هتل جهانگردی سراب

آذربایجان شرقی، سراب، بلوار شهید بهشتی
3.8
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی سراب
مهمانسرای جهانگردی سراب تنها هتل شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی سراب
جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اقامت 24
98,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
98,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
98,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
98,000
تومان
22 آذر
جمعه
98,000
تومان
23 آذر
شنبه
98,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
98,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
98,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
98,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
98,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
98,000
تومان
29 آذر
جمعه
98,000
تومان
ای‌گردش
98,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
98,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
98,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
98,000
تومان
22 آذر
جمعه
98,000
تومان
23 آذر
شنبه
98,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
98,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
98,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
98,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
98,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
98,000
تومان
29 آذر
جمعه
98,000
تومان
ایران هتل آنلاین
98,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
98,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
98,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
98,000
تومان
22 آذر
جمعه
98,000
تومان
23 آذر
شنبه
98,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
98,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
98,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
98,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
98,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
98,000
تومان
29 آذر
جمعه
98,000
تومان
جاباما
98,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
98,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
98,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
98,000
تومان
22 آذر
جمعه
98,000
تومان
23 آذر
شنبه
98,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
98,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
98,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
98,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
98,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
98,000
تومان
29 آذر
جمعه
98,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
22 آذر
جمعه
148,000
تومان
23 آذر
شنبه
148,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
148,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
148,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
29 آذر
جمعه
148,000
تومان
ای‌گردش
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
22 آذر
جمعه
148,000
تومان
23 آذر
شنبه
148,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
148,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
148,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
29 آذر
جمعه
148,000
تومان
جاباما
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
22 آذر
جمعه
148,000
تومان
23 آذر
شنبه
148,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
148,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
148,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
29 آذر
جمعه
148,000
تومان
ایران هتل آنلاین
148,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
22 آذر
جمعه
148,000
تومان
23 آذر
شنبه
148,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
148,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
148,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
148,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
148,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
148,000
تومان
29 آذر
جمعه
148,000
تومان
ایران مارکوپولو
167,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
167,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
167,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
167,000
تومان
22 آذر
جمعه
167,000
تومان
23 آذر
شنبه
167,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
167,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
167,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
167,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
167,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
167,000
تومان
29 آذر
جمعه
167,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ای‌گردش
188,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
188,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
188,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
188,000
تومان
22 آذر
جمعه
188,000
تومان
23 آذر
شنبه
188,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
188,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
188,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
188,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
188,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
188,000
تومان
29 آذر
جمعه
188,000
تومان
اقامت 24
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
29 آذر
جمعه
189,000
تومان
ایران هتل آنلاین
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
29 آذر
جمعه
189,000
تومان
جاباما
189,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
22 آذر
جمعه
189,000
تومان
23 آذر
شنبه
189,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
189,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
189,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
189,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
189,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
189,000
تومان
29 آذر
جمعه
189,000
تومان
ایران مارکوپولو
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
208,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
208,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
208,000
تومان
22 آذر
جمعه
208,000
تومان
23 آذر
شنبه
208,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
208,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
208,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
208,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
208,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
208,000
تومان
29 آذر
جمعه
208,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اقامت 24
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
29 آذر
جمعه
229,000
تومان
جاباما
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
29 آذر
جمعه
229,000
تومان
ایران هتل آنلاین
238,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
22 آذر
جمعه
238,000
تومان
23 آذر
شنبه
238,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
238,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
238,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
238,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
238,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
238,000
تومان
29 آذر
جمعه
238,000
تومان
ایران مارکوپولو
248,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
19 آذر
سه شنبه
248,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
248,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
248,000
تومان
22 آذر
جمعه
248,000
تومان
23 آذر
شنبه
248,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
248,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
248,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
248,000
تومان
27 آذر
چهارشنبه
248,000
تومان
28 آذر
پنجشنبه
248,000
تومان
29 آذر
جمعه
248,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
19 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
20 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
21 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
22 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
23 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
24 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
25 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
26 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
27 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
28 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
29 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل جهانگردی سراب

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
رستوران ایرانی
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
سرویس روزانه اتاق
تالار عروسی
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
لباسشویی
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کپسول آتش‌نشانی در لابی
Business Center
پاركينگ
نمازخانه
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
خدمات بيدار باش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
روم سرويس 24 ساعته
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
تالار عروسی
مسلط به زبان ترکی

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سراب

(9 نظر)
نقاط قوت:
برخورد محترمانه مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
تنوع غذا کم بود.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
فقط اینکه اتاق سرویس بهداشتی فرنگی نداشت
تابستان 96 رفته بودیم اتاق طبقه دوم بسیار گرم بود بدون وسایل سرمایش
خیلی خوب بود
سازه هتل بسیار فرسوده / امکانات اتاق ها پایین و بسیار قدیمی / رستوران هتل غیرفعال / بیشتر شبیه مهمانخانه است تا هتل برخورد پرسنل بسیار خوب و صادقانه
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل فضای مناسب اتاقها، پارکینگ و ... تمیزی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
تنوع کم غذایی برای صبحانه منوی محدود برای وعده های ناهار و شام
موقعیت مکانی و برخورد خوب پرسنلاز لحاظ نظافت
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
برای سفر تفریحی به این هتل رفتم و در سطح خودش راضی بودم از اقامت در این هتل
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.