هتل حافظ شیراز

شیراز، خیابان فردوسی ، چهارراه پارکینگ ، به سمت خیابان هجرت، اولین کوچه سمت چپ
-
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل حافظ شیراز
حافظ-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
126,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
126,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
126,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
143,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
143,000
تومان
11 بهمن
جمعه
143,000
تومان
12 بهمن
شنبه
143,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
143,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
143,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
143,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
143,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
143,000
تومان
اسنپ تریپ
126,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
126,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
126,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
143,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
143,000
تومان
11 بهمن
جمعه
143,000
تومان
12 بهمن
شنبه
143,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
143,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
143,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
143,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
143,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
143,000
تومان
ایران هتل آنلاین
129,999 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
129,999
تومان
8 بهمن
سه شنبه
152,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
152,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
152,000
تومان
11 بهمن
جمعه
152,000
تومان
12 بهمن
شنبه
152,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
152,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
152,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
152,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
152,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
152,000
تومان
هتل یار
130,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
130,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
130,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
148,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
148,000
تومان
11 بهمن
جمعه
148,000
تومان
12 بهمن
شنبه
148,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
148,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
148,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
148,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
148,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
148,000
تومان
جاباما
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
148,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
148,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
148,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
148,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
148,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
148,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
148,000
تومان
ایران مارکوپولو
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
150,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
150,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
150,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
150,000
تومان
11 بهمن
جمعه
150,000
تومان
12 بهمن
شنبه
150,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
150,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
150,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
150,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
150,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
150,000
تومان
حافظ-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
186,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
186,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
11 بهمن
جمعه
210,000
تومان
12 بهمن
شنبه
210,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
اسنپ تریپ
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
186,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
186,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
11 بهمن
جمعه
210,000
تومان
12 بهمن
شنبه
210,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
189,999 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
189,999
تومان
8 بهمن
سه شنبه
238,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
238,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
238,000
تومان
11 بهمن
جمعه
238,000
تومان
12 بهمن
شنبه
225,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
225,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
225,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
225,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
225,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
11 بهمن
جمعه
215,000
تومان
12 بهمن
شنبه
215,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
11 بهمن
جمعه
215,000
تومان
12 بهمن
شنبه
215,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
7 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 بهمن
جمعه
ظرفیت تکمیل
12 بهمن
شنبه
ظرفیت تکمیل
13 بهمن
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
14 بهمن
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
15 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
16 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
17 بهمن
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
حافظ-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
اسنپ تریپ
186,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
186,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
186,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
11 بهمن
جمعه
210,000
تومان
12 بهمن
شنبه
210,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
210,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
210,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
210,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
210,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
210,000
تومان
ایران هتل آنلاین
189,999 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
189,999
تومان
8 بهمن
سه شنبه
238,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
238,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
238,000
تومان
11 بهمن
جمعه
238,000
تومان
12 بهمن
شنبه
225,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
225,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
225,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
225,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
225,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
225,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
11 بهمن
جمعه
215,000
تومان
12 بهمن
شنبه
215,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
215,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
215,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
215,000
تومان
حافظ-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
236,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
236,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
236,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
267,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
267,000
تومان
11 بهمن
جمعه
267,000
تومان
12 بهمن
شنبه
267,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
267,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
267,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
267,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
267,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
267,000
تومان
اسنپ تریپ
236,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
236,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
236,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
267,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
267,000
تومان
11 بهمن
جمعه
267,000
تومان
12 بهمن
شنبه
267,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
267,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
267,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
267,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
267,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
267,000
تومان
ایران هتل آنلاین
239,999 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
239,999
تومان
8 بهمن
سه شنبه
309,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
309,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
309,000
تومان
11 بهمن
جمعه
309,000
تومان
12 بهمن
شنبه
280,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
280,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
280,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
280,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
280,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
280,000
تومان
هتل یار
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
240,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
240,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
273,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
273,000
تومان
11 بهمن
جمعه
273,000
تومان
12 بهمن
شنبه
273,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
273,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
273,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
273,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
273,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
273,000
تومان
جاباما
272,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
272,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
272,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
272,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
272,000
تومان
11 بهمن
جمعه
272,000
تومان
12 بهمن
شنبه
272,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
272,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
272,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
272,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
272,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
272,000
تومان
ایران مارکوپولو
273,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
273,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
273,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
273,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
273,000
تومان
11 بهمن
جمعه
273,000
تومان
12 بهمن
شنبه
273,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
273,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
273,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
273,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
273,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
273,000
تومان
حافظ-سوئیت کانکت چهارتخته
سوئیت کانکت چهارتخته
اقامت 24
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
11 بهمن
جمعه
495,000
تومان
12 بهمن
شنبه
495,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
هتل یار
430,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
11 بهمن
جمعه
500,000
تومان
12 بهمن
شنبه
500,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
500,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
500,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
500,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
500,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
500,000
تومان
اسنپ تریپ
435,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
435,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
435,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
11 بهمن
جمعه
495,000
تومان
12 بهمن
شنبه
495,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
495,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
495,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
495,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
495,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
495,000
تومان
ایران مارکوپولو
496,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
496,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
496,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
496,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
496,000
تومان
11 بهمن
جمعه
496,000
تومان
12 بهمن
شنبه
496,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
496,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
496,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
496,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
496,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
496,000
تومان
حافظ-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
اسنپ تریپ
295,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
295,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
295,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
11 بهمن
جمعه
335,000
تومان
12 بهمن
شنبه
335,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
335,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
335,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
335,000
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
300,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
380,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
380,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
380,000
تومان
11 بهمن
جمعه
380,000
تومان
12 بهمن
شنبه
340,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
ایران مارکوپولو
332,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
332,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
332,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
332,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
332,000
تومان
11 بهمن
جمعه
332,000
تومان
12 بهمن
شنبه
332,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
332,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
332,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
332,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
332,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
332,000
تومان
جاباما
340,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
7 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان
11 بهمن
جمعه
340,000
تومان
12 بهمن
شنبه
340,000
تومان
13 بهمن
یکشنبه
340,000
تومان
14 بهمن
دوشنبه
340,000
تومان
15 بهمن
سه شنبه
340,000
تومان
16 بهمن
چهارشنبه
340,000
تومان
17 بهمن
پنجشنبه
340,000
تومان

