مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی طبیب شوشتری
سنتی طبیب شوشتری-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
166,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
166,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
166,000
تومان
5 مهر
جمعه
166,000
تومان
6 مهر
شنبه
166,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
166,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
166,000
تومان
هتل یار
142,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
142,000
تومان
30 شهریور
شنبه
142,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
142,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
176,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
176,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
176,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
176,000
تومان
5 مهر
جمعه
176,000
تومان
6 مهر
شنبه
176,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
176,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
176,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دو تخته باباحاجی
اتاق دو تخته باباحاجی
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
269,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
269,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
269,000
تومان
5 مهر
جمعه
269,000
تومان
6 مهر
شنبه
269,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
269,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
5 مهر
جمعه
279,000
تومان
6 مهر
شنبه
279,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دو تخته دورومی
اتاق دو تخته دورومی
اقامت 24
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
222,000
تومان
30 شهریور
شنبه
222,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
222,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
269,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
269,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
269,000
تومان
5 مهر
جمعه
269,000
تومان
6 مهر
شنبه
269,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
269,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
هتل یار
222,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
222,000
تومان
30 شهریور
شنبه
222,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
222,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
5 مهر
جمعه
279,000
تومان
6 مهر
شنبه
279,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق دو تخته  تنبی
اتاق دو تخته تنبی
اقامت 24
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
269,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
269,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
269,000
تومان
5 مهر
جمعه
269,000
تومان
6 مهر
شنبه
269,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
269,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
269,000
تومان
هتل یار
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
235,000
تومان
30 شهریور
شنبه
235,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
235,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
279,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
279,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
279,000
تومان
5 مهر
جمعه
279,000
تومان
6 مهر
شنبه
279,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
279,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
279,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق سه تخته بیرونی
اتاق سه تخته بیرونی
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
310,000
تومان
30 شهریور
شنبه
310,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
372,000
تومان
5 مهر
جمعه
372,000
تومان
6 مهر
شنبه
372,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
310,000
تومان
30 شهریور
شنبه
310,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
310,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
382,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
382,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
382,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
382,000
تومان
5 مهر
جمعه
382,000
تومان
6 مهر
شنبه
382,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
382,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
382,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق سه تخته  تالار
اتاق سه تخته تالار
اقامت 24
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
329,000
تومان
30 شهریور
شنبه
329,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
329,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
372,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
372,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
372,000
تومان
5 مهر
جمعه
372,000
تومان
6 مهر
شنبه
372,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
372,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
372,000
تومان
هتل یار
329,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
329,000
تومان
30 شهریور
شنبه
329,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
329,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
382,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
382,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
382,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
382,000
تومان
5 مهر
جمعه
382,000
تومان
6 مهر
شنبه
382,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
382,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
382,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق چهار تخته  شاه نشین
اتاق چهار تخته شاه نشین
اقامت 24
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
423,000
تومان
30 شهریور
شنبه
423,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
423,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
475,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
475,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
475,000
تومان
5 مهر
جمعه
475,000
تومان
6 مهر
شنبه
475,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
475,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
475,000
تومان
هتل یار
423,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
423,000
تومان
30 شهریور
شنبه
423,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
423,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
485,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
