هتل امیر کبیر شیراز

شیراز، بلوار امیر کبیر، خیابان فرزدقی، انتهای فراشبندی
-
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران
معرفی هتل امیر کبیر شیراز

مقایسه و رزرو اتاق

هتل امیر کبیر
امیر کبیر-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
تورگردان
213,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
213,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
213,800
تومان
31 خرداد
جمعه
213,800
تومان
1 تیر
شنبه
322,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
322,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
322,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
322,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
322,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
322,800
تومان
7 تیر
جمعه
322,800
تومان
8 تیر
شنبه
322,800
تومان
جاباما
215,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
31 خرداد
جمعه
215,000
تومان
1 تیر
شنبه
325,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
7 تیر
جمعه
325,000
تومان
8 تیر
شنبه
325,000
تومان
اقامت 24
215,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
31 خرداد
جمعه
215,000
تومان
1 تیر
شنبه
325,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
7 تیر
جمعه
325,000
تومان
8 تیر
شنبه
325,000
تومان
اسنپ تریپ
217,150 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
217,150
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
217,150
تومان
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
218,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
31 خرداد
جمعه
218,000
تومان
1 تیر
شنبه
296,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
296,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
296,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
296,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
296,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
296,000
تومان
7 تیر
جمعه
296,000
تومان
8 تیر
شنبه
296,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
31 خرداد
جمعه
220,000
تومان
1 تیر
شنبه
345,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
7 تیر
جمعه
345,000
تومان
8 تیر
شنبه
345,000
تومان
امیر کبیر-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
218,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
218,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
218,100
تومان
31 خرداد
جمعه
218,100
تومان
1 تیر
شنبه
322,800
تومان
2 تیر
یکشنبه
322,800
تومان
3 تیر
دوشنبه
322,800
تومان
4 تیر
سه شنبه
322,800
تومان
5 تیر
چهارشنبه
322,800
تومان
6 تیر
پنجشنبه
322,800
تومان
7 تیر
جمعه
322,800
تومان
8 تیر
شنبه
322,800
تومان
اقامت 24
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
31 خرداد
جمعه
220,000
تومان
1 تیر
شنبه
325,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
7 تیر
جمعه
325,000
تومان
8 تیر
شنبه
325,000
تومان
جاباما
220,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
220,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
220,000
تومان
31 خرداد
جمعه
220,000
تومان
1 تیر
شنبه
325,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
325,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
325,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
325,000
تومان
7 تیر
جمعه
325,000
تومان
8 تیر
شنبه
325,000
تومان
اسنپ تریپ
224,220 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
224,220
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
224,220
تومان
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
31 خرداد
جمعه
225,000
تومان
1 تیر
شنبه
296,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
296,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
296,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
296,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
296,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
296,000
تومان
7 تیر
جمعه
296,000
تومان
8 تیر
شنبه
296,000
تومان
ایران هتل آنلاین
227,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
31 خرداد
جمعه
227,000
تومان
1 تیر
شنبه
345,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
7 تیر
جمعه
345,000
تومان
8 تیر
شنبه
345,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
امیر کبیر-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
224,220 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
224,220
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
224,220
تومان
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
225,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
225,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
225,000
تومان
31 خرداد
جمعه
225,000
تومان
1 تیر
شنبه
296,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
296,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
296,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
296,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
296,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
296,000
تومان
7 تیر
جمعه
296,000
تومان
8 تیر
شنبه
296,000
تومان
ایران هتل آنلاین
227,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
227,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
227,000
تومان
31 خرداد
جمعه
227,000
تومان
1 تیر
شنبه
345,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
345,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
345,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
345,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
345,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
345,000
تومان
7 تیر
جمعه
345,000
تومان
8 تیر
شنبه
345,000
تومان
امیر کبیر-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
272,900 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
272,900
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
272,900
تومان
31 خرداد
جمعه
272,900
تومان
1 تیر
شنبه
407,200
تومان
2 تیر
یکشنبه
407,200
تومان
3 تیر
دوشنبه
407,200
تومان
4 تیر
سه شنبه
407,200
تومان
5 تیر
چهارشنبه
407,200
تومان
6 تیر
پنجشنبه
407,200
تومان
7 تیر
جمعه
407,200
تومان
8 تیر
شنبه
407,200
تومان
اقامت 24
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
31 خرداد
جمعه
275,000
تومان
1 تیر
شنبه
410,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
410,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
410,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
410,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
410,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
410,000
تومان
7 تیر
جمعه
410,000
تومان
8 تیر
شنبه
410,000
تومان
جاباما
275,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
275,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
275,000
تومان
31 خرداد
جمعه
275,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
