هتل-بزرگ شهریار

قشم درگهان -هلر- بلوار ساحلی (وحدت) – رو به رو بازار ماهی فروشان – کوچه ساحل ۱ (۱۸ کیلومتری مرکز شهر قشم)
-
امتیاز کاربران
10
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

رزرو هتل-بزرگ شهریار

هتل-بزرگ شهریار-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
هتل یار
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
155,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
155,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
155,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
155,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
155,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
155,000
تومان
20 تیر
جمعه
155,000
تومان
21 تیر
شنبه
155,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
155,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
155,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
155,000
تومان
علاءالدین
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
160,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
160,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
20 تیر
جمعه
160,000
تومان
21 تیر
شنبه
160,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
جاباما
160,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
160,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
160,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
160,000
تومان
20 تیر
جمعه
160,000
تومان
21 تیر
شنبه
160,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
160,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
160,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
160,000
تومان
ایران مارکوپولو
165,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
165,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
165,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
165,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
165,000
تومان
20 تیر
جمعه
165,000
تومان
21 تیر
شنبه
165,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
165,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
165,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
165,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
205,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
205,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
205,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
205,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
205,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
205,000
تومان
20 تیر
جمعه
205,000
تومان
21 تیر
شنبه
205,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
205,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
205,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
205,000
تومان
ایران مارکوپولو
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
215,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
215,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
215,000
تومان
20 تیر
جمعه
215,000
تومان
21 تیر
شنبه
215,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
215,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
215,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
215,000
تومان
علاءالدین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
220,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
220,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
220,000
تومان
20 تیر
جمعه
220,000
تومان
21 تیر
شنبه
220,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
220,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
220,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
220,000
تومان
جاباما
235,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
235,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
235,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
235,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
235,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
235,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
235,000
تومان
20 تیر
جمعه
235,000
تومان
21 تیر
شنبه
235,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
235,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
235,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
235,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
هتل یار
305,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
305,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
305,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
305,000
تومان
20 تیر
جمعه
305,000
تومان
21 تیر
شنبه
305,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
305,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
305,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
305,000
تومان
ایران مارکوپولو
315,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
315,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
315,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
315,000
تومان
20 تیر
جمعه
315,000
تومان
21 تیر
شنبه
315,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
315,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
315,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
315,000
تومان
علاءالدین
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
320,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
20 تیر
جمعه
320,000
تومان
21 تیر
شنبه
320,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
320,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
320,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
320,000
تومان
20 تیر
جمعه
320,000
تومان
21 تیر
شنبه
320,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
320,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
320,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
320,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه چهار نفره
سوئیت یکخوابه چهار نفره
هتل یار
355,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
355,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
355,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
355,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
355,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
355,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
355,000
تومان
20 تیر
جمعه
355,000
تومان
21 تیر
شنبه
355,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
355,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
355,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
355,000
تومان
ایران مارکوپولو
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
365,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
365,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
365,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
365,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
365,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
365,000
تومان
20 تیر
جمعه
365,000
تومان
21 تیر
شنبه
365,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
365,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
365,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
365,000
تومان
علاءالدین
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
370,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
20 تیر
جمعه
370,000
تومان
21 تیر
شنبه
370,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
جاباما
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
370,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
370,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
370,000
تومان
20 تیر
جمعه
370,000
تومان
21 تیر
شنبه
370,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
370,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
370,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
370,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه پنج نفره
سوئیت یکخوابه پنج نفره
هتل یار
405,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
405,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
405,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
405,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
405,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
405,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
405,000
تومان
20 تیر
جمعه
405,000
تومان
21 تیر
شنبه
405,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
405,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
405,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
405,000
تومان
ایران مارکوپولو
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
415,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
415,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
415,000
تومان
20 تیر
جمعه
415,000
تومان
21 تیر
شنبه
415,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
415,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
415,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
415,000
تومان
علاءالدین
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
420,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
20 تیر
جمعه
420,000
تومان
21 تیر
شنبه
420,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
جاباما
420,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
420,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
420,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
420,000
تومان
20 تیر
جمعه
420,000
تومان
21 تیر
شنبه
420,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
420,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
420,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
420,000
تومان
هتل-بزرگ شهریار-سوئیت یکخوابه شش نفره
سوئیت یکخوابه شش نفره
هتل یار
455,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
455,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
455,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
455,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
455,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
455,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
455,000
تومان
20 تیر
جمعه
455,000
تومان
21 تیر
شنبه
455,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
455,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
455,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
455,000
تومان
علاءالدین
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
460,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
460,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
460,000
تومان
20 تیر
جمعه
460,000
تومان
21 تیر
شنبه
460,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
460,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
460,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
460,000
تومان
ایران مارکوپولو
465,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
465,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
465,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
465,000
تومان
20 تیر
جمعه
465,000
تومان
21 تیر
شنبه
465,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
465,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
465,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
465,000
تومان
جاباما
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
14 تیر
شنبه
470,000
تومان
15 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
16 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
17 تیر
سه شنبه
470,000
تومان
18 تیر
چهارشنبه
470,000
تومان
19 تیر
پنجشنبه
470,000
تومان
20 تیر
جمعه
470,000
تومان
21 تیر
شنبه
470,000
تومان
22 تیر
یکشنبه
470,000
تومان
23 تیر
دوشنبه
470,000
تومان
24 تیر
سه شنبه
470,000
تومان

