هتل پاسارگاد جهرم

جهرم، میدان چمران، بلوار رضوان، جنب بازرگانی نظری
1.5
امتیاز کاربران
9
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پاسارگاد جهرم
پاسارگاد-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
اقامت 24
158,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
158,000
تومان
30 دی
دوشنبه
158,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
158,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
158,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
158,000
تومان
4 بهمن
جمعه
158,000
تومان
5 بهمن
شنبه
158,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
158,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
158,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
158,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
158,000
تومان
پاسارگاد-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
اقامت 24
158,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
158,000
تومان
30 دی
دوشنبه
158,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
158,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
158,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
158,000
تومان
4 بهمن
جمعه
158,000
تومان
5 بهمن
شنبه
158,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
158,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
158,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
158,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
158,000
تومان
ایران هتل آنلاین
158,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
158,000
تومان
30 دی
دوشنبه
158,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
158,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
158,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
158,000
تومان
4 بهمن
جمعه
158,000
تومان
5 بهمن
شنبه
158,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
158,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
158,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
158,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
158,000
تومان
پاسارگاد-اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
هتل یار
150,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
150,000
تومان
30 دی
دوشنبه
150,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
150,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
150,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
150,000
تومان
4 بهمن
جمعه
150,000
تومان
5 بهمن
شنبه
150,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
150,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
150,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
150,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
150,000
تومان
ایران مارکوپولو
155,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
155,000
تومان
30 دی
دوشنبه
155,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
155,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
155,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
155,000
تومان
4 بهمن
جمعه
155,000
تومان
5 بهمن
شنبه
155,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
155,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
155,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
155,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
155,000
تومان
پاسارگاد-سوییت دو تخته
سوییت دو تخته
ایران هتل آنلاین
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
321,000
تومان
30 دی
دوشنبه
321,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
328,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
328,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
328,000
تومان
4 بهمن
جمعه
328,000
تومان
5 بهمن
شنبه
328,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
328,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
328,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
328,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
328,000
تومان
پاسارگاد-اتاق سه تخته با سرویس
اتاق سه تخته با سرویس
اقامت 24
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
190,000
تومان
30 دی
دوشنبه
190,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
201,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
201,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
201,000
تومان
4 بهمن
جمعه
201,000
تومان
5 بهمن
شنبه
201,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
201,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
201,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
201,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
201,000
تومان
هتل یار
190,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
190,000
تومان
30 دی
دوشنبه
190,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
190,000
تومان
4 بهمن
جمعه
190,000
تومان
5 بهمن
شنبه
190,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
190,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
190,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
190,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
190,000
تومان
پاسارگاد-سوئیت ویژه سه نفره
سوئیت ویژه سه نفره
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
321,000
تومان
30 دی
دوشنبه
321,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
321,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
321,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
321,000
تومان
4 بهمن
جمعه
321,000
تومان
5 بهمن
شنبه
321,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
321,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
321,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
321,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
321,000
تومان
پاسارگاد-سوییت سه تخته
سوییت سه تخته
هتل یار
281,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
281,000
تومان
30 دی
دوشنبه
281,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
281,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
281,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
281,000
تومان
4 بهمن
جمعه
281,000
تومان
5 بهمن
شنبه
281,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
281,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
281,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
281,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
281,000
تومان
ایران مارکوپولو
292,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
292,000
تومان
30 دی
دوشنبه
292,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
292,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
292,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
292,000
تومان
4 بهمن
جمعه
292,000
تومان
5 بهمن
شنبه
292,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
292,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
292,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
292,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
292,000
تومان
پاسارگاد-اتاق چهار تخته با سرویس
اتاق چهار تخته با سرویس
اقامت 24
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
230,000
تومان
30 دی
دوشنبه
230,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
245,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
245,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
245,000
تومان
4 بهمن
جمعه
245,000
تومان
5 بهمن
شنبه
245,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
245,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
245,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
245,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
245,000
تومان
هتل یار
230,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
230,000
تومان
30 دی
دوشنبه
230,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
230,000
تومان
4 بهمن
جمعه
230,000
تومان
5 بهمن
شنبه
230,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
230,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
230,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
230,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
230,000
تومان
پاسارگاد-سوئیت چهار نفره ویژه
سوئیت چهار نفره ویژه
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
365,000
تومان
30 دی
دوشنبه
365,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
365,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
365,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
365,000
تومان
4 بهمن
جمعه
365,000
تومان
5 بهمن
شنبه
365,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
365,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
365,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
365,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
365,000
تومان
پاسارگاد-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
375,000
تومان
30 دی
دوشنبه
375,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
430,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
430,000
تومان
4 بهمن
جمعه
430,000
تومان
5 بهمن
شنبه
430,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
430,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
430,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
430,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
430,000
تومان
پاسارگاد-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
390,000
تومان
30 دی
دوشنبه
390,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
530,000
تومان
4 بهمن
جمعه
530,000
تومان
5 بهمن
شنبه
530,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
530,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
530,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
530,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
530,000
تومان
پاسارگاد-چهار تخته
چهار تخته
ایران مارکوپولو
240,000 تومان
تقویم اتاق رزرو اتاق
29 دی
یکشنبه
240,000
تومان
30 دی
دوشنبه
240,000
تومان
1 بهمن
سه شنبه
240,000
تومان
2 بهمن
چهارشنبه
240,000
تومان
3 بهمن
پنجشنبه
240,000
تومان
4 بهمن
جمعه
240,000
تومان
5 بهمن
شنبه
240,000
تومان
6 بهمن
یکشنبه
240,000
تومان
7 بهمن
دوشنبه
240,000
تومان
8 بهمن
سه شنبه
240,000
تومان
9 بهمن
چهارشنبه
240,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پاسارگاد جهرم