هتل یار
277,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
277,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
277,000
تومان
31 خرداد
جمعه
277,000
تومان
1 تیر
شنبه
368,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
368,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
368,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
368,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
368,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
368,000
تومان
7 تیر
جمعه
368,000
تومان
8 تیر
شنبه
368,000
تومان
اسنپ تریپ
277,750 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
277,750
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
277,750
تومان
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
281,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
281,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
281,000
تومان
31 خرداد
جمعه
281,000
تومان
1 تیر
شنبه
435,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
435,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
435,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
435,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
435,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
435,000
تومان
7 تیر
جمعه
435,000
تومان
8 تیر
شنبه
435,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
امیر کبیر-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
327,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
327,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
327,800
تومان
31 خرداد
جمعه
327,800
تومان
1 تیر
شنبه
480,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
480,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
480,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
480,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
480,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
480,600
تومان
7 تیر
جمعه
480,600
تومان
8 تیر
شنبه
480,600
تومان
اقامت 24
330,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
330,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
330,000
تومان
31 خرداد
جمعه
330,000
تومان
1 تیر
شنبه
482,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
482,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
482,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
482,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
482,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
482,000
تومان
7 تیر
جمعه
482,000
تومان
8 تیر
شنبه
482,000
تومان
هتل یار
332,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
31 خرداد
جمعه
332,000
تومان
1 تیر
شنبه
440,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
440,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
440,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
440,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
440,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
440,000
تومان
7 تیر
جمعه
440,000
تومان
8 تیر
شنبه
440,000
تومان
اسنپ تریپ
333,300 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
333,300
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
333,300
تومان
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
335,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
31 خرداد
جمعه
335,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
335,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
31 خرداد
جمعه
335,000
تومان
1 تیر
شنبه
525,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
525,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
525,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
525,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
525,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
525,000
تومان
7 تیر
جمعه
525,000
تومان
8 تیر
شنبه
525,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
امیر کبیر-اتاق پنج تخته
اتاق پنج تخته
تورگردان
380,900 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
380,900
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
380,900
تومان
31 خرداد
جمعه
380,900
تومان
1 تیر
شنبه
561,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
561,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
561,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
561,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
561,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
561,600
تومان
7 تیر
جمعه
561,600
تومان
8 تیر
شنبه
561,600
تومان
اقامت 24
383,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
383,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
383,000
تومان
31 خرداد
جمعه
383,000
تومان
1 تیر
شنبه
563,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
563,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
563,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
563,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
563,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
563,000
تومان
7 تیر
جمعه
563,000
تومان
8 تیر
شنبه
563,000
تومان
هتل یار
385,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
385,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
385,000
تومان
31 خرداد
جمعه
385,000
تومان
1 تیر
شنبه
515,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
515,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
515,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
515,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
515,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
515,000
تومان
7 تیر
جمعه
515,000
تومان
8 تیر
شنبه
515,000
تومان
اسنپ تریپ
386,830 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
386,830
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
386,830
تومان
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
جاباما
389,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
389,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
389,000
تومان
31 خرداد
جمعه
389,000
تومان
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
389,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
389,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
389,000
تومان
31 خرداد
جمعه
389,000
تومان
1 تیر
شنبه
615,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
615,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
615,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
615,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
615,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
615,000
تومان
7 تیر
جمعه
615,000
تومان
8 تیر
شنبه
615,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
6 تیر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
