هتل بستان تهران

تهران، اتوبان تهران کرج، خروجی شهرک گلستان و پارک چیتگر، بلوار کوهک، رو به روی پمپ بنزین و گاز.
-
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل بستان تهران

بستان-اتاق یک تخته شمالی (بدون پنجره وبدون وان)
اتاق یک تخته شمالی (بدون پنجره وبدون وان)
هتل یار
288,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
288,000
تومان
13 تیر
جمعه
288,000
تومان
14 تیر
شنبه
288,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
288,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
288,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
288,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
288,000
تومان
20 تیر
جمعه
288,000
تومان
21 تیر
شنبه
288,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
288,000
تومان
علاءالدین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
13 تیر
جمعه
300,000
تومان
14 تیر
شنبه
300,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
300,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
300,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
300,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
300,000
تومان
20 تیر
جمعه
300,000
تومان
21 تیر
شنبه
300,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
300,000
تومان
ایران مارکوپولو
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
13 تیر
جمعه
330,000
تومان
14 تیر
شنبه
330,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
330,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
330,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
330,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
330,000
تومان
20 تیر
جمعه
330,000
تومان
21 تیر
شنبه
330,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
330,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بستان-اتاق یک تخته جنوبی (حمام با وان)
اتاق یک تخته جنوبی (حمام با وان)
هتل یار
311,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
311,000
تومان
13 تیر
جمعه
311,000
تومان
14 تیر
شنبه
311,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
311,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
311,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
311,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
311,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
311,000
تومان
20 تیر
جمعه
311,000
تومان
21 تیر
شنبه
311,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
311,000
تومان
علاءالدین
328,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
328,000
تومان
13 تیر
جمعه
328,000
تومان
14 تیر
شنبه
328,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
328,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
328,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
328,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
328,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
328,000
تومان
20 تیر
جمعه
328,000
تومان
21 تیر
شنبه
328,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
328,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بستان-اتاق یک تخته ویژه (حمام با وان)
اتاق یک تخته ویژه (حمام با وان)
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
340,000
تومان
13 تیر
جمعه
340,000
تومان
14 تیر
شنبه
340,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
340,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
340,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
340,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
340,000
تومان
20 تیر
جمعه
340,000
تومان
21 تیر
شنبه
340,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
340,000
تومان
ایران مارکوپولو
403,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
403,000
تومان
13 تیر
جمعه
403,000
تومان
14 تیر
شنبه
403,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
403,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
403,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
403,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
403,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
403,000
تومان
20 تیر
جمعه
403,000
تومان
21 تیر
شنبه
403,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
403,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بستان-اتاق دوتخته معمولی
اتاق دوتخته معمولی
هتل یار
424,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
424,000
تومان
13 تیر
جمعه
424,000
تومان
14 تیر
شنبه
424,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
424,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
424,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
424,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
424,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
424,000
تومان
20 تیر
جمعه
424,000
تومان
21 تیر
شنبه
424,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
424,000
تومان
علاءالدین
444,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
444,000
تومان
13 تیر
جمعه
444,000
تومان
14 تیر
شنبه
444,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
444,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
444,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
444,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
444,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
444,000
تومان
20 تیر
جمعه
444,000
تومان
21 تیر
شنبه
444,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
444,000
تومان
ایران مارکوپولو
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
455,000
تومان
13 تیر
جمعه
455,000
تومان
14 تیر
شنبه
455,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
455,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
455,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
455,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
455,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
455,000
تومان
20 تیر
جمعه
455,000
تومان
21 تیر
شنبه
455,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
455,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
بستان-اتاق دوتخته ویژه
اتاق دوتخته ویژه
هتل یار
472,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
472,000
تومان
13 تیر
جمعه
472,000
تومان
14 تیر
شنبه
472,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
472,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
472,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
472,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
472,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
472,000
تومان
20 تیر
جمعه
472,000
تومان
21 تیر
شنبه
472,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
472,000
تومان
ایران مارکوپولو
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
12 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
13 تیر
جمعه
510,000
تومان
14 تیر
شنبه
510,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
510,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
510,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
510,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
510,000
تومان
20 تیر
جمعه
510,000
تومان
21 تیر
شنبه
510,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
510,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
12 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
13 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
14 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
15 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
16 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
17 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
18 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
19 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
20 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
21 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
22 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل بستان تهران