تلویزیون
یخچال
صندوق امانات
آسانسور
نمازخانه
تاکسی سرویس
استخر
سونا
سیستم تهویه مطبوع
رستوران
ماساژ
اتاق چمدان
خدمات تور
روزنامه
فضای سبز
سالن ورزشی
صرافی
دستگاه واکس کفش
پله اضطراری
اتاق بازی
سرویس بهداشتی ایرانی
لابی
اتاق سیگار
مرکز خرید
اینترنت
سرویس ایرانی
تلفن در اتاق
آرایشگاه
فروشگاه
حمام
کپسول آتش نشانی
خدمات برای معلولین
کافی نت
مینی بار رایگان
وسایل بدنسازی
پاركينگ
كافی شاپ
اينترنت در لابی
فكس
تلفن در لابی
پرینتر
زنگ هشدار
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
پذیرش ۲۴ ساعته
سیستم اعلام حریق
شبکه پخش فیلم
خدمات خانه داری
تلویزیون در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
لاندری (خشکشویی)
اتاق تلفن (اپراتور)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
گیم نت
پارک کودک
زمین ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
فتوكپي
رستوران بام
خودپرداز
خدمات تهيه بليط
خدمات بیدار باش
مینی بار با هزینه
آژانس مسافرتي
كتابخانه
آتلیه
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
چايخانه سنتی
جكوزی
خدمات باربري
خدمات پزشكي
سالن بيليارد
زمين تنيس
گشت نیم روزی
بازی ویدئویی
سرویس حرم
پرداخت ویزا و مسترکارت
خدمات نگهداری کودک
اسانسور
پاركينگ
نمازخانه
صندوق امانات
لابی
رستوران
اينترنت در لابی
اينترنت در اتاق
مسلط به زبان انگليسی
تلويزيون در لابی
مبل
ميز
روم سرويس
لاندري
خدمات بيدار باش
دستگاه واکس کفش
فكس
فتوكپي
خدمات اینترنتی
تاکسی سرویس شبانه روزی
نمای خیابان
تبديل ارز
تلويزيون LED در لابی
اتاق چمدان
خدمات تهيه بليط
كافی شاپ
سالن چند منظوره
نمای پارک

آدرس هتل پاسارگاد جهرم روی نقشه

نظرات کاربران برای هتل پاسارگاد جهرم

(9 نظر)
این هتل خیلی خوب بود تمیز و مرتب بود ۲ ستاره بود ولی از هتل ۵ ستاره چیزی کم نداشت خیلی دلباز بود
هتلی خوب و منحصر به فرد و پرسنلی خوب و مودب و اتاق ها تمیز و شیک
خیلی سایت عالی و خوب
متوسط
نظافت هتل و برخورد کارکنان خوب بود، کیفیت غذاها هم از نظر آشپزی و پخت خوب بود، ولی مواد اولیه کمی بی‌کیفیت، در کل با توجه به دو ستاره بودن هتل، قابل قبول بود. مهم‌ترین مزیت هتل، موقعیت مکانی آن بود که نزدیک ترمینال و در بافت اصلی شهر قرار داشت.
تمیزی هتل قابل قبول نبود ،دسترسی و صبحانه هم ضعیف بود . به طورکلی درحد مسافرخانه بود
برخورد مناسبی داشتند
من 3 شب در دیماه 96 در این هتل اقامت داشتم ونسبت به قیمت خیلی تمیز نبود
صبحانه =ضعيف متراژ اتاق ٣ تخته = خنده دار سرويس هاي بهداشتي = ضعيف همه چي ضعيف
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.

پرسش و پاسخ

مهمانان هتل پاسارگاد جهرم در سایت‌های مختلف چه نظراتی نوشته‌اند؟

همه نظرات مهمانان هتل پاسارگاد جهرم از تمامی سایت‌های رزرواسیون را در مورد امکانات هتل، کیفیت خدمات، برخورد کارکنان، مزایا و معایب هتل در سایت سلطان سفر مشاهده کنید.

کدام سایت ارزانترین قیمت را ارائه می‌دهد؟

سلطان سفر با مقایسه قیمت هتل پاسارگاد جهرم بر روی سایت‌های مختلف از جمله اسنپ تریپ، اقامت24، جاباما، هتل یار و ده‌ها سایت دیگر، ارزان‌ترین قیمت را به شما پیشنهاد می‌دهد.

همه عکس‌ها و امکانات هتل پاسارگاد جهرم رو کجا می‌تونم ببینم؟

سلطان سفر مجموعه‌ای کامل از تصاویر و امکانات هتل پاسارگاد جهرم را از همه سایت‌های معتبر رزرو گردآوری کرده است.