7 تیر
جمعه
ظرفیت تکمیل
8 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل چمران شیراز
3.6
امتیاز کاربران
43
نظرات کاربران
جاباما
از 280,000 تومان
هتل یار
از 280,000 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 280,000 تومان
اسنپ تریپ
از 285,600 تومان
علاءالدین
از 305,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 335,000 تومان
property-card-image
هتل پارس شیراز
3.7
امتیاز کاربران
46
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 207,000 تومان
علاءالدین
از 209,000 تومان
جاباما
از 235,000 تومان
هتل یار
از 235,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 235,000 تومان
اقامت 24
از 235,000 تومان
اسنپ تریپ
از 237,350 تومان
property-card-image
هتل هما شیراز
3.8
امتیاز کاربران
39
نظرات کاربران
علاءالدین
از 312,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 312,000 تومان
اقامت 24
از 312,000 تومان
هتل یار
از 312,000 تومان
جاباما
از 312,000 تومان
اسنپ تریپ
از 315,120 تومان
ایران مارکوپولو
از 340,000 تومان
property-card-image
هتل زندیه شیراز
4.3
امتیاز کاربران
40
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 348,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 360,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل الیزه شیراز
4.1
امتیاز کاربران
50
نظرات کاربران
اقامت 24
از 219,000 تومان
هتل یار
از 219,000 تومان
جاباما
از 219,012 تومان
ایران هتل آنلاین
از 221,000 تومان
اسنپ تریپ
از 221,190 تومان
ایران مارکوپولو
از 309,000 تومان
علاءالدین
از 309,000 تومان
property-card-image
هتل پرسپولیس شیراز
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران
ایران مارکوپولو
از 250,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 255,000 تومان
اقامت 24
از 255,000 تومان
جاباما
از 255,000 تومان
هتل یار
از 255,000 تومان
علاءالدین
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 260,100 تومان
property-card-image
هتل ستارگان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
42
نظرات کاربران
علاءالدین
از 249,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 259,000 تومان
اقامت 24
از 259,000 تومان
جاباما
از 259,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 259,000 تومان
هتل یار
از 259,000 تومان
اسنپ تریپ
از 264,180 تومان
property-card-image
هتل رویال شیراز
-
امتیاز کاربران
31
نظرات کاربران
علاءالدین
از 365,000 تومان
اقامت 24
از 371,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 371,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
اسنپ تریپ
از 389,550 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسه شیراز
3.5
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 144,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
علاءالدین
از 167,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 205,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 241,000 تومان
هتل یار
از 241,000 تومان
property-card-image
هتل پارک سعدی شیراز
3.8
امتیاز کاربران
33
نظرات کاربران
هتل یار
از 190,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 190,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
اسنپ تریپ
از 193,800 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
property-card-image
هتل پارک شیراز
2.9
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 173,000 تومان
هتل یار
از 173,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 173,000 تومان
علاءالدین
از 175,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 181,650 تومان
جاباما
از 185,000 تومان
property-card-image
هتل ارم شیراز
3.3
امتیاز کاربران
25
نظرات کاربران
اقامت 24
از 136,000 تومان
جاباما
از 136,000 تومان
اسنپ تریپ
از 138,720 تومان
علاءالدین
از 139,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 226,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل وکیل شیراز
4.3
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
هتل یار
از 214,000 تومان
اقامت 24
از 215,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل بین الحرمین شیراز
4.7
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
جاباما
از 206,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 216,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل تالار شیراز
2.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
جاباما
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 147,900 تومان
اقامت 24
از 206,000 تومان
هتل یار
از 206,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 217,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان رز ریحان شیراز
3.7
امتیاز کاربران
17
نظرات کاربران
اقامت 24
از 268,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 268,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
مهمانپذیر حیدری شیراز
4.1
امتیاز کاربران
18
نظرات کاربران
اقامت 24
از 85,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل اطلس شیراز
3.3
امتیاز کاربران
38
نظرات کاربران
علاءالدین
از 155,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 156,000 تومان
جاباما
از 160,000 تومان
اسنپ تریپ
از 161,600 تومان
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جهان نما شیراز
1.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
اقامت 24
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان جام جم شیراز
2.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
هتل یار
از 185,000 تومان
اسنپ تریپ
از 194,250 تومان
اقامت 24
از 294,000 تومان
جاباما
از 375,000 تومان
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل کریم خان شیراز
4.1
امتیاز کاربران
44
نظرات کاربران
جاباما
از 180,000 تومان
اسنپ تریپ
از 181,800 تومان
اقامت 24
از 280,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 295,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل پارسیان شیراز
3.6
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران
هتل یار
از 205,000 تومان
اقامت 24
از 205,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 270,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 275,000 تومان
جاباما
از 350,000 تومان
اسنپ تریپ
از 393,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل ارگ شیراز
4
امتیاز کاربران
80
نظرات کاربران
جاباما
از 145,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 145,000 تومان
هتل یار
از 145,000 تومان
اقامت 24
از 145,000 تومان
اسنپ تریپ
از 147,900 تومان
علاءالدین
از 149,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 225,000 تومان

نظرات کاربران برای هتل امیر کبیر شیراز

(13 نظر)
هتل خوبی بود و از همه چیز راضی هستم. ...
خوب بود...
متاسفانه نظافت و خدمات اتاق مناسب نبود (ملافه ها كثيف بودند و حوله در بسته بندي نبود)، تخت اتاق استاندارد نبود و بجاي تخت دونفره دو عدد تخت يكنفره را بهم چسبانده بودند! صبحانه ضعیف بود. تهويه هتل كه بر روي پشت بام قرار داشت بسيار آزار دهنده بود. ...
عملکرد کارکنان در خصوص رسیدگی به مسافران بسیار ضعیف...