امکانات اتاق های هتل حافظ شیراز

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
لاندری
اینترنت در لابی
سفره‌خانه
سیستم گرمایشی سرمایشی
روم سرویس 24 ساعته
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
کافی‌شاپ تابستانه
آلاچیق
ماساژ
اتاق چمدان
تلویزیون LCD در لابی
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
گشت غیررایگان
خدمات خانه‌داری
کافی‌شاپ فضای باز
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
سرویس به مرکز شهر
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
سوئیت
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
تلويزيون LCD در لابی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
رخت آویز

نظرات کاربران برای هتل حافظ شیراز

(33 نظر)
هتل خوبیه ، نقاط قوت : 1- نزدیکی و دسترسی عالی به به جاهای تاریخی مرکز شهر ( پیاده 10 دقیقه تا ارگ کریمخان ، 15 دقیقه تا بازار ، نیم ساعت تا شاهچراغ ، نیم ساعت تا نارنجستان قوام ) 2- برخورد خوب پرسنل 3- تمیز بودن اتاقها 4- تهویه مناسب 5- همسایگی با یک خانه تاریخی که تبدیل به رستوران و کافه سنتی شده نقاط ضعف : 1- نداشتن رستوران و کوچک بودن نسبی فضای سرو صبحانه 2- سرعت کم اینترنت ( البته اینترنتش رایگانه )
عالی
من به همراه همسر و دختر دوساله م به مدت 5 شب تو این هتل اقامت داشتیم 1- از نظر نظافت هتل تمیزیه و معلومه مدیریتش رو این مسئله دقت داره 2- درمورد قیمتش ارزش داره این هتل رو انتخاب کنید 3- کارکنانش خوشرو بودن مخصوصا خانومها قهرمانی و روستا که صبحا برای صبحونه بودن 4- درمورد پذیرایی این هتل فقط صبحانه داره و رستوران نداره صبحونه از 8 تا 10 صبح بود و شامل عسل- مربا- پنیر- خیار- گوجه- حلوا شکری- شیر- شربت- چای - سبزی خوردن- آش سبزی- تخم مرغ آبپز و نیمرو بود که تو همه روزها تکرار میشد و سلف سرویس بود و اصلا محدودیتی نداشت و مرتبا کارکنانش شارژ میکردن 5- از نظر امکانات هتل تجهیزات خاصی بجز دوتا صابون و شامپو خیلی کوچیک و یه بسته دستمال کاغذی چیز دیگه ای در اختیارتون نمیذارن تو اتاق ما کولرگازی مجزا و سرویس بهداشتی ایرانی و حمام بود کف اتاقا موکت نیست ( که من خیلی خوشحال شدم) و بهتره حتما اگه بچه کوچیک دارین یه زیر انداز کوچیک واسه خودتون ببرید اتاقا دز مجموع کوچیکه اما اتاق ما تراس رو به حیاط داشت و نور خوبی داشت 6- از نظر دسترسی این هتل پشت ارگ کریم خانه و به خیلی از اماکن توریستی نزدیکه اما در کل منطقه پایین شهره و همه قشر آدمی رو تو خیابون میشه دید (بخصوص پارک بازی محلی که اصلاًًااااااااااا توصیه ش نمی کنم و این خارج از موقعیت هتله و صرفاً جهت اطلاع خونواده های بچه دار نوشتم) در کل این هتل رو توصیه می کنم و مطمینا سفر خوبی رو تجربه می کنید به ما که خیلی خوش گذشت بازم این هتل رو انتخاب می کنم و پیشنهاداتی هم دارم برای مدیریت هتل افرادی که با بچه کوچیک مسافرت می کنن صدرصد نیاز به مکانی واسه خشک کردن لباس یا شستن شیشه شیر و بشقاب و قاشق غذای بچه پیدا می کنن خیلی بهتره مکانی رو واسه این دو امر در نظر بگیرین چون من تو این چند روز واقعا این دو مسئله واسم مشکلی بزررررررگگگگگگ بود چون بچه های کوچیک تو ساعات مختلف خوراکی و میوه میخورن
نظافت هتل و کیفیت صبحانه با توجه به دو ستاره بودن هتل خوب بود، عملکرد پرسنل هتل هم بسیار خوب بود. ،ولی صدای سایر اتاق ها اذیت می کرد به خصوص در ساعات استراحت .
