هتل مهر تهران

تهران، خیابان امیرکبیر، کوچه سراج الملک، پلاک 1
2.7
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
معرفی هتل مهر تهران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل مهر
مهر-اتاق یک تخته (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق یک تخته (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
تورگردان
118,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
118,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
118,100
تومان
31 خرداد
جمعه
118,100
تومان
1 تیر
شنبه
118,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
118,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
118,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
118,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
118,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
118,100
تومان
7 تیر
جمعه
118,100
تومان
8 تیر
شنبه
118,100
تومان
اقامت 24
119,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
119,000
تومان
31 خرداد
جمعه
119,000
تومان
1 تیر
شنبه
119,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
119,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
119,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
119,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
119,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
119,000
تومان
7 تیر
جمعه
119,000
تومان
8 تیر
شنبه
119,000
تومان
ایران هتل آنلاین
119,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
119,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
119,000
تومان
31 خرداد
جمعه
119,000
تومان
1 تیر
شنبه
119,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
119,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
119,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
119,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
119,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
119,000
تومان
7 تیر
جمعه
119,000
تومان
8 تیر
شنبه
119,000
تومان
جاباما
125,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
125,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
125,000
تومان
31 خرداد
جمعه
125,000
تومان
1 تیر
شنبه
125,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
125,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
125,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
125,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
125,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
125,000
تومان
7 تیر
جمعه
125,000
تومان
8 تیر
شنبه
125,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
مهر-اتاق دو تخته توئین (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق دو تخته توئین (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
تورگردان
167,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
167,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
167,100
تومان
31 خرداد
جمعه
167,100
تومان
1 تیر
شنبه
167,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
167,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
167,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
167,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
167,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
167,100
تومان
7 تیر
جمعه
167,100
تومان
8 تیر
شنبه
167,100
تومان
ایران هتل آنلاین
168,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
168,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
168,000
تومان
31 خرداد
جمعه
168,000
تومان
1 تیر
شنبه
168,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
168,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
7 تیر
جمعه
168,000
تومان
8 تیر
شنبه
168,000
تومان
اقامت 24
168,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
168,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
168,000
تومان
31 خرداد
جمعه
168,000
تومان
1 تیر
شنبه
168,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
168,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
7 تیر
جمعه
168,000
تومان
8 تیر
شنبه
168,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
مهر-اتاق دو تخته دبل بدون حمام و سرویس بهداشتی
اتاق دو تخته دبل بدون حمام و سرویس بهداشتی
ایران هتل آنلاین
168,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
168,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
168,000
تومان
31 خرداد
جمعه
168,000
تومان
1 تیر
شنبه
168,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
168,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
168,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
168,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
168,000
تومان
7 تیر
جمعه
168,000
تومان
8 تیر
شنبه
168,000
تومان
جاباما
175,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
175,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
175,000
تومان
31 خرداد
جمعه
175,000
تومان
1 تیر
شنبه
175,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
175,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
175,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
175,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
175,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
175,000
تومان
7 تیر
جمعه
175,000
تومان
8 تیر
شنبه
175,000
تومان
مهر-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
188,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
188,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
188,100
تومان
31 خرداد
جمعه
188,100
تومان
1 تیر
شنبه
188,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
188,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
188,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
188,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
188,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
188,100
