هتل آزادگان کرمانشاه

کرمانشاه ،ابتدای جاده سنندج ،شهرک تعاون
3.3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آزادگان
آزادگان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اسنپ تریپ
361,810 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
361,810
تومان
1 مرداد
سه شنبه
361,810
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
361,810
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
4 مرداد
جمعه
373,000
تومان
5 مرداد
شنبه
373,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
373,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
373,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
تورگردان
371,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
371,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
313,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
313,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
313,500
تومان
4 مرداد
جمعه
313,500
تومان
5 مرداد
شنبه
313,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
313,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
313,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
313,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
313,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
313,500
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
362,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
4 مرداد
جمعه
373,000
تومان
5 مرداد
شنبه
373,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
373,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
373,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
آزادگان-اتاق  دو  تخته
اتاق دو تخته
اسنپ تریپ
361,810 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
361,810
تومان
1 مرداد
سه شنبه
361,810
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
361,810
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
4 مرداد
جمعه
373,000
تومان
5 مرداد
شنبه
373,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
373,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
373,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
تورگردان
371,500 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
371,500
تومان
1 مرداد
سه شنبه
313,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
313,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
313,500
تومان
4 مرداد
جمعه
313,500
تومان
5 مرداد
شنبه
313,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
313,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
313,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
313,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
313,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
313,500
تومان
هتل یار
373,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
373,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
4 مرداد
جمعه
373,000
تومان
5 مرداد
شنبه
373,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
373,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
373,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
ایران هتل آنلاین
373,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
373,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
4 مرداد
جمعه
373,000
تومان
5 مرداد
شنبه
373,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
373,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
373,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
جاباما
380,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
380,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
4 مرداد
جمعه
380,000
تومان
5 مرداد
شنبه
380,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
380,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
380,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
380,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
380,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
380,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
362,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
362,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
4 مرداد
جمعه
373,000
تومان
5 مرداد
شنبه
373,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
373,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
373,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
آزادگان-یک تخته
یک تخته
اسنپ تریپ
361,810 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
361,810
تومان
1 مرداد
سه شنبه
361,810
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
361,810
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
4 مرداد
جمعه
373,000
تومان
5 مرداد
شنبه
373,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
373,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
373,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
373,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
373,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
373,000
تومان
آزادگان-کانکت چهارنفره
کانکت چهارنفره
تورگردان
735,400 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
735,400
تومان
1 مرداد
سه شنبه
618,500
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
618,500
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
618,500
تومان
4 مرداد
جمعه
618,500
تومان
5 مرداد
شنبه
618,500
تومان
6 مرداد
یکشنبه
618,500
تومان
7 مرداد
دوشنبه
618,500
تومان
8 مرداد
سه شنبه
618,500
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
618,500
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
618,500
تومان
هتل یار
737,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
737,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
4 مرداد
جمعه
737,000
تومان
5 مرداد
شنبه
737,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
ایران هتل آنلاین
737,000 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
737,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
4 مرداد
جمعه
737,000
تومان
5 مرداد
شنبه
737,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
علاءالدین
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آزادگان-سوئیت رویال
سوئیت رویال
اسنپ تریپ
669,300 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
669,300
تومان
1 مرداد
سه شنبه
669,300
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
669,300
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
4 مرداد
جمعه
690,000
تومان
5 مرداد
شنبه
690,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
690,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
690,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
690,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
690,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
690,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
تورگردان
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
2 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
3 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
4 مرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
5 مرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
6 مرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
7 مرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
8 مرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
9 مرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
10 مرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
آزادگان-کانکت
کانکت
اسنپ تریپ
714,890 تومان
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
714,890
تومان
1 مرداد
سه شنبه
714,890
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
714,890
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
4 مرداد
جمعه
737,000
تومان
5 مرداد
شنبه
737,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
31 تیر
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
1 مرداد
سه شنبه
715,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
715,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان
4 مرداد
جمعه
737,000
تومان
5 مرداد
شنبه
737,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
737,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
737,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
737,000
تومان
9 مرداد
چهارشنبه
737,000
تومان
10 مرداد
پنجشنبه
737,000
تومان

امکانات اتاق های هتل آزادگان کرمانشاه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
کافی‌شاپ
فضای سبز
تلفن
کافی‌نت
لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارسیان کرمانشاه
3.9
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 339,000 تومان
اسنپ تریپ
از 368,000 تومان
اقامت 24
از 368,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جمشید کرمانشاه
3.6
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 360,960 تومان
اقامت 24
از 361,000 تومان
علاءالدین
از 375,000 تومان
هتل یار
از 376,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 376,000 تومان
جاباما
از 400,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه
3.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 220,000 تومان
هتل یار
از 228,000 تومان
جاباما
از 230,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 232,000 تومان
اسنپ تریپ
از 282,880 تومان
اقامت 24
از 367,000 تومان
علاءالدین
موجود نیست
property-card-image
هتل رسالت کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 167,000 تومان
اقامت 24
از 167,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 167,000 تومان
جاباما
از 189,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل داریوش کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 160,000 تومان
اقامت 24
از 190,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل راه کربلا کرمانشاه
1.4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 140,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینا کرمانشاه
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
اقامت 24
از 180,000 تومان
جاباما
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آزادگان کرمانشاه