من سه شب اقامت داشتم که این هتل به نظر من همجوره عالی بود رفتار کارکنان بسیار گرم و خوب بود اتاق های تمیز و کافی شاب جمع جور باحال داخل حیاط 💯✅
نکات مثبت: نزدیکی به مرکز شهر وجاهای تاریخی داشتن پارکینک رفتار خوب کلیه پرسنل نکات منفی: اتاق های کوچک و دلگیر در مجموع هتل قدیمی انتقال سر و صدا ی زیاد به اتاق به خاطر اینکه درهای اتاقها کرکره ای بوده و باز است
کارکنان خوب و سرویس دهی خوب بود با توجه به تعرفه هتل.
بسيار خوب. با تشكر از عوامل سايت ايران هتل
با دوستانم به این هتل خوب و مجهز اقامت داشتیم ازهر لحاظی عالی بود حتما بهتون پیشنهاد میکنم
هتل خوبی بود وبا تمام امکانات و تمیزبودن اتاق ها وخوش برخوردی پرسنل مورد قبول بود
در کل هتل خوبی بود، فقط صبحانه سلف سرویس نبود، من در زمستان رفتم از سایت خوب شما گرفتم که تخفیف خوبی داشت کارکنان در کل خوب بودند .
من راضی بودم هم از لحاظ قیمت هم ازلحاظ مکان
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برخورد کارکنان گرم و عالی بود و امکانات هتل به اندازه یک هتل دو ستاره خوب و کافی بود
با مدیریت جدید امکانات هتل بهترشده...اخلاق کارکنان وپرسنل عالی بود..بهداشت ونظافت خوب بود.. با وجود 12شبی که اقامت داشتیم درکل راضی بودیم.
سرویس دهی و خدمات هتل به دلیل کمبود نیرو ضعیف و نامنظم بود. نظافت انجام نمی شد و اتاق و هتل تمیز نبود. دوباره به این هتل نخواهم رفت و هتل را به دیگران پیشنهاد نمی دهم مگر خدمات هتل بهتر شود.
خیلی معمولی بود.اتاق خیلی معمولی و کوچک. بزرگترین عیبش کولر مشترک بود که تابستون زجر آور میشه.امکانات خاصی هم نداشت.تنوع صبحانش خیلی ضعیف بود و صبحانه هر روز تکراری و ساده.نظافتش بد نبود
با سلام ،وضعیت رستوران داخلی و بیرونی ،صبحانه ، شرایط اتاق ، سرویس بهداشتی ،پارکینگ و خدمه هتل و نزدیک بودن به بناهای تاریخی و شاهچراغ مناسب میباشد ولی مشکلاتی مانند یکسره بودن کولر کل اتاقها(برای خانواده های بچه دار) ،کیفیت غذاهای رستوران و نظافت اتاق موقع تحویل گیری نامناسب میباشد...ولی در مجموع نسبت به قیمت و دو ستاره بودن هتل مناسبی میباشد.
نسبت به قيمت خوب فقط نظافت حوله ها يه مقدار بد بود
متوسط
هتل رضایتمون رو جلب کرد ولی نظافتش مشکل داشت.
در یکی شبی که در این هتل اقامت داشتم از اقامتم راضی بودم...
صبحانه خوبی داره اما سرویس دهیشون تعریفی نداره.
مشکلی نبود و هتل خوبیه. برخورد پرسنل عالی وهتل، تمیز و مرتب بود. موقعیت پارکینگ خوب اما موقعیت مکانی هتل خوب نبود و اینترنت نداشت.
هتل متوسطه. رسیدگیشون خوبه اما خیلی سر و صداش زیاد بود.
امکانات هتل ضعیف بود، موقعیت مکانیش بد بود و اتاق تلویزیون نداشت!
اینجور وقت ها باید هتل رو با ستاره اش بسنجی، این هتل هم نسبت به دو ستاره بودنش خوب بود
برخورد کارکنان بد و هتل نسبت به قیمت در حد متوسطی بود و کف اتاق ها به جای پارکت یا موکت سنگ بود!!!!!!
راضی نبودم اصلن.... رفتار رزرویشینشون خیلی بد بود.
بسیار خوب و رضایت بخش
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
تمیزی و برخورد کارکنان خوب بودسرویس دهی صبحانه ضعیف بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل حافظ شیراز در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل حافظ شیراز از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل حافظ شیراز بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل حافظ شیراز رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل حافظ شیراز را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.