تومان
7 تیر
جمعه
188,100
تومان
8 تیر
شنبه
188,100
تومان
ایران هتل آنلاین
189,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
31 خرداد
جمعه
189,000
تومان
1 تیر
شنبه
189,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
189,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
189,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
189,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
189,000
تومان
7 تیر
جمعه
189,000
تومان
8 تیر
شنبه
189,000
تومان
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
31 خرداد
جمعه
189,000
تومان
1 تیر
شنبه
189,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
189,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
189,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
189,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
189,000
تومان
7 تیر
جمعه
189,000
تومان
8 تیر
شنبه
189,000
تومان
جاباما
193,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
193,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
193,000
تومان
31 خرداد
جمعه
193,000
تومان
1 تیر
شنبه
193,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
193,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
193,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
193,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
193,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
193,000
تومان
7 تیر
جمعه
193,000
تومان
8 تیر
شنبه
193,000
تومان
هتل یار
209,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
209,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
209,000
تومان
31 خرداد
جمعه
209,000
تومان
1 تیر
شنبه
209,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
209,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
209,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
209,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
209,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
209,000
تومان
7 تیر
جمعه
209,000
تومان
8 تیر
شنبه
209,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
مهر-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
188,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
188,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
188,100
تومان
31 خرداد
جمعه
188,100
تومان
1 تیر
شنبه
188,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
188,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
188,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
188,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
188,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
188,100
تومان
7 تیر
جمعه
188,100
تومان
8 تیر
شنبه
188,100
تومان
ایران هتل آنلاین
189,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
31 خرداد
جمعه
189,000
تومان
1 تیر
شنبه
189,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
189,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
189,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
189,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
189,000
تومان
7 تیر
جمعه
189,000
تومان
8 تیر
شنبه
189,000
تومان
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
189,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
189,000
تومان
31 خرداد
جمعه
189,000
تومان
1 تیر
شنبه
189,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
189,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
189,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
189,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
189,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
189,000
تومان
7 تیر
جمعه
189,000
تومان
8 تیر
شنبه
189,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
مهر-اتاق سه تخته (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق سه تخته (فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
تورگردان
209,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
209,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
209,100
تومان
31 خرداد
جمعه
209,100
تومان
1 تیر
شنبه
209,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
209,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
209,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
209,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
209,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
209,100
تومان
7 تیر
جمعه
209,100
تومان
8 تیر
شنبه
209,100
تومان
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
31 خرداد
جمعه
210,000
تومان
1 تیر
شنبه
210,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
7 تیر
جمعه
210,000
تومان
8 تیر
شنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
31 خرداد
جمعه
210,000
تومان
1 تیر
شنبه
210,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
210,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
210,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
210,000
تومان
7 تیر
جمعه
210,000
تومان
8 تیر
شنبه
210,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
31 خرداد
جمعه
220,000
تومان
1 تیر
شنبه
220,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
220,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
220,000
تومان
7 تیر
جمعه
220,000
تومان
8 تیر
شنبه
220,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
مهر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
237,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
237,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
237,100
تومان
31 خرداد
جمعه
237,100
تومان
1 تیر
شنبه
237,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
237,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
237,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
237,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
237,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
