هتل امیرکبیر تهران

تهران، خیابان ناصرخسرو، نرسیده به دارالفنون، شماره 220
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیرکبیر
امیرکبیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
علاءالدین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
300,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
300,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
300,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
315,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
315,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
315,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
315,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
315,000
تومان
3 آبان
جمعه
315,000
تومان
4 آبان
شنبه
315,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
315,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
315,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
315,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
315,000
تومان
امیرکبیر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
علاءالدین
330,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
330,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
330,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
330,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
429,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
429,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
429,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
429,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
429,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
429,000
تومان
3 آبان
جمعه
429,000
تومان
4 آبان
شنبه
429,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
429,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
429,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
429,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
429,000
تومان
امیرکبیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
علاءالدین
530,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
530,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
530,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
530,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
550,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
550,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
550,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
2 آبان
پنجشنبه
550,000
تومان
3 آبان
جمعه
550,000
تومان
4 آبان
شنبه
550,000
تومان
5 آبان
یکشنبه
550,000
تومان
6 آبان
دوشنبه
550,000
تومان
7 آبان
سه شنبه
550,000
تومان
8 آبان
چهارشنبه
550,000
تومان
امیرکبیر-چهارتخته
چهارتخته
علاءالدین
650,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
28 مهر
یکشنبه
650,000
تومان
29 مهر
دوشنبه
650,000
تومان
30 مهر
سه شنبه
650,000
تومان
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
امیرکبیر-اتاق دوبلکس 4نفره
اتاق دوبلکس 4نفره
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
28 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
29 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
30 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
1 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
2 آبان
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
3 آبان
جمعه
ظرفیت تکمیل
4 آبان
شنبه
ظرفیت تکمیل
5 آبان
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 آبان
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آبان
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 آبان
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.