هتل جهانگردی سبزوار

سبزوار، میدان مادر
-
امتیاز کاربران
16
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل جهانگردی سبزوار
جهانگردی سبزوار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ایران هتل آنلاین
100,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
100,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
100,000
تومان
4 بهمن
جمعه
100,000
تومان
5 بهمن
شنبه
100,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
100,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
100,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
100,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
100,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
100,000
تومان
11 بهمن
جمعه
100,000
تومان
12 بهمن
شنبه
100,000
تومان
ایران مارکوپولو
120,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
4 بهمن
جمعه
120,000
تومان
5 بهمن
شنبه
120,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
120,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
120,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
120,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
120,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
120,000
تومان
11 بهمن
جمعه
120,000
تومان
12 بهمن
شنبه
120,000
تومان
جهانگردی سبزوار-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
165,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
165,000
تومان
4 بهمن
جمعه
165,000
تومان
5 بهمن
شنبه
165,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
165,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
165,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
165,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
165,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
165,000
تومان
11 بهمن
جمعه
165,000
تومان
12 بهمن
شنبه
165,000
تومان
ایران مارکوپولو
168,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
168,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
168,000
تومان
4 بهمن
جمعه
168,000
تومان
5 بهمن
شنبه
168,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
168,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
168,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
168,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
168,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
168,000
تومان
11 بهمن
جمعه
168,000
تومان
12 بهمن
شنبه
168,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
4 بهمن
جمعه
170,000
تومان
5 بهمن
شنبه
170,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
170,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
170,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
170,000
تومان
11 بهمن
جمعه
170,000
تومان
12 بهمن
شنبه
170,000
تومان
جهانگردی سبزوار-اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اتاق سه تخته (دبل+سینگل)
اقامت 24
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
4 بهمن
جمعه
200,000
تومان
5 بهمن
شنبه
200,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
11 بهمن
جمعه
200,000
تومان
12 بهمن
شنبه
200,000
تومان
ایران هتل آنلاین
200,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
4 بهمن
جمعه
200,000
تومان
5 بهمن
شنبه
200,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
200,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
200,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
200,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
200,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
200,000
تومان
11 بهمن
جمعه
200,000
تومان
12 بهمن
شنبه
200,000
تومان
ایران مارکوپولو
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
4 بهمن
جمعه
205,000
تومان
5 بهمن
شنبه
205,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
205,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
205,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
205,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
205,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
205,000
تومان
11 بهمن
جمعه
205,000
تومان
12 بهمن
شنبه
205,000
تومان
جهانگردی سبزوار-اتاق پنج نفره
اتاق پنج نفره
اقامت 24
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
4 بهمن
جمعه
265,000
تومان
5 بهمن
شنبه
265,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
11 بهمن
جمعه
265,000
تومان
12 بهمن
شنبه
265,000
تومان
ایران هتل آنلاین
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
4 بهمن
جمعه
265,000
تومان
5 بهمن
شنبه
265,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
11 بهمن
جمعه
265,000
تومان
12 بهمن
شنبه
265,000
تومان
ایران مارکوپولو
265,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
4 بهمن
جمعه
265,000
تومان
5 بهمن
شنبه
265,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
265,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
265,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
265,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
265,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
265,000
تومان
11 بهمن
جمعه
265,000
تومان
12 بهمن
شنبه
265,000
تومان
جهانگردی سبزوار-سوئیت دوخوابه پنج نفره (چهارنفره+کاناپه)
سوئیت دوخوابه پنج نفره (چهارنفره+کاناپه)
اقامت 24
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
جمعه
310,000
تومان
5 بهمن
شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
11 بهمن
جمعه
310,000
تومان
12 بهمن
شنبه
310,000
تومان
ایران هتل آنلاین
310,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
2 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
4 بهمن
جمعه
310,000
تومان
5 بهمن
شنبه
310,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
310,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
310,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
310,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
310,000
تومان
10 بهمن
پنجشنبه
310,000
تومان
11 بهمن
جمعه
310,000
تومان
12 بهمن
شنبه
310,000
تومان

امکانات اتاق های هتل جهانگردی سبزوار

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماهواره
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
تبديل ارز
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
اتاق چمدان
فضای سبز
پذيرش 24 ساعته
تالار عروسی
رمپ

