هتل جهانگردی بیرجند

بیرجند، ابتدای بلوار معلم، خیابان ارتش، روبروی بیمارستان بوعلی
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل جهانگردی بیرجند

جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران مارکوپولو
299,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
299,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
299,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
299,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
299,000
تومان
7 آذر
جمعه
299,000
تومان
8 آذر
شنبه
299,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
299,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
299,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
299,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
299,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
299,000
تومان
جهانگردی-اتاق دوتخته استاندارد
اتاق دوتخته استاندارد
ای‌گردش
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
7 آذر
جمعه
290,000
تومان
8 آذر
شنبه
290,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
اقامت 24
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
7 آذر
جمعه
290,000
تومان
8 آذر
شنبه
290,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
جاباما
290,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
7 آذر
جمعه
290,000
تومان
8 آذر
شنبه
290,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
290,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
290,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
290,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
290,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
290,000
تومان
ایران مارکوپولو
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
319,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
319,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
319,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
319,000
تومان
7 آذر
جمعه
319,000
تومان
8 آذر
شنبه
319,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
319,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
319,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
319,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
319,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
319,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت دوتخته
سوئیت دوتخته
ایران مارکوپولو
469,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
469,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
469,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
469,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
469,000
تومان
7 آذر
جمعه
469,000
تومان
8 آذر
شنبه
469,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
469,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
469,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
469,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
469,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
469,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته استاندارد
اتاق سه تخته استاندارد
ای‌گردش
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
7 آذر
جمعه
360,000
تومان
8 آذر
شنبه
360,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
اقامت 24
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
7 آذر
جمعه
360,000
تومان
8 آذر
شنبه
360,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
جاباما
360,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
7 آذر
جمعه
360,000
تومان
8 آذر
شنبه
360,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
360,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
360,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
360,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
360,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
360,000
تومان
ایران مارکوپولو
369,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
369,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
369,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
369,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
369,000
تومان
7 آذر
جمعه
369,000
تومان
8 آذر
شنبه
369,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
369,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
369,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
369,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
369,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
369,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ای‌گردش
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
7 آذر
جمعه
410,000
تومان
8 آذر
شنبه
410,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
410,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
جهانگردی-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
اقامت 24
410,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
7 آذر
جمعه
410,000
تومان
8 آذر
شنبه
410,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
410,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
410,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
410,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
410,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
410,000
تومان
جهانگردی-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
اقامت 24
440,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
3 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
4 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
5 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
6 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
7 آذر
جمعه
440,000
تومان
8 آذر
شنبه
440,000
تومان
9 آذر
یکشنبه
440,000
تومان
10 آذر
دوشنبه
440,000
تومان
11 آذر
سه شنبه
440,000
تومان
12 آذر
چهارشنبه
440,000
تومان
13 آذر
پنجشنبه
440,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
3 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
12 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
13 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی بیرجند

آسانسور
چايخانه سنتی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
نمای رو به حیاط
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
سالن همايش
آژانس مسافرتي
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن چند منظوره
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
روم سرويس 24 ساعته
نمای خیابان
سرویس حرم
زمین ورزشی
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
مینی بار با هزینه
تاکسی سرویس شبانه روزی
اينترنت در اتاق
خدمات اینترنتی
رستوران بام
باغچه
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
بازی ویدئویی
پرداخت ویزا و مسترکارت
شبکه پخش فیلم
سالن صبحانه خوری
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
خدمات تهيه بليط
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
فكس
كافی شاپ
كتابخانه
باغچه
فضای سبز
سالن چند منظوره
سالن بدنسازی
ماساژ
خدمات اینترنتی
خدمات اتو
خدمات نگهداری کودک
پاركينگ
رستوران فست فود
روزنامه رایگان
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
پارکینگ در هتل
غرفه صنایع دستی
Business Center
لابی
خدمات بيدار باش
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خشکشویی
خدمات خانه داری
پذیرش 24 ساعته
نمازخانه
خدمات تور
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
روزنامه
تاکسی سرویس
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
استخر
پارکینگ
لابی
تبديل ارز
اعلام حریق
فتوکپی
مسلط به زبان انگليسی
خشکشویی (لاندری)
دستگاه خودپرداز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی ایرانی
اتاق سیگار
ترانسفر برگشت با هزینه
ميز
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
تلويزيون در لابی
روم سرويس
خدمات خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
مبل
میز پینگ پنگ
مرکز خرید
فروشگاه
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
حمام
وسایل بدنسازی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
فوتبال دستی
مینی بار رایگان
صبحانه رایگان
سونا خشک
رخت آویز

