000
تومان
10 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
11 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
12 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
13 اسفند
چهارشنبه
325,000
تومان
14 اسفند
پنجشنبه
325,000
تومان
15 اسفند
جمعه
325,000
تومان
16 اسفند
شنبه
325,000
تومان
17 اسفند
یکشنبه
325,000
تومان
18 اسفند
دوشنبه
325,000
تومان
19 اسفند
سه شنبه
325,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
9 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
12 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
13 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
14 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
15 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
16 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
17 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
18 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
19 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سرای اردیبهشت اصفهان

نمازخانه
خدمات خانه داری
روم سرويس 24 ساعته
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
تلویزیون در لابی
شبکه پخش فیلم
آتلیه
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
اينترنت در لابی
كافی شاپ
پاركينگ
مبل
كتابخانه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
مینی بار
تلویزیون lcd
تلفن
دمپایی
حوله
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
مینیبار
فضای سبز
كافی شاپ
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
مسلط به زبان فرانسه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
حوض اب در لابی
خدمات نگهداری کودک
پرداخت ویزا و مسترکارت
سرویس حرم
بازی ویدئویی
گشت نیم روزی
زمين تنيس
اتاق ويژه معلولين
سالن بيليارد
خدمات پزشكي
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات باربري
جكوزی
چايخانه سنتی
وسایل بدنسازی
مینی بار رایگان
اعلام حریق
یخچال
اینترنت در لابی
اتاق عروس و داماد
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
اتاق ویژه معلولین
اینترنت در اتاق
صندوق امانات
تلویزیون
سیستم گرمایشی سرمایشی
دستگاه خودپرداز
خشکشویی (لاندری)
تبديل ارز
آژانس مسافرتی
روم سرويس
کافی شاپ 24 ساعته
سرویس فرنگی
سرویس بهداشتی ایرانی
فتوکپی
اتاق چمدان
سفره‌خانه
جعبه کمک های اولیه
کافی نت
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
اینترنت
مرکز خرید
اتاق سیگار
لابی
اتاق بازی
کافی‌شاپ تابستانه
پله اضطراری
دستگاه واکس کفش
تلفن
سالن ورزشی
فضای سبز
روزنامه
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات تور
دمپایی
حوله
رستوران فضای باز
ماساژ
آلاچیق
حمام

آدرس هتل سرای اردیبهشت اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سرای اردیبهشت اصفهان

