هتل فیروزه یزد

خیابان مهدی ، بعد از بانک صادرات، نبش خیابان اصلی طبقه همکف
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل فیروزه
فیروزه-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
114,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
114,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
114,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
114,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
114,000
تومان
8 شهریور
جمعه
114,000
تومان
9 شهریور
شنبه
114,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
114,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
114,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
114,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
114,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
114,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
114,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
114,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
114,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
114,000
تومان
8 شهریور
جمعه
114,000
تومان
9 شهریور
شنبه
114,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
114,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
114,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
114,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
114,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
225,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
225,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
225,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
225,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
225,000
تومان
8 شهریور
جمعه
225,000
تومان
9 شهریور
شنبه
225,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
225,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
225,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
225,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
225,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
225,000
تومان
فیروزه-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
جاباما
186,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
186,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
186,000
تومان
8 شهریور
جمعه
186,000
تومان
9 شهریور
شنبه
186,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
186,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
186,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
186,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
186,000
تومان
8 شهریور
جمعه
186,000
تومان
9 شهریور
شنبه
186,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
186,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
339,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
339,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
339,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
339,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
339,000
تومان
8 شهریور
جمعه
339,000
تومان
9 شهریور
شنبه
339,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
339,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
339,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
339,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
339,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
339,000
تومان
تورگردان
360,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
360,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
360,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
360,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
360,700
تومان
8 شهریور
جمعه
360,700
تومان
9 شهریور
شنبه
360,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
360,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
360,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
360,700
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
360,700
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
360,700
تومان
فیروزه-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
186,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
186,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
186,000
تومان
8 شهریور
جمعه
186,000
تومان
9 شهریور
شنبه
186,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
186,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
339,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
339,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
339,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
339,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
339,000
تومان
8 شهریور
جمعه
339,000
تومان
9 شهریور
شنبه
339,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
339,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
339,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
339,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
339,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
339,000
تومان
ایران مارکوپولو
355,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
355,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
355,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
355,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
355,000
تومان
8 شهریور
جمعه
355,000
تومان
9 شهریور
شنبه
355,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
355,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
355,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
355,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
355,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
355,000
تومان
تورگردان
360,700 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
360,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
360,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
360,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
360,700
تومان
8 شهریور
جمعه
360,700
تومان
9 شهریور
شنبه
360,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
360,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
360,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
360,700
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
360,700
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
360,700
تومان
فیروزه-اتاق سه تخته(یک تخت دبل+یک سرویس اضافه)
اتاق سه تخته(یک تخت دبل+یک سرویس اضافه)
اسنپ تریپ
231,500 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
231,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
231,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
231,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
231,500
تومان
8 شهریور
جمعه
231,500
تومان
9 شهریور
شنبه
231,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
231,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
231,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
231,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
231,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
231,500 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
231,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
231,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
231,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
231,500
تومان
8 شهریور
جمعه
231,500
تومان
9 شهریور
شنبه
231,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
231,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
231,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