237,100
تومان
7 تیر
جمعه
237,100
تومان
8 تیر
شنبه
237,100
تومان
اقامت 24
238,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
31 خرداد
جمعه
238,000
تومان
1 تیر
شنبه
238,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
238,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
238,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
238,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
238,000
تومان
7 تیر
جمعه
238,000
تومان
8 تیر
شنبه
238,000
تومان
ایران هتل آنلاین
238,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
238,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
238,000
تومان
31 خرداد
جمعه
238,000
تومان
1 تیر
شنبه
238,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
238,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
238,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
238,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
238,000
تومان
7 تیر
جمعه
238,000
تومان
8 تیر
شنبه
238,000
تومان
جاباما
245,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
31 خرداد
جمعه
245,000
تومان
1 تیر
شنبه
245,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
245,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
245,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
245,000
تومان
7 تیر
جمعه
245,000
تومان
8 تیر
شنبه
245,000
تومان
هتل یار
258,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
31 خرداد
جمعه
258,000
تومان
1 تیر
شنبه
258,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
258,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
258,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
258,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
258,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
258,000
تومان
7 تیر
جمعه
258,000
تومان
8 تیر
شنبه
258,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل مهر تهران

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
اتاق چمدان
تلویزیون LED در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
سرویس به مرکز شهر
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
اینترنت در قسمت لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل استقلال تهران
3.1
امتیاز کاربران
57
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 477,000 تومان
اقامت 24
از 477,000 تومان
اسنپ تریپ
از 481,770 تومان
جاباما
از 597,000 تومان
هتل یار
از 597,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 597,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اسپیناس پالاس تهران
3.8
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
علاءالدین
از 749,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 780,000 تومان
اقامت 24
از 780,000 تومان
هتل یار
از 780,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 780,000 تومان
اسنپ تریپ
از 787,800 تومان
جاباما
از 2,270,000 تومان
property-card-image
هتل پارسیان آزادی تهران
-
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
علاءالدین
از 740,000 تومان
هتل یار
از 754,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 754,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 754,000 تومان
اقامت 24
از 754,000 تومان
جاباما
از 754,000 تومان
اسنپ تریپ
از 769,080 تومان
property-card-image
هتل هما تهران
3.2
امتیاز کاربران
30
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 240,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,853 تومان
اقامت 24
از 400,000 تومان
هتل یار
از 400,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
اسنپ تریپ
از 404,000 تومان
علاءالدین
از 555,000 تومان
property-card-image
هتل اسپیناس تهران
4
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 539,000 تومان
اقامت 24
از 556,000 تومان
هتل یار
از 556,000 تومان
اسنپ تریپ
از 556,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 556,000 تومان
علاءالدین
از 565,000 تومان
جاباما
از 627,000 تومان
property-card-image
هتل نووتل تهران
4.2
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 209,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
هتل یار
از 420,000 تومان
اقامت 24
از 420,000 تومان
علاءالدین
از 420,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 428,000 تومان
اسنپ تریپ
از 428,400 تومان
property-card-image
هتل لاله تهران
2.7
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
علاءالدین
از 460,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 460,000 تومان
جاباما
از 464,000 تومان
اقامت 24
از 464,000 تومان
اسنپ تریپ
از 464,600 تومان
هتل یار
از 700,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ فردوسی تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 412,000 تومان
اسنپ تریپ
از 461,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بزرگ 2 تهران
3.9
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 477,000 تومان
اقامت 24
از 477,000 تومان
علاءالدین
از 480,000 تومان
جاباما
از 485,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 499,000 تومان
اسنپ تریپ
از 500,850 تومان
هتل یار
از 514,000 تومان
property-card-image
هتل رامتین تهران
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 663,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 663,000 تومان
هتل یار
از 675,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 685,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل هویزه تهران
3.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
علاءالدین
از 459,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 539,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 540,000 تومان
اقامت 24
از 540,000 تومان
جاباما
از 540,000 تومان
هتل یار
از 540,000 تومان
اسنپ تریپ
از 545,400 تومان
property-card-image
هتل سیمرغ تهران
2.2
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
هتل یار
از 505,000 تومان
اقامت 24