آدرس هتل جهانگردی بیرجند روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی بیرجند

(34 نظر)
نقاط قوت:
خوشرویی و برخورد عالی پرسنل ، موقعیت مکانی ، کیفیت
نقاط ضعف:
خوشرویی و برخورد عالی پرسنل ، موقعیت مکانی ، کیفیت
نقاط قوت:
هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
سیستم سرمایش اتاق قوی نبود و خنک نمیکرد
نقاط قوت:
رضایت بخش بود
نقاط ضعف:
موردی به چشم نخورد
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
چیزی به ذهنم نمیرسه
نقاط قوت:
مطلوب بود
نقاط ضعف:
چیزی مشاهده نشد
نقاط قوت:
راضی بودم
نقاط ضعف:
مورد خاصی به چشم نخورد
نقاط قوت:
در کل هتل خوبی بود
نقاط ضعف:
برخورد پرسنل ناشایست بود
نقاط قوت:
بسیار عالی بود
نقاط ضعف:
بدون نکته منفی
نقاط قوت:
بسیار راضی کننده بود
نقاط ضعف:
نداشت
نقاط قوت:
بازسازی مناسب و نگهداشتن عناصری از قدمت هتل مثل در کمدها. سکوت و آرامش طراحی داخل اتاق ها و میز چایی
نقاط ضعف:
نداشتن توالت فرنگی در اتاق ها. تمیزی اتاق ها و دستشویی و حمام ناکافی بود .
ما تو مرداد ۹۸ این هتل رو از علی بابا رزرو کردیم(اتاق دو تخته دبل)..به محض ورود به هتل بما گفتند که اتاق دبل موجود نیست و میبایست از تویین استفاده کنین، فضای اتاق کوچک و کم نور، تمیزی اتاق و سرویس ها متوسط، سرویس دهی برای اتاق من جمله در حد یک مسافرخانه ی خیلی معمولی، صبحانه رایگان، منوی بوفه در نهار و شام به قیمت غذا اضافه میشود، برخورد پرسنل در حد هتل، نزدیکی هتل به مرکز شهر و ترمینال و فضای تاریخی شهر....در کل اگه رفتم بیرجند دیگه این هتل رو انتخاب نمیکنم..
نقاط قوت:
بسیار مطلوب و قابل قبول بود
نقاط ضعف:
ندیدم
نقاط قوت:
معمولی بود
نقاط ضعف:
حوله ها کثیف بود
نقاط قوت:
عالی بود
نقاط ضعف:
نداشت
كاركنان مؤدب و آرام هتل بسيار عالي
فقط اینکه کاش بشه از سایت تویین یا دبل بودن اتاقو انتخاب کرد
پرسنل مؤدب و مهربان صبحانه نسبتا خوب
کارکنان بسیار مودب و محترم ، فضای آرام و غذای خوب و پارکینگ مناسب و دسترسی خوب.
نقاط قوت:
خیلی خوب بود
نقاط ضعف:
من نکته منفی ندیدم همه چی خوب بود
من سه بار یکی 7 اسفند و یه بار 28 اسفند 97 و یه بار دیگه هم 10 فروردین 98 اینجا اقامت داشتم همه چی خوب بود فقط اناقها خیلی قدیمی بودند دستشویی ها هم خوب نبود با اینکه فضا خالی در سرویس بهداشتی وجود داشت اما سرویس دستشویی و حمام بهم چسبیده بود و استفاده یکم سخت بود هم سرویس ایرانی و هم سرویس فرنگی . رستوران خوب بود یه چیز جالب عرقیجات سنتی(عرق نعناع و ...) در رستوران در کنار غذا خیلی خوب و جالب و جدید بود . غذاش خوب بود . صبحانه معمولی اما خوب بود . آرام و ساکت بود . نور کم بود در لابی و در کل هتل . در مجموع خوبب و نسبت به قیمتش خیلی خوب بود. دمپایی در اتاق دو نفره یک جفت بود بجای دوتا . اتاق دابل پر بود و یه مشکل اساسی اینکه برخلاف سایر هتل ها ور زمان رزرو اینترنتی امکان انتخاب دابل یا تویین وجود ندارد و در زمان مراجعه اتاق تویین به ما دادند که بعد عوضش کردیم ولی در ایام عید که ظرفیت پر بود اتاق تویین دادند ولی اتاقش تمیز و خوب بود