485,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
485,000
تومان
5 مهر
جمعه
485,000
تومان
6 مهر
شنبه
485,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
485,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
485,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
اتاق پنج تخته دو خونچه پوش
اقامت 24
517,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
517,000
تومان
30 شهریور
شنبه
517,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
517,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
578,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
578,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
578,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
578,000
تومان
5 مهر
جمعه
578,000
تومان
6 مهر
شنبه
578,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
578,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
578,000
تومان
هتل یار
517,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
517,000
تومان
30 شهریور
شنبه
517,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
517,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
588,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
588,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
588,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
588,000
تومان
5 مهر
جمعه
588,000
تومان
6 مهر
شنبه
588,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
588,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
588,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق شش تخته پنج باریکه
اتاق شش تخته پنج باریکه
اقامت 24
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
610,000
تومان
30 شهریور
شنبه
610,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
610,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
681,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
681,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
681,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
681,000
تومان
5 مهر
جمعه
681,000
تومان
6 مهر
شنبه
681,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
681,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
681,000
تومان
هتل یار
610,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
610,000
تومان
30 شهریور
شنبه
610,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
610,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
691,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
691,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
691,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
691,000
تومان
5 مهر
جمعه
691,000
تومان
6 مهر
شنبه
691,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
691,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
691,000
تومان
سنتی طبیب شوشتری-اتاق شش تخته غلفه نو
اتاق شش تخته غلفه نو
اقامت 24
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
504,000
تومان
30 شهریور
شنبه
504,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
504,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
681,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
681,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
681,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
681,000
تومان
5 مهر
جمعه
681,000
تومان
6 مهر
شنبه
681,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
681,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
681,000
تومان
هتل یار
504,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
504,000
تومان
30 شهریور
شنبه
504,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
504,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
691,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
691,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
691,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
691,000
تومان
5 مهر
جمعه
691,000
تومان
6 مهر
شنبه
691,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
691,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
691,000
تومان

امکانات اتاق های هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

پارکینگ
خشکشویی
اینترنت در قسمت لابی
پاركينگ

نظرات کاربران برای هتل سنتی طبیب شوشتری شوشتر

(18 نظر)
جای قشنگی است اما مدیریت هتل باید انتخاب کنند که هتلی با معیار های یک هتل باشد یا مکان استراحت گانه شبانه تورهایی طبیعت گردی جوانان که به هیچ قانون و قاعده ای پایبندی نیستند و در هر ساعت شبانه روز فکر می کنند در طبیعت هستند و می توانند برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند ...
نقاط قوت:
سبک سنتی با معماری زیبا برخورد محترمانه و حرفه ای کارمندان تمیزی سرویس خواب
نقاط ضعف:
استفاده از دمپایی پلاستیکی و استفاده شده و کثیف در اتاق استفاده از لوستر غیر همخوان با معماری ایرانی سشوار بی کیفیت استفاده از سرویس فرنگی! درب آلومینیومی زشت برای سرویس. صبحانه تکراری و غیر همخوان با غذاهای سنتی منطقه.
فضایی آرام و دلنشین داشت. هیچ کم و کسری نبود. حمام و سرویس بهداشتی عالی بود. بخاطر بافت قدیمی و سنتی منطقه مشکلاتی وجود داشت. مثل دور بودن پارکینگ و کوچه‌های باریک و تنگ که عبور اتومبیل را دشوار می‌کرد ولی زیبایی تاریخی هتل جبران می‌کنه. البته ما بخاطر پر بودن اتاقها، مجبور شدیم یک شب در خانه روبروی خانه طبیب اقامت کنیم که اصلا خوب نبود و صبح با آب یخ حمام کردیم. اما عمارت طبیب از هر لحاظ خوب بود. قیمت بالا بود اما ما راضی بودیم. خاطره‌ بسیا خوبی برای ما بود....
محیط هتل بسیار آرامش بخش و دنج بوده و یکی از نکات بسیار خوب ان وجود حمام و سرویس بهداشتی مدرن و بسیار تمیز در اتاقها بود. صبحانه هتل خیلی خوب بود و برخورد پرسنل بسیار گرم و صمیمی بود. فاصله پارکینگ تا هتل نسبتا دور است و تا دم در هتل امکان دسترسی با وسیله نقلیه نیست و نیاز است تا 30 متر فاصله وسایل را خود مسافر جابجا کند....
مسافرهای خارجی تا نیمه شب با صدای بلند حرف میزدند وصدای قهقهه انها ارامش را سلب کرده بود ...
هتل بسیار بسیار فضای زیبایی داشت. کارکنان بسیار خوش برخورد بودند. آرامش بسیار خوبی در هتل حکمفرما بود. در کل از اقامت خود بسیار بسیار راضی بودیم و این هتل را به همه پیشنهاد میدهم ....
هتل بسیار تمیز و مرتب...اتاقها کوچک ولی بسیار زیبا با طراحی سنتی و‌اصیل...خود هتلم که بسیار جذاب و دیدنیه وشبیه آثار باستانیه....و در ضمن از هتل تا آسیابهای آبی میتونید پنج تا ده دقیقه پیاده روی کنید.....و بازار سنتی شوشتر هم دقیقا نزدیک هتله......هتل پارکینگ نداره ولی یک پارکینگ شبانه روزی در دویست متریه هتل هست....