از 505,000 تومان
جاباما
از 505,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 505,000 تومان
اسنپ تریپ
از 530,250 تومان
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل برج سفید تهران
2.9
امتیاز کاربران
23
نظرات کاربران
اقامت 24
از 1,090,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 1,090,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 1,099,000 تومان
اسنپ تریپ
از 1,117,000 تومان
جاباما
از 1,140,000 تومان
هتل یار
از 1,170,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ایبیس  (اکسیس) تهران
3.5
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
جاباما
از 136,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
هتل یار
از 392,000 تومان
علاءالدین
از 392,000 تومان
اقامت 24
از 392,000 تومان
اسنپ تریپ
از 399,840 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کوثر تهران
3.6
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 417,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 417,000 تومان
جاباما
از 417,000 تومان
هتل یار
از 417,000 تومان
اقامت 24
از 417,000 تومان
اسنپ تریپ
از 417,180 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل اوین تهران
3.8
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
اقامت 24
از 546,000 تومان
اسنپ تریپ
از 551,460 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل انقلاب تهران
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
هتل یار
از 492,000 تومان
اقامت 24
از 496,000 تومان
علاءالدین
از 531,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 531,000 تومان
اسنپ تریپ
از 536,310 تومان
جاباما
از 620,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اسکان الوند تهران
4.6
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 594,000 تومان
هتل یار
از 594,000 تومان
جاباما
از 596,000 تومان
اقامت 24
از 748,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 769,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آکادمی تهران
3.7
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 450,000 تومان
هتل یار
از 450,000 تومان
اقامت 24
از 450,000 تومان
اسنپ تریپ
از 472,500 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آرامیس تهران
2.9
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 467,000 تومان
اقامت 24
از 478,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 482,000 تومان
اسنپ تریپ
از 482,780 تومان
جاباما
از 483,000 تومان
علاءالدین
از 493,000 تومان
هتل یار
از 636,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ تهران
3
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 456,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 456,000 تومان
هتل یار
از 456,000 تومان
علاءالدین
از 476,000 تومان
جاباما
از 490,000 تومان
اسنپ تریپ
از 514,500 تومان
ایران مارکوپولو
از 646,000 تومان
property-card-image
هتل آساره تهران
3.6
امتیاز کاربران
27
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 374,000 تومان
اقامت 24
از 374,000 تومان
هتل یار
از 374,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
علاءالدین
از 379,000 تومان
اسنپ تریپ
از 381,480 تومان
ایران مارکوپولو
از 509,000 تومان
property-card-image
هتل المپیک تهران
3.5
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 470,000 تومان
هتل یار
از 470,000 تومان
اقامت 24
از 470,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 482,000 تومان
اسنپ تریپ
از 492,450 تومان
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ساینا تهران
3.8
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اقامت 24
از 495,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 495,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 509,000 تومان
اسنپ تریپ
از 519,750 تومان
جاباما
از 535,000 تومان
هتل یار
از 550,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل مهر تهران

(33 نظر)
موقعیت مکانی بسیار نزدیک به ایستگاه مترو برخورد پرسنل صمیمانه بنظر برای چنین هزینه ای واقعا خوب بود
راضی نبودم، موقعیتش افتضاح بود
111111111111'
روزها فوق العاده شلوغ شب ها خلوت هرچی لازم دارین خودتون باید برین از پایین بگیرین تلفن اتاق ما که قطع بود رستورانشم بد نیستش بقیه امکاناتشم ما ندیدیم اصلا هم توصیه نمیکنم ولی تا تیکشو نزنی نمیشه نظر داد
اتاق ها کوچیک بودند سر و صدا زیاد بود کولر اصلا خنک نمیکرد و بیشتر اوقات خاموش بود قیمت هتل هم بسیار بالا بود
روزها فوق العاده شلوغ شب ها خلوت هرچی لازم دارین خودتون باید برین از پایین بگیرین تلفن اتاق ما که قطع بود رستورانشم بد نیستش بقیه امکاناتشم ما ندیدیم اصلا هم توصیه نمیکنم ولی تا تیکشو نزنی نمیشه نظر داد
مناسب برای سفر های کاری برخورد کارکنان بسیار خوب بود
اکیدا توصیه می کنم اگر کیفیت خدمات و نظافت براتون اهمیت داره به این هتل نروید.واقعا افتضاح بود نه کولرش کار می کرد نه یخچال کار می کرد .لامپ اتاق خراب.ملافه جای سوخته سیگار داشت.واقعا کثیف بود و ارزش پولی که می پردازید را ندارد.خبری از حوله وغیره هم نبود. من چون هتل ها همه پر بودند مجبور شدم برم یکی از بدترین تجربیات زندگیم بود در یک کلمه واقعا نامناسب هست
از رفتار خوب کارکنان هتل ممنونم. هرچند قیمتها مناسب است ولی امکانات هتل کم است البته که هتل یک ستاره ای است. صبحانه هایش ولی خوب بود.
اصلا راضی نبودم وسایل و امکاناتش کم بود مثلا یه بار اومدیم تلویزیون رو روشن کنیم دیدیم خرابه. سرویس بهداشتیش مشکل داشت درستم سرویس نمیدادن
در حد متوسط بود همه چیش. کارکناش خوب رسیدگی نمیکردن و به موقع اتاق تمیز یا ملافه ها عوض نمیشد. یه چیزی میخواستیم طول میکشید بیارن. جای خوبی بود ولی
سرو صدای زیاد اذیت کننده بود ولی اینم بگم که نسبت به بقیه جاها و هتلهای اون منطقه ارزونتره. جای شلوغی قرار گرفته بهارستان کلا اون منطقه موقیعتش چندان خوب نیست. هتل بدی نیست و کارکناش هم خوش برخوردن
درسته که قیمتش مناسب بود ولی خب امکاناتش مناسب نبود و اتاق های هتل هم تمیزی لازم را نداشتند
به دلیل نزدیکی به بازار راحت میشد رفت و امد کرد اونجا. ما راضی بودیم. غذاهاش خوشمزه بود و خوشمون اومد بقیه چیزاش عالی نه ولی خوب بود.