(20 نظر)
موقعیت مکانی خوبهکمبود پرسنل ازجمله برای حمل بار مسافر صبحانه بسیار سطح پایین و بی کیفیت اتاق برای نظافت تحویل داده شد ولی موقع برگشت تمیز نشده بود و سرویس شارژ نشده بود کلا در حد یه هتل چهار ستاره نبود
هتل تقریبا تمیز و خوبی بود، ارزش رفتن رو داره، موقعیت مکانیش هم خیلی خوبه
نسبت به تعداد ستاره خیلی خوب بود.برخورد کارکنان هم خیلی خوب بود
پرسنل خوش بر خورد...
خوب بود - کارکنان خوب - اتاق تمیز - اما صبحانه در حد هتل 4 ستاره نبود
هیچ گونه امکانات رفاهی نداشته، حتی یک چایی ساز در اتاق نبوده و رستوران نیز غذا نداشته است ...
هتل خوبی است و مدیریت هتل سعی در بهبود روز افزون هتل دارد
با سلام ما در تعطیلات خرداد 97 در این هتل ساکن بودیم . هتل بازسازی شده بود و اتاقها و کل هتل بسیار تمیز و نو بود . برخورد پرسنل عالی و صبحانه هم در حد قابل قبول بود . من اقامت توی این هتل بزرگ و زیبارو به همه دوستان توصیه میکنم
با توجه به قیمت خوب بود و خدمات راضی کننده بود.همکاری رزرویشن بسیار خوب بود
نظافت قابل قبول بخشهای مختلف هتل و برخورد مناسب کارکنان...
در حال بازسازی بوده و تمیز بود.دارای پارکینگ سرپوشیدهدوری از مرکز شهر و سایتهای باستانی.گرد و خاک ناشی از بازسازی سر و صدای ناشی از دست فروشهای کنار هتل
نقاط قوت:
تعمیرات جدید بازسازی شده پرسنل خوب
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
نقاط قوت:
مرتب بودن اتاق ها بازسازی جدید فضاهای خوب لابی و رستوران
نقاط ضعف:
صبحانه ضعیف
لابی و نما و رستوران در حال انجام عملیات ساختمانی و تعمیرات و بنایی . و صدای ناشی از برشکاری و کنده کاری ارامش ساکنین رو بر هم میزد. وضعیت اسانسورهای هتل اصلا در اندازه هتل چهار ستاره نبود .وضعیت اتاق ها خوب بود . ولی مشاعات خیر...
با سلام . هتلي با كاركناني خوش برخورد و اخلاقي نيكو، با توجه به درحال تعمير بودن هتل ؛ قضاوت سخت است ولي انچه مسلم است كادر هتل بسيارخونگرم ، مودب و خوش برخورد هستند. انشالله بس از نهايي شدن تعميرات ، تجهيزات و امكانات هتل به روز خواهد شد و مسافران آينده اين هتل با فضاي سبز نشاط آورش سفري خوب را در كرمانشاه تجربه خواهند كرد...
با سلام با توجه به ٤ ستاره بودن هتل امكانات ضعيف بود صبحانه در هتلهاي مشابه بسيار كميت و كيفيت بيشتري دارد -تختها و مبلها وفرشهاو پتو ها و... رنگ و رو رفته و كهنه بودند و باعث احتياط در نشستن و خوابيدن ميشد-هيچگونه نظارتي بر ورود و خروج وجود نداشت و هركس امكان رفت و امد داشت-رفتار كاركنان خوب بود...
در خصوص مسافرانی که اولین سفر را دارند به شهر زیبای کرمانشاه بسیار جای مناسبی می باشد...
رفتار كاركنان مناسب بود نظافت نسبتا خوب بود خيلي از وسايل هتل قديمي بود و نياز به تعمير يا تعويض داشت صبحانه خيلي ضعيف بود...
هتل در مجموع از مدیریت و رفتار کارکنان بسیار خوب برخوردار است و نیروهای هتل افرادی فهیم مودب و محترمی هستند. اما ظاهرا دادن ستاره به هتل از هیچ ضابطه استانداردی تبعیت نمیکند زیرا : 1. کلید آسانسور برای انتخاب طبقات شکسته و محیط آسانسور نامناسب بود 2. درب خروجی خودرو از هتل نظارتی صورت نمیگرفت 3. طبقات دوم به بعد فاقد دوربین مدار بسته در محیط راه روها است. 4. کیفیت صبحانه بسیار نامطلوب و غیر قابل قبول است 5. اتاق رویال مورد اجاره دارای جکوزی است ولی خراب!!!...
هتل بزرگی است با کارکنانی خوش برخورد و مهربان. در چند روزی که من و همسرم در آن اقامت داشتیم تعداد بسیار کمی مسافر داشت و تقریبا خالی به نظر می رسید. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.