هتل آزادگان کرمانشاه

کرمانشاه ،ابتدای جاده سنندج ،شهرک تعاون
3.3
امتیاز کاربران
15
نظرات کاربران
معرفی هتل آزادگان کرمانشاه

مقایسه و رزرو اتاق

هتل آزادگان
آزادگان-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
292,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
292,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
292,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
10 خرداد
جمعه
292,000
تومان
11 خرداد
شنبه
292,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
292,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
295,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
10 خرداد
جمعه
295,000
تومان
11 خرداد
شنبه
295,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
آزادگان-اتاق  دو  تخته
اتاق دو تخته
اقامت 24
292,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
292,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
292,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
292,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
292,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
292,000
تومان
10 خرداد
جمعه
292,000
تومان
11 خرداد
شنبه
292,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
292,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
295,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
10 خرداد
جمعه
295,000
تومان
11 خرداد
شنبه
295,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
ایران هتل آنلاین
302,500 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
302,500
تومان
6 خرداد
دوشنبه
302,500
تومان
7 خرداد
سه شنبه
302,500
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
302,500
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
302,500
تومان
10 خرداد
جمعه
302,500
تومان
11 خرداد
شنبه
302,500
تومان
12 خرداد
یکشنبه
302,500
تومان
13 خرداد
دوشنبه
302,500
تومان
14 خرداد
سه شنبه
302,500
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
302,500
تومان
هتل یار
315,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
315,000
تومان
10 خرداد
جمعه
315,000
تومان
11 خرداد
شنبه
315,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
315,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
315,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
315,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
315,000
تومان
جاباما
320,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
320,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
320,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
320,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
320,000
تومان
10 خرداد
جمعه
320,000
تومان
11 خرداد
شنبه
320,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
320,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
366,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
366,000
تومان
10 خرداد
جمعه
366,000
تومان
11 خرداد
شنبه
366,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
366,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
366,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
366,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
366,000
تومان
آزادگان-یک تخته
یک تخته
اسنپ تریپ
295,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
295,000
تومان
10 خرداد
جمعه
295,000
تومان
11 خرداد
شنبه
295,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
295,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
295,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
295,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
295,000
تومان
آزادگان-کانکت
کانکت
اقامت 24
590,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
590,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
590,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
590,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
590,000
تومان
10 خرداد
جمعه
590,000
تومان
11 خرداد
شنبه
590,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
590,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
606,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
606,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
606,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
606,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
10 خرداد
جمعه
606,000
تومان
11 خرداد
شنبه
606,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
606,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
606,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
606,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
جاباما
620,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
620,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
620,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
620,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
620,000
تومان
10 خرداد
جمعه
620,000
تومان
11 خرداد
شنبه
620,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
620,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
آزادگان-کانکت چهارنفره
کانکت چهارنفره
ایران هتل آنلاین
606,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
606,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
606,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
606,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
606,000
تومان
10 خرداد
جمعه
606,000
تومان
11 خرداد
شنبه
606,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
606,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
606,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
606,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
606,000
تومان
هتل یار
615,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
615,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
615,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
615,000
تومان
10 خرداد
جمعه
615,000
تومان
11 خرداد
شنبه
615,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
615,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
615,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
علاءالدین
672,000 تومان
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
672,000
تومان
6 خرداد
دوشنبه
672,000
تومان
7 خرداد
سه شنبه
672,000
تومان
8 خرداد
چهارشنبه
672,000
تومان
9 خرداد
پنجشنبه
672,000
تومان
10 خرداد
جمعه
672,000
تومان
11 خرداد
شنبه
672,000
تومان
12 خرداد
یکشنبه
672,000
تومان
13 خرداد
دوشنبه
672,000
تومان
14 خرداد
سه شنبه
672,000
تومان
15 خرداد
چهارشنبه
672,000
تومان
آزادگان-سوئیت رویال
سوئیت رویال
اقامت 24
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
اسنپ تریپ
ظرفیت تکمیل
تقویم اتاق
5 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
6 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
7 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
8 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل
9 خرداد
پنجشنبه
ظرفیت تکمیل
10 خرداد
جمعه
ظرفیت تکمیل
11 خرداد
شنبه
ظرفیت تکمیل
12 خرداد
یکشنبه
ظرفیت تکمیل
13 خرداد
دوشنبه
ظرفیت تکمیل
14 خرداد
سه شنبه
ظرفیت تکمیل
15 خرداد
چهارشنبه
ظرفیت تکمیل

امکانات اتاق های هتل آزادگان کرمانشاه

تلویزیون
یخچال
مبلمان
سرویس بهداشتی فرنگی
سالن کنفرانس
آسانسور
نمازخانه
اعلام حریق
پارکینگ
تاکسی سرویس
رستوران
سالن اجتماعات
اینترنت در لابی
کافی‌شاپ
فضای سبز
تلفن
کافی‌نت
لابی
اینترنت
کافی شاپ
تلفن در اتاق
خشکشویی
فروشگاه
اینترنت در قسمت لابی
سیستم تهویه هوا
حمام
سرویس روزانه اتاق

