هتل رسالت کرمانشاه

كرمانشاه، میدان فردوسی
2.2
امتیاز کاربران
34
نظرات کاربران
معرفی هتل رسالت کرمانشاه
هتل ۳ ستاره رسالت واقع در میدان فردوسی کرمانشاه در سال ۱۳۵۰ در ۸ طبقه تاسیس گردیده است و یکی از هتل های تمیز و خوب شهر می‌باشد. فاصله هتل رسالت تا فرودگاه کرمانشاه از نظر زمانی ۱۵ الی ۲۰ دقیقه می باشد، همچنین هتل به مرکز شهر و طاق بوستان بسیار نزدیک می باشد.

مقایسه و رزرو اتاق

هتل رسالت کرمانشاه
رسالت-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ای‌گردش
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
175,000
تومان
2 آذر
شنبه
175,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
8 آذر
جمعه
175,000
تومان
9 آذر
شنبه
175,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
اقامت 24
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
175,000
تومان
2 آذر
شنبه
175,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
8 آذر
جمعه
175,000
تومان
9 آذر
شنبه
175,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
اسنپ تریپ
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
175,000
تومان
2 آذر
شنبه
175,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
8 آذر
جمعه
175,000
تومان
9 آذر
شنبه
175,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
ایران هتل آنلاین
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
175,000
تومان
2 آذر
شنبه
175,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
8 آذر
جمعه
175,000
تومان
9 آذر
شنبه
175,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
هتل یار
175,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
175,000
تومان
2 آذر
شنبه
175,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
175,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
175,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
175,000
تومان
8 آذر
جمعه
175,000
تومان
9 آذر
شنبه
175,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
175,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
175,000
تومان
ایران مارکوپولو
176,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
176,000
تومان
2 آذر
شنبه
176,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
176,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
176,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
176,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
176,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
176,000
تومان
8 آذر
جمعه
176,000
تومان
9 آذر
شنبه
176,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
176,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
176,000
تومان
رسالت-اتاق  دو  تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
اسنپ تریپ
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
ایران هتل آنلاین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
رسالت-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
ایران مارکوپولو
203,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
203,000
تومان
2 آذر
شنبه
203,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
203,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
203,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
203,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
203,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
203,000
تومان
8 آذر
جمعه
203,000
تومان
9 آذر
شنبه
203,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
203,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
203,000
تومان
ای‌گردش
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
اقامت 24
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
هتل یار
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
اسنپ تریپ
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
جاباما
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
ایران هتل آنلاین
205,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
205,000
تومان
2 آذر
شنبه
205,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
205,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
205,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
205,000
تومان
8 آذر
جمعه
205,000
تومان
9 آذر
شنبه
205,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
205,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
205,000
تومان
رسالت-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ایران مارکوپولو
278,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
278,000
تومان
2 آذر
شنبه
278,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
278,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
278,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
278,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
278,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
278,000
تومان
8 آذر
جمعه
278,000
تومان
9 آذر
شنبه
278,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
278,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
278,000
تومان
ای‌گردش
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
281,000
تومان
2 آذر
شنبه
281,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
281,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
281,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
281,000
تومان
8 آذر
جمعه
281,000
تومان
9 آذر
شنبه
281,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
اقامت 24
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
281,000
تومان
2 آذر
شنبه
281,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
281,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
281,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
281,000
تومان
8 آذر
جمعه
281,000
تومان
9 آذر
شنبه
281,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
جاباما
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
281,000
تومان
2 آذر
شنبه
281,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
281,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
281,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
281,000
تومان
8 آذر
جمعه
281,000
تومان
9 آذر
شنبه
281,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
هتل یار
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