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
فست‌فود
سیستم گرمایشی سرمایشی
آلاچیق
اتاق چمدان
کافی‌شاپ
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
فضای سبز
سالن ورزشی
سالن بدنسازی
سونا بخار
تلفن
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
سونا غیررایگان
رمپ
رستوران ایرانی
اطفای حریق
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سالن ورزش
سونا و جکوزی
خشکشویی
اينترنت (Wifi)
سونا خشک
تهویه مطبوع
خدمات خشکشویی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
لباسشویی
اينترنت در اتاق
لاندري
خدمات اینترنتی
آلاچيق بيرون از هتل
نمای فضای سبز
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
فضائی برای پياده روی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
پذيرش 24 ساعته
سالن همايش
اتاق ميهمانی و جلسات كاری
جكوزی
کپسول آتشنشانی در راهرو
پينگ پنگ
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
پارکینگ در اطراف هتل
رستوران در هتل
اتاق جلسات
پارکینگ در هتل
صندوق امانات در لابی
تلویزیون lcd
پنجره
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل بستان تهران

(21 نظر)
برخورد عالي كاركنان
رستوران خیلی ضعیفی داره مبلمان و دکوراسیون خیلی خیلی قدیمی داره موکت های کف اتاق ها خیلی بو میداد
یکبار از استخر و جکوزی إن استفاده کردم عالی بود آن شالله بشه بصورت خانوادگی استفاده کرد.
دمای اتاق بسیار بالا و غیر قابل تحمل بود با وجود اینکه سیستم گرم کننده اتاق خاموش بود و وقتی با پذبرش تماس گرفتم گفتن پنجره اتاق و باز کنید هوا متعادل شود دوم در پذیرش بیش از حد معمول معطل شدیم کیفیت رستوران و صبحانه خیلی پایین
فضای دلنشینی داره، ولی موقعیت هتل نسبت به جاهای حساس شهر دوره امکانات هتل هم قابل قبول بود کارکنان هم رفتار مناسبی داشتن
من فقط يك شب اقامت داشتم
با توجه به موقعیت هتل دسترسی در محدوده کاری بنده مناسب بود
در کل راضی کننده بود فقط دسترسی بهش سخت بود
همه چیز بسیار عالی و تشکر از پرسنل زحمتکش مجموعه
خوب بود.
همه چیز عالی بود فقط تنها نکته خاکستری اینکه توی سه روزی که ما اونجا بودیم کسی برای نظافت و مرتب کردن اتاق نیومد!
به دلیل نبود آسانسور انتقال چمدان مشکل است.
اگر محدوده کاری شما غرب تهران باشد موقعیت هتل عالی هست.
موقعیت مناسب برای ورزشگاه آزادیدور از شهر
هتل رو من یه تخته گرفته بودمولی ۲ تخته دادن و قرار شد هزینه اضافی پرداخت کنم ولی تیم جاباما تمام هزینه اضافی رو پرداخت کرد و نذاشتن که من متحمل ضرر شم با تشکر از مدیریت جاباما
عالي بود
نسبت به هزینه ای که من در نظر داشتم و موقیعتی که مدنظر من بود عالی بود
از همه لحاظ بسیار خوب بود با توجه به یه هتل ۳ ستاره
دسترسي خوب محيط و كاركنان خوب
خوب
خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل بستان تهران

مهمانان هتل بستان تهران در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل بستان تهران از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل بستان تهران بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل بستان تهران رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل بستان تهران را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.