هتل دورنا مشگین شهر

مشگین شهر، خیابان سعدی، نرسیده به میدان موئیل (چمران)
2.5
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل دورنا
دورنا-سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
تورگردان
198,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
198,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
198,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
198,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
198,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
198,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
198,100
تومان
4 مرداد
جمعه
198,100
تومان
5 مرداد
شنبه
198,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
198,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
198,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
198,100
تومان
ایران هتل آنلاین
199,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
199,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
199,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
4 مرداد
جمعه
199,000
تومان
5 مرداد
شنبه
199,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
اقامت 24
199,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
199,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
199,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
4 مرداد
جمعه
199,000
تومان
5 مرداد
شنبه
199,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
دورنا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
198,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
198,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
198,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
198,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
198,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
198,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
198,100
تومان
4 مرداد
جمعه
198,100
تومان
5 مرداد
شنبه
198,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
198,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
198,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
198,100
تومان
ایران هتل آنلاین
199,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
199,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
199,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
4 مرداد
جمعه
199,000
تومان
5 مرداد
شنبه
199,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
اقامت 24
199,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
199,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
199,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
199,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
199,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
199,000
تومان
4 مرداد
جمعه
199,000
تومان
5 مرداد
شنبه
199,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
199,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
199,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
199,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دورنا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
240,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
240,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
240,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
240,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
240,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
240,000
تومان
4 مرداد
جمعه
240,000
تومان
5 مرداد
شنبه
240,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
240,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
240,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
240,000
تومان
ایران هتل آنلاین
241,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
241,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
241,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
241,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
241,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
241,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
241,000
تومان
4 مرداد
جمعه
241,000
تومان
5 مرداد
شنبه
241,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
241,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
241,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
241,000
تومان
اقامت 24
241,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
241,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
241,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
241,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
241,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
241,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
241,000
تومان
4 مرداد
جمعه
241,000
تومان
5 مرداد
شنبه
241,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
241,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
241,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
241,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
ظرفیت تکمیل
30 تیر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
دورنا-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
تورگردان
258,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
258,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
258,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
258,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
258,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
258,000
تومان
4 مرداد
جمعه
258,000
تومان
5 مرداد
شنبه
258,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
258,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
258,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
258,000
تومان
ایران هتل آنلاین
259,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
259,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
259,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
259,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
4 مرداد
جمعه
259,000
تومان
5 مرداد
شنبه
259,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
259,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
259,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
اقامت 24
259,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
259,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
259,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
259,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
259,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
259,000
تومان
4 مرداد
جمعه
259,000
تومان
5 مرداد
شنبه
259,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
259,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
259,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
259,000
تومان
دورنا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
275,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
275,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
275,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
275,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
275,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
275,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
275,100
تومان
4 مرداد
جمعه
275,100
تومان
5 مرداد
شنبه
275,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
275,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
275,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
275,100
تومان
ایران هتل آنلاین
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
276,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
276,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
اقامت 24
276,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
276,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
276,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
276,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
276,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
276,000
تومان
4 مرداد
جمعه
276,000
تومان
5 مرداد
شنبه
276,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
276,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
276,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
276,000
تومان
دورنا-سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
تورگردان
320,100 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
320,100
تومان
30 تیر
یکشنبه
320,100
تومان
31 تیر
دوشنبه
320,100
تومان
1 مرداد
سه شنبه
320,100
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
320,100
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
320,100
تومان
4 مرداد
جمعه
320,100
تومان
5 مرداد
شنبه
320,100
تومان
6 مرداد
یکشنبه
320,100
تومان
7 مرداد
دوشنبه
320,100
تومان
8 مرداد
سه شنبه
320,100
تومان
ایران هتل آنلاین
321,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
321,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
321,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
321,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
321,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
4 مرداد
جمعه
321,000
تومان
5 مرداد
شنبه
321,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
321,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
321,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
321,000
تومان
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
321,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
321,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
321,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
321,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
4 مرداد
جمعه
321,000
تومان
5 مرداد
شنبه
321,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
321,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
321,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
321,000
تومان
دورنا-سوئیت ویژه برای سه نفر
سوئیت ویژه برای سه نفر
ایران هتل آنلاین
325,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
325,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
325,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
325,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
325,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
325,000
تومان
4 مرداد
جمعه
325,000
تومان
5 مرداد
شنبه
325,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
325,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
325,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
325,000
تومان

نظرات کاربران برای هتل دورنا مشگین شهر

(5 نظر)
فشار آب خیلی کم بود...
این هتل پارکینگ داره ولی ضعف آن شیب نا مناسبه که ممکنه به کف ماشین گیر کنه هم چنین فاقد رستورانه ولی یک فست فود با غذای خوشمزه و قیمت مناسب داره...
اتاق آینه نداشت. تلویزیون خراب بود. کرکره خراب بود. چراغ سقف چشمک میزد. حشرات موذی در اتاق بود. سیفون توالت خراب بود. رفتار مسوول پذیرش روز بسیار بی ادبانه بود. هتل صبحانه گرم نداشت و سلفی نبود. بلکه به تعداد چیده شده بود و تنوع بسیار کمی داشت. وسایل بهداشتی (شامپو و صابون ) جداگانه در سرویس موجود نبود. ...
رفتار همه کارکنان شایسته و مناسب بود. اتاق تمیز و مورد قبول بود....
در کل هتل خوبی هست برای این منطقه. به نکته منفی خاصی برخورد نکردیم...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.