اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

شیراز، سه راه آستانه، خیابان حسینی، جنب پارکینگ بین‌الحرمین، نبش کوچه 84
-
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق دوتخته قهر و آشتی
اتاق دوتخته قهر و آشتی
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
27 تیر
جمعه
280,000
تومان
28 تیر
شنبه
280,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق سه تخته کل مشیر
اتاق سه تخته کل مشیر
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
27 تیر
جمعه
370,000
تومان
28 تیر
شنبه
370,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق سه تخته درب شازده
اتاق سه تخته درب شازده
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
27 تیر
جمعه
320,000
تومان
28 تیر
شنبه
320,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق سه تخته شازده قاسم
اتاق سه تخته شازده قاسم
هتل یار
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
27 تیر
جمعه
320,000
تومان
28 تیر
شنبه
320,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق سه تخته چپرخونه
اتاق سه تخته چپرخونه
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
27 تیر
جمعه
370,000
تومان
28 تیر
شنبه
370,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق سه تخته هفت پیچ
اتاق سه تخته هفت پیچ
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
27 تیر
جمعه
370,000
تومان
28 تیر
شنبه
370,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق دوتخته درب شیخ
اتاق دوتخته درب شیخ
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
265,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
265,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
265,000
تومان
27 تیر
جمعه
265,000
تومان
28 تیر
شنبه
265,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
265,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق دوتخته توئین سنگ سیاه
اتاق دوتخته توئین سنگ سیاه
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
220,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
220,000
تومان
27 تیر
جمعه
220,000
تومان
28 تیر
شنبه
220,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق شازده بیگم VIP شاه نشین
اتاق شازده بیگم VIP شاه نشین
هتل یار
500,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
500,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
500,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
500,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
500,000
تومان
27 تیر
جمعه
500,000
تومان
28 تیر
شنبه
500,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
500,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
500,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
500,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
500,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
500,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق دوتخته دبل لب آب
اتاق دوتخته دبل لب آب
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
27 تیر
جمعه
280,000
تومان
28 تیر
شنبه
280,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
27 تیر
جمعه
280,000
تومان
28 تیر
شنبه
280,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
280,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
280,000
تومان
27 تیر
جمعه
280,000
تومان
28 تیر
شنبه
280,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
280,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
280,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
280,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز-اتاق سه تخته گود عربون
اتاق سه تخته گود عربون
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
27 تیر
جمعه
370,000
تومان
28 تیر
شنبه
370,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان
هتل یار
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
25 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
26 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
27 تیر
جمعه
370,000
تومان
28 تیر
شنبه
370,000
تومان
29 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
30 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
31 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
1 مرداد
چهارشنبه
370,000
تومان
2 مرداد
پنجشنبه
370,000
تومان

امکانات اتاق های اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
فروشگاه و غرفه
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
اینترنت رایگان و نامحدود
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
کپسول آتشنشانی
حمام عمومی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
سرویس بهداشتی ایرانی عمومی
اشپزخانه عمومی
سرویس بهداشتی فرنگی عمومی