231,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
231,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
422,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
422,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
422,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
422,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
422,000
تومان
8 شهریور
جمعه
422,000
تومان
9 شهریور
شنبه
422,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
422,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
422,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
422,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
422,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
422,000
تومان
تورگردان
449,500 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
449,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
449,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
449,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
449,500
تومان
8 شهریور
جمعه
449,500
تومان
9 شهریور
شنبه
449,500
تومان
10 شهریور
یکشنبه
449,500
تومان
11 شهریور
دوشنبه
449,500
تومان
12 شهریور
سه شنبه
449,500
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
449,500
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
449,500
تومان
فیروزه-سه تخته
سه تخته
ایران مارکوپولو
440,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
440,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
440,000
تومان
8 شهریور
جمعه
440,000
تومان
9 شهریور
شنبه
440,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
440,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
440,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
440,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
440,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
440,000
تومان
فیروزه-چهار تخته
چهار تخته
ایران مارکوپولو
525,000 تومان
تقویم اتاق
4 شهریور
دوشنبه
525,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
525,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
525,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
525,000
تومان
8 شهریور
جمعه
525,000
تومان
9 شهریور
شنبه
525,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
525,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
525,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
525,000
تومان
13 شهریور
چهارشنبه
525,000
تومان
14 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل فیروزه یزد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
پرینت
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
تلفن
پارکینگ روباز
رستوران ایرانی
خدمات بیدارباش
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
اينترنت (Wifi)
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
خدمات تهيه بليط
چايخانه سنتی
خدمات باربري

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل صفائیه یزد
3.6
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
جاباما
از 260,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 260,000 تومان
property-card-image
هتل داد یزد
4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
جاباما
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
property-card-image
هتل آنتیک ملک التجار یزد
2.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 216,000 تومان
جاباما
از 216,000 تومان
اسنپ تریپ
از 360,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ جدید یزد
4.1
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
property-card-image
هتل تهرانی یزد
2.1
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 155,000 تومان
جاباما
از 166,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 170,000 تومان
property-card-image
هتل موزه فهادان یزد
3.3
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
جاباما
از 211,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 230,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل راه و ما یزد
3.4
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
جاباما
از 197,000 تومان
اقامت 24
از 198,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل زنبق یزد
3.3
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 190,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 210,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مشیرالممالک یزد
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 300,000 تومان
اقامت 24
از 300,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 300,000 تومان
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی رویای قدیم یزد
2.2
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 287,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل باغ مرشد یزد
-
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
جاباما
از 193,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل فاضلی یزد
1.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
جاباما
از 142,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی والی یزد
3.1
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 132,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 185,000 تومان
جاباما
از 342,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان یزد
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 156,000 تومان
اقامت 24
از 156,000 تومان
جاباما
از 156,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مظفر یزد
3.8
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 120,000 تومان
جاباما
از 120,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الزهرا یزد
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 147,000 تومان
اقامت 24
از 149,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
property-card-image
هتل لاله یزد
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
جاباما
از 225,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 330,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی مهر یزد
3.3
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اقامت 24
از 197,000 تومان
جاباما
از 197,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سنتی کوروش یزد
2.8
امتیاز کاربران
4
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 163,000 تومان
اقامت 24
از 163,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس یزد
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 135,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل فیروزه یزد

(38 نظر)
نقاط قوت:
اصلا راضی نبودیم
نقاط ضعف:
داخل اتاق مارمولک داشت یخچال خراب بود صبحانه افتضاح که وقتی بهشون گفتیم گفتن همکارمون نیست پارکینگ پشت هتل بود
سلام؛ دو شب اقامت داشتیم از نکات مثبت هتل رفتار محترمانه و صبورانه پرسنل پذیرش ، محیطی سنتی و زیبا و خاطره انگیز، نزدیکی به مسجد جامع و بافت تاریخی فهادان؛ صبحانه خوب، متاسفانه زمان اقامت ما رستوران در حال تعمیر بود؛ سماور چایی کنج حیاط هم پذیرایی خوبی بود به شرطی که همیشه چایی فراهم باشه ،
نقاط قوت:
در کل رضایت داشتم از هتل اگه بخوام ی نمره ای بدم به هتل از ده هشت میدم
نقاط ضعف:
اتاقهاش کوچیک بود فضای هتل هم کوچیک بود اما در کل راضی بودیم
پارکینگ بد بود. اما خود هتل بد نیست.اینترنت تو اطاق ضعیف بود. صبحانه خوب بود.پرسنل هم خوب بودن....
برخورد گرم و دلچسب صمیمی کارکنان و یه محیط بشدت آرامش بخش، قطعا در سفرهای بعدی به یزد باز هم همین هتل رو انتخاب میکنم ....
.ما 4 روز در این هتل اقامت داشتیم.رفتار پرسنل بسیار دوستانه بود.محیط هتل بسیار دلچسب بود به صورتی که ما روزی 4 تا 5 ساعت فقط در فضای حیاط اصلی هتل مینشستیم و از چای رایگان استفاده میکردیم.غذای رستوران هم بسیار خوشمزه بود.
