هتل امیر کبیر شیراز

شیراز، بلوار امیر کبیر، خیابان فرزدقی، انتهای فراشبندی
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیر کبیر
امیر کبیر-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ایران هتل آنلاین
214,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
1 شهریور
جمعه
341,000
تومان
2 شهریور
شنبه
341,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
341,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
341,000
تومان
8 شهریور
جمعه
341,000
تومان
9 شهریور
شنبه
341,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
1 شهریور
جمعه
341,000
تومان
2 شهریور
شنبه
341,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
341,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
341,000
تومان
8 شهریور
جمعه
341,000
تومان
9 شهریور
شنبه
341,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
214,000
تومان
2 شهریور
شنبه
214,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
214,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
214,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
214,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
214,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
214,000
تومان
8 شهریور
جمعه
214,000
تومان
9 شهریور
شنبه
214,000
تومان
امیر کبیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
214,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
1 شهریور
جمعه
335,000
تومان
2 شهریور
شنبه
335,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
335,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
335,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
335,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
335,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
335,000
تومان
8 شهریور
جمعه
335,000
تومان
9 شهریور
شنبه
335,000
تومان
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
هتل یار
220,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
1 شهریور
جمعه
341,000
تومان
2 شهریور
شنبه
341,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
341,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
341,000
تومان
8 شهریور
جمعه
341,000
تومان
9 شهریور
شنبه
341,000
تومان
تورگردان
304,200 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
304,200
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
335,400
تومان
2 شهریور
شنبه
335,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
335,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
335,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
335,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
335,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
335,400
تومان
8 شهریور
جمعه
335,400
تومان
9 شهریور
شنبه
335,400
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
214,000
تومان
2 شهریور
شنبه
214,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
214,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
214,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
214,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
214,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
214,000
تومان
8 شهریور
جمعه
214,000
تومان
9 شهریور
شنبه
214,000
تومان
امیر کبیر-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ایران هتل آنلاین
214,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
214,000
تومان
1 شهریور
جمعه
341,000
تومان
2 شهریور
شنبه
341,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
341,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
341,000
تومان
8 شهریور
جمعه
341,000
تومان
9 شهریور
شنبه
341,000
تومان
اقامت 24
214,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
214,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
علاءالدین
215,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
1 شهریور
جمعه
341,000
تومان
2 شهریور
شنبه
341,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
341,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
341,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
341,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
341,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
341,000
تومان
8 شهریور
جمعه
341,000
تومان
9 شهریور
شنبه
341,000
تومان
تورگردان
304,200 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
304,200
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
335,400
تومان
2 شهریور
شنبه
335,400
تومان
3 شهریور
یکشنبه
335,400
تومان
4 شهریور
دوشنبه
335,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
335,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
335,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
335,400
تومان
8 شهریور
جمعه
335,400
تومان
9 شهریور
شنبه
335,400
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
214,000
تومان
2 شهریور
شنبه
214,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
214,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
214,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
214,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
214,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
214,000
تومان
8 شهریور
جمعه
214,000
تومان
9 شهریور
شنبه
214,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
1 شهریور
جمعه
330,000
تومان
2 شهریور
شنبه
330,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
330,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
330,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
330,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
330,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
330,000
تومان
8 شهریور
جمعه
330,000
تومان
9 شهریور
شنبه
330,000
تومان
امیر کبیر-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
ایران هتل آنلاین
270,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
1 شهریور
جمعه
422,000
تومان
2 شهریور
شنبه
422,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
422,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
422,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
422,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
422,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
422,000
تومان
8 شهریور
جمعه
422,000
تومان
9 شهریور
شنبه
422,000
تومان
علاءالدین
270,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
270,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
270,000
تومان
1 شهریور
جمعه
405,000
تومان
2 شهریور
شنبه
405,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
405,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
405,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
405,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
405,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
405,000
تومان
8 شهریور
جمعه
405,000
تومان
9 شهریور
شنبه
405,000
تومان
اقامت 24
271,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
271,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
401,000
تومان
2 شهریور
شنبه
401,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
401,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
401,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
401,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
401,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
401,000
تومان
8 شهریور
جمعه
401,000
تومان
9 شهریور
شنبه
401,000
تومان
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
1 شهریور
جمعه
422,000
تومان
2 شهریور
شنبه
422,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
422,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
422,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
422,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
422,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
422,000
تومان
8 شهریور
جمعه
422,000
تومان
9 شهریور
شنبه
422,000
تومان
تورگردان
383,600 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
383,600
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
422,700
تومان
2 شهریور
شنبه
422,700
تومان
3 شهریور
یکشنبه
422,700
تومان
4 شهریور
دوشنبه
422,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
422,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
422,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
422,700
تومان
8 شهریور
جمعه
422,700
تومان
9 شهریور
شنبه
422,700
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
1 شهریور
جمعه
405,000
تومان
2 شهریور
شنبه
405,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
405,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
405,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
405,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
405,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
405,000
تومان
8 شهریور
جمعه
405,000
تومان
9 شهریور
شنبه
405,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
270,000
تومان
2 شهریور
شنبه
270,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
270,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
270,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
270,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
270,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
270,000
تومان
8 شهریور
جمعه
270,000
تومان
9 شهریور
شنبه
270,000
تومان
امیر کبیر-اتاق سه تخته (سینگل)
اتاق سه تخته (سینگل)
هتل یار
280,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
280,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
280,000
تومان
1 شهریور
جمعه
422,000
تومان
2 شهریور
شنبه
422,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
422,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
422,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
422,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
422,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
422,000
تومان
8 شهریور
جمعه
422,000
تومان
9 شهریور
شنبه
422,000
تومان
امیر کبیر-اتاق چهارتخته
اتاق چهارتخته
علاءالدین
320,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
1 شهریور
جمعه
482,000
تومان
2 شهریور
شنبه
482,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
482,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
482,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
482,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
482,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
482,000
تومان
8 شهریور
جمعه
482,000
تومان
9 شهریور
شنبه
482,000
تومان
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
482,000
تومان
2 شهریور
شنبه
482,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
482,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
482,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
482,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
482,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
482,000
تومان
8 شهریور
جمعه
482,000
تومان
9 شهریور
شنبه
482,000
تومان
ایران هتل آنلاین
320,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
1 شهریور
جمعه
503,000
تومان
2 شهریور
شنبه
503,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
503,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
503,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
503,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
503,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
503,000
تومان
8 شهریور
جمعه
503,000
تومان
9 شهریور
شنبه
503,000
تومان
هتل یار
340,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
340,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
1 شهریور
جمعه
503,000
تومان
2 شهریور
شنبه
503,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
503,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
503,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
503,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
503,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
503,000
تومان
8 شهریور
جمعه
503,000
تومان
9 شهریور
شنبه
503,000
تومان
تورگردان
462,100 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
462,100
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
510,000
تومان
2 شهریور
شنبه
510,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
510,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
510,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
510,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
510,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
510,000
تومان
8 شهریور
جمعه
510,000
تومان
9 شهریور
شنبه
510,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
340,000
تومان
1 شهریور
جمعه
495,000
تومان
2 شهریور
شنبه
495,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
495,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
495,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
495,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
495,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
495,000
تومان
8 شهریور
جمعه
495,000
تومان
9 شهریور
شنبه
495,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
320,000
تومان
2 شهریور
شنبه
320,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
320,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
320,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
320,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
320,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
320,000
تومان
8 شهریور
جمعه
320,000
تومان
9 شهریور
شنبه
320,000
تومان
امیر کبیر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
ایران هتل آنلاین
375,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
1 شهریور
جمعه
584,000
تومان
2 شهریور
شنبه
584,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
584,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
584,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
584,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
584,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
584,000
تومان
8 شهریور
جمعه
584,000
تومان
9 شهریور
شنبه
584,000
تومان
علاءالدین
375,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
1 شهریور
جمعه
563,000
تومان
2 شهریور
شنبه
563,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
563,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
563,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
563,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
563,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
563,000
تومان
8 شهریور
جمعه
563,000
تومان
9 شهریور
شنبه
563,000
تومان
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
563,000
تومان
2 شهریور
شنبه
563,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
563,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
563,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
563,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
563,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
563,000
تومان
8 شهریور
جمعه
563,000
تومان
9 شهریور
شنبه
563,000
تومان
هتل یار
390,000 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
1 شهریور
جمعه
584,000
تومان
2 شهریور
شنبه
584,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
584,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
584,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
584,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
584,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
584,000
تومان
8 شهریور
جمعه
584,000
تومان
9 شهریور
شنبه
584,000
تومان
تورگردان
541,700 تومان
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
541,700
تومان
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
597,300
تومان
2 شهریور
شنبه
597,300
تومان
3 شهریور
یکشنبه
597,300
تومان
4 شهریور
دوشنبه
597,300
تومان
5 شهریور
سه شنبه
597,300
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
597,300
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
597,300
تومان
8 شهریور
جمعه
597,300
تومان
9 شهریور
شنبه
597,300
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
1 شهریور
جمعه
375,000
تومان
2 شهریور
شنبه
375,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
375,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
375,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
375,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
375,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
375,000
تومان
8 شهریور
جمعه
375,000
تومان
9 شهریور
شنبه
375,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
30 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
31 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
1 شهریور
جمعه
575,000
تومان
2 شهریور
شنبه
575,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
575,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
575,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
575,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
575,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
575,000
تومان
8 شهریور
جمعه
575,000
تومان
9 شهریور
شنبه
575,000
تومان

