هتل ارم پاوه

پاوه، سه راه ارشاد، خیابان آرامگاه
3.6
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل ارم پاوه
ارم-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
ای‌گردش
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
هتل یار
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
اسنپ تریپ
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
ایران هتل آنلاین
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
230,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
230,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
230,000
تومان
22 آذر
جمعه
230,000
تومان
23 آذر
شنبه
230,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
230,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
230,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
230,000
تومان
ارم-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
ای‌گردش
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
هتل یار
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
ایران هتل آنلاین
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
اسنپ تریپ
229,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
229,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
229,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
229,000
تومان
22 آذر
جمعه
229,000
تومان
23 آذر
شنبه
229,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
229,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
229,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
229,000
تومان
ارم-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
300,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
ای‌گردش
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
300,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
اسنپ تریپ
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
300,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
ایران هتل آنلاین
300,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
300,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
300,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
300,000
تومان
22 آذر
جمعه
300,000
تومان
23 آذر
شنبه
300,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
300,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
300,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
300,000
تومان
هتل یار
301,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
301,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
301,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
301,000
تومان
22 آذر
جمعه
301,000
تومان
23 آذر
شنبه
301,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
301,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
301,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
301,000
تومان
ارم-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
463,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
463,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
463,000
تومان
22 آذر
جمعه
463,000
تومان
23 آذر
شنبه
463,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
ای‌گردش
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
463,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
463,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
463,000
تومان
22 آذر
جمعه
463,000
تومان
23 آذر
شنبه
463,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
اسنپ تریپ
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
463,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
463,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
463,000
تومان
22 آذر
جمعه
463,000
تومان
23 آذر
شنبه
463,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
هتل یار
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
463,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
463,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
463,000
تومان
22 آذر
جمعه
463,000
تومان
23 آذر
شنبه
463,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
ایران هتل آنلاین
463,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
463,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
463,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
463,000
تومان
22 آذر
جمعه
463,000
تومان
23 آذر
شنبه
463,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
463,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
463,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
463,000
تومان
ارم-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
اقامت 24
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
520,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
22 آذر
جمعه
520,000
تومان
23 آذر
شنبه
520,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
ای‌گردش
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
520,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
22 آذر
جمعه
520,000
تومان
23 آذر
شنبه
520,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
اسنپ تریپ
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
520,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
22 آذر
جمعه
520,000
تومان
23 آذر
شنبه
520,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
هتل یار
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
520,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
22 آذر
جمعه
520,000
تومان
23 آذر
شنبه
520,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
ایران هتل آنلاین
520,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
16 آذر
شنبه
520,000
تومان
17 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
18 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
19 آذر
سه شنبه
520,000
تومان
20 آذر
چهارشنبه
520,000
تومان
21 آذر
پنجشنبه
520,000
تومان
22 آذر
جمعه
520,000
تومان
23 آذر
شنبه
520,000
تومان
24 آذر
یکشنبه
520,000
تومان
25 آذر
دوشنبه
520,000
تومان
26 آذر
سه شنبه
520,000
تومان

امکانات اتاق های هتل ارم پاوه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
پارکینگ
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
ماساژ
اتاق چمدان
حوله
دمپایی
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
تلفن
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
تهویه مطبوع
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
تبديل ارز
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
فضائی برای پياده روی
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
سالن همايش
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
سالن تشريفات
گشت نیم روزی
رستوران سنتی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
تلویزیون lcd
پنجره
اسانسور
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی
Business Center
اب نما
پاركينگ
روزنامه
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
سالن اجتماعات
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خشکشویی
خدمات بيدار باش
خدمات اتو
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
تبديل ارز
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
سالن صبحانه خوری
كافی شاپ
كتابخانه
فضای سبز
نمای کوه
فضای بيرون هتل برای نشستن
مسير پياده روی
فضای نشستن سنتی بيرون از هتل
فضای تابستانه
فضای باغ در هتل
اتاق VIP
شارژ وسایل الکترونیکی در لابی