باسلام من دو شب در این هتل زیبا اقامت داشتم ممنون از مدیریت و پرسل خوب هتل فیروزه همه چی عالی
هتل فیروزه هتل زیبایی هست و من به شخصه عاشق مکانهای سنتی هستم و به همین دلیل هتل فیروزه رو به سایرین هم توصیه میکنم ....
سلام هتل بسیار عالی نزدیک بافت تاریخی رستوران با کیفیت ممنون
من و همسرم در تاریخ 30 فروردین 98 در این هتل اقامت داشتیم بسیار حس خوب و آرامش خوبی داره - دسترسیش به جاهای دیدنی عالیه و کمتر از 10 مین با ماشین میرسیدیم. پارکینگ داشتن و این خیال ما رو از این بابت راحت کردن. صبحانه خوب و کامل بود. نظافت اتاق خوب بود. و از همه بهتر برخورد پرسنل پذیرش هتل بود که اتاق خیلی خوبی رو به ما دادن.در کل خاطره خوبی بود از سفر به یزد.
ما دو شب در هتل فیروزه اقامت داشتیم که در کل به نظرم با توجه به قیمتش خوب بود، تخت و ملافه ها و حمام و دستشویی واقعا تمیز بود. صبحانه متوسط رو به خوب داشت. در اتاق سرویس چایی و ... نداشت. در یخچال یه بطری آب معدنی کوچیک فقط بود. بالشت هاراحتی نداشت ،دسترسی به مکان های مهم دیدنی هم واقعا خیلی خوب بود. ...
روز اول که رفتیم بدترین اتاق هتل واقع در پشت بام با یک عالمه پله را به ما داده بودند که دو تا تخت یک نفره داشت درصورتیکه من اتاق با تخت دونفره انتخاب کرده بودم . 45 دقیقه طول کشید تا اتاق را عوض کنند . و اصلا معلوم نیست که به چه نحوی اتاق ها را برای مهمانها انتخاب میکنند چون اتاق ما بدترین اتاق هتل بود با اینکه قیمت همه ی اتاقها یکی هست ( برای دونفر ) - دسترسی خوبی داره - تمیز بود تقریبا - صبحانه خوب بود - زیبا بود - تهویه و نور اتاق ها به شدت بد هست و ما اصلا درب را نمیبستیم ...
هتلی با محیطی سنتی و بسیار عالی و دوست داشتنی، برخورد پرسنل عالی. موقعیت دسترسی به اکثر اماکن دیدنی نزدیک، کیفیت غذا در حد بسیار قابل قبول. ولی در خصوص پاکیزگی اتاقها کم کاری صورت گرفته بود. صبحانه از تنوع کمی برخوردار بود. قیمت اتاقها هم با توجه به اینکه در ایام عید نوروز اقامت داشتیم کمی بالا بود. ولی در کل راضی کننده بود و از همه پرسنل و مدیریت هتل تشکر می کنم....
2شب اقامت باخانواده،فضای دنج و صمیمی،دسترسی به اماکن تاریخی به سهولت انجام شد، حمل و نقل چمدان از پارکینگ به محل اقامت با قدری مشکل صورت گرفت ،اما در مجموع خانواده‌ام از اقامت شان راضی بودند و من هم ممنون هستم بابت فضای سنتی و نوستالژیک هتل. ...
نقاط قوت:
من به همراه همسرم به مدت سه شب در این هتل اقامت داشتیم. هتل در فاصله نزدیکی از مسجد جامع، بافت تاریخی و میدان امیرچخماق قرار دارد و از نظر موقعیت، ایده آل است. وقتی وارد هتل شدیم، برخورد و رفتار کارکنان هتل آنقدر صمیمانه و مودبانه و مهربانانه بود که احساس کردیم که خانه خودمان است. هتل حیاط باصفایی داره. اتاق ها کوچیک اما تمیز هستند. بیشتر وقتها بساط سماور و چایی تو حیاط به راهه. اگه دوباره برم یزد، دلیلی نداره که این هتل رو انتخاب نکنم. بخصوص که ما اسفندماه رفتیم و هزینه اقامت در هتل نصف قیمت اصلی بود.