نظرات کاربران برای هتل جهانگردی سبزوار

(16 نظر)
نقاط قوت:
اصلا نداشت
نقاط ضعف:
بسیار افتضاح
نقاط قوت:
در حد انتظار خوب بود
نقاط ضعف:
نکته خاصی نداشت
همه چیز در حد دو ستاره خوب بود
واقعا در حد یک مسافرخانه خوب بود. کیفیت غذای رستوران نامناسب تمیزی اتاق ها نامناسب برخورد پرسنل خوب مکان هتل خوب
نمای بیرونی ساختمون خیلی خوبه اما اتاق های داخلش در حد مسافرخونه های داخل شهری بود
در حد هتلهای جهانگردی نبود، بیشتر شبیه مسافرخونه س، در کل پیشنهاد نمیدم اما چاره ای هم نیست، این شهر به شدت نیازمند یک مکان اقامتی در حد شهر سبزوار هستش.
هتل معمولي، نياز به رسيدگي فني اتاقها دارد. وسائل و مبلمان و تلويزيون قديمي و نياز به جايگزيني يا نوسازي دارند.
بسیار بد ، زمان ورود به هتل مشغول پول گرفتن از شخص دیگری برای اتاقی بودند که بنده هزینه آن را پرداخت نموده بودم
قبلا هم از این هتل استفاده کردم . هتل خوبی هست
١- رفتار كارمندان خوب بود ٢-اتاق نامطلوب و نيازمند بازسازي اساسي ٤-تجهيزات اتاق مثل تلويزيون و يخچال قديمي و مستعمل
فضا و دکوارسیون قدیمی و مستعمل رستوران هم میز و صندلی مستعمل و نیاز به باز سازی دارد پنجره ها دو جداره نداشته رو به فضای خشک و بدون فضای سبز که در حال ساخت بنای جدید بوده که از اول صبح با ایجا سر و صدا امکان آرامش ندارد
برخورد کارکنان خوب ولی امکانات بسیار کم و در حد هیچ
سرویس بهداشتی و حمام در حد مسافر خانه کمی بهتر، اتاق با ظاهر و رنگ کهنه
در يكروز اقامت در سوئيت ٥ نفره هتل جهانگردى سبزوار با اشكالات زير روبرو بودم: - سينك ظرفشويى داخل سوييت اب ميداد و كف اشپزخانه را خيس ميكرد - دستشويى داخل حمام از محل سيفون اب ميداد و كف حمام و توالت دايم خيس بود - دستگاه چاى ساز داخل سوييت كار نميكرد و خراب بود - جعبه برق درب باز كن برقى سوييت كه داخل اتاق خواب بود دائم صدا ميداد كه در سكوت شب بسيار ازار دهنده بود - ريموت كنترل تلويزيون اتاق احتمالا بدليل نداشتن باطرى كار نميكرد و در نتيجه تلويزيون قابل استفاده نبود تمام موارد فوق را به رسپشن هتل گفتم، بنظر ميرسد مديريت هتل و كاركنان هتل كنترل و نظارتى بر انچه بطور دائم ميبايستى در يك هتل چك شود ندارند و منتظرند ميهمان هتل اشكالات را به انها منتقل كند مثلا در همان بدو ورود وقتى دستگاه چاى ساز كار نميكرد و اطلاع دادم از رستوران به من ابجوش دادند، يا براى ابريزى از سينك اشپزخانه پيشنهاد كردند كه استفاده نكنيم، بقيه اشكالات را هم در اخر شب مواجه شدم كه طبعا صبح به هتل گفتم و انها هم تشكر كردند ولى من بهرحال با مشكل يك شب را گذراندم رستوران هتل در عين حاليكه غذاى با كيفيتى ارائه ميداد اما سرويس مناسبى نداشت كاركنان رسپشن و رستوران بسيار برخورد خوبى داشتند اما بطور مشخص براى كارشان اموزش نديده اند و در نتيجه قطعا ميخواهند سرويس خوبى به ميهمان بدهند ولى بلد نيستند واى فاى ظاهرا در هتل بود و مجانى هم بود اما در عمل اصلا وجود نداشت
خوب
خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل جهانگردی سبزوار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل جهانگردی سبزوار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل جهانگردی سبزوار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل جهانگردی سبزوار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل جهانگردی سبزوار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.