هتل آپارتمان سلام مشهد

مشهد،خیابان امام رضا، دانش شرقی 19،کوچه سوم، سمت چپ، پلاک36
-
امتیاز کاربران
20
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان سلام مشهد
سلام-آپارتمان دوخوابه چهارنفره
آپارتمان دوخوابه چهارنفره
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
375,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
375,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
2 اسفند
جمعه
420,000
تومان
3 اسفند
شنبه
420,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
420,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
420,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
420,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
420,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
420,000
تومان
9 اسفند
جمعه
420,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
سلام-اتاق يک تخته
اتاق يک تخته
هتل یار
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
163,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
163,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
163,000
تومان
2 اسفند
جمعه
163,000
تومان
3 اسفند
شنبه
163,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
163,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
163,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
163,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
163,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
163,000
تومان
9 اسفند
جمعه
163,000
تومان
اقامت 24
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
163,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
163,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
163,000
تومان
2 اسفند
جمعه
163,000
تومان
3 اسفند
شنبه
163,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
163,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
163,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
163,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
163,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
163,000
تومان
9 اسفند
جمعه
163,000
تومان
اسنپ تریپ
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
163,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
163,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
163,000
تومان
2 اسفند
جمعه
163,000
تومان
3 اسفند
شنبه
163,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
163,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
163,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
163,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
163,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
163,000
تومان
9 اسفند
جمعه
163,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
2 اسفند
جمعه
170,000
تومان
3 اسفند
شنبه
170,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
9 اسفند
جمعه
170,000
تومان
سلام-سوئيت یک نفره
سوئيت یک نفره
اقامت 24
163,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
163,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
163,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
163,000
تومان
2 اسفند
جمعه
163,000
تومان
3 اسفند
شنبه
163,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
163,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
163,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
163,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
163,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
163,000
تومان
9 اسفند
جمعه
163,000
تومان
ایران هتل آنلاین
170,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
170,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
170,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
2 اسفند
جمعه
170,000
تومان
3 اسفند
شنبه
170,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
170,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
170,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
170,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
170,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
170,000
تومان
9 اسفند
جمعه
170,000
تومان
سلام-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
اقامت 24
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
208,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
208,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
220,000
تومان
2 اسفند
جمعه
220,000
تومان
3 اسفند
شنبه
220,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
220,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
220,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
220,000
تومان
9 اسفند
جمعه
220,000
تومان
علاءالدین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
220,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
220,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
220,000
تومان
2 اسفند
جمعه
220,000
تومان
3 اسفند
شنبه
220,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
220,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
220,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
220,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
220,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
220,000
تومان
9 اسفند
جمعه
220,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
سلام-اتاق دوتخته دبل
اتاق دوتخته دبل
اقامت 24
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
208,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
208,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
208,000
تومان
2 اسفند
جمعه
208,000
تومان
3 اسفند
شنبه
208,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
208,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
208,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
208,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
208,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
208,000
تومان
9 اسفند
جمعه
208,000
تومان
هتل یار
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
208,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
208,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
208,000
تومان
2 اسفند
جمعه
208,000
تومان
3 اسفند
شنبه
208,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
208,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
208,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
208,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
208,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
208,000
تومان
9 اسفند
جمعه
208,000
تومان
اسنپ تریپ
208,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
208,500
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
208,500
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
208,500
تومان
2 اسفند
جمعه
208,500
تومان
3 اسفند
شنبه
208,500
تومان
4 اسفند
یکشنبه
208,500
تومان
5 اسفند
دوشنبه
208,500
تومان
6 اسفند
سه شنبه
208,500
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
208,500
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
208,500
تومان
9 اسفند
جمعه
208,500
تومان
علاءالدین
214,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
214,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
214,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
215,000
تومان
2 اسفند
جمعه
215,000
تومان
3 اسفند
شنبه
215,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
215,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
215,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
215,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
215,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
215,000
تومان
9 اسفند
جمعه
215,000
تومان
سلام-اتاق دوتخته توئین
اتاق دوتخته توئین
هتل یار
208,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
208,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
208,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
208,000
تومان
2 اسفند
جمعه
208,000
تومان
3 اسفند
شنبه
208,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
208,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
208,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
208,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
208,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
208,000
تومان
9 اسفند
جمعه
208,000
تومان
اسنپ تریپ
208,500 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
208,500
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
208,500
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
208,500
تومان
2 اسفند
جمعه
208,500
تومان
3 اسفند
شنبه
208,500
تومان
4 اسفند
یکشنبه
208,500
تومان
5 اسفند
دوشنبه
208,500
تومان
6 اسفند
سه شنبه
208,500
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
208,500
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
208,500
تومان
9 اسفند
جمعه
208,500
تومان
ایران هتل آنلاین
215,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
215,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
215,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
215,000
تومان
2 اسفند
جمعه
215,000
تومان
3 اسفند
شنبه
215,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
215,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
215,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
215,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
215,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
215,000
تومان
9 اسفند
جمعه
215,000
تومان
سلام-اتاق دوتخته (فولبرد)
اتاق دوتخته (فولبرد)
علاءالدین
319,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
319,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
319,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
2 اسفند
جمعه
320,000
تومان
3 اسفند
شنبه
320,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه دونفره (فولبرد)
سوئیت یکخوابه دونفره (فولبرد)
اقامت 24
320,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
320,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
320,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
2 اسفند
جمعه
320,000
تومان
3 اسفند
شنبه
320,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
320,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
320,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
320,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
320,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
320,000
تومان
9 اسفند
جمعه
320,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
هتل یار
285,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
285,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
285,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
285,000
تومان
2 اسفند
جمعه
285,000
تومان
3 اسفند
شنبه
285,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
285,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
285,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
285,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
285,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
285,000
تومان
9 اسفند
جمعه
285,000
تومان
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 بهمن
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
30 بهمن
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
سلام-سوئیت یکخوابه سه نفره (فولبرد)
سوئیت یکخوابه سه نفره (فولبرد)
اقامت 24
470,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
470,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
470,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
2 اسفند
جمعه
470,000
تومان
3 اسفند
شنبه
470,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
470,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
470,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
470,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
470,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
470,000
تومان
9 اسفند
جمعه
470,000
تومان
سلام-سوئیت یکخوابه چهارنفره
سوئیت یکخوابه چهارنفره
هتل یار
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
2 اسفند
جمعه
335,000
تومان
3 اسفند
شنبه
335,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
335,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
335,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
335,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
9 اسفند
جمعه
335,000
تومان
اقامت 24
335,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
335,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
335,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
2 اسفند
جمعه
335,000
تومان
3 اسفند
شنبه
335,000
تومان
4 اسفند
یکشنبه
335,000
تومان
5 اسفند
دوشنبه
335,000
تومان
6 اسفند
سه شنبه
335,000
تومان
7 اسفند
چهارشنبه
335,000
تومان
8 اسفند
پنجشنبه
335,000
تومان
9 اسفند
جمعه
335,000
تومان
علاءالدین
415,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 بهمن
سه شنبه
415,000
تومان
30 بهمن
چهارشنبه
415,000
تومان
1 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
2 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل
3 اسفند
شنبه
ظرفیت تکمیل
4 اسفند
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
5 اسفند
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
6 اسفند
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
7 اسفند
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
8 اسفند
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
9 اسفند
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آپارتمان سلام مشهد