نقاط ضعف:
نکته منفی خاصی به ذهنم نمیرسه غیر از اینکه بعضی وقتها سر و صدای حیاط در اتاق ها شنیده میشه. مثلا سر و صدای مسافرینی که صبحانه می خوردند حرف می زدند. اتاق ها هم کمی کوچیک بود که البته مهم نبود. چون ما فقط برای خواب می اومدیم هتل.
نسبت به قیمت هتل مناسبی است اما انتظار زیادی نباید داشت...
تعداد پرسنل کم بود،اتاقها بسیار کوچک و کم جا بود ولی محیط خوبی داشت، سنتی بود، دسترسی هم خوب بود. کلا حس خانه های خوب قدیمی رو داشت. البته بدلیل ساخت و ساز در زمان اقامت ما کمی سر و صدا و رفت و آمد وجود داشت. در کل خوب بود. ...
نقاط قوت:
سلام به همه من و دوستم از تهران راهی یزد شدیم. ویژگی های مثبت هتل اونقدر زیاده که واقعا نمیدونم از کجا شروع کنم. برخورد خوب پرسنل، (بالخص که شارژر گوشی ام رو نبرده بودم و خودشون شارژر شون رو بهم امانت دادند) قیمت بسیار خوب هتل ، راهنمایی مسافر، تمیزی، سلف صبحانه و سکوت و آرامش و .... همه برام تداعی یک سفر خاطره انگیزی شد که واقعا به همه توصیه میکنم که با هتل سنتی فیروزه تجربه اش کنند. یزد هفتمین سفر سال ۹۷ من بود و خاطره بسیار خوبی برام بجا گذاشت.
نقاط ضعف:
هرگز نکته منفی نداشت.
من و همسرم چهار شب اقامت داشتیم که بدترین سفرهامون بود.در تمام مدت اقامت تو هتلاز ساعت ۷ صبح تا شب روی سقف هتل ساخت و ساز داشتن و مدام صدای فرزکاری و دریل میومد. ظهر که می اومدیم استراحت بالای سرمون کارگران بنایی می کردن. به هیچ وجه نمی شد استراحت کرد . وضعیت نظافت هتل و کیفیت خدمات دهی در حد یک مسافرخانه سطح پایین هست. دست به هر چی میزنی مو هست. اگر دوست دارید پولتون رو دور بریزید و چند روز سخت را تجربه کنید بهتون هتل فیروزه رو توصیه میکنم.
همه چیز در حد بسیار عالی ...
هتل نزدیک به بافت تاریخی دارای پارکینگ . نظافت عالی . پرسنل خشرو مدیریت کاربلد ممنون و متشکر
رفتار پرسنل عالی-نزدیکی به همه اماکن دیدنی-قیمت مناسب-فضای دلنشینبه همه کسانی که قصد سفر به یزد رو دارن این هتل دوست داشتنی رو توصیه میکنم.
فضای هتل دلنشین . پرسنل عالی . صبحانه عالی . اتاق ها تمیز
فضای هتل دلنشین پرسنل کاربلد و خوش برخورد صبحانه عالی امکانات هتل عالی ممنون و متشکر از مدیریت هتل فیروزه بخاطر ایجاد چنین فضایی
هتل عالی پرسنل عالی فضا دلنشین
من و همسرم سه شب تو این هتل اقامت داشتیم هتل خوبی بود فضای قشنگ و دلنشینی داره صبحانه هم خوب بود رفتار پرسنل دوستانه و صمیمانه بود و هتل به مکان های دیدنی یزد نزدیک هستش. ما شب اول تو یه اتاق بودیم که سرویس بهداشتیش یه پله بلند داشت که اذیت بودیم و به مسئولین هتل گفتیم اونا هم اتاق ما رو عوض کردن که جا داره از خانم مندی زاده تشکر کنم ما باعث شدن که ما اقامت راحتی رو تو هتل داشته باشیم.