281,000
تومان
2 آذر
شنبه
281,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
281,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
281,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
281,000
تومان
8 آذر
جمعه
281,000
تومان
9 آذر
شنبه
281,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
ایران هتل آنلاین
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
281,000
تومان
2 آذر
شنبه
281,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
281,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
281,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
281,000
تومان
8 آذر
جمعه
281,000
تومان
9 آذر
شنبه
281,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
اسنپ تریپ
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
281,000
تومان
2 آذر
شنبه
281,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
281,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
281,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
281,000
تومان
8 آذر
جمعه
281,000
تومان
9 آذر
شنبه
281,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
281,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
281,000
تومان
رسالت-اتاق کانکت چهار نفره
اتاق کانکت چهار نفره
اقامت 24
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
371,000
تومان
2 آذر
شنبه
371,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
371,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
371,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
371,000
تومان
8 آذر
جمعه
371,000
تومان
9 آذر
شنبه
371,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
ای‌گردش
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
371,000
تومان
2 آذر
شنبه
371,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
371,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
371,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
371,000
تومان
8 آذر
جمعه
371,000
تومان
9 آذر
شنبه
371,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
جاباما
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
371,000
تومان
2 آذر
شنبه
371,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
371,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
371,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
371,000
تومان
8 آذر
جمعه
371,000
تومان
9 آذر
شنبه
371,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
اسنپ تریپ
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
371,000
تومان
2 آذر
شنبه
371,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
371,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
371,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
371,000
تومان
8 آذر
جمعه
371,000
تومان
9 آذر
شنبه
371,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
هتل یار
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
371,000
تومان
2 آذر
شنبه
371,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
371,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
371,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
371,000
تومان
8 آذر
جمعه
371,000
تومان
9 آذر
شنبه
371,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
رسالت-سوئیت چهارتخته
سوئیت چهارتخته
ایران هتل آنلاین
371,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
371,000
تومان
2 آذر
شنبه
371,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
371,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
371,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
371,000
تومان
8 آذر
جمعه
371,000
تومان
9 آذر
شنبه
371,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
371,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
371,000
تومان
ایران مارکوپولو
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
1 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
2 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
3 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
4 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
5 آذر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
6 آذر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
7 آذر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
8 آذر
جمعه
ظرفیت تکمیل
9 آذر
شنبه
ظرفیت تکمیل
10 آذر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
11 آذر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
رسالت-اتاق کانکت شش نفره
اتاق کانکت شش نفره
اقامت 24
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
510,000
تومان
2 آذر
شنبه
510,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
8 آذر
جمعه
510,000
تومان
9 آذر
شنبه
510,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
جاباما
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
510,000
تومان
2 آذر
شنبه
510,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
8 آذر
جمعه
510,000
تومان
9 آذر
شنبه
510,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
اسنپ تریپ
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
510,000
تومان
2 آذر
شنبه
510,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
8 آذر
جمعه
510,000
تومان
9 آذر
شنبه
510,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
ایران هتل آنلاین
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
510,000
تومان
2 آذر
شنبه
510,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
8 آذر
جمعه
510,000
تومان
9 آذر
شنبه
510,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
رسالت-سوئیت شش تخته
سوئیت شش تخته
ای‌گردش
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
510,000
تومان
2 آذر
شنبه
510,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
8 آذر
جمعه
510,000
تومان
9 آذر
شنبه
510,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
هتل یار
510,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
1 آذر
جمعه
510,000
تومان
2 آذر
شنبه
510,000
تومان
3 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
4 آذر
دوشنبه
510,000
تومان
5 آذر
سه شنبه
510,000
تومان
6 آذر
چهارشنبه
510,000
تومان
7 آذر
پنجشنبه
510,000
تومان
8 آذر
جمعه
510,000
تومان
9 آذر
شنبه
510,000
تومان
10 آذر
یکشنبه
510,000
تومان
11 آذر
دوشنبه
510,000
تومان