آدرس هتل ارم پاوه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل ارم پاوه

(15 نظر)
در یک کلام افتضاح برخورد پرسنل مخصوصا رسپشن هتل بسیار بد. هتل در حد مسافرخانه. ملافه های هتل مثل ملافه های قطار بود.یکبار مصرف بود. پتوهای هتل بسیار کثیف بود. دمای اتاق در کنترل مسافر نبود و ما شب تا صبح یخ زدیم. بوفه اتاق خالی بود. شب درخواست چای داشتیم که بعد از تاخیر طولانی گفتند که فراموش کردند و اینقدر دیر شد که ما منصرف شدیم. حتی آب معدنی داخل یخچال فقط یک لیوان کوچک بود. تشک تخت بسیار نامناسب و ناراحت بود. تنها نکته مثبتی که داشت ویو بسیار زیبای هتل بود که به پنجره اتاق رو به کوه باز میشد.
هتلی در حد مسافرخانه
اتاقها تمیز و برخورد کارکنان و صبحانه خوب بود اما متصدی هتل حاضر به پرداخت هیچ وجهی در مقابل لغو یک روز از اقامت ما نشد
مشکل اصلی که داشت به نظر من،این بود که پنجره ها توری نداشتن و اگه بازش میکردی،اتاق پر از پشه و مگس میشد.
نقاط قوت:
نسبتا راضی بودم از هتل بد نبود
نقاط ضعف:
معمولی بود هتل
خب نمیشه خیلی انتظار داشت در یک شهر کوچیک ، به نسبت امکانات قیمتش بالا است ، صبحانه ضعیف ، شیر آب در طبقات دیگه که باز میشد ،صدای زیادی در اتاق ایجاد میکرد
امکانات هتل در حد بهترین . مکان هتل بسیار مناسب جهت دسترسی به نقاط مهم . با ارزش بودن مکان اقامت در برابر قیمت . وضعیت نظافت در حد بسیار عالی . خوشرویی و مودب بودن پرسنل بخصوص آقای عزیزی
مردمان بسیار مهمان نواز ولی با سطح امکانات معمولی
نکات مثبت: متراژ اتاق مطلوب است. نکات منفی: تخت یک نفره زیاد صدا میداد. ساعت سرو صبحانه دیر است (۸/۵ صبح). دوش حمام ارتفاعش پایین و بسختی میشود دوش گرفت! سایر نکات: تنوع صبحانه معمولی و در حد سایر هتلهای ۳ ستاره. تنها هتل پاوه هست و گزینه دیگری ندارید. در کل نمره ۳.۵ میدهم از ۵
مکان بسیار عالی پرسنل مودب نظافت عالی
هتل بدی نیست. برای رفتن به پاوه انتخاب خوبیه. اما اینکه همه چیزش حتی لیوان چای صبحانه یکبار مصرف باشه توی ذوق میزنه نظافتشم متوسط بود برخورد کارکنانش هم خیلی خوب و محترمانه و دوستانه است
خوشبختانه ما فقط يک شب اينجا اقامت داشتيم و فکر کنم اينجا تنها هتل پاوه است. اولين سوالي که واسه من پيش اومد اين بود که هتل واقعا 3 ستاره است. تنها چيزي که تو اين هتل خوب بود برخورد پرسنل بود که از امکانات هتل و تعداد ستاره هاي هتل واقعا بالاتر بود. اتاق در حد هتل دو ستاره، کليات اتاق تميز بود ولي کيفيت تخت خوب نبود، ملحفه تميز نبود. سيستم تهويه (فن کوئل) صداش بيشتر از خنک کنندگي اش بود. البته شايد تو اون منطقه از کشور خيلي انتظار وجود نداره که سيستم سرمايش خوب باشه. صبحانه هم که ساده ترين و مختصرترين حالت ممکن.
کارکنان محترم، خوش خلق، پاسخگو و بسیار مودب و با شخصیت با امکاناتی در حد یک معمولی وضع بهداشتی هتل متوسط و رستوران در زمان اقمتم تعطیل بود
کارکنان بسیار مودب
- رفتار کارکنان مناسب بود. اما سطح ارائه خدمات بسیار بسیار ضیف بود. - لطفاً متولیان امر نظارت دقیق و جامعی در حفظ کیفیت مراکز اقامتی داشته باشند و تنها در مراحل صدور مجوزها سخت گیری نکنند و تیم های بازرسی از خود دقت عمل بیشتری را در طی مسیر نشان دهند. - می توانم به ریز به نقاط ضعف متعددی اشاره نمایم اما بنا به ملاحضات تا این حد بسنده می کنم- اینجانب از مشتریان همیشگی مجموعه ایران هتل هستم و انتظار دارم که نظراتم با همین دقت منتشر شود تا منجر به نتیجه ای مطلوب جهت برطرف نمودن نقاط ضعف هتل ارم پاوه گردد.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.