نظرات کاربران برای اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

(24 نظر)
من سه شب اقامت داشتم. مدیرت مهربان لطف کردن برای من تولد گرفتن . حتی تعدادی رودعوت کردن که من نمیشناختم .بدون هیچ هزینه ای. شیراز شهر عشقه . مردمش عاشق هستن و دلی دارن به وسعت تاریخ نقش رستم و صفایی به عظمت تخت جمشید.این اقامتگاه شش ستاره س. اگر کسی قصد داره جایی رو ببینه که عشق و شعر و صفا توش موج میزنه فقط باید بره هفت رنگ شیراز . اتاق گود عربون برای من یک قطعه از بهشت محسوب میشه
کارکنان بسیار صمیمی و خوش برخورد بودند و فضای اقامتگاه بسیار چشم نواز و زیبا بود
The great convenience, kind atmosphere, and intimate staff let me describe this colorful residential hotel as home. The only weak point was privacy, but it was not tough that much. I will offer this home if you are looking for a cheerful residential room close to Shiraz downtown.
صبح ها که آفتاب در میومد با نورهای رنگی که از پنجره رد میشد بیدار میشدیم و وارد حیاط رنگی و با صفای مجموعه میشدیم که توش صدای مینای خوش صحبت و فواره حوض گوشمونو نوازش میداد. با اینکه همه اجزای اقامتگاه به سبک سنتی هست ولی امکانات مجموعه کامل بود و همه موارد رفاهی از کیفیت بالایی برخوردار بودند. صبحانه های اقامتگاه تنوع خوبی داشت و کامل بود و عمارت دقیقا وسط جاهای دیدنی مهم شیراز قرار گرفته بود. تو کل ساعات هرچقدر که بخواید چای توی فنجون و نعلبکی های سنتی موجوده که میتونید توی حیاط نوش جان کنید و لذت ببرید. پرسنل و مدیریت مجموعه بسیار خوشرو و مهمون نواز بودند و همین باعث شده بود مهمون ها صمیمیت بیشتری باهم داشته باشند. تو کل مدت اقامتمون اونجا حس می کردیم تو یکی از اتاق های خونمون هستیم. از مجموعه هفت رنگ بابت این مهمان نوازی و حس خوب تشکر میکنم و امیدوارم که باز بتونم مهمانشون باشم...
Besyar faza e arooom samimi ba personnel e fogholade... Khili ham tamiz mibashad
منظره زيبا ى اتاق، صداى دانشين پرنده ها ، حس نوستالژى ، آهنگ هاى دوران قديم من و دوستم ٣ شب در اين اقامتگاه بوديم ، كلى از اقامت مون لذت برديم و همه چيز خيلى خوب و دوست داشتنى بود . ممنون از پرسنل هفت رنگ
بنده اوایل مهر ماه در این اقامتگاه به مدت چند شب مهمان بودم. اول نگران سیستم سرمایشی بودم چون جایی تو مشخصات ذکر نشده بود ولی اگه گرمایی هستین خیالتونو راحت کنم که اتاق های دنج و خنکی تو گرما داره و سیستم سرمایشی اوکیه. بعد از غذاهای خونگی بگم که خیلی خوب با اینکه هر روز فقط یک غذا بود ولی عالی بود و لذت بردم. حوض ماهی - پرنده ای به نام مینا که انواع و اقسام صدا رو براتون در میاره و حسابی جیگره - تمیزی و نظافت عالی - صبحونه ها و غذاهای خودمونی در کنار بقیه مهمان ها که عین یه خانواده کنار هم قرار میگرفتیم - سرویس های پذیرایی دیگه مثل قلیون و شربت عرقیجات و .. کنار حوض میچسبید - یه فضای خلوت و امن برای پارکینگ جلوی درب - و پرسنل مهمان نواز بسیار خوشرو و مهربون عمارت هفت رنگ که خیلی خوب بودن.. مخصوصا خانم آزادی که حسابی به من لطف داشتن.(خاطره نبات داغ و زعفرونی که وقتی سردیم کرده بود ایشون زحمت کشیدن و حالمو جا آورد و واقعا به موقع بود هم برام به یادگار موند) در کل من خیلی راضی بودم.
باسلام من تاریخ ۱۰ و ۱۱ مهر ماه در این اقامتگاه حضور داشتم و این رو بگم که این اقامتگاه برای بچه ها سرگرم کننده هست و به خاطر حوض ماهی و مرغ مینا و موقعیت حیاط بچه ها سرگرم بازی می شن و بیشتر بهشون خوش می گذره من زمانی که می اومدم پسرم گریه می کرد که نریم و اینکه انتخاب این اقامتگاه به نظر من سلیقه ای هست شما وارد یک محیط اجتماعی می شید و همه مثل یک خانواده با هم صبحانه و نهار و شام می خورید و اگر روحیه اجتماعی داشته باشید خیلی بهتون خوش می گذره اما اگر دنبال یک حریم خصوصی و ساکت هستید خیر شبها تا ساعت ۱۲ مهمان ها حق استفاده از حیاط دارند پس بنابر این تا ۱۲ سخت می شه خوابید غذای هتل خانگی و خیلی خوشمزه هست ولی روزی یک غذا پخته می شه و اگر می خواید باید سفارش بدید رفتار خیلی دوستانه و صمیمی کارکنان و محیط کوچک و صمیمی در این اقامتگاه وجود دارد در کل من لذت بردم قیمتش تو آف ۴۴ درصد منطقی هست ولی بدون آف خیلی غیرمنطقی به نظر می رسه
سلام حس آرامش و فضای دلنشینی که این عمارت داره مثال زدنیه،پرسنل مهربان و دلسوزانه همراهتون هستن در یک کلام همه چی عالی بود سپاسگزارم
سلام من در تاریخ ۹۸/۷/۴ تا ۹۸/۷/۶ به همراه همسرم در این عمارت زیبا اقامت داشتم.فضای سنتی و زیبا،مهمان نوازی و اخلاق خوب پرسنل زحمت کش عمارت،نظافت و تمیزی،شب های با صفا و دنج عمارت و دورهمیاش،صبحانه های خوشمزه و اون حس آرامشی که این عمارت داشت هیچ هتلی نداره.من اگر بازم شیراز اومدم حتما این عمارت رو دوباره انتخاب میکنم.