امکانات اتاق های هتل رسالت کرمانشاه

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
اینترنت در لابی
جعبه کمک های اولیه
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
خدمات خانه‌داری
تلفن
سرویس بهداشتی ایرانی
پارکینگ سرپوشیده
لابی
اینترنت
سرویس فرنگی
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
سوئیت
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق
پاركينگ
سالن صبحانه خوری
اينترنت در لابی
روم سرويس
فكس
تلویزیون در لابی
تلويزيون LCD در لابی
كتابخانه
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
کپسول آتشنشانی در راهرو
کرایه اتومبیل با راننده
کپسول آتش‌نشانی در لابی
اسانسور
Business Center
پاركينگ
روزنامه
نمازخانه
لابی
رستوران
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
فكس
فتوكپي
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
نمای خیابان
تلويزيون LED در لابی
نمای رو به حیاط
سالن صبحانه خوری
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
كتابخانه

آدرس هتل رسالت کرمانشاه روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل رسالت کرمانشاه

(34 نظر)
مردادماه 98 به همراه خانواده ام برای دو شب در این هتل اقامت داشتیم. متأسفانه این هتل اصلا در حد یک هتل سه ستاره نبود. درب اتاق ها چوبی و با یک قفل و کلید ساده و معمولی باز و بسته می شد که آدم را دچار احساس عدم امنیت می کرد. ملحفه ها چندان تمیز به نظر نمی رسیدند. شیر آب دستشویی چکه می کرد و نیاز به تعمیر داشت. کلا اتاق و وسایل داخل اتاق قدیمی بود. کفش روفرشی و حوله ارائه نشد. چند قالب لیوانی فلزی برای یخ داخل فریزر بود که اصلا بهداشتی نبودند. اتاق ما سه نفره با سه تخت بود و چون یک همسفر به ما اضافه شد، مبلغ 200 هزار تومان برای دو شب اقامتش در اتاقمان دریافت کردند که به ما تشک و پتوی اضافه بدهند، ولی فقط پتو دادند! تعداد پرسنل کم بود و البته برخورد پرسنل خوب و محترمانه بود که جای قدردانی دارد. فقط به دلیل تعداد کم پرسنل متاسفانه نظافت رستوران (محل سرو صبحانه) بسیار کند و با تأخیر و نامناسب انجام می شد و نظافت پارکینگ و زیرزمین (برای محل پارک ماشین به ما زیرزمین هتل را ارائه دادند که فوق العاده کثیف بود!) ضعیف بود. درضمن، درب پارکینگ و زیرزمین باید توسط پرسنل باز شود که موجب معطلی بسیار زیاد مسافران می شود. لابی هتل ظاهرا بازسازی شده و زیبا بود و اصلا همخوان با سایر قسمت های هتل نبود! امیدواریم سایر قسمت های هتل هم بازسازی و نوسازی شود. به خصوص که با موقعیت خوب هتل در شهر قابلیت این را دارد که در صورت بازسازی اساسی و ارتقای خدمات و امکانات گزینه خوبی برای اقامت مسافران باشد.
نقاط قوت:
راضی بودیم
نقاط ضعف:
نکته منفی نداشت
به نسبت که 3 ستاره هست هتل خوبی بود. کارکنان برخورد خوبی داشتند.اتاق ها و سرویس ها تمیز بود. مشکلاتی که در زمان اقامت وجود داشت 1_درب پارکینگ بود که باید ایستاد تا بیان باز کنن.2_نبود اینترنت
هتل تازه ساخت و بسیار تمیزی بود۰به مدت ۳ شب در هتل اقامت داشتیم که بسیار عالی بود۰برخورد کارکنان هتل واقعا خوب بود۰غذای هتل هم بسیار خوشمزه و قیمت مناسب بود۰
نقاط قوت:
برخورد پذیرش خیلی خوب بود به محض اینکه رسیدم بهم اتاقو تحویل دادن نذاشتن تا ساعت ۲ معطل بشم هتل معمولی بود لابی تمیز بود و رستوران با اینکه داخل هتل نبود رستوران خوبی بود تمیزی اتاق خوب بود نرمال بود نه راضی کننده بود نه ناراضی کننده سرویسهای بهداشتیش تمیز بود
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف بود میتونست که بهترم باشه
وضعیت نظافت و سرویس اتاق افتضاح و صبحانه در حد صفر . نفرات به صورت چرخشی و همزمان همه کار می کردند مثلا نفراتی که در پذیرش بودند هم نظافت اتاق می کردند هم ظرف صبحانه رو می شستند و هم سرو می کردند و هم در پارکینگ رو باز می کردند و ... در کل اصلا توصیه نمی کنم بسیار افتضاح بود .
نقاط قوت:
بخش تازه ساخت هتل خوبه حرف نداره فقط باید به قفل درها از داخل یکم رسیدگی بشه که راحت قفل بشن. رفتار پرسنل خوب بود. پارکینگ سرپوشیده خوبه. مکان هتل بهترین جای شهره.
نقاط ضعف:
دفعه قبلی که اومده بودم در بخش ساختمان قدیمی هتل جا گرفتیم که کلی نیاز به تعویض لوازم از موکت تا سرویس فرنگی و.. داره و رنگ کردن دیوار.ولی بخش تازه ساختش حرف نداره انصافا
سفر به کرمانشاه برای من خیلی خاطره انگیز شد و این هتل در کل با توجه به قیمتش خوب بود
از هر نظر مناسب بود مخصوصاً برخورد و پاسخگویی
متوسط
رستوران نداشته و حتي ابجوش هم براي چاي توي هتل پيدا نميشد
هتل خوبی بود
این هتل در حد هتلی با سه ستاره نبود و می تونست بهتر باشه. با توجه به اینکه موقعیت مکانی مناسبی در کرمانشاه دارد، اگر به امکانات هتل و شرایط اتاق ها رسیدگی شود، هتل خوبی خواهد شد. در بدو ورود بهتر این بود که پرسنل برای استفاده از اینترنت، ورود به اتاق ها و لابی راهنمایی می کردند اما به نظر میرسید پرسنل آموزش دیده، نبودند. اما برخورد آقای مرادی بسیار خوب، محترمانه و متین بود که روز آخر با ایشان آشنا شدیم. علاوه بر آن هنگام رسیدن به هتل بسیار خسته بودیم که برای پارکینگ کلی معطل شدیم تا نگهبان آمد و در را باز کرد.
نقاط قوت:
مورد خاصی ندیدم
نقاط ضعف:
مورد خاصی ندیدم
نقطه قوت هتل پرسنل مودب و مهربان آن بود وبخش های دیگر هتل در خوش بینانه ترین حالت متوسط بود و به عبارتی هتل درجه دو خوب
هتل از لحاظ مکانی در جای مناسبی است و خدمات هتل هم نسبتا خوب میباشد.
مبلمان داخل اتاق بسیار کثیف بود. داخل اتاق بوی بسیار بدی داشت. چشم انداز هتل از اتاق ها بسیار بد بود. در مجموع این هتل در حد 3 ستاره نبود.
خوب نبود
متوسط مایل به خوب
راضی بودم از هتل
صبحانه خوب نبود و پارکینگ هتل رو داشتند بازسازی میکردند و هردفعه کلی ماشین و وسایل خاکی میشدند . ما دو خانواده مجزا بودیم و به ما یک سوئیت دادندو بعد از اعتراض ما اتاق ها رو مجزا کردند.
هتل در حد 3ستاره نبود و امکانات هتل ضعیف بود و همچنین کافی شاپ نداشت.
هتل خوب بود پارکینگ داشت اتاقها از نظر اندازه خوب بود کولر گازی داشت فقط مشکل اصلی آن بوی سیگاری بود که همواره در سالن و حتی اتاقها پیچیده بود. صبحانه خوب بود. محل هتل برای رفتن به طاق بستان دور بود اما به بازار نسبتا نزدیک بود. در اتاقها اینترنت نبود اما در لابی بود. کارکنان رفتارشان خوب بود. نسبت به قیمت دیگر هتلها در کرمانشاه فکر می کنم بد نبود
از لحاظ اتاق ها و خود هتل خیلی خوبه مخصوصا صبحانه مفصلی دارهاما از لحاظ موقعیت هتل تقریبا یه جورایی وسط بورس فروش موتور سیکلت هستش که یه خورده شلوغه
از سایت بسیار راضی بودم و هتل هم در کل خوب بود.
رواندازها و نيز رستوران ( كه فقط صبحانه بود) خيلى تميز به نظر نميرسيد ولى پرسنل گرم وخوبى داشت ، اگر چه خيلى حرفه اى نبودند.
كاش ب اندازه هزينه دريافتي، امكانات هم ارايه ميدادن. اما در كل، هتل تميز و خوبي بود و كاركنان مودب و مهربوني هم داشت.
وضعیت پارکینگ بسیار نامطلوب بود برای رسیدن به اتاق بایددوربزنم تا آسانسور عوض کنیم برای ورود خروجش باید اطلاع بدی که در پارکینگ رو برات باز و بسته کنم.روشنایی پارکینگ ما مناسب .اگه پارکینگ رو فاکتور بگیریم در کل خوبه
ساختمان کمی قدیمی بود و صبحانه تنوع نداشت و اینترنت هتل آنتن نمیداد.
هتل چندان خوب نبود و تمیز هم نبود و همچنین منطقه هتل خوب نبود.
من تنها یک شب میهمان هتل بودم و در مجموع خدمت رسانی و کیفیت اتاق ها و همچنین سرویس ها بسیار مطلوب بود و این هتل نسبت به قیمتش برای یک شب بسیار خوبه ضمن اینکه در یکی از محله های خوب کرمانشاه هم واقع شده
به مدت یک شب اقامت داشتم که همه چیز خوب بود
نسبت به هزینه امکانات خوب بود، نکات منفی هتل نداشتن رستوران و تمیز نبودن رواندازها است. برخورد پرسنل هم حرفه ای نبود.
ما دورورز در این هتل اقامت داشتیم. هتل از نظر مکانی موقعیت مناسبی داشت ولی وسائل هتل قدیمی بود. پرده ها و ملحفه ها کمی قدیمی بودن.
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.