هتل های مشابه

مشاهده همه
property-card-image
هتل پارسیان کرمانشاه
3.9
امتیاز کاربران
41
نظرات کاربران
جاباما
از 260,000 تومان
اسنپ تریپ
از 260,000 تومان
اقامت 24
از 260,000 تومان
علاءالدین
از 269,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 280,000 تومان
هتل یار
از 296,000 تومان
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل جمشید کرمانشاه
3.6
امتیاز کاربران
28
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 382,000 تومان
اقامت 24
از 382,000 تومان
اسنپ تریپ
از 382,000 تومان
ایران مارکوپولو
از 385,000 تومان
جاباما
از 392,000 تومان
هتل یار
از 392,000 تومان
علاءالدین
از 395,000 تومان
property-card-image
هتل آپارتمان کوروش کرمانشاه
3.7
امتیاز کاربران
24
نظرات کاربران
اقامت 24
از 200,000 تومان
اسنپ تریپ
از 200,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 200,000 تومان
جاباما
از 205,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل رسالت کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
21
نظرات کاربران
ایران هتل آنلاین
از 167,000 تومان
اقامت 24
از 167,000 تومان
اسنپ تریپ
از 167,000 تومان
جاباما
از 198,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل داریوش کرمانشاه
2.2
امتیاز کاربران
3
نظرات کاربران
اسنپ تریپ
از 155,000 تومان
اقامت 24
از 184,000 تومان
جاباما
از 190,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
ایران هتل آنلاین
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل راه کربلا کرمانشاه
1.4
امتیاز کاربران
5
نظرات کاربران
اقامت 24
از 140,000 تومان
اسنپ تریپ
از 140,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 140,000 تومان
هتل یار
موجود نیست
جاباما
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست
property-card-image
هتل سینا کرمانشاه
-
امتیاز کاربران
14
نظرات کاربران
جاباما
از 180,000 تومان
اقامت 24
از 180,000 تومان
ایران هتل آنلاین
از 250,000 تومان
اسنپ تریپ
موجود نیست
هتل یار
موجود نیست
علاءالدین
موجود نیست
ایران مارکوپولو
موجود نیست

نظرات کاربران برای هتل آزادگان کرمانشاه

(15 نظر)
هتل بزرگی است با کارکنانی خوش برخورد و مهربان. در چند روزی که من و همسرم در آن اقامت داشتیم تعداد بسیار کمی مسافر داشت و تقریبا خالی به نظر می رسید. ...
هتل در مجموع از مدیریت و رفتار کارکنان بسیار خوب برخوردار است و نیروهای هتل افرادی فهیم مودب و محترمی هستند. اما ظاهرا دادن ستاره به هتل از هیچ ضابطه استانداردی تبعیت نمیکند زیرا : 1. کلید آسانسور برای انتخاب طبقات شکسته و محیط آسانسور نامناسب بود 2. درب خروجی خودرو از هتل نظارتی صورت نمیگرفت 3. طبقات دوم به بعد فاقد دوربین مدار بسته در محیط راه روها است. 4. کیفیت صبحانه بسیار نامطلوب و غیر قابل قبول است 5. اتاق رویال مورد اجاره دارای جکوزی است ولی خراب!!!...
رفتار كاركنان مناسب بود نظافت نسبتا خوب بود خيلي از وسايل هتل قديمي بود و نياز به تعمير يا تعويض داشت صبحانه خيلي ضعيف بود...
در خصوص مسافرانی که اولین سفر را دارند به شهر زیبای کرمانشاه بسیار جای مناسبی می باشد...
با سلام با توجه به ٤ ستاره بودن هتل امكانات ضعيف بود صبحانه در هتلهاي مشابه بسيار كميت و كيفيت بيشتري دارد -تختها و مبلها وفرشهاو پتو ها و... رنگ و رو رفته و كهنه بودند و باعث احتياط در نشستن و خوابيدن ميشد-هيچگونه نظارتي بر ورود و خروج وجود نداشت و هركس امكان رفت و امد داشت-رفتار كاركنان خوب بود...
با سلام . هتلي با كاركناني خوش برخورد و اخلاقي نيكو، با توجه به درحال تعمير بودن هتل ؛ قضاوت سخت است ولي انچه مسلم است كادر هتل بسيارخونگرم ، مودب و خوش برخورد هستند. انشالله بس از نهايي شدن تعميرات ، تجهيزات و امكانات هتل به روز خواهد شد و مسافران آينده اين هتل با فضاي سبز نشاط آورش سفري خوب را در كرمانشاه تجربه خواهند كرد...
لابی و نما و رستوران در حال انجام عملیات ساختمانی و تعمیرات و بنایی . و صدای ناشی از برشکاری و کنده کاری ارامش ساکنین رو بر هم میزد. وضعیت اسانسورهای هتل اصلا در اندازه هتل چهار ستاره نبود .وضعیت اتاق ها خوب بود . ولی مشاعات خیر...
نظافت قابل قبول بخشهای مختلف هتل و برخورد مناسب کارکنان...
در حال بازسازی بوده و تمیز بود.دارای پارکینگ سرپوشیده
با توجه به قیمت خوب بود و خدمات راضی کننده بود.همکاری رزرویشن بسیار خوب بود
با سلام ما در تعطیلات خرداد 97 در این هتل ساکن بودیم . هتل بازسازی شده بود و اتاقها و کل هتل بسیار تمیز و نو بود . برخورد پرسنل عالی و صبحانه هم در حد قابل قبول بود . من اقامت توی این هتل بزرگ و زیبارو به همه دوستان توصیه میکنم
هتل خوبی است و مدیریت هتل سعی در بهبود روز افزون هتل دارد
هیچ گونه امکانات رفاهی نداشته، حتی یک چایی ساز در اتاق نبوده و رستوران نیز غذا نداشته است ...
خوب بود - کارکنان خوب - اتاق تمیز - اما صبحانه در حد هتل 4 ستاره نبود
پرسنل خوش بر خورد...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.