هتل خوبیه و به نسبت 3 ستاره بودن از امکانات خوبی برخورداره. صبحانه‌اشون هم خوبه.
محلی آرام ،به دور از تنش های روزمره ،برخورد کارکنان مودبانه و مهربان
بهترین ویژگی این موقعیت مکانی منحصر به فرده!همچنین رستوران آن در طبقه بالایی ان بسیار کیفیت و فضای عالیی داره...
هتل خوبی بود .
در حد هتل ۳ ستاره خوب بود
سلام و سپاسگذار از سايت مفيدتون! ما هتل جهانگردي رو واسه يك شب توي مسير مشهد از اسنپ رزرو كرديم ؛ لازم مي دونم تشكر كنم از كاركنان محترم، و با شخصيت هتل بخصوص مسئول رزرو و لطفي كه بهمون كردن در تعويض اتاق! هتل در كل با هزينه اي كه ميكنيد مي ارزه، اتاق ها سايزش خوبه، غذاش و صبحانه اش هم با هزينه اتاق كاملاً متناسبه.
به نسبت اینکه در شهر بیرجند بود هتل خوبی به شمار میامد و راضی بودم از اقامتم
هتل خوب با پرسنل خوب
نقاط قوت:
نحوه برخورد پرسنل هتل خیلی خیلی مودبانه، گرم و عالی بود
نقاط ضعف:
تو اتاق من جانماز نبود.
نقاط قوت:
تمیزی و برخورد مناسب کارکنان
نقاط ضعف:
نکته منفی یکی اینکه تلویزیون هنگام پخش برنامه قطع و وصل میشه . بهتره از سیستم ماهواره استفاده بشه به دلیل ضعف پخش برنامه های تلویزیون . نکته منفی دوم نبود حوله حمام در اتاق دو تخته ( فقط یک حوله بود ) .
نقاط قوت:
کیفیت صبحانه و وعده های غذایی خوب بود
نقاط ضعف:
چای ساز در اتاق ندارد
نقاط قوت:
امکانات هتل بسیار خوب بود ولی رسیدگی به رستوران آن ویکسان کردن هزینه های آن با داخل شهر کار مفیدی خواهد بود
نقاط ضعف:
من اتاق رابا مبلغ ۲۲۳۰۰۰۰ هزار تومان رزرو کردم اماپذیرش هتل مبلغ ۲۰۳۰۰۰هزار تومان را درج کرد ومبلغ ۲۰۰۰۰ هزا تومان را هزینه اینترنت خواندند که معنایی ندارد
نقاط قوت:
ارام و تمييز
نقاط ضعف:
برخورد كاركنان بد نبود
خوبه و لي نسبت به پولي كه واريز ميشه استقبال و بدرقه مناسبي نداره و بعضي تجهيزات لازم مثل كتري برقي اتو و امثالهم در دسترس نبود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل جهانگردی بیرجند

مهمانان هتل جهانگردی بیرجند در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی بیرجند از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی بیرجند بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی بیرجند رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی بیرجند را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.