هتل راه کربلا کرمانشاه

کرمانشاه، خیابان مدرس، پارکینگ شهرداری
1.4
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
معرفی هتل راه کربلا کرمانشاه

مقایسه و رزرو اتاق

هتل راه کربلا
راه کربلا-اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
29 شهریور
جمعه
ظرفیت تکمیل
30 شهریور
شنبه
ظرفیت تکمیل
31 شهریور
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
راه کربلا-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
5 مهر
جمعه
140,000
تومان
6 مهر
شنبه
140,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
5 مهر
جمعه
140,000
تومان
6 مهر
شنبه
140,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
رهی نو
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
5 مهر
جمعه
140,000
تومان
6 مهر
شنبه
140,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
راه کربلا-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
5 مهر
جمعه
140,000
تومان
6 مهر
شنبه
140,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
اسنپ تریپ
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
5 مهر
جمعه
140,000
تومان
6 مهر
شنبه
140,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
ایران هتل آنلاین
140,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
140,000
تومان
30 شهریور
شنبه
140,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
140,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
140,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
140,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
140,000
تومان
5 مهر
جمعه
140,000
تومان
6 مهر
شنبه
140,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
140,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
140,000
تومان
راه کربلا-اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
اقامت 24
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
171,000
تومان
30 شهریور
شنبه
171,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
171,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
5 مهر
جمعه
171,000
تومان
6 مهر
شنبه
171,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
ایران هتل آنلاین
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
171,000
تومان
30 شهریور
شنبه
171,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
171,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
5 مهر
جمعه
171,000
تومان
6 مهر
شنبه
171,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
اسنپ تریپ
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
171,000
تومان
30 شهریور
شنبه
171,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
171,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
171,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
171,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
171,000
تومان
5 مهر
جمعه
171,000
تومان
6 مهر
شنبه
171,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
171,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
171,000
تومان
رهی نو
171,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
171,000
تومان
30 شهریور
شنبه
171,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
171,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
راه کربلا-اتاق چهار تخته
اتاق چهار تخته
رهی نو
216,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
216,000
تومان
30 شهریور
شنبه
216,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
216,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
2 مهر
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
3 مهر
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مهر
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
5 مهر
جمعه
ظرفیت تکمیل
6 مهر
شنبه
ظرفیت تکمیل
7 مهر
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مهر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
220,000
تومان
30 شهریور
شنبه
220,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
5 مهر
جمعه
220,000
تومان
6 مهر
شنبه
220,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
ایران هتل آنلاین
220,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 شهریور
جمعه
220,000
تومان
30 شهریور
شنبه
220,000
تومان
31 شهریور
یکشنبه
220,000
تومان
1 مهر
دوشنبه
220,000
تومان
2 مهر
سه شنبه
220,000
تومان
3 مهر
چهارشنبه
220,000
تومان
4 مهر
پنجشنبه
220,000
تومان
5 مهر
جمعه
220,000
تومان
6 مهر
شنبه
220,000
تومان
7 مهر
یکشنبه
220,000
تومان
8 مهر
دوشنبه
220,000
تومان

امکانات اتاق های هتل راه کربلا کرمانشاه

اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی
آسانسور
نمازخانه
رستوران
اینترنت در لابی
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
اینترنت رایگان و نامحدود در لابی
خدمات خانه‌داری
سرویس بهداشتی ایرانی
اطفای حریق
اینترنت
تلويزيون LCD در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در راهرو
کپسول آتشنشانی در راهرو
کپسول آتش‌نشانی در لابی