از همه لحاظ عالی بود واقعا فکرشو نمیکردم که چنین هتلی توی شوشتر وجود داشته باشه من و خانوادم واقعا راضی بودیم انگار خونه ی خود آدمه از بس انرژی مثبت داره و آرامش خاصی که به ادم میده دوس داشتنیه و برخورد دوستانه پرسنل هتل در حس حال ما خیلی تاثیر گذار بود واقعا ممنونم
از همه لحاظ عالی بود واقعا فکرشو نمیکردم که چنین هتلی توی شوشتر وجود داشته باشه من و خانوادم واقعا راضی بودیم انگار خونه ی خود آدمه از بس انرژی مثبت داره و آرامش خاصی که به ادم میده دوس داشتنیه و برخورد دوستانه پرسنل هتل در حس حال ما خیلی تاثیر گذار بود واقعا ممنونم
هتل در بافت سنتی و بازار قدیمی شوشتر واقع شده است. بدلیل کوچه باریک هتل با خودرو تنها میتوان تا جلوی درب آن رفت و وسایل را تخلیه نموده سپس حدوداً 300 متر بالاتر در پارکینگ شبانه روزی خودرو را پارک نمود. محیط هتل بسیار آرامش بخش بوده و از نکات بسیار مثبت ان وجود حمام و سرویس بهداشتی در اتاقها بود. چون اصالت خانه سنتی بهم نخورده است دربهای ورودی اتاقها که چوبی و قدیمی است کاملاً مانع عبور صدا نمیشود که طبیعی است. صبحانه هتل در حد هتل سه ستاره و برخورد پرسنل بسیار گرم و صمیمی بود. اتاقها فاقد تلفن بوده و تلویزیون موجود تصویر نداشت....
مکان دنج و آرام در مرکز بافت سنتی شوشتر
مکان دنج و آرام در مرکز بافت سنتی شوشتر
پارکینگ دور است، جابجایی بار مسافر (نفر و تجهیزات) باید پیش بینی شود...
فاصله زیاد پارکینگ تا هتل مشکل جدی است با توجه باینکه خودرو امکان حضور در کوچه و نزدیکی به درب ورود هتل ندارد، باید مشابه سایر هتلها نفر و تجهیزات جابجایی چمدان مسافر تامین شود. ولی همچین پیش بینی نشده است. انتظار میرود منوی صبحانه باتوجه به هزینه بالای رزرو اتاق های هتل، از تنوع و کیفیت بالاتری برخوردار باشد. اتاق ها فاقد تلفن جهت ارتباط با رسپشن است....
هتل كوچك ولي باصفا، به من و خانواده خيلي خوش گذشت، تنها مشكل اوردن وسايل به هتل بود چون پاركينگ تا هتل خيلي فاصله دارد...
اقامت بسیار خوبی در این هتل داشتیم، برخورد کارکنان و مسئولین بسیار دوستانه بود، اتاق بسیار تمیز و باسلیقه و زیبا بود. سرویس ها بسیار تمیز بودن و امکانات اتاق بسیار خوب بود (مثل اسپلیت، شوفاژ برقی، سشوار، کتری برقی). صبحانه خوب و سنتی در فضای زیبای حیاط (کلوچه سنتی، بیسکوییت، حلیم، نیمرو، ارده، شیره، پنیر، سرشیر، مربا، عسل، سبزی و گوجه خیار، میوه، آبمیوه بسته بندی و شیر)پارکینگ خارج از هتل، صدای آب در اتاق و نداشتن اتاق کانکت یا آپارتمان، آنتن دهی ضعیف
اقامت خوبی بود.ولی میتونست بهتر از این هم باشه.وهمچنین برخورد پرسنل هتل میتونست بهتر از این باشهتبلیغات این مجموعه باتوجه به اینکه در سطح شهر هست .ولی کم بود
واقعا همه چیز عالی بود .جای تشکر داره از مدیر و پرسنل مجموعه که اینهمه عالی کار کردن و برخورد شون که عالی تر از همه چیز بود.بهترین خاطره عمرم بود و امیدوارم بزودی به این مکان زیبا برگردم .خوشحالم که چنین جایی برای حفظ ابرو شهر شوشتر در میزبانی از توریست ها وجود دارهتبلیغات این مجموعه با توجه مرکز شهر بودن خیلی و امیدوارم هرچی زودتر کاری بکنن که دیگه همه این هتل رو بشناسن
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.