هتل آپارتمان حریرستان مشهد

مشهد، میدان طبرسی، شوشتری 2، هتل حریرستان
-
امتیاز کاربران
-
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آپارتمان حریرستان مشهد
حریرستان-آپارتمان یکخوابه دونفره (فولبرد)
آپارتمان یکخوابه دونفره (فولبرد)
اقامت 24
210,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
210,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
210,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
250,000
تومان
16 اسفند
جمعه
250,000
تومان
17 اسفند
شنبه
250,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
210,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
210,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
210,000
تومان
اسنپ تریپ
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
240,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
240,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
240,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
240,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
240,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
280,000
تومان
16 اسفند
جمعه
280,000
تومان
17 اسفند
شنبه
280,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
240,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
240,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
240,000
تومان
حریرستان-آپارتمان یکخوابه سه نفره (فولبرد)
آپارتمان یکخوابه سه نفره (فولبرد)
اقامت 24
280,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
280,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
280,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
310,000
تومان
16 اسفند
جمعه
310,000
تومان
17 اسفند
شنبه
310,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
280,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
280,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
280,000
تومان
اسنپ تریپ
350,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
350,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
350,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
16 اسفند
جمعه
410,000
تومان
17 اسفند
شنبه
410,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
350,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
350,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
350,000
تومان
حریرستان-آپارتمان یکخوابه چهارنفره VIP
آپارتمان یکخوابه چهارنفره VIP
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
370,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
16 اسفند
جمعه
410,000
تومان
17 اسفند
شنبه
410,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
اسنپ تریپ
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
460,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
460,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
460,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
460,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
540,000
تومان
16 اسفند
جمعه
540,000
تومان
17 اسفند
شنبه
540,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
460,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
460,000
تومان
حریرستان-آپارتمان دوخوابه چهارنفره (فولبرد)
آپارتمان دوخوابه چهارنفره (فولبرد)
اقامت 24
370,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
370,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
370,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
410,000
تومان
16 اسفند
جمعه
410,000
تومان
17 اسفند
شنبه
410,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
370,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
370,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
370,000
تومان
حریرستان-آپارتمان یکخوابه پنج نفره (فولبرد)
آپارتمان یکخوابه پنج نفره (فولبرد)
اقامت 24
460,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
460,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
460,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
460,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
460,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
510,000
تومان
16 اسفند
جمعه
510,000
تومان
17 اسفند
شنبه
510,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
460,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
460,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
460,000
تومان
اسنپ تریپ
570,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
570,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
570,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
570,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
570,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
570,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
670,000
تومان
16 اسفند
جمعه
670,000
تومان
17 اسفند
شنبه
670,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
570,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
570,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
570,000
تومان
حریرستان-آپارتمان یکخوابه شش نفره (فولبرد)
آپارتمان یکخوابه شش نفره (فولبرد)
اقامت 24
550,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
550,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
550,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
610,000
تومان
16 اسفند
جمعه
610,000
تومان
17 اسفند
شنبه
610,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
550,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
550,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
550,000
تومان
اسنپ تریپ
680,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
680,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
680,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
680,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
680,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
680,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
800,000
تومان
16 اسفند
جمعه
800,000
تومان
17 اسفند
شنبه
800,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
680,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
680,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
680,000
تومان
حریرستان-آپارتمان یکخوابه هفت نفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه هفت نفره فولبرد
اقامت 24
640,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
640,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
640,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
640,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
640,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
640,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
710,000
تومان
16 اسفند
جمعه
710,000
تومان
17 اسفند
شنبه
710,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
640,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
640,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
640,000
تومان
حریرستان-آپارتمان یکخوابه هشت نفره فولبرد
آپارتمان یکخوابه هشت نفره فولبرد
اقامت 24
730,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
10 اسفند
شنبه
730,000
تومان
11 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
12 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
13 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان
14 اسفند
چهارشنبه
730,000
تومان
15 اسفند
پنجشنبه
810,000
تومان
16 اسفند
جمعه
810,000
تومان
17 اسفند
شنبه
810,000
تومان
18 اسفند
یکشنبه
730,000
تومان
19 اسفند
دوشنبه
730,000
تومان
20 اسفند
سه شنبه
730,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آپارتمان حریرستان مشهد

صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
فست‌فود
جعبه کمک های اولیه
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
رمپ
پله اضطراری
رستوران ایرانی
ویلچر
اتاق بازی
اطفای حریق
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
خشکشویی
آرایشگاه
فروشگاه
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
روم سرويس 24 ساعته
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
کرایه اتومبیل با راننده
پارکینگ سر پوشیده با ظرفیت محدود
کپسول آتش‌نشانی در لابی

آدرس هتل آپارتمان حریرستان مشهد روی نقشه

برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل آپارتمان حریرستان مشهد در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل آپارتمان حریرستان مشهد از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل آپارتمان حریرستان مشهد بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل آپارتمان حریرستان مشهد رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل آپارتمان حریرستان مشهد را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.