(34 نظر)
نقاط قوت:
پرسنل عالی فضای زیبا و دلنشین به نسبت قیمت بسیار تمیز و زیبا هست
نقاط ضعف:
پرسنل عالی فضای زیبا و دلنشین به نسبت قیمت بسیار تمیز و زیبا هست
نقاط قوت:
قیمت مناسب
نقاط ضعف:
قیمت مناسب
بنده در اتاق یک نغفره حضور داشتم. نسبت به قیمت که تخفیف داشته است، مناسب بوده است. نداشتن پارکینگ اختصاصی از جمله ضعف های این هتل بوده است. این هتل فاصله زیادی با اماکن تفریحی ندارد و خیلی راحت قابل دسترس می باشد.
نقاط قوت:
۱-برخورد بسیار خوب پذیرش و سایر پرسنل ۲-تمیز بودن کامل اتاق و ملاقه های تمیز ۳-فضای هتل بسیار دلنشین و آرام است ۴-دسترسی عالی هتل به مراکز خرید و اماکن تاریخی
نقاط ضعف:
۱-برخورد بسیار خوب پذیرش و سایر پرسنل ۲-تمیز بودن کامل اتاق و ملاقه های تمیز ۳-فضای هتل بسیار دلنشین و آرام است ۴-دسترسی عالی هتل به مراکز خرید و اماکن تاریخی
من به مدت یک شب در اتاق یک تخت هتل اقامت داشتم برخورد پرسنل هتل بسیار مهربان و مودب بود اتاق با توجه به قیمت امکانات خوبی داشت و از همه‌ مهم تر نظافت کاملا رعایت شده بود ملافه ها کاملا تمیز بودن فضای داخلی هتل بسیار زیبا و دلنشین است از اقامت خود بسیار راضی هست
چون غذاشون رو نخوردم ، نمیتونم نظری بدم. برای همین متوسط رو انتخاب کردم.
نقاط قوت:
فضاي دلنشين و دوست داشتني، برخورد خوب كاركنان،موقعيت مكاني عالي و دسترسي خوب
نقاط ضعف:
نديدم
من و دوستم 2 شب مهمان بودیم. از نظر بهداشتی و برخورد کارکنان عالی. در حد یک هتل چند ستاره. حرف نداشت
نقاط قوت:
زیبای بی حد و حصر مکان آن
نقاط ضعف:
زیبای بی حد و حصر مکان آن
خود حدیث مفصل بخوان از این مختصر موارد گفته شده
نقاط قوت:
نزدیکی به محل های تفریحی ،پرسنل خوب،قیمت مناسب
نقاط ضعف:
نزدیکی به محل های تفریحی ،پرسنل خوب،قیمت مناسب
اقامت خوبی بود،همراه باآرامش
خوب بود
خیلی اتاقش کوچیک بودو دلگیر
به نظرم نسبت به قیمتش واقعا می ارزه و از یه هتل 2 ستاره خدماتش بیشتره
برای من که عالی بوده
من بیشتر از ۲۰ روزه که از این هتل استفاده میکنم البته از اتاق دو‌تخته بدون سرویس واقعا راضی ام،از برخورد پرسنل از کیفیت صبحانه نسبت به قیمت از امکاناتی خشکشویی و وای فای هتل و تمیزی و رسیدگی واقعا نسبت به قیمتش می ارزه
واقعا نسبت به قیمت اش ارزش داره
من الان بیش از ده روزه که اینجام و واقعا احساس راحتی میکنم اینجا همه چی برای لذت راحت بودن محیاست
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در سطح خودش بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
باسلام اگر با عنوان مسافرخانه به این مکان نگاه کنیم به نظرم جای بدی نیست ولی هتل به هیچ وجه . ممنونم از هتل ایران که واقعا پیگیر بودن هرچند مسافر خانه اردیبهشت خوب نبود ولی من از همین سایت هتل ایران در شیراز هتل رزو کردم که فراتر از انتظارم بود به نظرم تو انتخاب هتل حتما به نظرات داده شده توجه کنید بعد انتخاب کنید .
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
بد نبود
همه چی خوب بود اما نبودن دستگاه کارتخوان در هتل و همچنین پافشاری کارمند هتل جهت پرداخت نقدی وجه که در آن زمان موجود نبود باعث شد اینجانب ساعت ۱ بامداد جهت برداشت وجه از هتل خارج بشم چهره خوبی نداشت.
نقاط قوت:
برخورد بینهایت خوب مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی،چیلرها،باید قوی تر بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی وارد هتل شدم برام جالب بود که چرا انقدر کوچیکه برعکس عکسهاش وقتی هم گفتم گفتن هنر عکاسی خوبه دیگه قرار باشه اینجوری نشون نده که چرا باید از عکاس حرفه ای استفاده کرد؟؟!!! این جمله ناراحت کننده بود برام. اتاق خیلی کوچیکه و جالبه که نوشته شده سوئیت.اما در کل کای بدی نبود برای یکبار.
اگر واقع گرا هستید و از این هتل توقع خدمات پنج ستاره ندارید اینجا جاییست که به شما خوش می گذرد. این سومین اقامت ما در این هتل بود. این بار هم مثل همیشه خوب و لذت بخش بود فقط این بار سطح اتاق خوب تمیز نشده بود و کف اتاق مو بود. طراحی سنتی و دلپذیر هتل در لحظه ورود به شما خوش آمد می گوید. اتاق های دو نفره کمی کوچک هستند اما تخت ها تمیز و راحتند. صبحانه در حد سطح هتل نرمال هست و خوشرویی خانم مسؤل سرو صبحانه باعث می شود حس خوب و صمیمی به شما دست دهد. این هتل را برای اقامت پیشنهاد می کنم.
همه خوب بودن مخصوصا پرسنل کافه
متاسفانه پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط قوت:
ساکت و اخلاق پرسنل عالی ، محیط داخل و رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته دبل ندارد
نقاط قوت:
هتل فوق به صورت سنتی ، دنج و برای استراحت و کسب آرامش عالی است .رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱- نداشتن پارکینگ ۲- کوچک بودن اتاق ۲نفره ۳- مراعات نکردن بعضی از مسافرت در سکوت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سرای اردیبهشت اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.