با سلام هتل بسیار خوبی هست ثبت جهانی شده و به دلیل تازه تاسیس بودن لوازم موجود توی اتاق ها نو و تمیز بودند. صبحانه معمولی بود و چیز خاصی نداشت حتما به اونهایی که میخوان برن یزد توصیه میکنم. به جاهای دیدنی و بافت سنتی شهر هم نزدیکه
هتل نسباتا خوب و تمیزی بود، رفتار پرسنل خیلی عالی بود، اتاق ها خوب و تمیز بود فقط صبحانه خوب نبود و کیفیت رستوران هتل هم پایین بود.
هتل خیلی قشنگی بود و تمیز بود امکاناتش هم خوب بود من راضی بودم
هتل به لحاظ محیط داخلی به صورت سنتی تزئین شده بود و فضای مناسبی برای کسانیست که به یزد برای دیدار آثار باستانی و تاریخی می روند هست . فضای اتاق هاش خیلی دلباز نیست و خفس . سرویس بهداشتیش هم داخل اتاق پله می خورد به پایین و خیلی راحت نبود . اتاق ها اطراف حیاط هتل هستند و آرامش خوبی ندارند . برای من که برای سفر کاری رفته بودم فضای مناسبی برای استراحت نبود ولی در کل قیمتش خوب بود . صبحانشم خیلی معمولی بود .برای کسانی که قصد سفر ارزان به یزد دارند توصیه می کنم .
با سلام من و همسرم از تاریخ 7 آذر تا 10 آذر 97 در این هتل اقامت داشتیم و از تمامی امکانات آن رضایت کامل داریم. اتاق ها نقلی و کوچک، تمیز با سرویس بهداشتی خوب و خدمات هتلداری بسیار خوب بود؛ برخورد کارکنان عالی و آب معدنی و چای نیز مهمان هتل بودیم که برایمان بسیار جالب بود. این هتل را حتما به دوستان طرفدار سفرهای خوب با قیمت مناسب توصیه می کنیم.
ما برای سه شب تو این هتل اقامت داشتیم، وقتی رسیدیم دو تا اتاق نشونمون دادن یکی کوچیک بود اون یکی زیر زمین بود ما خودمون زیرزمینو انتخاب کردیم خیلی دنج و عالی بود. یه پارکینگ هم پشت هتل هست که روبازه. صبحانه خوب بود هتل تمییزی هم بود.
سلام ما دو شب در این هتل اقامت داشتیم . هتل تمیز هست .این هتل رو پیشنهاد میکنم . نسبت قیمت به خدمات کاملا مناسب هست .
هتل با فضای سنتی بسیار عالی و برخورد پرسنل خیلی خوب هست و ارامش خاصی دارد
نقاط قوت:
پرسنل بسیار خوب مخصوصا آقای ملک محمودی،۰۰ آشپز بی نظیر هتل
نقاط ضعف:
خوبی هاش زیاده نمیشه بدی به چشم کسی بیاد
نقاط قوت:
موقعیت مکانی مناسب سنتی بودن هتل
نقاط ضعف:
نداشتن اسانسور و بدلیل سنتی بودن هتل پله ها بسیار تیز بود که مناسب برخی افراد نیست
نقاط قوت:
حال و هوای سنتی جالب
نقاط ضعف:
فضای اتاق کوچک است
نقاط قوت:
درکل بسیار هتل زیبا و برخورد عالی پرسنل و همکاری بسیار خوب این مجموعه اقامت خوبی را خاطره میسازد
نقاط ضعف:
به علت اینکه مجموعه به صورت خانه سنتی بود و اتاقها به سمت حیاط مجموعه هستند سر و صدای رستوران که داخل حیاط بود زیاد بود البته ساعات صبح و ظهر که اصلاح شود مورد دیگری ندارد
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.