امکانات اتاق های هتل-بزرگ شهریار

چای ساز
تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
اینترنت در اتاق
مبلمان
سشوار
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
ماساژ
اتاق چمدان
دراور
کمد لباس
حوله
دمپایی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
مینی بار
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش 24 ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اینترنت بی سیم
تلویزیون lcd
پنجره
سیستم اطفاء حریق دراتاق
لوازم بهداشتی
اب معدنی رایگان
حوله حمام
دمپایی یکبار مصرف
کارت هوشمند درب اتاق
دمپایی حمام
کف پوش موکت
کارت هوشمند درب اتاق ها
رخت آویز
اینترنت در اتاق
تهویه مطبوع
یخچال
مینی بار
سرویس فرنگی
حوله
دمپایی
تلفن
حمام

نظرات کاربران برای هتل-بزرگ شهریار

(10 نظر)
با سپاس از اسنپ تریپ گرامی .من وخانواده بمدت 3 روز مهمان هتل شهریار بودیم با توجه به تازه ساز بودن هتل هتل بسیارتمیز و شیکی بود . صبحانه هتل هم نسبت به سه ستاره بودن خوب بود برای ناهار و شام هم میشد سفارش بدی و بیاورند تو اتاق . برخورد کار کنان عالی بود . تنها نکته منفی این بود که بعد از 12 شب یک کامیون تخلیه چاه میامد و سر صدا میکرد
برخورد کارکنان خوب، منتها فضای اتاق سه تخته کم بود پارکینگ نداشت.
برخورد کارکنان بسیار خوب بود
اتاق ها خیلی کوچک بودن و بوی فاضلاب داخل اتاق پخش میشد و کافی شاپ هتل هم باز نبود کلا غذا هم که یا باید بیرون میخوردی یا برات سفارش میدادن از بیرون می آوردن
من و همسرم 5 شب در هتل شهریار اقامت داشتیم به دلیل تعطیلات و زیاد بودن مسافران اتاق ما کوچک بود ولی بعد اتاق بزرگی را به ما دادند. در کل برخورد پرسنل تمیزی اتاق ها و صبحانه خوب بود .
ازنظر تمیزی در حد و اندازه موقعیت که بود،خوب بود ،کارکنان و خدمه مودبی داشت در کل نظرم خوب است
هتل نوساز و تمیز هست.پارکینگ مسقف ندارد ولی جلوی هتل جای پارک هست.برخورد کارکنان هتل خیلی خوب بود.
هتل نوساز و تمیز. پرسنل مجرب و محترم. سیستم تهویه مناسب و خوب. اما چند نکته: برخی اتاق های هتل سرویس فرنگی ندارد در زمان رزرو هماهنگ کنید. مسواک در سرویس روزانه موجود نیست. اما خمیردندان در اختیارتان قرار میگیرد. هتل در یک کیلومتری میدان درگهان قرار دارد. اگر قصد خرید دارید برای شما مناسب است. اما تا شهر قشم با خودرو ۳۰ دقیقه فاصله دارد.
هتل خیلی خوب و نوساز و تمیزی بود . اگر تمیزی براتون اولیوت هستش حتما حتما پیشنهاد میکنم. صبحانه خوبی داشت و برخورد مناسب کارکنان باعث میشد احساس راحتی کنید.در هر صورت به نظر من میتونه انتخاب فوق العاده ای باشه
هتل تازه تاسیس شده از نظر تمیزی عاالی بود اخلاق پرسنلش خوب بود،تو هراتاق چای ساز داشتن که واقعاااا خوب بود،در کل راضی بودیمتنوع صبحانه کم بود
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ درباره هتل-بزرگ شهریار

مهمانان هتل-بزرگ شهریار در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل-بزرگ شهریار از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل-بزرگ شهریار بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل-بزرگ شهریار رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل-بزرگ شهریار را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.