هتل الیان تهران

تهران، میدان امام خمینی، پایین تر از خیابان امیرکبیر، خیابان سعدی جنوبی، بلوک 9
2.6
امتیاز کاربران
11
نظرات کاربران
معرفی هتل الیان تهران
هتل دوستاره الیان تهران با امکانات رفاهی مناسب و پرسنلی مجرب و آموزش دیده، با افتخار آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل الیان تهران
الیان-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
253,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
253,000
تومان
2 آذر
شنبه
253,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
253,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
253,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
253,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
253,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
253,000
تومان
8 آذر
جمعه
253,000
تومان
9 آذر
شنبه
253,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
253,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
253,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
الیان-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ای‌گردش
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
263,000
تومان
2 آذر
شنبه
263,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
8 آذر
جمعه
263,000
تومان
9 آذر
شنبه
263,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
اقامت 24
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
263,000
تومان
2 آذر
شنبه
263,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
8 آذر
جمعه
263,000
تومان
9 آذر
شنبه
263,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
جاباما
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
263,000
تومان
2 آذر
شنبه
263,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
8 آذر
جمعه
263,000
تومان
9 آذر
شنبه
263,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
هتل یار
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
263,000
تومان
2 آذر
شنبه
263,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
8 آذر
جمعه
263,000
تومان
9 آذر
شنبه
263,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
ایران هتل آنلاین
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
263,000
تومان
2 آذر
شنبه
263,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
8 آذر
جمعه
263,000
تومان
9 آذر
شنبه
263,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
ایران مارکوپولو
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
265,000
تومان
2 آذر
شنبه
265,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
265,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
265,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
265,000
تومان
8 آذر
جمعه
265,000
تومان
9 آذر
شنبه
265,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
265,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
265,000
تومان
الیان-دو تخته تویین
دو تخته تویین
ایران هتل آنلاین
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
263,000
تومان
2 آذر
شنبه
263,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
8 آذر
جمعه
263,000
تومان
9 آذر
شنبه
263,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
هتل یار
263,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
263,000
تومان
2 آذر
شنبه
263,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
263,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
263,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
263,000
تومان
8 آذر
جمعه
263,000
تومان
9 آذر
شنبه
263,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
263,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
263,000
تومان
الیان-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
326,000
تومان
2 آذر
شنبه
326,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
326,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
326,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
326,000
تومان
8 آذر
جمعه
326,000
تومان
9 آذر
شنبه
326,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
326,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
ایران هتل آنلاین
326,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
326,000
تومان
2 آذر
شنبه
326,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
326,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
326,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
326,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
326,000
تومان
8 آذر
جمعه
326,000
تومان
9 آذر
شنبه
326,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
326,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
326,000
تومان
ایران مارکوپولو
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
329,000
تومان
2 آذر
شنبه
329,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
329,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
329,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
329,000
تومان
8 آذر
جمعه
329,000
تومان
9 آذر
شنبه
329,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
329,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
329,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
الیان-چهار نفره
چهار نفره
ایران هتل آنلاین
382,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
382,000
تومان
2 آذر
شنبه
382,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
382,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
382,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
382,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
382,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
382,000
تومان
8 آذر
جمعه
382,000
تومان
9 آذر
شنبه
382,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
382,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
382,000
تومان

امکانات اتاق های هتل الیان تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
روم سرویس
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
سرویس روزانه اتاق
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
مسلط به زبان عربی
فتوكپي
نمای خیابان
مسلط به زبان ترکی

آدرس هتل الیان تهران روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل الیان تهران

(11 نظر)
نقاط قوت:
معمولی بود راضی بودم
نقاط ضعف:
اتاق کوچک بود
نقاط قوت:
خوب بود
نقاط ضعف:
مورد خاصی نبود
بنظر قیمت کمی از هتل های های هم رده خودش بالاتر بود
اصلا هتل خوبی نبود منطقه ای که ساغت 9 شب معتادا دم هتل میریختن و امنیت نداشت ما بلافاصله هتلو عوض کردیم
تنها مشكل اين هتل بوي سيگاري ست كه از اتاقهاي مجاور از طريق سرويس به داخل ميايدو گرنه همه چيزش عاليست
اتاق کوچک بود اما با توجه به اینکه این هتل دوستارس انتظار بیشتری نمی توان داشت.
تنها ضعف این هتل نداشتن منوی غذایی کامل و عدم وجود وای فای و نداشتن قوری برقی برای داشتن آب جوش، چون هتل تا ۱۰:۳۰ شب آب جوش میتونست بده
تمیزی و پاکیزگی هتل خوب بود موقعیت هتل خوب بود رفتار پرسنل و کارمنداش خوب بود کیفیت غذای رستوران پایین بود اگه توی اتاق ها کتری برقی بذارن خیلی خوب میشه تو اتاق اینترنت نداشت
اتاق بسیار کوچک و نامناسب بودصابون هم حتی اگه درخواست کنی سر حمام نمیذارن
سلام. اول از همه خوبي هاشو بگم: ١- ابعاد اتاقش بد نبود ٢- دسترسي به بازار اصلي تهران ٣- سيستم گرمايشش متناسب اتاق بود و اما معايبش كه ماشالا هزار ماشالا كم نيست: ١- اول از اينكه سرويس بهداشتيش به تمام معنا نبوده( دستمال توالت نداشت- خمير دندون و مسواك نداشت- روشناييش خراب بود با آنكه اتاقو يه بار برامون عوض كردن ولي بازم روشناييش مشكل داشت- سرويس بهداشتيش آب سرد نداشت كه واقعا يه معضل اساسي بود، بهشونم گفتيم ولي جواب خيلي مسخره اي دادن كه روم نميشه اينجا بگمش به حدي مزخرف بود) ٢- آسانسور نداشت و تعداد پله هاش خيلي زياد بود ٣- واسه هر چيز ابتدايي كه بايد تو اتاق ميبود بايستي به پذيرش زنگ ميزديم ٤- پوست پسته هايي كه قبلا تناول شده بود داخل اتاق پيدا ميشد. ٥- پاركينگ ماشين نداشت در كل هتل رو اعصابي بود، من كه بهتون پيشنهاد نميكنم همچين هتلي بريد چون با اي قيمت هتلهاي بهتري پيدا ميشن
با توجه به قیمت آن ارزش نداره . اتاق بسیار تنگ است مانند تصویر نیست
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.