هتل جهانگردی سراب

سراب، بلوار شهید بهشتی
3.8
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی هتل جهانگردی سراب
مهمانسرای جهانگردی سراب تنها هتل شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی می‌باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی
جهانگردی-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
98,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
98,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
98,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
98,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
98,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
98,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
98,000
تومان
8 شهریور
جمعه
98,000
تومان
9 شهریور
شنبه
98,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
98,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
98,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
98,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
98,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
98,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
98,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
98,000
تومان
8 شهریور
جمعه
98,000
تومان
9 شهریور
شنبه
98,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
98,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
98,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
98,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 شهریور
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 شهریور
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 شهریور
شنبه
98,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
98,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
98,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
98,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
110,400
تومان
5 شهریور
سه شنبه
110,400
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
110,400
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
110,400
تومان
8 شهریور
جمعه
110,400
تومان
9 شهریور
شنبه
110,400
تومان
10 شهریور
یکشنبه
110,400
تومان
11 شهریور
دوشنبه
110,400
تومان
12 شهریور
سه شنبه
110,400
تومان
جهانگردی-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
اسنپ تریپ
148,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
148,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
148,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
148,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
148,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
148,000
تومان
8 شهریور
جمعه
148,000
تومان
9 شهریور
شنبه
148,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
148,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
148,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
172,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
172,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
172,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
172,000
تومان
8 شهریور
جمعه
172,000
تومان
9 شهریور
شنبه
172,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
172,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
172,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
172,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
148,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
148,000
تومان
8 شهریور
جمعه
148,000
تومان
9 شهریور
شنبه
148,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
148,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
148,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
148,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
148,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
148,000
تومان
8 شهریور
جمعه
148,000
تومان
9 شهریور
شنبه
148,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
148,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
148,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
148,000
تومان
جهانگردی-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اسنپ تریپ
186,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
186,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
186,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
186,000
تومان
8 شهریور
جمعه
186,000
تومان
9 شهریور
شنبه
186,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
186,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
186,000
تومان
8 شهریور
جمعه
186,000
تومان
9 شهریور
شنبه
186,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
186,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
186,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
186,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
200,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
200,000
تومان
8 شهریور
جمعه
200,000
تومان
9 شهریور
شنبه
200,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
200,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
200,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
200,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
218,900
تومان
5 شهریور
سه شنبه
218,900
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
218,900
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
218,900
تومان
8 شهریور
جمعه
218,900
تومان
9 شهریور
شنبه
218,900
تومان
10 شهریور
یکشنبه
218,900
تومان
11 شهریور
دوشنبه
218,900
تومان
12 شهریور
سه شنبه
218,900
تومان
جهانگردی-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
اسنپ تریپ
224,000 تومان
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
224,000
تومان
3 شهریور
یکشنبه
224,000
تومان
4 شهریور
دوشنبه
224,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
224,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
224,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
224,000
تومان
8 شهریور
جمعه
224,000
تومان
9 شهریور
شنبه
224,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
224,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
224,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
224,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 شهریور
سه شنبه
238,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
238,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
238,000
تومان
8 شهریور
جمعه
238,000
تومان
9 شهریور
شنبه
238,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
238,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
238,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
238,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
224,000
تومان
5 شهریور
سه شنبه
224,000
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
224,000
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
224,000
تومان
8 شهریور
جمعه
224,000
تومان
9 شهریور
شنبه
224,000
تومان
10 شهریور
یکشنبه
224,000
تومان
11 شهریور
دوشنبه
224,000
تومان
12 شهریور
سه شنبه
224,000
تومان
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
2 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 شهریور
دوشنبه
265,700
تومان
5 شهریور
سه شنبه
265,700
تومان
6 شهریور
چهارشنبه
265,700
تومان
7 شهریور
پنجشنبه
265,700
تومان
8 شهریور
جمعه
265,700
تومان
9 شهریور
شنبه
265,700
تومان
10 شهریور
یکشنبه
265,700
تومان
11 شهریور
دوشنبه
265,700
تومان
12 شهریور
سه شنبه
265,700
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی سراب

تلویزیون
یخچال
سرویس بهداشتی فرنگی
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
تلفن
رستوران ایرانی
لابی
حمام
سرویس روزانه اتاق
تلويزيون LED در لابی
لباسشویی
روم سرويس 24 ساعته
کپسول آتشنشانی در راهرو
پارکینگ روباز با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سراب

(9 نظر)
نقاط قوت:
برخورد محترمانه مدیریت و کارکنان هتل
نقاط ضعف:
تنوع غذا کم بود.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
فقط اینکه اتاق سرویس بهداشتی فرنگی نداشت
تابستان 96 رفته بودیم اتاق طبقه دوم بسیار گرم بود بدون وسایل سرمایش
خیلی خوب بود
نقاط قوت:
برخورد عالی پرسنل فضای مناسب اتاقها، پارکینگ و ... تمیزی مناسب اتاقها
نقاط ضعف:
تنوع کم غذایی برای صبحانه منوی محدود برای وعده های ناهار و شام
سازه هتل بسیار فرسوده / امکانات اتاق ها پایین و بسیار قدیمی / رستوران هتل غیرفعال / بیشتر شبیه مهمانخانه است تا هتل برخورد پرسنل بسیار خوب و صادقانه...
موقعیت مکانی و برخورد خوب پرسنلاز لحاظ نظافت
نقاط قوت:
خوب
نقاط ضعف:
-
برای سفر تفریحی به این هتل رفتم و در سطح خودش راضی بودم از اقامت در این هتل ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.