هتل هیلان رفسنجان

رفسنجان، ابتدای بلوار آیت الله طالقانی
3.8
امتیاز کاربران
1
نظرات کاربران
معرفی هتل هیلان رفسنجان

مقایسه و رزرو اتاق

هتل هیلان
هیلان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
اسنپ تریپ
323,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
ایران هتل آنلاین
342,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
10 خرداد
جمعه
342,000
تومان
11 خرداد
شنبه
342,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اسنپ تریپ
323,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
هتل یار
323,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
اقامت 24
323,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
323,000
تومان
10 خرداد
جمعه
323,000
تومان
11 خرداد
شنبه
323,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
323,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
323,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
323,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
323,000
تومان
ایران مارکوپولو
335,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
335,000
تومان
10 خرداد
جمعه
335,000
تومان
11 خرداد
شنبه
335,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
335,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
335,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
335,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
335,000
تومان
ایران هتل آنلاین
342,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
342,000
تومان
10 خرداد
جمعه
342,000
تومان
11 خرداد
شنبه
342,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
342,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
342,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
342,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
342,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
هتل یار
556,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
10 خرداد
جمعه
556,000
تومان
11 خرداد
شنبه
556,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
اسنپ تریپ
556,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
10 خرداد
جمعه
556,000
تومان
11 خرداد
شنبه
556,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
اقامت 24
556,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
10 خرداد
جمعه
556,000
تومان
11 خرداد
شنبه
556,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
ایران مارکوپولو
569,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
569,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
569,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
569,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
10 خرداد
جمعه
569,000
تومان
11 خرداد
شنبه
569,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
569,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
569,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
569,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
ایران هتل آنلاین
570,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
570,000
تومان
10 خرداد
جمعه
570,000
تومان
11 خرداد
شنبه
570,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
570,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
570,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
570,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
570,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-آپارتمان یکخوابه دو نفره
آپارتمان یکخوابه دو نفره
اقامت 24
556,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
10 خرداد
جمعه
556,000
تومان
11 خرداد
شنبه
556,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
هتل یار
556,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
10 خرداد
جمعه
556,000
تومان
11 خرداد
شنبه
556,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
اسنپ تریپ
556,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
556,000
تومان
10 خرداد
جمعه
556,000
تومان
11 خرداد
شنبه
556,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
556,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
556,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
556,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
556,000
تومان
ایران مارکوپولو
569,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
569,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
569,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
569,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
569,000
تومان
10 خرداد
جمعه
569,000
تومان
11 خرداد
شنبه
569,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
569,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
569,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
569,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
569,000
تومان
ایران هتل آنلاین
575,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
575,000
تومان
10 خرداد
جمعه
575,000
تومان
11 خرداد
شنبه
575,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
575,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
575,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
575,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
575,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-آپارتمان یکخوابه دو نفره VIP
آپارتمان یکخوابه دو نفره VIP
هتل یار
760,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
760,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
760,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
760,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
760,000
تومان
10 خرداد
جمعه
760,000
تومان
11 خرداد
شنبه
760,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
760,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
760,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
760,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
760,000
تومان
اسنپ تریپ
1,104,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,104,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,104,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,104,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,104,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,104,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,104,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,104,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,104,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,104,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,104,000
تومان
ایران هتل آنلاین
1,130,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
1,130,000
تومان
10 خرداد
جمعه
1,130,000
تومان
11 خرداد
شنبه
1,130,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
1,130,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
1,130,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
1,130,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
1,130,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
هتل یار
879,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
879,000
تومان
10 خرداد
جمعه
879,000
تومان
11 خرداد
شنبه
879,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
اسنپ تریپ
879,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
879,000
تومان
10 خرداد
جمعه
879,000
تومان
11 خرداد
شنبه
879,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
اقامت 24
879,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
879,000
تومان
10 خرداد
جمعه
879,000
تومان
11 خرداد
شنبه
879,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
ایران مارکوپولو
889,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
889,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
889,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
889,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
889,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
889,000
تومان
10 خرداد
جمعه
889,000
تومان
11 خرداد
شنبه
889,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
889,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
889,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
889,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
889,000
تومان
ایران هتل آنلاین
898,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
898,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
898,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
898,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
898,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
898,000
تومان
10 خرداد
جمعه
898,000
تومان
11 خرداد
شنبه
898,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
898,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
898,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
898,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
898,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
هیلان-آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
اسنپ تریپ
879,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
879,000
تومان
10 خرداد
جمعه
879,000
تومان
11 خرداد
شنبه
879,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
اقامت 24
879,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
879,000
تومان
10 خرداد
جمعه
879,000
تومان
11 خرداد
شنبه
879,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
هتل یار
879,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
879,000
تومان
10 خرداد
جمعه
879,000
تومان
11 خرداد
شنبه
879,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
879,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
879,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
879,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
879,000
تومان
ایران مارکوپولو
889,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
889,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
889,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
889,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
889,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
889,000
تومان
10 خرداد
جمعه
889,000
تومان
11 خرداد
شنبه
889,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
889,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
889,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
889,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
889,000
تومان
ایران هتل آنلاین
898,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
898,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
898,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
898,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
898,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
898,000
تومان
10 خرداد
جمعه
898,000
تومان
11 خرداد
شنبه
898,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
898,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
898,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
898,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
898,000
تومان
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل هیلان رفسنجان

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
اشپزخانه
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
کافی شاپ
تلفن در اتاق
حمام
سرویس روزانه اتاق
سیستم بیدارباش مرکزی (WakeupCall)

نظرات کاربران برای هتل هیلان رفسنجان

(1 نظر)
نقاط قوت:
هتل بسیار تمیز و نوساز وکیفیت بیست کارکنان مودب و با پرستیژ بنده خودم ۱۲ سال هست که در صنعت هتل داری فعالیت دارم از لحاظ من همه چیز پرفکت
نقاط ضعف:
صبحانه بسیار معمولی که شایسته هتلی در این سطح و اندازه اصلا نبود.تنها نقطه منفی این هتل بود که حیف است که رسیدگی و پیگیری نشود.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.