هتل سرای اردیبهشت اصفهان

اصفهان، خیابان کاشانی، حد فاصل خیابان شیخ بهایی و خیابان طالقانی، کوچه 31
3.3
امتیاز کاربران
32
نظرات کاربران

معرفی هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل سرای اردیبهشت اصفهان

سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اتاق یک تخته (بدون حمام و سرویس)
اقامت 24
53,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
53,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
53,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
53,000
تومان
7 آذر
جمعه
53,000
تومان
8 آذر
شنبه
53,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
53,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
53,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
53,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
53,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
53,000
تومان
14 آذر
جمعه
53,000
تومان
ای‌گردش
84,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
84,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
84,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
84,000
تومان
7 آذر
جمعه
84,000
تومان
8 آذر
شنبه
84,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
84,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
84,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
84,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
84,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
84,000
تومان
14 آذر
جمعه
84,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
71,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
71,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
71,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
71,000
تومان
7 آذر
جمعه
71,000
تومان
8 آذر
شنبه
71,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
71,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
71,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
71,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
71,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
71,000
تومان
14 آذر
جمعه
71,000
تومان
اقامت 24
71,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
71,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
71,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
71,000
تومان
7 آذر
جمعه
71,000
تومان
8 آذر
شنبه
71,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
71,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
71,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
71,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
71,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
71,000
تومان
14 آذر
جمعه
71,000
تومان
جاباما
75,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
75,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
75,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
75,000
تومان
7 آذر
جمعه
75,000
تومان
8 آذر
شنبه
75,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
75,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
75,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
75,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
75,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
75,000
تومان
14 آذر
جمعه
75,000
تومان
ای‌گردش
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
7 آذر
جمعه
110,000
تومان
8 آذر
شنبه
110,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
14 آذر
جمعه
110,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
7 آذر
جمعه
110,000
تومان
8 آذر
شنبه
110,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
14 آذر
جمعه
110,000
تومان
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
7 آذر
جمعه
110,000
تومان
8 آذر
شنبه
110,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
14 آذر
جمعه
110,000
تومان
جاباما
110,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
7 آذر
جمعه
110,000
تومان
8 آذر
شنبه
110,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
110,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
110,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
110,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
110,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
110,000
تومان
14 آذر
جمعه
110,000
تومان
ای‌گردش
132,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
132,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
132,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
132,000
تومان
7 آذر
جمعه
132,000
تومان
8 آذر
شنبه
132,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
132,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
132,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
132,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
132,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
132,000
تومان
14 آذر
جمعه
132,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-دوتخته (بدون حمام و سرویس)
دوتخته (بدون حمام و سرویس)
اقامت 24
85,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
85,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
85,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
85,000
تومان
7 آذر
جمعه
85,000
تومان
8 آذر
شنبه
85,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
85,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
85,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
85,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
85,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
85,000
تومان
14 آذر
جمعه
85,000
تومان
ای‌گردش
125,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
125,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
125,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
125,000
تومان
7 آذر
جمعه
105,000
تومان
8 آذر
شنبه
125,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
125,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
125,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
125,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
125,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
125,000
تومان
14 آذر
جمعه
105,000
تومان
سرای اردیبهشت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
143,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
143,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
143,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
143,000
تومان
7 آذر
جمعه
143,000
تومان
8 آذر
شنبه
143,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
143,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
143,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
143,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
143,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
143,000
تومان
14 آذر
جمعه
143,000
تومان
هتل یار
143,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
143,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
143,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
143,000
تومان
7 آذر
جمعه
143,000
تومان
8 آذر
شنبه
143,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
143,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
143,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
143,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
143,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
143,000
تومان
14 آذر
جمعه
143,000
تومان
جاباما
143,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
143,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
143,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
143,000
تومان
7 آذر
جمعه
143,000
تومان
8 آذر
شنبه
143,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
143,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
143,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
143,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
143,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
143,000
تومان
14 آذر
جمعه
143,000
تومان
ای‌گردش
172,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
172,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
172,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
172,000
تومان
7 آذر
جمعه
172,000
تومان
8 آذر
شنبه
172,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
172,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
172,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
172,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
172,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
172,000
تومان
14 آذر
جمعه
172,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-کانکت چهارنفره
کانکت چهارنفره
جاباما
193,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
7 آذر
جمعه
193,000
تومان
8 آذر
شنبه
193,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
193,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
193,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
14 آذر
جمعه
193,000
تومان
هتل یار
193,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
7 آذر
جمعه
193,000
تومان
8 آذر
شنبه
193,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
193,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
193,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
14 آذر
جمعه
193,000
تومان
اقامت 24
193,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
7 آذر
جمعه
193,000
تومان
8 آذر
شنبه
193,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
193,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
193,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
193,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
193,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
193,000
تومان
14 آذر
جمعه
193,000
تومان
ای‌گردش
231,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
231,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
231,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
231,000
تومان
7 آذر
جمعه
231,000
تومان
8 آذر
شنبه
231,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
231,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
231,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
231,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
231,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
231,000
تومان
14 آذر
جمعه
231,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
سرای اردیبهشت-اتاق کانکت پنج نفره
اتاق کانکت پنج نفره
هتل یار
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
226,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
226,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
226,000
تومان
7 آذر
جمعه
226,000
تومان
8 آذر
شنبه
226,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
226,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
226,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
226,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
226,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
226,000
تومان
14 آذر
جمعه
226,000
تومان
جاباما
226,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
226,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
226,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
226,000
تومان
7 آذر
جمعه
226,000
تومان
8 آذر
شنبه
226,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
226,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
226,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
226,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
226,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
226,000
تومان
14 آذر
جمعه
226,000
تومان
ای‌گردش
271,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
4 آذر
سه شنبه
271,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
271,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
271,000
تومان
7 آذر
جمعه
271,000
تومان
8 آذر
شنبه
271,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
271,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
271,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
271,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
271,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
271,000
تومان
14 آذر
جمعه
271,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
14 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سرای اردیبهشت اصفهان

