هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

خور و بیابانک، روستای بیاضه
-
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
معرفی هتل سنتی یه تا خور و بیابانک
هتل یک ستاره یه تا شهرستان خور و بیابانک از کاروانسراهای قدیمی این شهر می‌باشد که با تغییر کاربری از سال ۱۳۸۹ با مجوز هتل سنتی افتخار میزبانی شما عزیزان را دارد.. در این مجموعه به دلیل فاصله زیاد از شهر، دکل آنتن برای تلویزیون وجود ندارد و اتاق‌ها بدون تلویزیون می‌باشند.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل سنتی یه تا
سنتی یه تا-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
تورگردان
193,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
193,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
214,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
214,400
تومان
4 مرداد
جمعه
214,400
تومان
5 مرداد
شنبه
193,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
193,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
193,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
193,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
214,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
214,400
تومان
11 مرداد
جمعه
214,400
تومان
هتل یار
194,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
اقامت 24
194,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
ایران هتل آنلاین
194,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
4 مرداد
جمعه
215,000
تومان
5 مرداد
شنبه
194,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
194,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
194,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
194,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
215,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
215,000
تومان
11 مرداد
جمعه
215,000
تومان
جاباما
230,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
4 مرداد
جمعه
230,000
تومان
5 مرداد
شنبه
230,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
230,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
230,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
230,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
230,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
230,000
تومان
11 مرداد
جمعه
230,000
تومان
سنتی یه تا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
تورگردان
245,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
245,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
272,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
272,500
تومان
4 مرداد
جمعه
272,500
تومان
5 مرداد
شنبه
245,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
272,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
272,500
تومان
11 مرداد
جمعه
272,500
تومان
اقامت 24
246,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
4 مرداد
جمعه
273,000
تومان
5 مرداد
شنبه
246,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
11 مرداد
جمعه
273,000
تومان
ایران هتل آنلاین
246,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
4 مرداد
جمعه
273,000
تومان
5 مرداد
شنبه
246,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
11 مرداد
جمعه
273,000
تومان
هتل یار
246,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
4 مرداد
جمعه
273,000
تومان
5 مرداد
شنبه
246,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
246,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
246,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
246,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
273,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
273,000
تومان
11 مرداد
جمعه
273,000
تومان
جاباما
295,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
4 مرداد
جمعه
295,000
تومان
5 مرداد
شنبه
295,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
295,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
295,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
295,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
11 مرداد
جمعه
295,000
تومان
سنتی یه تا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
تورگردان
297,300 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
297,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
331,400
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
331,400
تومان
4 مرداد
جمعه
331,400
تومان
5 مرداد
شنبه
297,300
تومان
6 مرداد
یکشنبه
297,300
تومان
7 مرداد
دوشنبه
297,300
تومان
8 مرداد
سه شنبه
297,300
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
331,400
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
331,400
تومان
11 مرداد
جمعه
331,400
تومان
ایران هتل آنلاین
298,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
4 مرداد
جمعه
332,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مرداد
جمعه
332,000
تومان
هتل یار
298,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
4 مرداد
جمعه
332,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مرداد
جمعه
332,000
تومان
اقامت 24
298,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
4 مرداد
جمعه
332,000
تومان
5 مرداد
شنبه
298,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
298,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
298,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
298,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
332,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
332,000
تومان
11 مرداد
جمعه
332,000
تومان
جاباما
360,000 تومان
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
4 مرداد
جمعه
360,000
تومان
5 مرداد
شنبه
360,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
360,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
360,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
360,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
360,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
360,000
تومان
11 مرداد
جمعه
360,000
تومان
سنتی یه تا-یک تخته  صبحانه (بدون منو)
یک تخته صبحانه (بدون منو)
جاباما
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
11 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

یخچال
مبلمان
نمازخانه
پارکینگ
رستوران
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
کافی شاپ
فروشگاه و غرفه
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
حمام

نظرات کاربران برای هتل سنتی یه تا خور و بیابانک

(3 نظر)
ارتباط کارمندان هتل بسیار خوب بود...
هتل در سطح متوسطی قرار داشت. هزینه غذا با اینکه خونگی بود، هم قیمت با غذاهای بهترین رستوران های تهران بود!...
کیفیت غذا و صبحانه پایینو ضعیف بود...وقیمت غذا هم گرون....چلو مرغ بیست و پنج هزار تومان!!!! چایی آتیشی هفت هزار تومان!!!!!...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.