مهمانپذیر پیام شیراز

شیراز، پشت ارگ کریم خان، خیابان 22 بهمن
2
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی مهمانپذیر پیام شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

مهمانپذیر پیام
پیام-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
65,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
65,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
65,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
65,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
65,000
تومان
1 شهریور
جمعه
65,000
تومان
2 شهریور
شنبه
65,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
65,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
65,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
65,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
65,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
65,000
تومان
پیام-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
90,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
90,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
90,000
تومان
1 شهریور
جمعه
90,000
تومان
2 شهریور
شنبه
90,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
90,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
90,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
90,000
تومان
ایران هتل آنلاین
90,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
90,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
90,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
90,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
90,000
تومان
1 شهریور
جمعه
90,000
تومان
2 شهریور
شنبه
90,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
90,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
90,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
90,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
90,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
90,000
تومان
تورگردان
113,100 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
113,100
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
113,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
113,100
تومان
1 شهریور
جمعه
113,100
تومان
2 شهریور
شنبه
113,100
تومان
3 شهریور
یکشنبه
113,100
تومان
4 شهریور
دوشنبه
113,100
تومان
5 شهریور
سه شنبه
113,100
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
113,100
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
113,100
تومان
پیام-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران هتل آنلاین
110,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
110,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
110,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
110,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
110,000
تومان
1 شهریور
جمعه
110,000
تومان
2 شهریور
شنبه
110,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
110,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
110,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
110,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
110,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
110,000
تومان
اقامت 24
110,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
110,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
110,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
110,000
تومان
1 شهریور
جمعه
110,000
تومان
2 شهریور
شنبه
110,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
110,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
110,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
110,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
110,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
110,000
تومان
تورگردان
136,600 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
136,600
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
136,600
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
136,600
تومان
1 شهریور
جمعه
136,600
تومان
2 شهریور
شنبه
136,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
136,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
136,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
136,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
136,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
136,600
تومان
پیام-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
ایران هتل آنلاین
135,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
135,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
135,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
1 شهریور
جمعه
135,000
تومان
2 شهریور
شنبه
135,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
135,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
اقامت 24
135,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
135,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
135,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
135,000
تومان
1 شهریور
جمعه
135,000
تومان
2 شهریور
شنبه
135,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
135,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
135,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
135,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
135,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
135,000
تومان
تورگردان
154,600 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
154,600
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
154,600
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
154,600
تومان
1 شهریور
جمعه
154,600
تومان
2 شهریور
شنبه
154,600
تومان
3 شهریور
یکشنبه
154,600
تومان
4 شهریور
دوشنبه
154,600
تومان
5 شهریور
سه شنبه
154,600
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
154,600
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
154,600
تومان
پیام-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
199,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
30 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
1 شهریور
جمعه
199,000
تومان
2 شهریور
شنبه
199,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
199,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
199,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
199,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
199,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
199,000
تومان
اقامت 24
199,000 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
1 شهریور
جمعه
199,000
تومان
2 شهریور
شنبه
199,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
199,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
199,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
199,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
199,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
199,000
تومان
تورگردان
212,300 تومان
تقویم اتاق
28 مرداد
دوشنبه
212,300
تومان
29 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 مرداد
چهارشنبه
212,300
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
212,300
تومان
1 شهریور
جمعه
212,300
تومان
2 شهریور
شنبه
212,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
212,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
212,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
212,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
212,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
212,300
تومان

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
علاءالدین
از 279,000 تومان
اسنپ تریپ
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 285,000 تومان
جاباما
از 285,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 306,000 تومان
اقامت 24
از 306,000 تومان
هتل یار
از 310,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 717,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
علاءالدین
از 346,000 تومان
اقامت 24
از 348,000 تومان
هتل یار
از 348,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 217,000 تومان
اسنپ تریپ
از 219,000 تومان
اقامت 24
از 219,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 219,000 تومان
جاباما
از 219,000 تومان
هتل یار
از 606,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
از 252,000 تومان
اقامت 24
از 252,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 327,603 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 227,000 تومان
اقامت 24
از 227,000 تومان
هتل یار
از 227,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 237,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 267,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 272,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 272,000 تومان
جاباما
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 361,000 تومان
هتل یار
از 361,000 تومان
علاءالدین
از 365,000 تومان
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
اسنپ تریپ
از 172,000 تومان
علاءالدین
از 172,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 172,000 تومان
جاباما
از 175,000 تومان
هتل یار
از 284,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 284,000 تومان
property-card-image
هتل امیر کبیر شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 214,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 214,000 تومان
علاءالدین
از 215,000 تومان
هتل یار
از 220,000 تومان
جاباما
از 220,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 183,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,000 تومان
اقامت 24
از 193,000 تومان
هتل یار
از 193,000 تومان
جاباما
از 195,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 234,000 تومان
علاءالدین
از 237,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
علاءالدین
از 165,000 تومان
اقامت 24
از 174,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
هتل یار
از 178,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 178,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 134,000 تومان
اقامت 24
از 134,000 تومان
هتل یار
از 134,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 134,000 تومان
علاءالدین
از 134,000 تومان
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 239,000 تومان
هتل یار
از 242,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 255,000 تومان
علاءالدین
از 319,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین الحرمین شیراز
4.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
علاءالدین
از 140,000 تومان
جاباما
از 295,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل تالار شیراز
2.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 165,000 تومان
هتل یار
از 165,000 تومان
جاباما
از 165,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 173,000 تومان
اقامت 24
از 188,000 تومان
علاءالدین
از 215,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 258,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 258,000 تومان
علاءالدین
از 258,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر حیدری شیراز
4.1
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 73,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 85,000 تومان
جاباما
از 85,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
اسنپ تریپ
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آریوبرزن شیراز
3.6
امتیاز کاربران
7
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 180,000 تومان
هتل یار
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 180,000 تومان
جاباما
از 250,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 185,000 تومان
هتل یار
از 185,000 تومان
علاءالدین
از 185,000 تومان
اقامت 24
از 263,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
22
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 315,000 تومان
علاءالدین
از 340,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل مجتمع جهانگردی شیراز
3.4
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 248,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 254,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اقامت 24
از 184,000 تومان
هتل یار
از 184,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 256,000 تومان
علاءالدین
از 330,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای مهمانپذیر پیام شیراز

(10 نظر)
نقاط قوت:
همه چی خوب بود
نقاط ضعف:
دیده نشد
مهمانپذیر نسبت به مبلغ پرداختی بسیار خوب و مناسب بود رفتار کارکنان مهمانپذیر خوب و محترمانه بود....
کارکنان با اینکه تجربه کافی نداشتند محترم و برخورد شایسته داشتند.محیط مخصوصا در طبقات همکف و اول مناسب خانواده نیست.بهداشت تخت خواب مناسب نبود ولی بلحاظ دسترسی به مناطق دیدنی برای دوستان مجرد مناسب است...
نظر خاصی ندارم....
کثیف بود...
کف اتاق ها که فرش نیست حداقل یک جفت دمپایی قرار بدهند ممنون...
متاسفانه از هرنظر نامناسب و زمانی که خواستم جای خودم را عوض کنم گفتن پول اقامت را بهتون برنمیگردونیم...
نقاط قوت:
-
نقاط ضعف:
خیلی ضعیف بود
بسیار بد حتی آب سرد در سرویس ها نبود و فقط آب داغ!!! برخورد پرسنل بد و بسیار بی ادبانه...
خیلی کثیفه ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.