نمازخانه
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
كتابخانه
روم سرويس 24 ساعته
آژانس مسافرتي
مینی بار با هزینه
خدمات بیدار باش
خدمات تهيه بليط
رستوران بام
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
لباسشویی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
زمین ورزشی
پارک کودک
گیم نت
اتاق تلفن (اپراتور)
آتلیه
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
خدمات خانه داری
شبکه پخش فیلم
پذیرش 24 ساعته
ترانسفر برگشت با هزینه
ترانسفر رفت با هزینه
زنگ هشدار
پرینتر
تلفن در لابی
فكس
ميز
مسلط به زبان انگليسی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
كافی شاپ
تلویزیون lcd
تلفن
دمپایی
حوله
سرویس فرنگی
مینی بار
یخچال
اینترنت در اتاق
سیستمسرمایشوگرمایش
مینیبار
فضای سبز
كافی شاپ
صندوق امانات
کپسول آتش‌نشانی در لابی
پنجره
مسلط به زبان فرانسه
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن بيليارد
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
سرویس بهداشتی فرنگی در راهرو
خدمات پزشكي
اتاق ويژه معلولين
حوض اب در لابی
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اينترنت در لابی
پاركينگ
اعلام حریق
اتاق ویژه معلولین
کافی‌شاپ تابستانه
جعبه کمک های اولیه
سیستم گرمایشی سرمایشی
سفره‌خانه
اینترنت در لابی
اتاق عروس و داماد
رستوران
سیستم تهویه مطبوع
سونا
استخر
تاکسی سرویس
آسانسور
سرویس بهداشتی فرنگی
ماساژ
اتاق چمدان
فتوکپی
کافی شاپ 24 ساعته
روم سرويس
تبديل ارز
اینترنت در اتاق
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آلاچیق
مبل
سرویس فرنگی
وسایل بدنسازی
مینی بار
مینی بار رایگان
کافی نت
خدمات برای معلولین
کپسول آتش نشانی
حمام
اینترنت در قسمت لابی
فروشگاه
آرایشگاه
سوئیت
تلفن در اتاق
کافی شاپ
سرویس ایرانی
اینترنت
رستوران فضای باز
سالن ورزشی
حوله
دمپایی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
روزنامه
فضای سبز
تلفن
مرکز خرید
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرو غذاهای رژیمی و گیاهی
لابی
اتاق سیگار
حمام

آدرس هتل سرای اردیبهشت اصفهان روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل سرای اردیبهشت اصفهان

