هتل پاسارگاد جهرم

جهرم، میدان چمران، بلوار رضوان، جنب بازرگانی نظری
1.5
امتیاز کاربران
6
نظرات کاربران

مقایسه و رزرو اتاق

هتل پاسارگاد
پاسارگاد-اتاق دو تخته دبل
اتاق دو تخته دبل
تورگردان
155,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
155,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
155,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
155,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
155,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
155,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
155,600
تومان
4 مرداد
جمعه
155,600
تومان
5 مرداد
شنبه
155,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
155,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
155,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
155,600
تومان
اقامت 24
158,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
158,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
158,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
158,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
158,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
158,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
158,000
تومان
4 مرداد
جمعه
158,000
تومان
5 مرداد
شنبه
158,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
158,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
158,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
158,000
تومان
پاسارگاد-اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
تورگردان
155,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
155,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
155,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
155,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
155,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
155,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
155,600
تومان
4 مرداد
جمعه
155,600
تومان
5 مرداد
شنبه
155,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
155,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
155,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
155,600
تومان
اقامت 24
158,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
158,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
158,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
158,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
158,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
158,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
158,000
تومان
4 مرداد
جمعه
158,000
تومان
5 مرداد
شنبه
158,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
158,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
158,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
158,000
تومان
پاسارگاد-اتاق سه تخته با سرویس
اتاق سه تخته با سرویس
تورگردان
197,900 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
197,900
تومان
30 تیر
یکشنبه
197,900
تومان
31 تیر
دوشنبه
197,900
تومان
1 مرداد
سه شنبه
197,900
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
197,900
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
197,900
تومان
4 مرداد
جمعه
197,900
تومان
5 مرداد
شنبه
197,900
تومان
6 مرداد
یکشنبه
197,900
تومان
7 مرداد
دوشنبه
197,900
تومان
8 مرداد
سه شنبه
197,900
تومان
اقامت 24
201,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
201,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
201,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
201,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
201,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
201,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
201,000
تومان
4 مرداد
جمعه
201,000
تومان
5 مرداد
شنبه
201,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
201,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
201,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
201,000
تومان
ایران هتل آنلاین
201,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
201,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
201,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
201,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
201,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
201,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
201,000
تومان
4 مرداد
جمعه
201,000
تومان
5 مرداد
شنبه
201,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
201,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
201,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
201,000
تومان
پاسارگاد-اتاق چهار تخته با سرویس
اتاق چهار تخته با سرویس
تورگردان
241,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
241,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
241,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
241,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
241,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
241,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
241,200
تومان
4 مرداد
جمعه
241,200
تومان
5 مرداد
شنبه
241,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
241,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
241,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
241,200
تومان
اقامت 24
245,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
245,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
245,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
245,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
245,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
245,000
تومان
4 مرداد
جمعه
245,000
تومان
5 مرداد
شنبه
245,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
245,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
245,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
245,000
تومان
پاسارگاد-سوئیت ویژه سه نفره
سوئیت ویژه سه نفره
تورگردان
313,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
313,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
313,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
313,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
313,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
313,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
313,600
تومان
4 مرداد
جمعه
313,600
تومان
5 مرداد
شنبه
313,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
313,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
313,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
313,600
تومان
اقامت 24
321,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
321,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
321,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
321,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
321,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
321,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
321,000
تومان
4 مرداد
جمعه
321,000
تومان
5 مرداد
شنبه
321,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
321,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
321,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
321,000
تومان
پاسارگاد-سوئیت چهار نفره ویژه
سوئیت چهار نفره ویژه
تورگردان
356,700 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
356,700
تومان
30 تیر
یکشنبه
356,700
تومان
31 تیر
دوشنبه
356,700
تومان
1 مرداد
سه شنبه
356,700
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
356,700
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
356,700
تومان
4 مرداد
جمعه
356,700
تومان
5 مرداد
شنبه
356,700
تومان
6 مرداد
یکشنبه
356,700
تومان
7 مرداد
دوشنبه
356,700
تومان
8 مرداد
سه شنبه
356,700
تومان
اقامت 24
365,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
365,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
365,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
365,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
365,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
365,000
تومان
4 مرداد
جمعه
365,000
تومان
5 مرداد
شنبه
365,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
365,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
365,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
365,000
تومان
پاسارگاد-آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
تورگردان
370,200 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
370,200
تومان
30 تیر
یکشنبه
370,200
تومان
31 تیر
دوشنبه
370,200
تومان
1 مرداد
سه شنبه
370,200
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
370,200
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
370,200
تومان
4 مرداد
جمعه
370,200
تومان
5 مرداد
شنبه
370,200
تومان
6 مرداد
یکشنبه
370,200
تومان
7 مرداد
دوشنبه
370,200
تومان
8 مرداد
سه شنبه
370,200
تومان
اقامت 24
375,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
375,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
375,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
375,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
375,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
375,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
375,000
تومان
4 مرداد
جمعه
375,000
تومان
5 مرداد
شنبه
375,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
375,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
375,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
375,000
تومان
پاسارگاد-آپارتمان دو خوابه چهار نفره
آپارتمان دو خوابه چهار نفره
تورگردان
385,600 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
385,600
تومان
30 تیر
یکشنبه
385,600
تومان
31 تیر
دوشنبه
385,600
تومان
1 مرداد
سه شنبه
385,600
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
385,600
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
385,600
تومان
4 مرداد
جمعه
385,600
تومان
5 مرداد
شنبه
385,600
تومان
6 مرداد
یکشنبه
385,600
تومان
7 مرداد
دوشنبه
385,600
تومان
8 مرداد
سه شنبه
385,600
تومان
اقامت 24
390,000 تومان
تقویم اتاق
29 تیر
شنبه
390,000
تومان
30 تیر
یکشنبه
390,000
تومان
31 تیر
دوشنبه
390,000
تومان
1 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان
2 مرداد
چهارشنبه
390,000
تومان
3 مرداد
پنجشنبه
390,000
تومان
4 مرداد
جمعه
390,000
تومان
5 مرداد
شنبه
390,000
تومان
6 مرداد
یکشنبه
390,000
تومان
7 مرداد
دوشنبه
390,000
تومان
8 مرداد
سه شنبه
390,000
تومان

امکانات اتاق های هتل پاسارگاد جهرم

تلویزیون
یخچال
نمازخانه
رستوران
سرویس بهداشتی ایرانی
حمام

نظرات کاربران برای هتل پاسارگاد جهرم

(6 نظر)
متوسط...
نظافت هتل و برخورد کارکنان خوب بود، کیفیت غذاها هم از نظر آشپزی و پخت خوب بود، ولی مواد اولیه کمی بی‌کیفیت، در کل با توجه به دو ستاره بودن هتل، قابل قبول بود. مهم‌ترین مزیت هتل، موقعیت مکانی آن بود که نزدیک ترمینال و در بافت اصلی شهر قرار داشت....
تمیزی هتل قابل قبول نبود ،دسترسی و صبحانه هم ضعیف بود . به طورکلی درحد مسافرخانه بود...
برخورد مناسبی داشتند...
من 3 شب در دیماه 96 در این هتل اقامت داشتم ونسبت به قیمت خیلی تمیز نبود...
صبحانه =ضعيف متراژ اتاق ٣ تخته = خنده دار سرويس هاي بهداشتي = ضعيف همه چي ضعيف...
برای ثبت نظر باید وارد شوید یا ثبت نام کنید.