مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان وستا
وستا-ویلا یکخوابه دو نفره
ویلا یکخوابه دو نفره
علاءالدین
660,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
660,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
660,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
790,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
790,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
790,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
1 شهریور
جمعه
790,000
تومان
2 شهریور
شنبه
790,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
790,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
790,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
790,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
790,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
790,000
تومان
8 شهریور
جمعه
790,000
تومان
9 شهریور
شنبه
790,000
تومان
جا اینجاس
896,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
896,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
896,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,342,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,342,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,342,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,342,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,342,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,342,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,342,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,342,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,342,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
790,000
تومان
2 شهریور
شنبه
790,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
790,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
790,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
790,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
790,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
790,000
تومان
8 شهریور
جمعه
790,000
تومان
9 شهریور
شنبه
790,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
790,000
تومان
1 شهریور
جمعه
790,000
تومان
2 شهریور
شنبه
790,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
790,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
790,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
790,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
790,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
790,000
تومان
8 شهریور
جمعه
790,000
تومان
9 شهریور
شنبه
790,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
996,000
تومان
1 شهریور
جمعه
989,000
تومان
2 شهریور
شنبه
989,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
989,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
989,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
989,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
989,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
989,000
تومان
8 شهریور
جمعه
989,000
تومان
9 شهریور
شنبه
989,000
تومان
وستا-ویلا دوخوابه چهار نفره
ویلا دوخوابه چهار نفره
علاءالدین
880,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
880,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
880,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
جا اینجاس
1,120,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,120,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,120,000
تومان
1 شهریور
جمعه
2,188,000
تومان
2 شهریور
شنبه
2,188,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
2,188,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
2,188,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
2,188,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
2,188,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
2,188,000
تومان
8 شهریور
جمعه
2,188,000
تومان
9 شهریور
شنبه
2,188,000
تومان
جاباما
1,190,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
1,190,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
1,190,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
1,190,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
1,190,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
1,190,000
تومان
1 شهریور
جمعه
1,190,000
تومان
2 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,190,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,190,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,190,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,190,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,190,000
تومان
8 شهریور
جمعه
1,190,000
تومان
9 شهریور
شنبه
1,190,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
1,519,900
تومان
2 شهریور
شنبه
1,519,900
تومان
3 شهریور
یکشنبه
1,519,900
تومان
4 شهریور
دوشنبه
1,519,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
1,519,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
1,519,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
1,519,900
تومان
8 شهریور
جمعه
1,519,900
تومان
9 شهریور
شنبه
1,519,900
تومان
وستا-ویلا سه خوابه شش نفره
ویلا سه خوابه شش نفره
علاءالدین
2,640,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
2,640,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
2,640,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
2,940,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
2,940,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
2,940,000
تومان
1 شهریور
جمعه
2,940,000
تومان
2 شهریور
شنبه
2,940,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
2,940,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
2,940,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
2,940,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
2,940,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
2,940,000
تومان
8 شهریور
جمعه
2,940,000
تومان
9 شهریور
شنبه
2,940,000
تومان
جا اینجاس
3,094,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
3,094,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
3,094,000
تومان
1 شهریور
جمعه
3,835,000
تومان
2 شهریور
شنبه
3,835,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
3,835,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
3,835,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
3,835,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
3,835,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
3,835,000
تومان
8 شهریور
جمعه
3,835,000
تومان
9 شهریور
شنبه
3,835,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
وستا-ویلا دوبلکس سه خوابه شش نفره
ویلا دوبلکس سه خوابه شش نفره
اقامت 24
2,940,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
2,940,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
2,940,000
تومان
1 شهریور
جمعه
2,940,000
تومان
2 شهریور
شنبه
2,940,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
2,940,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