(32 نظر)
خوب بود
خیلی اتاقش کوچیک بودو دلگیر
به نظرم نسبت به قیمتش واقعا می ارزه و از یه هتل 2 ستاره خدماتش بیشتره
برای من که عالی بوده
من بیشتر از ۲۰ روزه که از این هتل استفاده میکنم البته از اتاق دو‌تخته بدون سرویس واقعا راضی ام،از برخورد پرسنل از کیفیت صبحانه نسبت به قیمت از امکاناتی خشکشویی و وای فای هتل و تمیزی و رسیدگی واقعا نسبت به قیمتش می ارزه
واقعا نسبت به قیمت اش ارزش داره
من الان بیش از ده روزه که اینجام و واقعا احساس راحتی میکنم اینجا همه چی برای لذت راحت بودن محیاست
نقاط قوت:
در مجموع خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
نقاط قوت:
راضی کننده بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
اقامت خوبی بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی دیده نشد
نقاط قوت:
خیلی مطلوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
نقاط قوت:
در سطح خودش بود
نقاط ضعف:
فاقد نکته منفی
هتل کوچک ولی زیبا و تمیز و راحت - برخورد پرسنل صمیمی و خوب بود - نقطه ضعف این هتل کیفیت پایین صبحانه و عدم تنوع آن بود .
نقاط قوت:
خیلی عالی بود
نقاط ضعف:
ندیدم
باسلام اگر با عنوان مسافرخانه به این مکان نگاه کنیم به نظرم جای بدی نیست ولی هتل به هیچ وجه . ممنونم از هتل ایران که واقعا پیگیر بودن هرچند مسافر خانه اردیبهشت خوب نبود ولی من از همین سایت هتل ایران در شیراز هتل رزو کردم که فراتر از انتظارم بود به نظرم تو انتخاب هتل حتما به نظرات داده شده توجه کنید بعد انتخاب کنید .
نقاط قوت:
به نسبت قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
بد نبود
همه چی خوب بود اما نبودن دستگاه کارتخوان در هتل و همچنین پافشاری کارمند هتل جهت پرداخت نقدی وجه که در آن زمان موجود نبود باعث شد اینجانب ساعت ۱ بامداد جهت برداشت وجه از هتل خارج بشم چهره خوبی نداشت.
نقاط قوت:
برخورد بینهایت خوب مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
سیستم سرمایشی،چیلرها،باید قوی تر بشه
نقاط قوت:
نسبت به قیمتش خوب بود
نقاط ضعف:
نداشت
وقتی وارد هتل شدم برام جالب بود که چرا انقدر کوچیکه برعکس عکسهاش وقتی هم گفتم گفتن هنر عکاسی خوبه دیگه قرار باشه اینجوری نشون نده که چرا باید از عکاس حرفه ای استفاده کرد؟؟!!! این جمله ناراحت کننده بود برام. اتاق خیلی کوچیکه و جالبه که نوشته شده سوئیت.اما در کل کای بدی نبود برای یکبار.
مزخرفت ترین جایی که میشه رفت , رفتار بد پرسنل , بوی بد اتاق
هتل کوچک اما زیبا نظافت و تمیزی معمولی بود اتاق‌ کوچک بود اما امکانات نسبتا مطلوب بود صبحانه مختصر
هتل با امکانات اولیه خوب و تمیز فقط برای خواب خوب هست اگر قصد گشتن در اصفهان را دارید و نمیخواهید در هتل بمانید توصیه می شود
فضای هتل سنتی و زیباست اما کوچک و از نظر آرامش برای اتاقهای طبق دوم و رو به کوچه به دلیل عدم استفاده از پنجره ها یو پی وی سی صدا آزار دهنده وجود داره همچنین کافی شاپ از هتل مستقل هست و تا پاسی از شب سروصدا و جابجایی صندلی ها آزار دهنده هست کیفیت صبحانه متوسط و بعداز ساعت ٨ سرو میشه محل پارک خودرو هم یک مشکل برای دوستانی که ماشین دارند در مجموعه نسبت به هزینه در حالت 60درصد تخفیف قابل توجیه میشه
هتل با امکانات اولیه خوب و تمیز.اگر هدفتون گردش تو شهره بهترین انتخاب هتل های سنتی هستن
تميز و مرتب است اما بسيار كوچك است، از مكانهاي ديدني دور است و در محله متوسط رو به پاييني ست، صبحانه دير سرو ميشود بطوريكه ما نتوانستيم استفاده كنيم چون ساعت ٨ بايد بيرون ميرفتيم و مانند ساير هتل ها نيست كه در صورت اطلاع دادن شب قبل بسته صبحانه (مثل نان و پنير يا..) برايت حاضر كنند. رستوران ندارد اما كافه طبقه بالا خوب است، كاركنان خوش برخوردي دارد. ديوارها نازك است و همه صداي شما و شما صداي همه را ميشنويد
اگر واقع گرا هستید و از این هتل توقع خدمات پنج ستاره ندارید اینجا جاییست که به شما خوش می گذرد. این سومین اقامت ما در این هتل بود. این بار هم مثل همیشه خوب و لذت بخش بود فقط این بار سطح اتاق خوب تمیز نشده بود و کف اتاق مو بود. طراحی سنتی و دلپذیر هتل در لحظه ورود به شما خوش آمد می گوید. اتاق های دو نفره کمی کوچک هستند اما تخت ها تمیز و راحتند. صبحانه در حد سطح هتل نرمال هست و خوشرویی خانم مسؤل سرو صبحانه باعث می شود حس خوب و صمیمی به شما دست دهد. این هتل را برای اقامت پیشنهاد می کنم.
همه خوب بودن مخصوصا پرسنل کافه
متاسفانه پارکینگ ندارد
نقاط قوت:
پرسنل خوش برخورد و خوش اخلاق بودند. به مکانهای گردشگری مخصوصا میدان نقش جهان نزدیک بود. هتل زیبا و تمیز بود. صبحانه خوشمزه داشت.
نقاط ضعف:
اتاقها کوچک بودند. آب توالت داخل اتاق کم فشار بود.
نقاط قوت:
ساکت و اخلاق پرسنل عالی ، محیط داخل و رستوران عالی بود
نقاط ضعف:
اتاق ۲ تخته دبل ندارد
نقاط قوت:
هتل فوق به صورت سنتی ، دنج و برای استراحت و کسب آرامش عالی است .رفتار پرسنل عالی بود
نقاط ضعف:
۱- نداشتن پارکینگ ۲- کوچک بودن اتاق ۲نفره ۳- مراعات نکردن بعضی از مسافرت در سکوت
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل سرای اردیبهشت اصفهان

مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل سرای اردیبهشت اصفهان از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل سرای اردیبهشت اصفهان بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل سرای اردیبهشت اصفهان را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.