هتل جهانگردی سبزوار

سبزوار، میدان مادر
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی سبزوار
جهانگردی سبزوار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
100,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
100,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
100,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
100,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
100,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
100,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
100,000
تومان
4 مرداد
جمعه
100,000
تومان
5 مرداد
شنبه
100,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
100,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
100,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
100,000
تومان
جهانگردی سبزوار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
تورگردان
163,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
163,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
163,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
163,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
163,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
163,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
163,200
تومان
4 مرداد
جمعه
163,200
تومان
5 مرداد
شنبه
163,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
163,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
163,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
163,200
تومان
ایران مارکوپولو
168,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
168,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
168,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
168,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
168,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
168,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
168,000
تومان
4 مرداد
جمعه
168,000
تومان
5 مرداد
شنبه
168,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
168,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
168,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
168,000
تومان
جهانگردی سبزوار-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
تورگردان
198,400 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
198,400
تومان
30 تیر
یکشنبه
198,400
تومان
31 تیر
دوشنبه
198,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
198,400
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
198,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
198,400
تومان
4 مرداد
جمعه
198,400
تومان
5 مرداد
شنبه
198,400
تومان
6 مرداد
یکشنبه
198,400
تومان
7 مرداد
دوشنبه
198,400
تومان
8 مرداد
سه شنبه
198,400
تومان
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
200,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
200,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
200,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
210,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
210,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
210,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
210,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
210,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
210,000
تومان
4 مرداد
جمعه
210,000
تومان
5 مرداد
شنبه
210,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
210,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
210,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
210,000
تومان
جهانگردی سبزوار-اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
اتاق سه تخته (سه تخت سینگل)
هتل یار
200,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
200,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
200,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
200,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
200,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
200,000
تومان
4 مرداد
جمعه
200,000
تومان
5 مرداد
شنبه
200,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
200,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
200,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
200,000
تومان
جهانگردی سبزوار-اتاق پنج نفره
اتاق پنج نفره
تورگردان
262,500 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
262,500
تومان
30 تیر
یکشنبه
262,500
تومان
31 تیر
دوشنبه
262,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
262,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
262,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
262,500
تومان
4 مرداد
جمعه
262,500
تومان
5 مرداد
شنبه
262,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
262,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
262,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
262,500
تومان
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
هتل یار
265,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
265,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
265,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
265,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
265,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
265,000
تومان
4 مرداد
جمعه
265,000
تومان
5 مرداد
شنبه
265,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
265,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
265,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
265,000
تومان
ایران مارکوپولو
268,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
268,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
268,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
268,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
268,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
268,000
تومان
4 مرداد
جمعه
268,000
تومان
5 مرداد
شنبه
268,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
268,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
268,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
268,000
تومان
جهانگردی سبزوار-سوئیت دوخوابه پنج نفره (چهارنفره+کاناپه)
سوئیت دوخوابه پنج نفره (چهارنفره+کاناپه)
تورگردان
307,300 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
307,300
تومان
30 تیر
یکشنبه
307,300
تومان
31 تیر
دوشنبه
307,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
307,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
307,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
307,300
تومان
4 مرداد
جمعه
307,300
تومان
5 مرداد
شنبه
307,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
307,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
307,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
307,300
تومان
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
310,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
310,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
هتل یار
310,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
310,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
310,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
310,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
310,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
310,000
تومان
4 مرداد
جمعه
310,000
تومان
5 مرداد
شنبه
310,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
310,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
310,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
310,000
تومان
جهانگردی سبزوار-سوئیت چهارنفره
سوئیت چهارنفره
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سبزوار

(10 نظر)
واقعا در حد یک مسافرخانه خوب بود. کیفیت غذای رستوران نامناسب تمیزی اتاق ها نامناسب برخورد پرسنل خوب مکان هتل خوب...
نمای بیرونی ساختمون خیلی خوبه اما اتاق های داخلش در حد مسافرخونه های داخل شهری بود...
در حد هتلهای جهانگردی نبود، بیشتر شبیه مسافرخونه س، در کل پیشنهاد نمیدم اما چاره ای هم نیست، این شهر به شدت نیازمند یک مکان اقامتی در حد شهر سبزوار هستش....
هتل معمولي، نياز به رسيدگي فني اتاقها دارد. وسائل و مبلمان و تلويزيون قديمي و نياز به جايگزيني يا نوسازي دارند....
بسیار بد ، زمان ورود به هتل مشغول پول گرفتن از شخص دیگری برای اتاقی بودند که بنده هزینه آن را پرداخت نموده بودم...
قبلا هم از این هتل استفاده کردم . هتل خوبی هست ...
١- رفتار كارمندان خوب بود ٢-اتاق نامطلوب و نيازمند بازسازي اساسي ٤-تجهيزات اتاق مثل تلويزيون و يخچال قديمي و مستعمل...
فضا و دکوارسیون قدیمی و مستعمل رستوران هم میز و صندلی مستعمل و نیاز به باز سازی دارد پنجره ها دو جداره نداشته رو به فضای خشک و بدون فضای سبز که در حال ساخت بنای جدید بوده که از اول صبح با ایجا سر و صدا امکان آرامش ندارد...
برخورد کارکنان خوب ولی امکانات بسیار کم و در حد هیچ...
سرویس بهداشتی و حمام در حد مسافر خانه کمی بهتر، اتاق با ظاهر و رنگ کهنه ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.