متل جواهر جواهرده

مازندران-رامسر-جواهرده
1.6
امتیاز کاربران
2
نظرات کاربران
معرفی متل جواهر جواهرده

مقایسه و رزرو اتاق

متل جواهر
جواهر-سوئیت دونفره
سوئیت دونفره
تورگردان
171,800 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
171,800
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
171,800
تومان
31 خرداد
جمعه
171,800
تومان
1 تیر
شنبه
199,200
تومان
2 تیر
یکشنبه
199,200
تومان
3 تیر
دوشنبه
199,200
تومان
4 تیر
سه شنبه
199,200
تومان
5 تیر
چهارشنبه
199,200
تومان
6 تیر
پنجشنبه
199,200
تومان
7 تیر
جمعه
199,200
تومان
8 تیر
شنبه
199,200
تومان
اقامت 24
173,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
173,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
173,000
تومان
31 خرداد
جمعه
173,000
تومان
1 تیر
شنبه
173,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
173,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
173,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
173,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
173,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
173,000
تومان
7 تیر
جمعه
173,000
تومان
8 تیر
شنبه
173,000
تومان
جواهر-سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
تورگردان
217,100 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
217,100
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
217,100
تومان
31 خرداد
جمعه
217,100
تومان
1 تیر
شنبه
258,600
تومان
2 تیر
یکشنبه
258,600
تومان
3 تیر
دوشنبه
258,600
تومان
4 تیر
سه شنبه
258,600
تومان
5 تیر
چهارشنبه
258,600
تومان
6 تیر
پنجشنبه
258,600
تومان
7 تیر
جمعه
258,600
تومان
8 تیر
شنبه
258,600
تومان
اقامت 24
218,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
218,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
218,000
تومان
31 خرداد
جمعه
218,000
تومان
1 تیر
شنبه
218,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
218,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
218,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
218,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
218,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
218,000
تومان
7 تیر
جمعه
218,000
تومان
8 تیر
شنبه
218,000
تومان
جواهر-سوئیت یکخوابه سه نفره
سوئیت یکخوابه سه نفره
تورگردان
444,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
444,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
444,000
تومان
31 خرداد
جمعه
444,000
تومان
1 تیر
شنبه
337,700
تومان
2 تیر
یکشنبه
337,700
تومان
3 تیر
دوشنبه
337,700
تومان
4 تیر
سه شنبه
337,700
تومان
5 تیر
چهارشنبه
337,700
تومان
6 تیر
پنجشنبه
337,700
تومان
7 تیر
جمعه
337,700
تومان
8 تیر
شنبه
337,700
تومان
اقامت 24
445,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
445,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
445,000
تومان
31 خرداد
جمعه
445,000
تومان
1 تیر
شنبه
445,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
445,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
445,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
445,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
445,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
445,000
تومان
7 تیر
جمعه
445,000
تومان
8 تیر
شنبه
445,000
تومان
جواهر-سوئیت دوخوابه چهارنفره
سوئیت دوخوابه چهارنفره
تورگردان
513,700 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
513,700
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
513,700
تومان
31 خرداد
جمعه
513,700
تومان
1 تیر
شنبه
428,100
تومان
2 تیر
یکشنبه
428,100
تومان
3 تیر
دوشنبه
428,100
تومان
4 تیر
سه شنبه
428,100
تومان
5 تیر
چهارشنبه
428,100
تومان
6 تیر
پنجشنبه
428,100
تومان
7 تیر
جمعه
428,100
تومان
8 تیر
شنبه
428,100
تومان
اقامت 24
515,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
515,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
515,000
تومان
31 خرداد
جمعه
515,000
تومان
1 تیر
شنبه
515,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
515,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
515,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
515,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
515,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
515,000
تومان
7 تیر
جمعه
515,000
تومان
8 تیر
شنبه
515,000
تومان
جواهر-سوئیت دوخوابه پنج نفره
سوئیت دوخوابه پنج نفره
تورگردان
534,400 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
534,400
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
534,400
تومان
31 خرداد
جمعه
534,400
تومان
1 تیر
شنبه
487,400
تومان
2 تیر
یکشنبه
487,400
تومان
3 تیر
دوشنبه
487,400
تومان
4 تیر
سه شنبه
487,400
تومان
5 تیر
چهارشنبه
487,400
تومان
6 تیر
پنجشنبه
487,400
تومان
7 تیر
جمعه
487,400
تومان
8 تیر
شنبه
487,400
تومان
اقامت 24
537,000 تومان
تقویم اتاق
29 خرداد
چهارشنبه
537,000
تومان
30 خرداد
پنجشنبه
537,000
تومان
31 خرداد
جمعه
537,000
تومان
1 تیر
شنبه
537,000
تومان
2 تیر
یکشنبه
537,000
تومان
3 تیر
دوشنبه
537,000
تومان
4 تیر
سه شنبه
537,000
تومان
5 تیر
چهارشنبه
537,000
تومان
6 تیر
پنجشنبه
537,000
تومان
7 تیر
جمعه
537,000
تومان
8 تیر
شنبه
537,000
تومان

نظرات کاربران برای متل جواهر جواهرده

(2 نظر)
خوب نبود...
رفتار پرسنل خوب است. اندازه تلویزیون کوچک است. ...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.