اقامت در این اقامتگاه یکی از بهترین تجربه هام بود.بسیار محیط راحت و صمیمی با کارکنان مهربان و صبور،لذت روزهای شیراز گردی به کنار و لذت و شبنشینی های اقامتگاه به کنار،همه چی بسیار عالی و گرم و صمیمی،از انتخاب اینجا بسیار راضی بودم و از محیط سنتی هم لذت بردم.ممنون
بیش از همه چی رفتار عالی مسئولین اقامتگاه منو تحت تاتیر قرار داد و با توجه به شرایط سنتی و دلنشین سازه و آرامشی که داشت حضورم اینجا خودش نیمی از بهترین خاطرات شیرازم شد و احتمالا برای اقامت مجدد توی اقامتگاه هفت رنگ شاید دوباره و سریعتر به شیراز سفر کنم.
صدای مینا و ماهی های توی حوض اینجا و صبحانه ها و شب های باصفا و صمیمیت اینجارو گرون ترین هتل ها هم ندارن .... کارکنانش که نگم چقدر ماهن 😉
درود به همه دوستان بنده در تاریخ ۲۵ الی ۲۷ شهریور به همراه خانواده اقامت داشتیم محیطی بسیار صمیمی و دوست داشتنی بود. پرسنلی مهربان و کارآمد از لحاظ تمیزی هم خوب بود البته بنده بیشتر هتل های شیراز رو اقامت داشتم ولی هفت رنگ تجربه جالبی بود پیشنهاد میکنم که استفاده کنید در ضمن یک مرغ مینای سخنگو دوست داشتنی هم دارند که بسیار سرگرم کننده است.
شیراز رنگی ترین شهر است و در میان کوچه پس کوچه هایش عمارتی پیدا میشود که هفت رنگ است .هفت رنگی در آن فقط لبخند و مهربانی میبینید و وقتی سفر تمام میشود حس رفتن از خانه را دارید. در این روزهای سیاه و تیره یک سر به اینجا بزنید که لبخند رنگی تجربه کنید.❤
فضاي فوق العاده و صميمي عمارت از ويژگي هاي خيلي مهمه عمارت هفت رنگ بود همچنين فضاي دنج عمارت آرامش بيشتري بهمون منتقل كرد.سپاس از مهمونوازيتون♥️
به نظرم یه اقامتگاه عالی بود . خیلی تمیز ، غذاهای خیلی خوشمزه و فضایی که بوجود آورده بودند که مهمانها راحت با هم صمیمی میشدند و چیزی شبیه به یک مهمونی خوب بود .
عالی بود، تا حدی که اگه دوباره شیراز بیام و بخونم بمونم باز هفت رنگ رو انتخاب میکنم! یک احساس آرامش خاصی به آدم میده و کاملا هم تمیز و رفتار پرسنلش بسیار محترمانه بود!
با سلام خدمت هموطنان عزیزم، عمارت هفت رنگ یک خانه زیبای رنگارنگ با معماری سنتی قدیمی ایرانی است، محیطی بسیار گرم و دلنشینی دارد طوری که احساس میکنید در خانه خود هستید، اقامتگاه در یک نقطه مکانی بسیار خوب در شهر شیراز است به گونه ای که پیاده میتوانید در سطح شهر قدم بزنید و مکان های دیدنی را ببینید.اقامتگاه دارای جای پارکی بسیار خوب میباشد همراه با دوربین مدار بسته و نگهبان شبانه روزی .آنچه بیشتراز همه برای من اهمیت داشت نحوه برخورد پرسنل با مسافرین بود که خیلی صمیمانه و گرم با مسافرین برخورد میکردند طوری که گویی چندسال هست که یکدیگر را میشناسند. در ضمن اقامتگاه از تمیزی و بهداشت خیلی خوبی برخوردار است و نظافت به طور روزانه انجام میشود. یکی از جاذبه های سرگرم کننده این خانه رنگی زیبا داشتن "مرغ مینا" است که بسیار جالب و دیدنی است و مهارت خیلی خوبی در تقلید صدادارد، خلاصه توصیه میشود که حتما به این عمارت زیبا سربزنید. از لحاظ قیمت هم همه چیز عالی و مقرون به صرفه است. با سپاس از اسنپ که کمک کرد این اقامتگاه سنتی زیبا را انتخاب کنم.
نقاط قوت:
فضایی گرم و صمیمی همراه آرامشی وصف ناپذیر و فضایی دلربا که چشم را خیره میکند. تمیزی اتاق ها که البته اگر کف اتاق ها یک گلیم پهن بشه خیلی بهترم میشه سیستم سرمایش مناسب کیفیت غذای به نسبت خوب
نقاط ضعف:
چیز خاصی مشاهده نشد
age yebaare dige beram shiraaz hatman haminja otagh migiram, barkhorde personel aali- fazaaye tamiz- sobhane moratab nezafat aalii - rahanamee baraye jahaye tarikhi . kholase harchi begam kam goftan
برخورد کارکنان صمیمی و مودبانه بود، صبحانه بسیار خوب و مناسب بود.
یه اقامتگاه دل نشین
اینجانب به دلیل علاقه بسیار خود به سفر و البته شغل خود اغلب در حال سفر کردن می باشم. اقامتگاه هفت رنگ در یکی از نقاط مرکزی و تاریخی شهر شیراز در جوار حرم مطهر شاه چراغ (ع) قرار دارد.محیطی آرام، پرسنلی خوش برخورد و از همه مهمتر تمیزی و نو بودن این مجموعه حس زیبایی را به همه القا می کند. صبحانه خوب،محیطی سنتی و پرسنل خوش برخورد و همچنین پذیرش 24 ساعته این مجموعه از دیگر نقاط قوت آن می باشد. بی شک در سفر بعد به شهر شیراز این مجموعه را برای اقامت خود انتخاب خواهم کرد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز

مهمانان اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات اقامتگاه بومگردی عمارت هفت رنگ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.