امکانات اتاق های هتل امیر کبیر شیراز

تلویزیون
یخچال
استخر
رستوران
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
سالن ورزش
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 274,000 تومان
اسنپ تریپ
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 280,000 تومان
جاباما
از 420,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
علاءالدین
از 200,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
اسنپ تریپ
از 215,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
هتل یار
از 215,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 215,000 تومان
جاباما
از 215,000 تومان
property-card-image
هتل بزرگ شیراز
4.2
امتیاز کاربران
45
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 523,000 تومان
هتل یار
از 751,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 280,000 تومان
علاءالدین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 306,000 تومان
اقامت 24
از 306,000 تومان
جاباما
از 310,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 717,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
علاءالدین
از 346,000 تومان
اسنپ تریپ
از 348,000 تومان
اقامت 24
از 348,000 تومان
هتل یار
از 348,000 تومان
جاباما
از 348,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
29
نظرات کاربران
علاءالدین
از 217,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 219,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
علاءالدین
از 245,000 تومان
اسنپ تریپ
از 252,000 تومان
اقامت 24
از 252,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 255,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 227,000 تومان
اقامت 24
از 227,000 تومان
هتل یار
از 227,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
علاءالدین
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 237,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 240,000 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 267,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 272,000 تومان
جاباما
از 275,000 تومان
اقامت 24
از 361,000 تومان
هتل یار
از 361,000 تومان
علاءالدین
از 365,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 170,000 تومان
اقامت 24
از 170,000 تومان
علاءالدین
از 172,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 172,000 تومان
جاباما
از 175,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 281,000 تومان
هتل یار
از 284,000 تومان
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 183,000 تومان
اسنپ تریپ
از 284,000 تومان
هتل یار
از 284,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 165,000 تومان
علاءالدین
از 165,000 تومان
اقامت 24
از 174,000 تومان
اسنپ تریپ
از 178,000 تومان
هتل یار
از 178,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 178,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
property-card-image