جاش خوب نیست. طرفای بهارستانه و اگه مرکز شهر کار داشته باشی سخته رسیدن. به نظافت اتاقها نمیرسیدن و کثیف بود. زیاد امکانات نداشت
با تخفیفی که خورده بود قیمتش عالی شده بود. نزدیک بازار بود خیلی شلوغ و پرترافیک بود. یخچالشم چک نمیکردن زیاد، اب معدنی تو یخچال واسه خوردن نبود
نداشتن پارکینگ و خوب نبود غذاهای رستوران باعث شد در طول اقامتامان در این هتل اذیت بشویم. البته بدش رو گفتیم خوبش رو هم بگیم که اتاق ها تمیز و موقعیت مکانی هتل خوب بود
متاسفانه حدود چهار صبح مسئول نظافت سرویس بهداشتی چنان سر و صدایی به راه انداخت که خواب رو به چشمم زهر کرد. دفعه بعد ترجیح میدم جایی برم که شب بتونم در آرامش استراحت کنم
بیشتر شبیه مسافر خونه بود تا هتل. اصلا توصیه نمیکنم امکانات قابل توجهی نداشت. اتاق ها فاقد سیستم تهویه هستند و بسیار کوچک و دلگیر، هیچ امکاناتی برای پذیرایی در اتاق وجود نداره به جز یک یخچال خالی، چای ساز در اتاق ها وجود نداره ، تلویزیون ها اکثرا قدیمی و کوچک هستند. هتل سه طبقس ولی آسانسور نداره. اتاق ها به جز آینه ، چوب لباسی، یه تخت و یه تلویزیون قدیمی چیز دیگه ای ندارن. روی تخت یه ملافه بیشتر نبود و باید پتو رو مستقیما روی خودتون بندازید. کولر آبی و مشترک بین اتاق ها که هیچ کنترلی روی اون ندارید هم از معایب دیگه این هتل به شمر میره.
خوب بود راضی بودم
نسبت به قيمت بد نبود...
ظاهر معمولي داشت...
هتل و کارکنان خوب بودند... فقط محله خیلی جالب نیست به نسبت هزینه امکانات خوبه...
نسبت به قیمت هتل قابل قبولی بود و موقعیت مکانی مناسبی نسبت به محل مورد نظر من داشت....
هتل خوب بود و از همه چیز راضی هستم فقط ساعت شروع به کار صبحانه دیر بود. به خاطر شغلی که دارم مجبور بودم زودتر از هتل خارج بشم. از نظر موقعیت مکانی نیز هتل در منطقه ای شلوغ واقع شده است....
هتل خوبیه فقط پرسنل و چیزایی جزئی رو نادید میگیرن...
در کل خوب بود راضی بودم مشکلی نبود...
ورودی و سالن بو می دهد و فرش های ورودی تمیز نیست ولی به نسبت قیمت خوب ...
هتل خیلی خوبی بود، هم قیمتش خوب بود و هم خدماتش خیلی عالی بود، خیلی راضی بودم ....
از لحاظ تمیزی خوبه مکان آرومی هستش پایین هتل هم یه رستوران جمع و جور داره ک غذا خوبه خیابان بغلی هم ایستگاه مترو داره
سلام نسبت به قیمتش خوب بود و هیچ موردی که از اقامت در آن هتل اذیت کننده باشه من ندیدم برخورد پرسنل هم بد نبود
بهترین حسن این هتل نزدیک بودن به مترو هست
به نسبت پول پرداختی اقامت رضایت بخشی بود ، برخورد کارکنان مناسب بود و تنها نکته عدم وجود مایع دستشویی در سرویس بهداشتی بود که اجباراً باید با صابون استحمام برای شستن دست ها اقدام میشد....
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.