2,940,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
2,940,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
2,940,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
2,940,000
تومان
8 شهریور
جمعه
2,940,000
تومان
9 شهریور
شنبه
2,940,000
تومان
جاباما
2,940,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
2,940,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
2,940,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
3,895,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
3,895,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
3,895,000
تومان
1 شهریور
جمعه
3,895,000
تومان
2 شهریور
شنبه
3,895,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
3,895,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
3,895,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
3,895,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
3,895,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
3,895,000
تومان
8 شهریور
جمعه
3,895,000
تومان
9 شهریور
شنبه
3,895,000
تومان
وستا-ویلا چهار خوابه هشت نفره
ویلا چهار خوابه هشت نفره
علاءالدین
3,120,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
3,120,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
3,120,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
3,310,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
3,310,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
3,310,000
تومان
1 شهریور
جمعه
3,310,000
تومان
2 شهریور
شنبه
3,310,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
3,310,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
3,310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
3,310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
3,310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
3,310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
3,310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
3,310,000
تومان
جا اینجاس
3,815,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
3,815,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
3,815,000
تومان
1 شهریور
جمعه
4,915,000
تومان
2 شهریور
شنبه
4,915,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
4,915,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
4,915,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
4,915,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
4,915,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
4,915,000
تومان
8 شهریور
جمعه
4,915,000
تومان
9 شهریور
شنبه
4,915,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
3,310,000
تومان
2 شهریور
شنبه
3,310,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
3,310,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
3,310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
3,310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
3,310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
3,310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
3,310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
3,310,000
تومان
وستا-ویلا دوبلکس چهار خوابه هشت نفره
ویلا دوبلکس چهار خوابه هشت نفره
جاباما
3,310,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
3,310,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
3,310,000
تومان
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
6,000,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
6,000,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
6,000,000
تومان
1 شهریور
جمعه
6,000,000
تومان
2 شهریور
شنبه
6,000,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
6,000,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
6,000,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
6,000,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
6,000,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
6,000,000
تومان
8 شهریور
جمعه
6,000,000
تومان
9 شهریور
شنبه
6,000,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
3,310,000
تومان
2 شهریور
شنبه
3,310,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
3,310,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
3,310,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
3,310,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
3,310,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
3,310,000
تومان
8 شهریور
جمعه
3,310,000
تومان
9 شهریور
شنبه
3,310,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
4,555,500
تومان
2 شهریور
شنبه
4,555,500
تومان
3 شهریور
یکشنبه
4,555,500
تومان
4 شهریور
دوشنبه
4,555,500
تومان
5 شهریور
سه شنبه
4,555,500
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
4,555,500
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
4,555,500
تومان
8 شهریور
جمعه
4,555,500
تومان
9 شهریور
شنبه
4,555,500
تومان
وستا-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان وستا تنکابن

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
استخر
رستوران
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
سالن ورزش
بیلیارد
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
ترانسفر فرودگاهی (رفت و برگشت)
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
تلویزیون lcd
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
پنجره
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان وستا تنکابن

(16 نظر)
ما در خرداد ماه ویلای چهار خوابه استخر دار را رزرو کرده بودیم. چندین مشکل از طرف هتل برای من به وجود امد که خاطره خوبی از هتل در ذهن من نمانده. قبل از سفر تماسی از هتل با من گرفته شد و در خواست تغییر نوع ویلا را از من داشتند که این کار اصلا صحیح نبود و دلیل آن را اشتباه سیستم اعلام کردند که اجازه نداشته این ویلا را برای کمتر از سه شب برای من رزرو کنه. که من این موضوع را قبول نکردم. می شد مثل خیلی از هتل ها تا آماده شدن اتاق از میهمانان با آب میوه و یا ... پذیرایی شود ولی ما در ابتدای ورود با برخورد بسیار بد قسمت پذیرش مواجه شدیم . با توجه به فرم های قرارداد داخل هتل ، زمان پذیرش را مثل سایر هتل ها ساعت 2 و تخلیه ویلا را ساعت 12 نوشته بود اما مسئول پذیرش اجازه ورود به ویلا را قبل از ساعت 3 نمی داد و اعلام میکرد زمان تخلیه ویلا نیز ساعت 11 میباشد . یعنی 2 ساعت اقامت کمتر نسبت به سایر هتل ها . هوا بسیار گرم بود و در دوتا از اتاق ها کولر گازی وجود نداشت که واقعا غیر قابل تحمل بود . آب معدنی داخل ویلا پولی بود . استخر خوب و تمیز بود و دمای آب مناسب شنا بود. اتاق بازی کودک بزرگ و مجهز بود. در آخر : مجموعه ای شیک و تمیز و متفاوت در ایران که متاسفانه پرسنل و مدیریت دل سوزی ندارد.
ما خرداد امسال در این هتل اقامت داشتیم ویلا عالی مرتب تمیز برخورد پرسنل بسیار عالی و محترمانه غذا فوق العاده خوشمزه صبحانه متوسط استخر رو باز عالی تنها مشکل سرعت کم اینترنت در ویلا باز هم اینجا رو انتخاب میکنم
هتل خیلی خوبیه. ولی، غذای رستورانش به نظر من بد و در عین حال گرون بود. صبحانه اش هم ضعیفه. ولی ما در کل به خاطر خود هتل راضی بودیم و باز هم می ریم. ولی دیگه از رستورانش استفاده نمی کنیم...
