هتل جهانگردی سراب

سراب، بلوار شهید بهشتی
3.8
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی سراب
مهمانسرای جهانگردی سراب تنها هتل شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی
جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
98,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
98,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
98,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
98,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
98,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
98,000
تومان
31 خرداد
جمعه
98,000
تومان
1 تیر
شنبه
98,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
98,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
98,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
98,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
98,000
تومان
اقامت 24
98,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
98,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
98,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
98,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
98,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
98,000
تومان
31 خرداد
جمعه
98,000
تومان
1 تیر
شنبه
104,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
104,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
104,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
104,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
104,000
تومان
جاباما
98,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
98,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
98,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
98,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
98,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
98,000
تومان
31 خرداد
جمعه
98,000
تومان
1 تیر
شنبه
114,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
114,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
114,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
114,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
114,000
تومان
ایران هتل آنلاین
114,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
114,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
114,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
114,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
114,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
114,000
تومان
31 خرداد
جمعه
114,000
تومان
1 تیر
شنبه
114,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
114,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
114,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
114,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
114,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اسنپ تریپ
148,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
148,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
148,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
148,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
31 خرداد
جمعه
148,000
تومان
1 تیر
شنبه
148,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
148,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
148,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
148,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
148,000
تومان
جاباما
148,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
148,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
148,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
148,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
31 خرداد
جمعه
148,000
تومان
1 تیر
شنبه
167,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
167,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
167,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
167,000
تومان
اقامت 24
148,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
148,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
148,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
148,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
148,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
148,000
تومان
31 خرداد
جمعه
148,000
تومان
1 تیر
شنبه
157,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
157,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
157,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
157,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
157,000
تومان
ایران هتل آنلاین
167,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
167,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
167,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
167,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
167,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
167,000
تومان
31 خرداد
جمعه
167,000
تومان
1 تیر
شنبه
167,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
167,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
167,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
167,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
167,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
186,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
186,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
186,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
186,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
31 خرداد
جمعه
186,000
تومان
1 تیر
شنبه
186,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
186,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
186,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
186,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
186,000
تومان
اقامت 24
186,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
186,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
186,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
186,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
186,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
186,000
تومان
31 خرداد
جمعه
186,000
تومان
1 تیر
شنبه
197,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
197,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
197,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
197,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
197,000
تومان
جاباما
188,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
188,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
188,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
188,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
188,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
188,000
تومان
31 خرداد
جمعه
188,000
تومان
1 تیر
شنبه
207,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
207,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
207,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
207,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
207,000
تومان
ایران هتل آنلاین
207,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
207,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
207,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
207,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
207,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
207,000
تومان
31 خرداد
جمعه
207,000
تومان
1 تیر
شنبه
207,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
207,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
207,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
207,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
207,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
27 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
28 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
29 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
30 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
31 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
1 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
2 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
3 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
4 تیر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
5 تیر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
224,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
224,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
224,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
224,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
31 خرداد
جمعه
224,000
تومان
1 تیر
شنبه
224,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
224,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
224,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
224,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
224,000
تومان
اقامت 24
224,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
224,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
224,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
224,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
224,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
224,000
تومان
31 خرداد
جمعه
224,000
تومان
1 تیر
شنبه
238,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
238,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
238,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
238,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
238,000
تومان
جاباما
229,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
229,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
229,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
229,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
229,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
229,000
تومان
31 خرداد
جمعه
229,000
تومان
1 تیر
شنبه
248,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان
ایران هتل آنلاین
248,000 تومان
تقویم اتاق
26 خرداد
یکشنبه
248,000
تومان
27 خرداد
دوشنبه
248,000
تومان
28 خرداد
سه شنبه
248,000
تومان
29 خرداد
چهارشنبه
248,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
248,000
تومان
31 خرداد
جمعه
248,000
تومان
1 تیر
شنبه
248,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
248,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
248,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
248,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
248,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی سراب

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
پارکینگ
رستوران
تلفن
لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سراب

(6 نظر)
برای سفر تفریحی به این هتل رفتم و در سطح خودش راضی بودم از اقامت در این هتل ...
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
سازه هتل بسیار فرسوده / امکانات اتاق ها پایین و بسیار قدیمی / رستوران هتل غیرفعال / بیشتر شبیه مهمانخانه است تا هتل برخورد پرسنل بسیار خوب و صادقانه...
موقعیت مکانی و برخورد خوب پرسنل
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل فضای مناسب اتاقها، پارکینگ و ... تمیزی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
تنوع کم غذایی برای صبحانه منوی محدود برای وعده های ناهار و شام
خیلی خوب بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.