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارسیان کرمانشاه
3.9
امتیاز کاربران
26
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 368,000 تومان
علاءالدین
از 369,000 تومان
اسنپ تریپ
از 389,000 تومان
اقامت 24
از 389,000 تومان
هتل یار
از 389,000 تومان
جاباما
از 389,000 تومان
property-card-image
هتل جمشید کرمانشاه
3.6
امتیاز کاربران
35
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
اقامت 24
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
هتل یار
از 376,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 379,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
علاءالدین
از 403,000 تومان
property-card-image
هتل آزادگان کرمانشاه
3.3
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 370,000 تومان
هتل یار
از 370,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 370,000 تومان
علاءالدین
از 370,000 تومان
جاباما
از 380,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 385,000 تومان
اقامت 24
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه
3.7
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 270,000 تومان
اقامت 24
از 270,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 270,000 تومان
جاباما
از 270,000 تومان
علاءالدین
از 329,000 تومان
هتل یار
از 735,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رسالت کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
8
نظرات کاربران
اقامت 24
از 175,000 تومان
هتل یار
از 175,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 175,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 176,000 تومان
جاباما
از 205,000 تومان
علاءالدین
از 275,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
property-card-image
هتل داریوش کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 160,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینا کرمانشاه
-
امتیاز کاربران
19
نظرات کاربران
اقامت 24
از 180,000 تومان
جاباما
از 180,000 تومان
علاءالدین
از 180,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 183,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل راه کربلا کرمانشاه

(8 نظر)
هتل نيست ، مهمانپذير متعلق به دهه ي ٧٠...
هتل خوش جا و تمیزی هست. از نظر یک هتل دو ستاره امکانات و قیمت قابل قبول هست. صبحانه تنوع کمی داره و دسترسی از هتل به بازار بزرگ ، مجتمع ارگ ، رستوران ملکوتی خواه و بازار بزرگ و مسجد شافعی ها و ... راحت هست. رفتار بعضی از هتل های کرمانشاه زمانی که متوجه میشدن قصد داریم از اسنپ تریپ رزرو کنیم اصلا خوب نبود و میگفتن اتاق خالی نداریم یا رزرو نمیدهیم ک واقعا جا داره اسنپ تریپ این موضوع را پیگیری کنه. اما هتل راه کربلا برخوردش منطقی تر بود. این هتل پارکینگ نداره و جلوی خود هتل باید پارک کرد.
با سلام در مجموع چندان تعریفی ندارد و به نظر می رسد که قبلاً مسافرخانه بوده که تبدیل به هتل شده است. اینترنت داخل اتاق نداشت. برخورد کارکنان متوسط بود و هتل امکانات خاصی نداشت. کیفیت صبحانه هم متوسط بود. تنها نکته ی مثبت این هتل دسترسی به جاهای مهم شهر است. حتی آب معدنی داخل یخچال هم از قبل مانده بود!
پتو پرز داشت، روبالشی نو نبود. پارکینگ نداره. صبحونش خیلی ضعیفه. توالت فرنگیش دستمال کاغذی نداشت. توالت ایرانیش تو راهرو. رمز وایفای رو ندیدم. تلفن نداشت تو اتاق. کمد نداشت تو اتاق. تلویزیون قدیمی. ...
توی اتاق حوله حمام نیست، نظافت اتاقا واقعا ضعیفه،ملحفه ها شسته شده نیستن و متاسفانه تو اتاق دستشویی هم ندارن ....
خیلی خیلی معمولی و در واقع ضعیف ترین هتلی بود که تا به حال دیده بودم. در واقع سابقا به همچین اماکنی مسافرخانه گفته می شد. نمیدانم واژه هتل بر چه معیاری داده شده است. ...
با توجه به ساختمان و امکانات در رده متوسط قرار دارد ...
راه کربلا یک مسافرخانه است که نام هتل بر آن گذاشته اند. دستشویی در هر طبقه به صورت مشترک است و خود اتاق ها دستشویی ایرانی ندارد. کیفیت و تمیزی اتاق ها اصلا خوب نیست. وسایل داخل اتاق چندان قابل استفاده نیستند. حتی پنجره ها بسیار فرسوده و قدیمی اند و وقتی یکی از آنها را باز کردم دیگر موفق نشدم که آن را ببندم و احساس میکردم ممکن است بیافتد داخل خیابان. برخورد کارکنان نامناسب و غیر حرفه ای است. بنده یک شب حدود ساعت 4 صبح از میهمانی برگشتم و مسئول هتل با حالت بسیار بدی بنده را بازخواست میکرد که چرا این ساعت به هتل برگشته ام !!!!! حالا بگذریم که کلا آن ساعت درِ هتل (شما بخوانید مسافرخانه) را قفل کرده بودند و من باید صبر میکردم کسی بیاید در را باز کند. در کل من به هیچ وجه از این هتل(مسافرخانه) راضی نبودم و اصلا آن را توصیه نم...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.