نقاط قوت:
پرسنل خوب و مودب دنج و دور از هیاهوو وعالی برای استراحت و ریلکس شدن
نقاط ضعف:
نکته منفیش اینه که یکم گرونه و خیلی نمیشه رفت
خیلی خوب بود
من از اقامت در اين هتل بسيار لذت بردم، چرا که هيچ جاى شمال هتلى به اين تر تميزى و مرتبى نداره.رفتار پرسنل بسيار گرم وصميمى بود و احساس مى كردى رفتى خونه فاميلات.هتل آروم و بى سرصدا بود فضاها و دكور خوب بود نظافت هتل خوب بود.كيفيت و مزه غذا هم عالى.نيازى به بيرون رفتن از هتل ندارى.فقط به نظرم بهتره يه كم سرگرمى و تفریحی به امکانات هتل اضافه كنن.البته اگر دسته جمعى برين كه خيلى مهم نيست. اما جاى خوبى براى اينكه از شلوغى و همهمه شهرهای بزرگ فرار كنين و به ارامش برسين.
وستا هتل اولین ویلا هتل کشور با ویلاهای 1 تا 4 خوابه میباشد که ویلاهای 3 و 4 خوابه دارای استخر خصوصی آب گرم هستند.بخش تفریحی هتل شامل استخر مرکزی روباز آب گرم و باشگاه بدنسازی که هر دو در 2 سانس جدا برای بانوان و آقایان قابل استفاده است، سینمای مبله مخصوص میهمانان مقیم، سالن بیلیارد و کیدز کلاب میباشد. بخش رفاهی وستا هتل شامل رستوران کته با غذاهای ایرانی و محلی و رستوران آبشار با غذاهای فرنگی، و کافی شاپ و شیشا بار آبشار هستند.
خیلی خوشحالم که در شهرهای کوچیک هم خدمات به این خوبی ارائه میشه.
من از اقامت در اين هتل بسيار لذت بردم.اولا با هواپيما از فرودگاه رامسر رفتم كه طول سفر رو كوتاه مى كنه.هيچ جاى شمال هتلى به اين تر تميزى و مرتبى نداره.رفتار پرسنل بسيار گرم وصميمى بود و احساس مى كردى رفتى خونه فاميلات.هتل آروم و بى سرصدا بود فضاها و دكور خوب بود نظافت هتل خوب بود.كيفيت و مزه غذا هم عالى.نيازى به بيرون رفتن از هتل ندارى.فقط به نظرم بهتره يه كم سرگرمى اضافه كنن.البته اگر دسته جمعى برين كه خيلى مهم نيست.اما جاى خوبى براى اينكه از شلوغى تهران فرار كنين و به ارامش برسين
هتل بسيار بسيار عالى و تميز و مدرن .... استخر اب گرم خصوصى در داخل ويلا بسيار عالى بود رفتار و مهمان نوازى پرسنل بسيار عالى بود فضاى رستوران هاى ، امكانات بازى براى بچه ، و فضاى اطراف ويلاها بسيار عالى بود حتما دوباره بيايم شمال همين هتل مى ايم
خیلی عالی و رویایی بود
موقعیت مکانی بسیار عالی و برخورد خیلی خووب کارکنان
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل،، فضای بی‌نظیر، مدیریت عالی و.... فقط کمی نرخ قیمت‌ها آدم و در طول ماندن بیشتر در هتل محدود میکنه....
نقاط ضعف:
قیمت بالا.
هتل بسیار زیبا و خوبی است و رفتار کارکنان آن بسیار عالی بود. فقط چند نکته درباره آن قابل ذکر است: 1- به صورت پیش فرض ویلا سرویس نمیشد 2- صبحانه بوفه نبود و در ضمن گزینه‌های انتخابیِ رایگان آن بسیار محدود بود. قیمت گزینه های پولیِ آن نیز بسیار بالا بود برای نمونه قیمت یک بشقاب نیمرو شامل دو عدد تخم مرغ 18 هزار تومان بود 3- ما از استخر نتوانستیم استفاده کنیم چون ظاهرا تاسیسات آن خاموش بود و آب کاملا یخ بود امیدوارم این ایرادات به زودی حل شود چون واقعا دوست دارم دوباره به آنجا بروم
نقاط قوت:
-کارکنان بسیار مهربان و مودب و با شخصیت -موقعیت مکانی بسیار عالی هتل و فضا سازی بسیار مناسب -اتاق های بسیار تمیز و با امکانات مناسب -رستوران بسیار با کیفیت از نظر غذا و از نظر دید عالی منظره
نقاط ضعف:
-در زمان اقامت ما استخر هتل قابل استفاده نبود. -در اتاق هتل تلفن ثابت وجود نداشت و جهت هماهنگی ها با پذیرش باید به صورت حضوری مراجعه کرد یا با تلفن همراه تماس گرفت که موبایل هم خوب آنتن نمیده -میز توالت داخل اتاق خواب نه صندلی داشت نه چراغ جدا
هتلي بسيار زيبا با مهمان نوازي عالي فضا سازي مانند هتل هاي تايلند و لنكاوي مالزي
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.