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
خود پرداز
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
کافی‌شاپ 24 ساعته
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
سونا بخار
جکوزی غیررایگان
دستگاه واکس کفش
استخر غیررایگان
سونا غیررایگان
رمپ
اینترنت رایگان و محدود در لابی
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
سرویس رایگان رفت به حرم
اتاق بازی
اطفای حریق
کافی‌نت
لابی
اتاق سیگار
سالن بیلیارد غیررایگان
مرکز خرید
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
سونا و جکوزی
بیلیارد
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
سونا خشک
وسایل بدنسازی
مبل
پاركينگ
كافی شاپ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
تلويزيون LED در لابی
نمای شهر
مسلط به زبان انگليسی
ميز
روم سرويس
خدمات اتو
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
اينترنت در اتاق
تلويزيون LCD در لابی
لاندري
فتوكپي
خدمات اینترنتی
رستوران بام
خودپرداز
نمای فضای سبز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
سالن كنفرانس
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
امكانات برای معلولين
خدمات باربري
کپسول آتشنشانی در راهرو
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
حوضچه آب سرد
فضای بيرون برای شام
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
رستوران تابستانی
سرویس به حرم پولی
کپسول آتش‌نشانی در لابی

نظرات کاربران برای هتل آپارتمان سلام مشهد

(10 نظر)
در مجموع هتل خوبی است.اما اگر درخواستی داشتید زیاد معطل میشوید.حتی زمان تسویه حساب خیلی معطلی دارد.از آنجا که متعلق به بانک هست همان معطلی بانکی رو موقع تسویه حساب دارید
به نسبت وجه پرداختی هتل خوبی بود،در خیابانی خلوت و از طرفی فاصله کم تا حرم.صبحانه خیلی متوسط بود.متاسفانه اینترنت نداشت(فقط در حد نیم گیگ)
خدمات و غذا و نحوه‌ی برخورد کارکنان عالی
هتل خوبی بود میتونن روی آموزش رفتاری پرسنل خودشون کار کنن. من راضی بودم.
عالی بود
هتل نسبتا خوبی بود.
میتونستن با کمترین هزینه طراحی لابی زیبا تری داشته باشن ،سالن ها کاملا ساده بودن
به نظرم خیلی خوب بود. صبحانه عالی بود . استخر برای میهمان هتل هزینه داشت . رفار کارکنان خیلی خوب بود . عایق بندی صدا خوب نبود. آب و چای در اتاق ما دوباره شارژ نشد . به فاصله ۱۰۰ متر از هتل اتوبوس برای درب باب الجواد خیلی خوب بود .
عالی
خیلی خوب
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آپارتمان سلام مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان سلام مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان سلام مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان سلام مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان سلام مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.